Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2084(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0115/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0115/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0128

Pieņemtie teksti
PDF 408kWORD 78k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds (2014/2084(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2013. finanšu gadu (COM(2014)0510 – C8‑0153/2014)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2013. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(6) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0115/2015),

1.  sniedz Eiropas Ombudam apstiprinājumu par 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 66, 8.3.2013.
(2) OV C 403, 13.11.2014., 1. lpp.
(3) OV C 398, 12.11.2014., 1. lpp.
(4) OV C 403, 13.11.2014., 128. lpp.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(6) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds (2014/2084(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0115/2015),

1.  ar gandarījumu konstatē, ka Revīzijas palāta pārskatā par 2013. gadu nav atklājusi nekādus vērā ņemamus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Eiropas Ombuda (turpmāk „Ombuds”) cilvēkresursiem un iepirkumiem;

2.  uzsver, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, ir secinājusi, ka kopumā 2013. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar iestāžu un pārējo struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

3.  uzsver, ka Ombuda budžets tiek izmantots tikai administratīvām vajadzībām un 2013. gadā tas bija EUR 9 731 371 (2012. gadā — EUR 9 516 500), no kuriem EUR 7 567 371 tika piešķirti 1. sadaļai (Izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem), EUR 1 606 700 — 2. sadaļai (Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi) un EUR 557 300 — 3. sadaļai (Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem);

4.  norāda, ka saistības tika uzņemtas par 98,20 % no kopējām apropriācijām (2012. gadā — 98,30 %) un 91,82 % apropriāciju tika samaksātas (2012. gadā — 88,69 %), izlietojuma līmenim sasniedzot 98,20 % (2012. gadā — 95,88 %); atzinīgi vērtē 2013. gadā sasniegtos rezultātus;

5.  norāda, ka ir vērojami uzlabojumi finanšu plānošanā un uzraudzībā; prasa turpināt šo darbu nākamajos finanšu gados;

6.  pauž atbalstu Ombuda 2013. gada pārvaldības plānam, kurā iekļauti galvenie darbības rādītāji, pēc kuriem izvērtēt, cik lielā mērā ir sasniegti darbības mērķi;

7.  ņem vērā Ombuda apņemšanos arī turpmāk uzlabot savu darbā pieņemšanas un iepirkuma procedūru savlaicīgas uzraudzības un kontroles sistēmu; pauž atbalstu Ombuda apņēmībai arī turpmāk uzraudzīt piemaksu pārvaldību un uzlabot tā darbības rādītājus;

8.  pieņem zināšanai, ka Ombuds nepārtraukti cenšas uzlabot finanšu plānošanu tā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu budžeta izpildi;

9.  aicina Ombudu nākamajā gada darbības pārskatā sniegt informāciju par attiecīgajā gadā pieprasīto mutiskās tulkošanas pakalpojumu neizmantoto daļu;

10.  ar bažām atzīmē milzīgās tulkošanas izmaksu atšķirības dažādās Savienības iestādēs; tādēļ prasa, lai iestāžu darba grupa rakstiskās tulkošanas jautājumos noteiktu šo atšķirību cēloņus un ierosinātu risinājumus nolūkā likvidēt atšķirības un saskaņot tulkošanas izmaksas, vienlaikus arī turpmāk pilnībā nodrošinot kvalitāti un valodu daudzveidību; ņemot to vērā, norāda — darba grupai būtu jāatsāk iestāžu sadarbība, lai dalītos ar labāko praksi un rezultātiem un noteiktu jomas, kurās sadarbību vai nolīgumus starp iestādēm var vēl vairāk pilnveidot; atzīmē, ka darba grupas mērķim vajadzētu būt arī vienotas metodikas izstrādei tulkošanas izmaksu aplēšanā, ko varētu izmantot visas iestādes, un tādējādi izmaksu analīze un salīdzināšana būtu vienkāršāka; atzīmē, ka darba grupai šie atzinumi jāiesniedz līdz 2015. gada beigām; aicina visas iestādes uzņemties aktīvu lomu iestāžu darba grupā; šajā sakarā atgādina par daudzvalodības būtisko nozīmi Savienības iestādēs, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzīgas iespējas visiem Savienības pilsoņiem;

11.  pieņem zināšanai iekšējā revidenta secinājumus, kas iekļauti 2013. gada revīzijas ziņojumos, ka iekšējās pārvaldības un kontroles sistēmas ir efektīvas un lietderīgas un ka ir pabeigtas visas iesāktās darbības;

12.  atzinīgi vērtē to, ka 2013. gadā tika pārsniegts mērķis mazāk nekā gada laikā slēgt 70 % lietu; tomēr norāda, ka to izmeklēšanu īpatsvars, kuras tika slēgtas 12 līdz 18 mēnešu laikā, joprojām neatbilst Ombuda noteiktajam mērķim, neskatoties uz to, ka šis īpatsvars ir palielinājies no 79 % līdz 81 %; uzskata, ka mērķis — 90 % — ir reālistisks un sasniedzams; sagaida, ka šis mērķis tiks sasniegts 2014. gadā un ka rezultāti tiks sīki izklāstīti gada darbības pārskatā; atzinīgi vērtē to, ka ir sāktas īpašas pašiniciatīvas izmeklēšanas, un prasa to informēt par šo izmeklēšanu sākotnējo iznākumu;

13.  atzinīgi vērtē to, ka Ombuds 2012. gadā ir guvis Eiropas Kvalitātes vadības fonda pirmā līmeņa atzinību „Committed to Excellence” un to, ka 2013. gadā ar šo fondu tika uzturētas lieliskas produktīvas attiecības;

14.  vērš uzmanību uz to, ka 2013. gadā bija lieli izdevumi Ombuda biroja darbinieku izbraukuma sanāksmēm, konferencēm un līdzīgiem pasākumiem un tie bija ievērojami lielāki nekā pārējās iestādēs; uzskata, ka krīzes un budžeta samazinājumu laikā ir jāsamazina Savienības iestāžu darbinieku izbraukuma sanāksmju izmaksas un sanāksmēm pēc iespējas būtu jānotiek pašu iestāžu telpās, jo to pievienotā vērtība neattaisno augstās izmaksas;

15.  atzinīgi vērtē to, ka Eiropas ombuda amatā ir ievēlēta sieviete; tomēr pauž bažas par to, ka Ombuda birojā vadošos amatos nav sieviešu; prasa īstenot vienlīdzīgu iespēju plānu, īpaši attiecībā uz vadošiem amatiem, lai pēc iespējas drīzāk novērstu šo nesamērību;

16.  uzskata, ka Ombudam arī turpmāk būtu jācenšas panākt, ka gada darbības pārskats ir nemainīgi kvalitatīvs, un būtu jāsniedz vispusīgs gada ietekmes ziņojums, kas ir nozīmīgs veids, kā novērtēt tā darbu;

17.  prasa Ombuda gada darbības pārskatam pievienot tā nekustamā īpašuma politiku, jo īpaši tādēļ, ka ir svarīgi, lai šīs politikas izmaksas būtu pienācīgi racionalizētas un nebūtu pārāk lielas;

18.  aicina Ombudu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par konfidencialitāti un datu aizsardzību savos gada darbības pārskatos sniegt informāciju par to OLAF izskatīto lietu rezultātiem un sekām, kurās izmeklēšana veikta attiecībā uz pašu iestādi vai kādu no tās darbiniekiem;

19.  pilnībā atbalsta Ombuda biroja ieteikto pārredzamības politiku un aicina ieviest kārtību, kādā tiktu iepriekš novērtēta atsevišķu publikāciju iespējamā ietekme nolūkā tās publicēt kopā ar paskaidrojuma rakstu, lai šīs publikācijas nevarētu izmantot tendenciozi; norāda, ka šāda procedūra Ombudam būtu jāsāk sadarbībā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, Komisiju un iestādi, par kuru ir attiecīgā publikācija;

20.  norāda, ka gada ziņojums par Ombuda darbību 2013. gadā tika pieņemts 2015. gada 15. janvāra plenārsēdē(1), un pieņem zināšanai ziņojumā minētos konstatējumus.

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0009.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika