Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2085(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0118/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0118/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0129

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 413kWORD 87k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015
Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (2014/2085(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0118/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 66 της 8.3.2013.
(2) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων (2014/2085(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 2015, με την οποία ολοκληρώθηκε η αυτεπάγγελτη έρευνα OI/1/2014/PMC που διενήργησε με αντικείμενο την καταγγελία δυσλειτουργιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0118/2015),

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το σύνολο των πληρωμών στον τομέα των διοικητικών και λοιπών δαπανών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων («ο Επόπτης») για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες υπήρξαν αποτελεσματικά·

2.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για το 2013, δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στις πτυχές που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Επόπτη·

3.  επισημαίνει ότι το 2013 ο Επόπτης είχε συνολικό προϋπολογισμό 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR το 2012), και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 84,7% (83,2% το 2012)· κρίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν θετική και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση του ποσοστού εκτέλεσης·

4.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Επόπτη είναι καθαρά διοικητικός· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των δαπανών για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα ανήλθε σε 93,41% (Τίτλος 1) και ότι οι δαπάνες για ακίνητα και εξοπλισμό και για τη λειτουργία του οργάνου ανήλθαν σε 99,14% (Τίτλος 2)·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση του Επόπτη να συνεχίσει να βελτιώνει το σύστημά του για την έγκαιρη παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών πρόσληψης και σύναψης συμβάσεων· υποστηρίζει τον Επόπτη στη συνέχιση της παρακολούθησης της διαχείρισης των επιδομάτων και στην βελτίωση των επιδόσεών του·

6.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι ο έλεγχος παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2013 από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του Επόπτη κατέδειξε ότι οι περισσότερες από τις δράσεις και συστάσεις που είχαν προταθεί σε σχέση με τις διοικητικές διαδικασίες είχαν περατωθεί, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι καμία ιδιαίτερη σύσταση δεν εκκρεμούσε στις 31 Δεκεμβρίου 2013·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η εφαρμογή της σύστασης σχετικά με την κατοχύρωση της ασφάλειας των δεδομένων που περιέχονται στις αξιώσεις ήταν ακόμη ημιτελής όταν πραγματοποιείτο ο έλεγχος παρακολούθησης του Ιουνίου του 2013, και τούτο λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην έναρξη λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων (Case Management System, CMS)· σημειώνει ότι σύσταση αυτή ήταν πιθανόν να αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως κατά τη διάρκεια του 2014, δεδομένου ότι το CMS είναι επιχειρησιακό από τον Οκτώβριο του 2013·

8.  σημειώνει ότι ο κύριος διατάκτης εκτιμά ότι το επίπεδο διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζεται είναι επαρκές και ότι βελτιώνεται και σημειώνει επίσης ότι, κατά την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων για το 2013, δεν είχε σημειωθεί κανένα ουσιώδες σφάλμα και δεν υπήρχε κανένας λόγος διατύπωσης επιφύλαξης σε σχέση με τους προκαταρκτικούς ελέγχους·

9.  επαναλαμβάνει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τις αρμοδιότητες του Επόπτη επεκτείνοντας την προστασία των δεδομένων σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης· επισημαίνει ότι οι συζητήσεις με το Συμβούλιο σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων (που πρότεινε η Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 2012) βρίσκονται σε εξέλιξη·

10.  επισημαίνει ότι στον προϋπολογισμό του Επόπτη προστέθηκε νέος τίτλος ΙΙΙ, προκειμένου να προβλεφθεί η σύσταση ανεξάρτητης γραμματείας για ένα νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων· επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δεν θα περιλαμβάνει πιστώσεις μέχρι να εγκριθεί νομική βάση·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι εγκρίθηκε πρόσφατα ένα νέο εργαλείο, η Kοστολόγηση βάσει Δραστηριότητας, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας κατά την κατανομή των πόρων και θα τεθεί σε εφαρμογή το 2015·

12.  ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της αναδιοργάνωσης της Γραμματείας του Επόπτη·

13.  επισημαίνει τη διαπίστωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS), ότι από την τελευταία εκτίμηση κινδύνου, το 2011, έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις· παροτρύνει τον Επόπτη να συνεχίσει στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών να ασχολείται με τις υπόλοιπες εκκρεμείς συστάσεις·

14.  επισημαίνει την εγκατάσταση συστήματος βιντεοσύσκεψης στα νέα γραφεία του Επόπτη· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων που έγιναν με τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος το 2013·

15.  επικροτεί ανεπιφύλακτα τη δημιουργία των κύριων δεικτών επιδόσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων· καλεί τον Επόπτη να συνεχίσει να περιλαμβάνει τον πίνακα επιδόσεων στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

16.  απαιτεί να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική του Επόπτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, ιδίως επειδή είναι σημαντικό το κόστος αυτής της πολιτικής να εξορθολογίζεται δεόντως και να μην είναι υπερβολικό·

17.  επαναλαμβάνει το περσινό του αίτημα να λάβει εξαντλητικό πίνακα όλων των ανθρώπινων πόρων που βρίσκονται στη διάθεση του Επόπτη, κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο και εθνικότητα· παρατηρεί ότι ο πίνακας αυτός θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτόματα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του θεσμικού οργάνου·

18.  εκφράζει ανησυχία για τον χαμηλό αριθμό γυναικών που κατέχουν θέσεις υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών· ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο ίσων ευκαιριών, ειδικότερα όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις, με στόχο να διορθωθεί το συντομότερο αυτή η ανισορροπία·

19.  φρονεί ότι σε μια εποχή κρίσης και γενικότερων περικοπών του προϋπολογισμού, το κόστος των ημερών εκτός έδρας του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πρέπει να ελαττωθεί και ότι οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται, εφόσον είναι δυνατόν, στα κτίρια των θεσμικών οργάνων, δεδομένου ότι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει δεν δικαιολογεί αυτό το υψηλό κόστος·

20.  σημειώνει με ανησυχία τις τεράστιες διαφορές του κόστους μετάφρασης που παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, τη διοργανική ομάδα εργασίας για τη μετάφραση να εντοπίσει τα αίτια των εν λόγω διαφορών και να προτείνει λύσεις οι οποίες θα θέσουν τέλος στην ανισορροπία και θα συμβάλουν στην εναρμόνιση του κόστους μετάφρασης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη σεβασμό της ποιότητας και της γλωσσικής ποικιλομορφίας· έχοντας κατά νου τα προαναφερθέντα, παρατηρεί ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να εμφυσήσει νέα πνοή στη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων και τον εντοπισμό των τομέων στους οποίους μπορούν να ενισχυθούν η συνεργασία ή οι συμφωνίες μεταξύ των θεσμικών οργάνων· παρατηρεί ότι στόχος της ομάδας εργασίας θα πρέπει επίσης να είναι η θέσπιση ενιαίας μεθοδολογίας για την παρουσίαση του κόστους μετάφρασης, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα θεσμικά όργανα, ούτως ώστε να απλοποιηθούν η ανάλυση και η σύγκριση του κόστους· επισημαίνει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να παρουσιάσει τα εν λόγω πορίσματα πριν από τα τέλη του 2015· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις εργασίες της διοργανικής ομάδας εργασίας· υπενθυμίζει εν προκειμένω τη θεμελιώδη σημασία του σεβασμού της πολυγλωσσίας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Ένωσης·

21.  συμφωνεί απόλυτα με την πολιτική διαφάνειας την οποία υποστηρίζει η Υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ζητεί την καθιέρωση διαδικασίας εκ των προτέρων αξιολόγησης του πιθανού αντίκτυπου ορισμένων δημοσιεύσεων, με στόχο να δημοσιεύονται μαζί με αιτιολογική έκθεση, ούτως ώστε να αποφεύγεται η μεροληπτική χρήση τους· τονίζει ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να δρομολογηθεί από τον Διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τον Επόπτη, την Επιτροπή και το θεσμικό όργανο το οποίο αφορά η δημοσίευση·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στην έγκριση των εσωτερικών κανόνων για τις καταγγελίες δυσλειτουργιών· καλεί τον Επόπτη να εφαρμόσει τους κανόνες αυτούς χωρίς άλλη καθυστέρηση·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Επόπτης συμμορφώθηκε με τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλάμβαναν οι απαλλαγές για τα έτη 2010 και 2012 για να διαμορφώσει την στρατηγική του για τα έτη 2013-2014 και διότι η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα·

24.  κρίνει, γενικά, ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην εξασφάλιση της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης του Επόπτη όσον αφορά την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, συγκεκριμένα όσον αφορά την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις της υπηρεσίας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί τις πιστώσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου