Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2085(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0118/2015

Внесени текстове :

A8-0118/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0129

Приети текстове
PDF 483kWORD 86k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски надзорен орган по защита на данните
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015
Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІХ – Европейски надзорен орган по защита на данните (2014/2085(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2013 година (COM(2014)0510 – C8-0154/2014)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(6) на Съвета, и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0118/2015),

1.  Освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 66, 8.3.2013 г.
(2) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 1.
(3) OВ C 398, 12.11.2014 г., стр. 1.
(4) OВ C 403, 13.11.2014 г., стр. 128.
(5) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІХ — Европейски надзорен орган по защита на данните (2014/2085(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2015 г. за приключване на разследването по собствена инициатива OI/1/2014/PMC относно подаването на сигнали за нарушения,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0118/2015),

1.  Приветства заключенията на Сметната палата, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2013 г., плащанията за административни и други разходи на Европейския надзорен орган по защита на данните („Надзорния орган“) не са засегнати от съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол по отношение на административните и другите разходи са ефективни;

2.  Отбелязва, че в своя годишен доклад за 2013 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Надзорния орган;

3.  Отбелязва, че през 2013 г. Надзорният орган е разполагал с бюджет, възлизащ на общо 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR през 2012 г.), и че степента на изпълнение е 84,7% (83,2% през 2012 г.); счита, че това е положително развитие и призовава за допълнителни усилия за подобряване на степента на изпълнение;

4.  Подчертава, че бюджетът на Надзорния орган е с чисто административен характер; отбелязва, че степента на изпълнение на разходите за лица, работещи за институцията, е 93,41% (дял 1), а на разходите за сгради, оборудване и разходи, свързани с функционирането на институцията — 99,14% (дял 2);

5.  Отбелязва ангажимента на Надзорния орган да продължи да полага усилия за подобряване на своята система за своевременен мониторинг и контрол на процедурите за набиране на персонал и за възлагане на обществени поръчки; подкрепя Надзорния орган да продължи да наблюдава управлението на надбавките и да подобри своята степен на изпълнение;

6.  Отбелязва със задоволство, че последващият одит, извършен през юни 2013 г. от службата за вътрешен одит на Надзорния орган, показа, че работата по изпълнението на по-голямата част от предложените дейности и отправените препоръки относно административните процедури е приключена, като стигна до заключението, че няма конкретни препоръки към 31 декември 2013 г.;

7.  Отбелязва, че работата по изпълнението на препоръката относно осигуряването на сигурността на данните, съдържащи се в исковете, не беше завършена към момента на последващия одит от юни 2013 г. поради забавяне на въвеждането на деловодната система (CMS); отбелязва, че беше вероятно съответната препоръка да бъде изцяло изпълнена през 2014 г., тъй като деловодната система е оперативна от октомври 2013 г.;

8.  Отбелязва факта, че оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити счита, че равнището на прилаганите управление и контрол е подходящо и е в процес на подобрение, както и че към момента на изготвяне на годишния отчет за дейността за 2013 г. не са отбелязани съществени грешки и че следователно не следва да бъдат изказани каквито и да било резерви по отношение на предварителните проверки;

9.  Припомня отново, че с Договора от Лисабон правомощията на Надзорния орган бяха увеличени, като всички сфери на политиката на Съюза бяха включени в обхвата на защитата на данните; отбелязва, че разискванията в Съвета във връзка с новата правна рамка относно защитата на данните (предложена от Комисията на 25 януари 2012 г.) все още продължават;

10.  Отбелязва, че в бюджета на Надзорния орган беше добавен нов дял ІІІ, с цел да се пристъпи към създаването на нов независим секретариат за новия Европейски комитет по защита на данните; потвърждава, че този дял остава без бюджетни кредити до приемането на правната рамка;

11.  Отбелязва, че неотдавна беше одобрен нов инструмент – определяне и отчитане на разходите по видове дейности, като неговата цел е да се постигне по-ефикасно разпределяне на ресурсите; инструментът ще бъде внедрен през 2015 г.;

12.  Изисква да бъде информиран относно отражението върху бюджета на преструктурирането на секретариата на Надзорния орган;

13.  Посочва, че Службата за вътрешен одит заключи, че са постигнати значителни подобрения след последната оценка на риска през 2011 г.; настоятелно призовава Надзорния орган да продължи да работи по все още неизпълнените препоръки;

14.  Отбелязва монтирането на система за видеоконференции в новите помещения на Надзорния орган; изисква да бъде информиран колко пъти е била използвана системата по време на заседания през 2013 г.;

15.  Напълно подкрепя определянето на основните показатели за изпълнението за оценка на ефикасното използване на ресурсите; призовава Надзорния орган да продължи да включва таблицата в годишния отчет за дейността;

16.  Изисква политиката в областта на сградния фонд на Надзорния орган да бъде прилагана към годишния отчет за дейността, особено като се има предвид, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

17.  Отправя отново искането от миналата година за представяне на изчерпателна таблица с данни за всички човешки ресурси, с които разполага Надзорният орган, класифицирани по степен, пол и националност; отбелязва, че тази таблица следва да бъде автоматично включвана в годишния отчет за дейността на институцията;

18.  Изразява загриженост във връзка с недостатъчния брой жени на високи длъжности; призовава за прилагането на план за равни възможности, най-вече по отношение на ръководните длъжности, с цел преодоляване на този дисбаланс възможно най-бързо;

19.  Счита, че в условията на криза и на бюджетни съкращения въобще цената на заседанията извън обичайните места на работа на служителите на институциите на Съюза трябва да се намали и че заседанията следва да се провеждат, доколкото е възможно, в помещенията на съответните институции, тъй като получената от тях добавена стойност не оправдава такива високи разходи;

20.  Отбелязва със загриженост огромните различия между отделните институции на Съюза по отношение на разходите за писмен превод; призовава следователно междуинституционалната работна група по писмените преводи да установи причините за въпросните различия и да предложи решения, чрез които ще се преодолее дисбалансът и ще се хармонизират разходите за писмен превод, като същевременно се гарантира пълно зачитане на качеството и на езиковото многообразие; отбелязва, като има предвид горното, че работната група следва да поднови сътрудничеството между институциите за споделяне на най-добри практики и резултати и за набелязване на областите, в които би могло да се задълбочи сътрудничеството между институциите или да се укрепят споразуменията между тях; отбелязва, че работната група следва да има за цел също изготвянето на уеднаквена методология за отчитане на разходите за писмен превод, която да се използва от всички институции, така че да се опростят анализът и съпоставката на разходите; отбелязва, че работната група следва да представи резултатите от своята работа преди края на 2015 г.; призовава всички институции да участват активно в работата на междуинституционалната работна група; припомня в този смисъл, че е от основно значение да се зачита езиковото многообразие в институциите на Съюза с цел гарантиране на равно третиране и равни възможности за всички граждани на Съюза;

21.  Изразява пълно съгласие с политиката на прозрачност, подкрепяна от Службата на Европейския омбудсман, и призовава за въвеждането на процедура на предварителна оценка на възможното въздействие на определени публикации, с цел те да бъдат придружавани от обяснителен доклад, така че да се избегне тенденциозната им употреба; посочва, че процедурата следва да се започва по инициатива на Омбудсмана в сътрудничество с Надзорния орган, Комисията и институцията, засегната от публикацията;

22.  Изразява загриженост относно забавянето във връзка с приемането на вътрешните правила за подаване на сигнали за нарушения; призовава Надзорния орган да приложи незабавно тези правила.

23.  Приветства факта, че Надзорният орган взе под внимание забележките на Парламента, включени в неговите резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 и 2012 г., при изготвянето на своята стратегия за 2013—2014 г. и че изпълнението на съответната стратегия е довело до положителни резултати;

24.  Счита като цяло, че Надзорният орган следва да отдели повече внимание на принципа на добро финансово управление по отношение на бюджетния принцип на ежегодност, а именно на използването на бюджетните кредити икономично, ефикасно и ефективно при изпълнението на възложените му задачи.

Правна информация - Политика за поверителност