Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2084(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0115/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0115/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0128

Usvojeni tekstovi
PDF 327kWORD 78k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VIII. – Europski ombudsman (2014/2084(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0153/2014)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (6), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2015),

1.  daje razrješnicu Europskom ombudsmanu za izvršenje proračuna Europskog ombudsmana za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 66, 8.3.2013.
(2) SL C 403, 13.11.2014., str. 1.
(3) SL C 398, 12.11.2014., str. 1.
(4) SL C 403, 13.11.2014., str. 128.
(5) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VIII. – Europski ombudsman (2014/2084(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VIII. – Europski ombudsman,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0115/2015),

1.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđene nikakve bitne manjkavosti u vezi s pitanjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Europskog ombudsmana;

2.  naglašava činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. nije bilo bitnijih grešaka;

3.  naglašava da je proračun Ombudsmana u potpunosti administrativne naravi i da je 2013. iznosio 9 731 371 EUR (9 516 500 EUR u 2012.), od toga je 7 567 371 EUR dodijeljeno glavi 1. (rashodi povezani s osobama koje rade za instituciju), 1 606 700 EUR glavi 2. (zgrade, oprema i ostali namjenski rashodi za poslovanje) i 557 300 EUR glavi 3. (rashodi povezani s izvršenjem posebnih zadataka koje je provela institucija);

4.  primjećuje da je od ukupnih sredstava odobreno 98,20 % za preuzimanje obveza (98,30 % u 2012.), a 91,82 % za plaćanja (88,69 % u 2012.) sa stopom korištenja od 98,20 % (95,88 % u 2012.); pozdravlja rezultate postignute u 2013.;

5.  prima na znanje stalna poboljšanja na području financijskog planiranja i njegovog nadzora; poziva da se ta poboljšanja nastave i u sljedećim proračunskim razdobljima;

6.  pohvaljuje godišnji plan upravljanja Ombudsmana za 2013. koji uključuje ključne pokazatelje uspješnosti za mjerenje uspješnosti službe u postizanju njegovih ciljeva;

7.  prima na znanje predanost Ombudsmana daljnjem poboljšanju sustava za pravovremeno praćenje i kontrolu postupaka zapošljavanja i javne nabave; podržava Ombudsmana u daljnjem praćenju i poboljšavanju učinkovitosti upravljanja naknadama;

8.  prima na znanje da Ombudsman ustraje u stalnom poboljšavanju financijskog planiranja kako bi se zajamčila najučinkovitija moguća provedba proračuna;

9.  poziva Ombudsmana da u sljedeće godišnje izvješće o radu uvrsti postotak neiskorištenih usluga usmenog prevođenja za tu godinu;

10.  sa zabrinutošću prima na znanje goleme razlike u troškovima prevođenja među raznim institucijama Unije; stoga poziva Međuinstitucionalnu radnu skupinu za prevođenje da utvrdi razloge tih nejednakosti i predloži rješenja pomoću kojih će se stati na kraj neravnoteži i uskladiti troškove prevođenja pritom također jamčeći puno poštovanje kvalitete i jezične raznolikosti; imajući to na umu, napominje da bi radna skupina trebala ponovno pokrenuti suradnju među institucijama kako bi se razmijenile najbolje prakse i ishodi te odredila područja u kojima se mogu ojačati suradnja ili sporazumi među institucijama; napominje da bi radna skupina također trebala težiti utvrđivanju jedinstvene metodologije prikazivanja troškova prevođenja kojom se mogu koristiti sve institucije kako bi se pojednostavile analiza i usporedba troškova; napominje da bi radna skupina svoje zaključke trebala predstaviti prije kraja 2015. godine; poziva sve institucije da budu aktivne u radu Međuinstitucionalne radne skupine; u tom pogledu podsjeća na temeljnu važnost poštovanja višejezičnosti u institucijama Unije kako bi se svim građanima Unije zajamčilo jednako postupanje i jednake prilike;

11.  prima na znanje zaključke unutarnjeg revizora u njegovom izvješću o reviziji iz 2013. u kojem se navodi da su unutarnji sustavi upravljanja i kontrole učinkoviti i djelotvorni te da su sva neriješena pitanja riješena;

12.  pozdravlja činjenicu da je 2013. cilj zaključivanja 70 % slučajeva u manje od godinu dana premašen; međutim napominje da je razmjer istraga koje su zaključene unutar 18 mjeseci još uvijek ispod zadanog cilja Ombudsmana, iako je porastao s 79 % na 81 %; vjeruje da je cilj od 90 % realističan te da se može ostvariti; očekuje da će se cilj ostvariti 2014., a da će se rezultati detaljno iznijeti u godišnjem izvješću o radu; pozdravlja pokretanje posebnih istraga na vlastitu inicijativu i traži da ga se izvijesti o prvotnim ishodima tih istraga;

13.  pozdravlja postignuće Ombudsmana koji je 2012. dobio službeno priznanje „predan izvrsnosti” koje dodjeljuje Europska zaklada za upravljanje kvalitetom i pozdravlja činjenicu da je 2013. sa Zakladom zadržan izvrstan i produktivan odnos;

14.  ukazuje na visoku razinu troškova odvojenih u 2013. godini za rad osoblja Ureda Ombudsmana izvan mjesta rada te za konferencije i slična događanja, a koji su bili znatno viši nego u drugih institucija; smatra da se općenito u vrijeme krize i proračunskih troškova moraju smanjiti troškovi za dane koje je osoblje provelo izvan mjesta rada i da bi se oni, kad god je to moguće, trebali odvijati u vlastitim prostorijama institucija, s obzirom da dodana vrijednost koja proizlazi iz dana provedenih izvan mjesta rada ne opravdava tako visoke troškove;

15.  pozdravlja činjenicu da je novoizabrani Europski ombudsman žena; zabrinut je, međutim, zbog manjka žena na vodećim položajima u Uredu Ombudsmana; poziva na uvođenje plana pružanja jednakih mogućnosti posebno usmjerenog na vodeće položaje kako bi se ta neravnoteža što prije ispravila;

16.  smatra da bi Ombudsman trebao nastaviti težiti dosljednoj kvaliteti godišnjih izvješća o radu te objavljivanju sveobuhvatnog godišnjeg izvješća o procjeni učinka, što je važan alat za procjenu njegova rada;

17.  zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama Ombudsmana priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi takve politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

18.  poziva Ombudsmana da u svoja godišnja izvješća o radu, u skladu s postojećim pravilima o povjerljivosti i zaštiti podataka, uključi rezultate i posljedice završenih postupaka kojima se bavio Europski ured za borbu protiv prijevara u kojima su predmet istrage bili ta institucija ili bilo koji pojedinac zaposlen u njoj;

19.  u potpunosti se slaže s politikom transparentnosti koju zagovara Ured Ombudsmana te poziva na uvođenje postupka preliminarne procjene mogućih utjecaja određenih publikacija u cilju njihove objave, zajedno s izvješćem s obrazloženjem, kako bi se izbjegla njihova neobjektivna uporaba; ističe da bi taj postupak Ombudsman trebao pokrenuti u suradnji s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, Komisijom i institucijom na koju se publikacija odnosi;

20.  ističe da je godišnje izvješće o radu Ombudsmana za 2013. usvojeno na plenarnoj sjednici 15. siječnja 2015.(1) te prima na znanje napomene koje su u njemu sadržane.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0009.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti