Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2084(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0115/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0115/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0128

Hyväksytyt tekstit
PDF 252kWORD 70k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (2014/2084(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013 (COM(2014)0510 – C8-0153/2014)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0115/2015),

1.  myöntää Euroopan oikeusasiamiehelle vastuuvapauden Euroopan oikeusasiamiehen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 66, 8.3.2013.
(2) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUVL C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (2014/2084(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0115/2015),

1.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2013 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Euroopan oikeusasiamiehen henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ole olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2013 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  tähdentää, että oikeusasiamiehen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että vuonna 2013 se oli yhteensä 9 731 371 euroa (vuonna 2012 se oli 9 516 500 euroa), josta 7 567 371 euroa osoitettiin osastoon 1 (toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot), 1 606 700 euroa osastoon 2 (kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot) ja 557 300 euroa osastoon 3 (toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot);

4.  toteaa, että kokonaismäärärahoista 98,20 prosenttia sidottiin (98,30 prosenttia vuonna 2012) ja 91,82 prosenttia maksettiin (88,69 prosenttia vuonna 2012) ja että käyttöaste oli 98,20 prosenttia (95,88 prosenttia vuonna 2012); on tyytyväinen vuoden 2013 tuloksiin;

5.  panee merkille rahoitussuunnittelussa ja sen valvonnassa tapahtuneen jatkuvan kehityksen; kehottaa jatkamaan näitä toimia seuraavien varainhoitovuosien aikana;

6.  hyväksyy oikeusasiamiehen vuotuisen hallintosuunnitelman vuodeksi 2013 ja toteaa, että se sisältää keskeiset tulosindikaattorit, joilla voidaan arvioida toimielimen tavoitteiden toteutumista;

7.  ottaa huomioon, että oikeusasiamies on sitoutunut kehittämään edelleen järjestelmäänsä, jolla parannetaan palvelukseenotto- ja hankintamenettelyjen seurannan ja valvonnan oikea-aikaisuutta; kannustaa oikeusasiamiestä valvomaan edelleen etuuksien hallinnointia ja parantamaan tuloksellisuuttaan;

8.  panee merkille, että oikeusasiamies pyrkii jatkuvasti parantamaan taloussuunnittelua ja varmistamaan siten talousarvion mahdollisimman tehokkaan toteutuksen;

9.  kehottaa oikeusasiamiestä ilmoittamaan seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessa, kuinka suuri osa kyseisenä vuonna pyydetyistä tulkkauspalveluista jäi käyttämättä;

10.  panee huolestuneena merkille valtaisat erot eri toimielinten käännöskustannuksissa; pyytää näin ollen kääntämistä käsittelevää toimielinten välistä työryhmää tutkimaan kyseisten erojen syitä ja ehdottamaan ratkaisuja tasapainon saavuttamiseksi ja käännöskustannusten yhdenmukaistamiseksi tinkimättä kuitenkaan työn laadusta ja kielellisestä monimuotoisuudesta; toteaa, että tätä varten työryhmän olisi käynnistettävä uudestaan toimielinten välinen yhteistyö parhaiden käytäntöjen ja tulosten jakamiseksi ja sen määrittämiseksi, millä aloilla yhteistyötä tai sopimuksia toimielinten välillä voidaan lujittaa; toteaa, että työryhmän olisi myös pyrittävä kehittämään käännöskustannusten yhdenmukainen esittämismenetelmä, jota kaikki toimielimet voivat käyttää ja jolla yksinkertaistettaisiin kustannusten analysointia ja vertailua; toteaa, että työryhmän tulokset olisi esitettävä vuoden 2015 loppuun mennessä; pyytää toimielimiä osallistumaan aktiivisesti toimielinten välisen työryhmän työskentelyyn; muistuttaa tässä mielessä, että unionin toimielinten monikielisyyden kunnioittaminen on olennaista, jotta kaikille unionin kansalaisille taattaisiin yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet;

11.  panee merkille vuoden 2013 tarkastuskertomuksiin sisältyvät sisäisen tarkastajan päätelmät, joiden mukaan sisäiset hallinto- ja valvontajärjestelmät ovat vaikuttavia ja tehokkaita ja kaikki avoinna olleet toimet on saatettu päätökseen;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2013 tutkittavana olevien tapausten ratkaisemisessa päästiin yli 70 prosentin tavoitteen; toteaa, että 18 kuukaudessa ratkaistujen tutkimusten osuus on noussut 79 prosentista 81 prosenttiin, mutta on edelleen oikeusasiamiehen asettamien tavoitteiden alapuolella; katsoo, että 90 prosentin tavoite on realistinen ja saavutettavissa; odottaa, että tavoitteeseen päästään vuonna 2014 ja tulokset kerrotaan yksityiskohtaisesti vuotuisessa toimintakertomuksessa; pitää myönteisenä erityisten oma-aloitteisten tutkimusten käynnistämistä ja pyytää tietoja niiden ensimmäisistä tuloksista;

13.  on tyytyväinen, että oikeusasiamies sai vuonna 2012 Euroopan laadunhallintajärjestöltä merkittävän Committed to Excellence -tunnustuksen ja että se on ylläpitänyt erinomaista, antoisaa suhdettaan järjestöön vuonna 2013;

14.  korostaa, että oikeusasiamiehen toimisto järjesti vuonna 2013 henkilöstölleen toimielimen ulkopuolella tilaisuuksia, konferensseja ja vastaavia tapahtumia huomattavasti useammin kuin muut toimielimet ja että niistä aiheutui suuria kuluja; ottaa huomioon, että kriisien ja yleisten budjettileikkausten aikana unionin toimielinten tilojen ulkopuolella toimielinten henkilöstölle järjestettyjen tilaisuuksien (”away days”) kustannuksia on karsittava ja tilaisuudet olisi järjestettävä mahdollisuuksien mukaan toimielinten omissa tiloissa ottaen huomioon, että kyseisten tilaisuuksien tuoma lisäarvo ei ole riittävä peruste näin korkeille kustannuksille;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan oikeusasiamiehen virkaan on valittu nainen; ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, että oikeusasiamiehen toimiston johtotehtävissä ei ole naisia; kehottaa toteuttamaan etenkin johtotehtäviä koskevan yhdenvertaisten mahdollisuuksien suunnitelman, jotta tämä epätasapaino saataisiin mahdollisimman nopeasti korjattua;

16.  toteaa, että oikeusasiamiehen olisi pyrittävä edelleen säilyttämään vuotuinen toimintakertomus laadukkaana ja toimittamaan toiminnan vaikutuksia koskeva kattava vuosikertomus, joka on tärkeä väline oikeusasiamiehen työtä arvioitaessa;

17.  pyytää liittämään oikeusasiamiehen vuotuiseen toimintakertomukseen kiinteistöpolitiikkaa koskevan osuuden, erityisesti siksi, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on pysyttävä kohtuullisina;

18.  kehottaa oikeusasiamiestä noudattamaan luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia nykyisiä sääntöjä ja sisällyttämään vuotuisiin toimintakertomuksiinsa tulokset ja päätelmät niistä loppuun käsitellyistä OLAF-tapauksista, joissa tutkinnan kohteena oli toimielin tai sen palveluksessa oleva henkilö;

19.  hyväksyy täysin Euroopan oikeusasiamiehen toimiston noudattaman avoimuuspolitiikan ja kehottaa ottamaan käyttöön menettelyn, jossa tiettyjen julkaisujen mahdollinen vaikutus arvioidaan etukäteen ja jossa niihin liitetään tarvittaessa selitys, jotta sisältöä ei voida manipuloida eri tarkoituksiin; toteaa, että oikeusasiamiehen olisi käynnistettävä tämä menettely yhteistyössä Euroopan tietosuojavaltuutetun, komission ja sen toimielimen kanssa, jota julkaisu koskee;

20.  toteaa, että oikeusasiamiehen vuoden 2013 vuotuinen toimintakertomus hyväksyttiin täysistunnossa 15. tammikuuta 2015(1), ja panee merkille siinä esitetyt huomautukset.

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0009.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö