Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2084(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0115/2015

Pateikti tekstai :

A8-0115/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0128

Priimti tekstai
PDF 335kWORD 79k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas (2014/2084(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotas metines finansines ataskaitas (COM(2014)0510 – C8‑0153/2014)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0115/2015),

1.  patvirtina Europos ombudsmenei, kad Europos ombudsmeno 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 66, 2013 3 8.
(2) OL C 403, 2014 11 13, p. 1.
(3) OL C 398, 2014 11 12, p. 1.
(4) OL C 403, 2014 11 13, p. 128.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, dalį (2014/2084(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0115/2015),

1.  džiaugdamasis pažymi, kad savo 2013 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nustatė, jog tikrintose srityse, susijusiose su Europos ombudsmeno (toliau – Ombudsmenas) žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, nenustatyta didelių trūkumų;

2.  pabrėžia, kad, remdamiesi atlikto audito rezultatais, Audito Rūmai padarė išvadą, jog 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais metais su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis susijusiuose mokėjimuose nepadaryta reikšmingų klaidų;

3.  pabrėžia, kad Ombudsmeno biudžetas yra tik administracinis ir kad 2013 m. jį sudarė 9 731 371 EUR (9 516 500 EUR 2012 m.), iš kurių 7 567 371 EUR buvo skirta pagal 1 antraštinę dalį (išlaidos, susijusios su institucijoje dirbančiais asmenimis), 1 606 700 EUR – pagal 2 antraštinę dalį (pastatai, įranga ir įvairios su veikla susijusios išlaidos) ir 557 300 EUR – pagal 3 antraštinę dalį (išlaidos, susidarančios dėl institucijos atliekamų specialių funkcijų);

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į visus asignavimus, buvo prisiimta įsipareigojimų dėl 98,20 proc. (98,30 proc. 2012 m.), sumokėta 91,82 proc. asignavimų (88,69 proc. 2012 m.), o panaudojimo lygis sudarė 98,20 proc. (95,88 proc. 2012 m.); džiaugiasi 2013 m. pasiektais rezultatais;

5.  atkreipia dėmesį į nuolat tobulinamą finansų planavimą ir jo stebėseną; ragina, kad šios pastangos būtų ir toliau dedamos per kitą biudžeto vykdymo laikotarpį;

6.  pritaria Ombudsmeno 2013 m. metiniam valdymo planui, į kurį įtraukta pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) suvestinė, skirta institucijos veiklos rezultatams siekiant užsibrėžtų tikslų įvertinti;

7.  atkreipia dėmesį į Ombudsmeno įsipareigojimą toliau gerinti laiku atliekamos įdarbinimo ir viešųjų pirkimų procedūrų stebėsenos ir kontrolės sistemą; remia Ombudsmeno pastangas toliau stebėti išmokų valdymą ir gerinti savo veiklos efektyvumą;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad Ombudsmenas nuolat siekia pagerinti finansinį planavimą, kad užtikrintų kuo veiksmingesnį biudžeto vykdymą;

9.  ragina Ombudsmeną į kitą metinę veiklos ataskaitą įtraukti duomenis apie tais metais užsakytų, tačiau nepanaudotų vertimo žodžiu paslaugų lygį;

10.  susirūpinęs pažymi, kad skirtingų Sąjungos institucijų vertimo raštu kainos labai skiriasi; todėl prašo, kad Tarpinstitucinė darbo grupė vertimo raštu klausimu nustatytų tų skirtumų priežastis ir pasiūlytų išeitis, kad šis disbalansas būtų panaikintas ir vertimo raštu kainos būtų suderintos visapusiškai laikantis kokybės ir kalbinės įvairovės reikalavimų; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad darbo grupė turėtų atnaujinti institucijų bendradarbiavimą, kad būtų dalijamasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir rezultatais, taip pat nustatomos sritys, kuriose galima stiprinti institucijų bendradarbiavimą ar susitarimus; pažymi, kad darbo grupė taip pat turėtų siekti parengti bendrą metodiką, kad vertimo raštu sąnaudas visos institucijos pateiktų vienodai ir kad būtų paprasčiau jas analizuoti ir palyginti; pažymi, kad darbo grupė šiuos rezultatus turėtų pateikti iki 2015 m. pabaigos; ragina visas institucijas aktyviai dalyvauti Tarpinstitucinės darbo grupės veikloje; atsižvelgdamas į tai primena, kaip nepaprastai svarbu Sąjungos institucijose laikytis daugiakalbystės principo, kad visiems Sąjungos piliečiams būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas ir vienodas galimybes;

11.  atkreipia dėmesį į vidaus auditoriaus išvadas, pateiktas 2013 m. audito ataskaitose, kad vidaus valdymo ir kontrolės sistemos yra veiksmingos ir efektyvios ir kad buvo užbaigti visi iki tol dar neatlikti veiksmai;

12.  palankiai vertina tai, kad tikslas užbaigti 70 proc. bylų greičiau nei per metus 2013 m. buvo viršytas; vis dėlto mano, kad nors tyrimų, užbaigtų per 18 mėnesių, dalis išaugo nuo 79 iki 81 proc., ji vis dar mažesnė negu nustatyta Ombudsmeno tiksluose; mano, kad 90 proc. tikslas yra realistinis ir gali būti pasiektas; tikisi, kad minėtas tikslas bus pasiektas 2014 m. ir kad rezultatas bus išsamiai pateiktas metinėje veiklos ataskaitoje; teigiamai vertina tai, kad buvo pradėti konkretūs tyrimai savo iniciatyva, ir prašo jį informuoti apie pirmuosius tų tyrimų rezultatus;

13.  džiaugiasi dėl to, kad 2012 m. Ombudsmenas gavo Europos kokybės valdymo fondo pirmojo lygio pripažinimą, kad yra aukščiausio rezultato siekianti institucija, ir kad 2013 m. su fondu išlaikė puikius ir produktyvius santykius;

14.  atkreipia dėmesį į dideles išlaidas, skirtas išvažiuojamiesiems seminarams (angl. away days), paskaitoms ar panašiems Ombudsmeno tarnybos darbuotojams skirtiems renginiams 2013 m., kurios yra akivaizdžiai didesnės negu kitų institucijų; mano, kad krizės laikotarpiu ir apskritai mažinant biudžetą Sąjungos institucijų darbuotojų išvažiuojamųjų seminarų išlaidos turėtų būti sumažintos ir, kiek įmanoma, jie turėtų vykti pačiose institucijų būstinėse, nes tokiais seminarais sukuriama pridėtinė vertė nepateisina tokių didelių išlaidų;

15.  džiaugiasi, kad į Ombudsmeno pareigas buvo išrinkta moteris; tačiau reiškia susirūpinimą dėl to, kad Ombudsmeno tarnyboje yra nepakankamai atsakingas pareigas einančių moterų; ragina pradėti įgyvendinti lygių galimybių planą, pagal kurį dėmesys būtų konkrečiai sutelktas į vadovaujamąsias pareigas, siekiant kuo greičiau panaikinti šį disbalansą;

16.  mano, kad Ombudsmenas turėtų ir toliau siekti parengti geros kokybės metinę veiklos ataskaitą ir pateikti išsamią metinę poveikio ataskaitą, kuri yra svarbi jo darbo vertinimo priemonė;

17.  prašo, kad Ombudsmenas prie metinės veiklos ataskaitos pridėtų pastatų politikos dokumentą, nes svarbu, kad tokios politikos išlaidos būtų tinkamai racionalizuotos ir nebūtų pernelyg didelės;

18.  ragina Ombudsmeną, laikantis galiojančių konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklių, į savo metines veiklos ataskaitas įtraukti užbaigtų OLAF bylų, kuriose institucija ar joje dirbantys asmenys buvo tyrimų objektas, rezultatus ir pasekmes;

19.  visiškai pritaria Ombudsmeno tarnybos vykdomai skaidrumo politikai ir ragina, kad būtų pradėta taikyti procedūra, kuria iš anksto būtų įvertintas galimas tam tikrų publikacijų poveikis siekiant jas paskelbti kartu su aiškinamąja ataskaita, kad būtų išvengta šališkų manipuliacijų; pažymi, kad šią procedūrą turėtų pradėti Ombudsmenas, bendradarbiaudamas su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, Komisija ir institucija, apie kurią rengiama publikacija;

20.  pažymi, kad 2015 m. sausio 15 d. plenarinėje sesijoje patvirtintas metinis pranešimas dėl Ombudsmeno 2013 m. veiklos(1), ir atkreipia dėmesį į šiame pranešime pateiktas pastabas.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0009.

Teisinė informacija - Privatumo politika