Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2085(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0118/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0118/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0129

Hyväksytyt tekstit
PDF 254kWORD 72k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015
Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2014/2085(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2013(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013 (COM(2014)0510 – C8-0154/2014)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(5),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(6) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0118/2015),

1.  myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL L 66, 8.3.2013.
(2) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUVL C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUVL C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2014/2085(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2015 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen epäkohtien paljastamisesta (whistleblowing) tehdyn oma-aloitteisen tutkimuksen OI/1/2014/PMC päättämisestä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0118/2015),

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen Euroopan tietosuojavaltuutetun hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2013 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut hallintomenojen ja muiden menojen valvontajärjestelmät olivat vaikuttavia;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2013 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita tietosuojavaltuutetun henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  toteaa, että vuonna 2013 tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään määrärahoja kaikkiaan 7 661 409 euroa (vuonna 2012 talousarvio oli 7 624 090 euroa) ja että niiden käyttöaste oli 84,7 prosenttia (vuonna 2012 se oli 83,2 prosenttia); pitää tätä myönteisenä kehityksenä mutta kehottaa parantamaan käyttöastetta edelleen;

4.  tähdentää, että tietosuojavaltuutetun talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen; toteaa, että toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevien menojen (osasto 1) toteutusaste oli 93,41 prosenttia ja kiinteistöihin, laitteisiin ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyviin menojen (osasto 2) toteutusaste oli 99,14 prosenttia;

5.  ottaa huomioon, että tietosuojavaltuutettu on sitoutunut kehittämään edelleen järjestelmäänsä, jolla parannetaan palvelukseenotto- ja hankintamenettelyjen seurannan ja valvonnan oikea-aikaisuutta; kannustaa tietosuojavaltuutettua valvomaan edelleen etuuksien hallinnointia ja parantamaan tuloksellisuuttaan;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että tietosuojavaltuutetun sisäisen tarkastuksen kesäkuussa 2013 toteuttama seurantatarkastus osoitti, että useimmat ehdotetut hallintomenettelyjä koskevat toimet ja suositukset oli saatettu päätökseen, ja sen perusteella voitiin todeta, että 31. joulukuuta 2013 ei ollut tarvetta antaa erityisiä suosituksia;

7.  panee merkille, että kanteluihin sisältyvien tietojen suojaamista koskevan suosituksen täytäntöönpanoa ei ollut saatu päätökseen kesäkuussa 2013 toteutettuun seurantatarkastukseen mennessä, koska tapausten hallinnointijärjestelmän (Case Management System, CMS) käyttöönotto oli viivästynyt; toteaa, että kyseinen suositus todennäköisesti pantaisiin kaikilta osin täytäntöön vuoden 2014 aikana, sillä CMS‑järjestelmä on ollut toiminnassa lokakuusta 2013;

8.  panee merkille, että valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän mukaan hallinnon ja valvonnan toteutuksen taso on asianmukainen ja paranee jatkuvasti ja että vuotta 2013 koskevan vuotuisen toimintakertomuksen laatimishetkellä ei esiintynyt olennaisia virheitä eikä ennakkovalvonnan suhteen ollut tarvetta esittää varaumia;

9.  muistuttaa, että Lissabonin sopimuksessa tietosuojavaltuutetun toimivaltuuksia laajennettiin, kun tietosuoja ulotettiin unionin kaikille toimintalohkoille; panee merkille, että neuvostossa jatketaan keskusteluja uudesta tietosuojalainsäädännöstä (jota komissio ehdotti 25. tammikuuta 2012);

10.  toteaa, että tietosuojavaltuutetun talousarvioon lisättiin uusi osasto 3 uuden Euroopan tietosuojaneuvoston riippumattoman sihteeristön perustamista varten; huomauttaa, että tähän osastoon ei oteta määrärahoja ennen säädöskehyksen hyväksymistä;

11.  panee merkille, että vuonna 2015 otetaan käyttöön äskettäin hyväksytty uusi väline, toimintoperusteinen kustannuslaskenta, jolla pyritään lisäämään resurssienjaon vaikuttavuutta;

12.  pyytää tietoja tietosuojavaltuutetun sihteeristön uudelleenjärjestelyjen talousarviovaikutuksista;

13.  korostaa, että komission sisäinen tarkastus (IAS) totesi, että vuonna 2011 toteutetun viimeisimmän riskinarvioinnin jälkeen on tehty huomattavia parannuksia; kehottaa tietosuojavaltuutettua jatkamaan näitä ponnisteluja vielä avoinna olevien suositusten toteuttamiseksi;

14.  panee merkille, että tietosuojavaltuutetun uusiin toimitiloihin on asennettu videokonferenssijärjestelmä; pyytää tietoja siitä, kuinka monessa kokouksessa kyseistä järjestelmää käytettiin vuonna 2013;

15.  kannustaa kaikin tavoin kehittämään keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan resurssien käytön tehokkuutta; kehottaa tietosuojavaltuutettua toimittamaan edelleen tulostaulukon vuotuisessa toimintakertomuksessa;

16.  pyytää liittämään tietosuojavaltuutetun vuotuiseen toimintakertomukseen kiinteistöpolitiikkaa koskevan osuuden, erityisesti siksi, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on pysyttävä kohtuullisina;

17.  kehottaa viime vuonna esitetyn pyynnön mukaisesti tietosuojavaltuutettua esittämään kattavan taulukon kaikista käytettävissään olevista henkilöresursseista ura-alueen, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan jaoteltuna; katsoo, että taulukko olisi liitettävä automaattisesti toimielimen vuotuiseen toimintakertomukseen;

18.  ilmaisee huolensa siitä, että vastuutehtävissä ei ole naisia; kehottaa toteuttamaan etenkin johtotehtäviä koskevan yhdenvertaisten mahdollisuuksien suunnitelman, jotta tämä epätasapaino saataisiin mahdollisimman nopeasti korjattua;

19.  ottaa huomioon, että kriisien ja yleisten budjettileikkausten aikana unionin toimielinten tilojen ulkopuolella toimielinten henkilöstölle järjestettyjen tilaisuuksien (”away days”) kustannuksia on karsittava ja tilaisuudet olisi järjestettävä mahdollisuuksien mukaan toimielinten omissa tiloissa ottaen huomioon, että kyseisten tilaisuuksien tuoma lisäarvo ei ole riittävä peruste näin korkeille kustannuksille;

20.  panee huolestuneena merkille valtaisat erot eri toimielinten käännöskustannuksissa; pyytää näin ollen kääntämistä käsittelevää toimielinten välistä työryhmää tutkimaan kyseisten erojen syitä ja ehdottamaan ratkaisuja tasapainon saavuttamiseksi ja käännöskustannusten yhdenmukaistamiseksi tinkimättä kuitenkaan työn laadusta ja kielellisestä monimuotoisuudesta; toteaa, että tätä varten työryhmän olisi käynnistettävä uudestaan toimielinten välinen yhteistyö parhaiden käytäntöjen ja tulosten jakamiseksi ja sen määrittämiseksi, millä aloilla yhteistyötä tai sopimuksia toimielinten välillä voidaan lujittaa; toteaa, että työryhmän olisi myös pyrittävä kehittämään käännöskustannusten yhdenmukainen esittämismenetelmä, jota kaikki toimielimet voivat käyttää ja jolla yksinkertaistettaisiin kustannusten analysointia ja vertailua; toteaa, että työryhmän tulokset olisi esitettävä vuoden 2015 loppuun mennessä; pyytää toimielimiä osallistumaan aktiivisesti toimielinten välisen työryhmän työskentelyyn; muistuttaa tässä mielessä, että unionin toimielinten monikielisyyden kunnioittaminen on olennaista, jotta kaikille unionin kansalaisille taattaisiin yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet;

21.  hyväksyy täysin Euroopan oikeusasiamiehen toimiston noudattaman avoimuuspolitiikan ja kehottaa ottamaan käyttöön menettelyn, jossa tiettyjen julkaisujen mahdollinen vaikutus arvioidaan etukäteen ja jossa niihin liitetään tarvittaessa selitys, jotta sisältöä ei voida manipuloida eri tarkoituksiin; toteaa, että oikeusasiamiehen olisi käynnistettävä tämä menettely yhteistyössä tietosuojavaltuutetun, komission ja sen toimielimen kanssa, jota julkaisu koskee;

22.  on huolissaan epäkohtien paljastamista koskevien sisäisten sääntöjen hyväksymisen viivästymisestä; kehottaa tietosuojavaltuutettua panemaan säännöt täytäntöön viipymättä;

23.  on ilahtunut, että tietosuojavaltuutettu on ottanut huomioon vuosia 2010 ja 2012 koskeneissa Euroopan parlamentin vastuuvapauspäätöslauselmissa esitetyt huomautukset laatiessaan vuosien 2013–2014 strategiaansa ja että tämän strategian täytäntöönpano on näkynyt myönteisinä tuloksina sen toiminnassa;

24.  katsoo yleisesti, että talousarvion vuotuisuuden periaatteen mukaisesti tietosuojavaltuutetun olisi kiinnitettävä enemmän huomiota varainhoidon moitteettomuuden periaatteeseen, erityisesti siihen, kuinka taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti se on käyttänyt määrärahoja hoitaessaan tehtäviään.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö