Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2084(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0115/2015

Texte depuse :

A8-0115/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0128

Texte adoptate
PDF 262kWORD 81k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Ombudsmanul European
P8_TA(2015)0128A8-0115/2015
Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VIII – Ombudsmanul European (2014/2084(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 (COM(2014)0510 – C8-0153/2014)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(6), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0115/2015),

1.  acordă Ombudsmanului European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului său aferent exercițiului financiar 2013;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 66, 8.3.2013.
(2) JO C 403, 13.11.2014, p. 1.
(3) JO C 398, 12.11.2014, p. 1.
(4) JO C 403, 13.11.2014, p. 128.
(5) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(6) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2.Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VIII – Ombudsmanul European (2014/2084(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VIII – Ombudsmanul European,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0115/2015),

1.  constată cu satisfacție faptul că, în raportul său anual pentru 2013 referitor la Ombudsmanul European (denumit în continuare „Ombudsmanul”), Curtea de Conturi nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

2.  subliniază faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea de Conturi estimează că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2013, nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

3.  subliniază că bugetul Ombudsmanului este pur administrativ, ridicându-se în 2013 la 9 731 371 EUR (9 516 500 EUR în 2012), din care 7 567 371 EUR au fost alocați titlului 1 (cheltuieli privind personalul instituției), 1 606 700 EUR au fost alocați titlului 2 (clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse), iar 557 300 EUR au fost alocați titlului 3 (cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice);

4.  ia act de faptul că, din totalul creditelor, 98,20 % au fost angajate (98,30 % în 2012) și 91,82 % au fost plătite (88,69 % în 2012) cu o rată de utilizare de 98,20 % (95,88 % în 2012); salută rezultatele obținute în 2013;

5.  ia act de faptul că s-au înregistrat în continuare îmbunătățiri în ceea ce privește planificarea financiară și monitorizarea acesteia; solicită ca acest efort să continue și în cadrul exercițiilor bugetare viitoare;

6.  salută Planul anual de gestiune pentru 2013 al Ombudsmanului, în cadrul căruia a fost integrat un tablou de bord bazat pe indicatori de performanță esențiali pentru a evalua performanța instituției în îndeplinirea obiectivelor sale;

7.  ia act de angajamentul Ombudsmanului de a-și îmbunătăți în continuare sistemul de monitorizare și control la timp al procedurilor de recrutare și de achiziții publice; sprijină Ombudsmanul să continue monitorizarea gestiunii indemnizațiilor și să își îmbunătățească nivelul de performanță;

8.  ia act de faptul că Ombudsmanul depune eforturi permanente pentru a îmbunătăți planificarea financiară cu scopul de a asigura execuția bugetară cea mai eficientă posibil;

9.  invită Ombudsmanul să introducă în viitorul său Raport anual de activitate creditele neutilizate pentru serviciile de interpretare solicitate pentru respectivul exercițiu financiar;

10.  ia act cu îngrijorare de diferențele enorme dintre costurile de traducere suportate de diferitele instituții europene; în consecință, solicită ca grupul de lucru interinstituțional pentru traduceri să identifice cauzele acestor diferențe și să propună soluții cu scopul de a corecta acest dezechilibru și de a armoniza costurile de traducere, asigurând totodată în cea mai mare măsură calitatea și diversitatea lingvistică; remarcă, în acest sens, că grupul de lucru ar trebui să relanseze colaborarea între instituții cu scopul de a face schimb de bune practici și a împărtăși rezultatele obținute, precum și pentru a identifica domeniile în care cooperarea sau acordurile între instituții pot fi îmbunătățite; constată că grupul de lucru ar trebui să își propună, de asemenea, elaborarea unei metodologii unitare de prezentare a costurilor de traducere pentru toate instituțiile pentru a simplifica analiza și compararea acestor costuri; consideră că grupul de lucru ar trebui să prezinte rezultatele obținute până la sfârșitul anului 2015; solicită tuturor instituțiilor să participe activ la lucrările grupului de lucru interinstituțional; în acest sens, reamintește importanța deosebită a respectării multilingvismului în instituțiile europene pentru a garanta egalitatea de tratament și de șanse tuturor cetățenilor Uniunii;

11.  ia act de concluziile auditorului intern formulate în rapoartele de audit prezentate în 2013, conform cărora sistemele de gestiune și de control intern ale instituției sunt eficace și eficiente, toate acțiunile deschise fiind finalizate;

12.  salută depășirea în 2013 a obiectivului care viza închiderea a 70 % dintre cazuri în mai puțin de un an; constată totuși că procentul anchetelor închise în termen de 18 luni este în continuare mai mic decât obiectivul stabilit de Ombudsman, chiar dacă a crescut de la 79 % la 81 %; consideră că procentul de 90 % pe care Ombudsmanul l-a stabilit drept obiectiv este realist și poate fi atins; se așteaptă ca acest obiectiv să fie atins în 2014 și ca rezultatele să fie prezentate în mod detaliat în Raportul anual de activitate; salută lansarea unor anchete specifice din proprie inițiativă și solicită să fie informat cu privire la rezultatele inițiale ale acestor anchete;

13.  salută faptul că Ombudsmanul a obținut, în 2012, primul nivel de recunoaștere drept instituție „dedicată excelenței” din partea Fundației Europene pentru Managementul Calității și salută menținerea unei relații excelente și productive cu Fundația pe parcursul anului 2013;

14.  atrage atenția asupra nivelului ridicat de cheltuieli cu reuniunile în afara instituției („away days”), conferințe și evenimente similare organizate pentru personalul biroului Ombudsmanului în 2013, care a fost în mod vizibil mai mare decât în cazul altor instituții; consideră că, pe timp de criză și de reduceri bugetare în general, costurile generate de reuniunile în afara instituției organizate în beneficiul personalului instituțiilor europene trebuie reduse, fiind necesar ca acestea să se desfășoare, pe cât posibil, la sediul instituțiilor, având în vedere că valoarea lor adăugată nu justifică costuri atât de ridicate;

15.  salută alegerea unei femei în funcția de Ombudsman European; este preocupat, cu toate acestea, de absența femeilor în posturi de conducere în cadrul biroului Ombudsmanului; solicită introducerea unui plan privind egalitatea de șanse, adaptat în special pentru posturile de conducere, cu scopul de a corecta acest dezechilibru cât mai curând posibil;

16.  consideră că Ombudsmanul ar trebui să depună în continuare eforturi pentru a asigura o calitate consecventă a Raportului său anual de activitate și să prezinte un Raport anual de impact cuprinzător, care constituie un instrument important pentru evaluarea activității sale;

17.  solicită Ombudsmanului să anexeze la raportul său anual de activitate politica imobiliară, în special fiindcă este important ca aceste costuri să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive;

18.  invită Ombudsmanul să includă în rapoartele sale anuale de activitate, respectând normele privind confidențialitatea și protecția datelor în vigoare, rezultatele și consecințele cazurilor închise de OLAF care au vizat instituția sau oricare dintre persoanele care lucrează pentru instituție;

19.  aprobă fără rezerve politica în materie de transparență promovată de biroul Ombudsmanului și solicită introducerea unei proceduri pentru evaluarea în avans a impactului posibil al anumitor publicații, în vederea publicării acestora, împreună cu un raport explicativ, pentru a evita folosirea lor în mod tendențios; subliniază că această procedură ar trebui lansată de Ombudsman în colaborare cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, cu Comisia și cu instituția la care se referă publicația în cauză;

20.  subliniază că raportul anual privind activitățile Ombudsmanului în 2013 a fost adoptat de către plen la 15 ianuarie 2015(1) și ia act de observațiile prezentate în acest raport.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2015)0009.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate