Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2085(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0118/2015

Předložené texty :

A8-0118/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0129

Přijaté texty
PDF 407kWORD 80k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů (2014/2085(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510 – C8-0154/2014)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpověďmi orgánu(3),

–  s ohledem na prohlášení(4) o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetním dvůr za rozpočtový rok 2013 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0118/2015),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu evropského inspektora ochrany údajů na rozpočtový rok 2013;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 66, 8.3.2013.
(2) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) Úř. věst. C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) Úř. věst. C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů (2014/2085(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů,

–  s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv o šetření z vlastního podnětu OI/1/2014/PMC ze dne 26. února 2015 týkající se upozorňování na nekalé praktiky (whistleblowing),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0118/2015),

1.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2013 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „inspektor“) nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly účinné;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2013 uvedl, že u inspektora nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  konstatuje, že v roce 2013 měl inspektor k dispozici celkem 7 661 409 EUR (v roce 2012 činila tato částka 7 624 090 EUR) a že míra čerpání uvedených prostředků dosáhla 84,7 % (83,2 % v roce 2012); považuje to za pozitivní vývoj a požaduje, aby bylo na zlepšení míry čerpání prostředků vynakládáno další úsilí;

4.  zdůrazňuje, že rozpočet inspektora je čistě administrativní; konstatuje, že míra čerpání prostředků v souvislosti s výdaji na osoby pracující v instituci činí 93,41 % (hlava 1) a že výdaje na budovy a zařízení a různé provozní výdaje činí 99,14 % (hlava 2);

5.  bere na vědomí závazek inspektora k dalšímu zdokonalování svého systému včasného monitorování a kontroly postupů pro přijímání zaměstnanců a zadávání veřejných zakázek; podporuje inspektora v pokračujícím monitorování správy příspěvků a zlepšování její výkonnosti;

6.  s uspokojením konstatuje, že následný audit provedený v červnu 2013 útvarem interního auditu inspektora umožnil uzavřít většinu opatření a doporučení navržených u administrativních postupů a vyslovit závěr, že k 31. prosince 2013 není žádné konkrétní neuskutečněné doporučení;

7.  bere na vědomí skutečnost, že uskutečňování doporučení týkajícího se zabezpečení údajů obsažených ve stížnostech nebylo v době následného auditu v červnu 2013 dokončeno z důvodu zpoždění při zavádění systému správy případů (CMS); konstatuje, že toto doporučení mělo být v úplnosti provedeno během roku 2014, protože systém CMS funguje od října 2013;

8.  bere na vědomí skutečnost, že pověřená schvalující osoba se domnívá, že stávající úroveň řízení a kontroly je odpovídající a zlepšuje se a že v době vypracovávání výroční zprávy o činnosti se nevyskytla žádná závažná chyba ani nebyla vyslovena výhrada ve věci kontrol ex ante;

9.  připomíná, že Lisabonská smlouva posílila pravomoci inspektora tím, že ochranu údajů rozšířila na všechny oblasti politiky Unie; konstatuje, že Rada stále jedná o novém právním rámci pro ochranu údajů (návrh Komise předložen dne 25. ledna 2012);

10.  bere na vědomí, že k rozpočtu inspektora byla přidána nová hlava III, která počítá s vytvořením nezávislého sekretariátu nové Evropské rady pro ochranu údajů; bere na vědomí, že do přijetí právního rámce nebudou do této hlavy přiděleny žádné prostředky;

11.  bere na vědomí nedávné schválení nového nástroje, tj. stanovování nákladů podle činností, který bude realizován v roce 2015 a jehož cílem je zefektivnit přidělování zdrojů;

12.  žádá o poskytnutí informací o rozpočtovém dopadu reorganizace sekretariátu inspektora;

13.  zdůrazňuje, že útvar vnitřního auditu shledal, že od posledního posouzení rizik v roce 2011 bylo dosaženo výrazných zlepšení; naléhá na inspektora, aby v tomto úsilí nepolevoval a zohlednil i zbývající otevřená doporučení;

14.  bere na vědomí, že v nových prostorách úřadu byl nainstalován systém pro konání videokonferencí; žádá informace o tom, kolikrát byl tento systém použit na schůzích v roce 2013;

15.  plně podporuje vytvoření klíčových ukazatelů výkonnosti, jež slouží k hodnocení účinného využívání zdrojů; žádá inspektora, aby ve své výroční zprávě o činnosti i nadále uváděl přehled výsledků;

16.  žádá, aby k výroční zprávě o činnosti byla připojena politika inspektora v oblasti nemovitostí, a to zejména s ohledem na to, že je důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké;

17.  opakuje žádost z minulého roku, která se týkala vyčerpávající tabulky všech lidských zdrojů, které má inspektor k dispozici, rozdělené podle tříd, pohlaví a státní příslušnosti; podotýká, že tato tabulka by měla být automaticky zařazena do roční zprávy o činnosti této instituce;

18.  vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem žen na vedoucích pozicích; žádá, aby byl zaveden plán pro rovné příležitosti, zejména co se týče řídících pozic, s cílem tuto nerovnováhu vyřešit co nejdříve;

19.  domnívá se, že v období krize a rozpočtových škrtů obecně je nutné snížit náklady na výjezdní zasedání zaměstnanců orgánů a institucí Unie a že by měly v rámci možností probíhat přímo v sídlech orgánů, neboť jejich přínos neospravedlňuje tak vysoké náklady;

20.  se znepokojením si všímá obrovských rozdílů mezi náklady na překlad v jednotlivých institucích Unie; žádá proto interinstitucionální pracovní skupinu pro překlad, aby zjistila příčiny těchto rozdílů a navrhla řešení, která by tyto rozdíly odstranila a harmonizovala náklady na překlad při maximálním zachování kvality a jazykové rozmanitosti; v této souvislosti uvádí, že by pracovní skupina měla za tímto účelem obnovit spolupráci mezi institucemi, aby byly sdíleny osvědčené způsoby a výsledky a zjištěny oblasti, kde lze posílit spolupráci nebo dohody mezi institucemi; konstatuje, že cílem pracovní skupiny by mělo také být vytvoření jednotné metodiky pro prezentaci nákladů na překlad použitelnou pro všechny instituce, aby se zjednodušila analýza a srovnávání těchto nákladů; konstatuje, že pracovní skupina by měla tyto výsledky předložit do konce roku 2015; vyzývá všechny instituce, aby se aktivně podílely na činnosti interinstitucionální pracovní skupiny; v této souvislosti připomíná zásadní význam respektování mnohojazyčnosti v institucích Unie, která zajišťuje rovné zacházení a rovnost příležitostí pro všechny občany Unie;

21.  plně souhlasí s politikou transparentnosti prosazovanou úřadem veřejné ochránkyně práv a vyzývá k zavedení postupu předběžného vyhodnocování dopadu některých publikací s cílem zveřejňovat je spolu s vysvětlující zprávou, aby se zabránilo tomu, že budou používány tendenčním způsobem; tento postup by měl být zahájen z podnětu veřejné ochránkyně práv ve spolupráci s inspektorem, Komisí a institucí, jíž se publikace týká;

22.  je znepokojen zpožděním v přijímání vnitřních pravidel pro whistleblowing; vyzývá inspektora, aby je zavedl bez dalších prodlev;

23.  je potěšen tím, že inspektor vzal při vytváření strategie na roky 2013–2014 na vědomí připomínky Parlamentu obsažené v jeho usneseních o udělení absolutoria za roky 2010 a 2012 a že uskutečňování této strategie přináší pozitivní výsledky;

24.  v obecné rovině se domnívá, že by se inspektor měl více zaměřit na zásadu řádného finančního řízení s ohledem na zásadu ročního rozpočtu, tj. na hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou využívá prostředky k plnění svých úkolů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí