Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2085(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0118/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0118/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.20
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0129

Usvojeni tekstovi
PDF 332kWORD 82k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015
Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2014/2085(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2013.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća(6) (EZ, Euratom) br. 1605/2002 , a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0118/2015),

1.  daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna Europskog nadzornika za zaštitu podataka za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 66, 8.3.2013.
(2) SL C 403, 13.11.2014., str. 1.
(3) SL C 398, 12.11.2014., str. 1.
(4) SL C 403, 13.11.2014., str. 128.
(5) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(6) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2014/2085(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 26. veljače 2015. o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu OI/1/2014/PMC o zviždačima,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0118/2015),

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka („Nadzornikˮ) ne sadrže bitne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

2.  prima na znanje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2013. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi znatni nedostaci u vezi s pitanjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Nadzornika;

3.  prima na znanje da je Nadzorniku 2013. dodijeljen ukupan proračun od 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR za 2012.) i da je stopa izvršenja bila 84,7 % (83,2 % u 2012.); smatra to pozitivnim napretkom i poziva na daljnje napore kako bi se povećala stopa izvršenja;

4.  naglašava da je proračun Nadzornika isključivo administrativan; prima na znanje da je stopa izvršenja rashoda za zaposlenike institucije 93,41 % (glava I.) te da je stopa izvršenja rashoda za zgrade, opremu i rashoda u vezi s poslovanjem institucije 99,14 % (glava II.);

5.  prima na znanje predanost Nadzornika daljnjem poboljšanju sustava za pravovremeno praćenje i nadzor postupaka zapošljavanja i javne nabave te podržava Nadzornika u vezi s daljnjim nadzorom upravljanja naknadama i poboljšanjem razine uspješnosti;

6.  sa zadovoljstvom primjećuje da je dodatnom revizijom iz lipnja 2013. koju je proveo odjel za unutarnju reviziju Ureda nadzornika omogućeno zaključiti većinu aktivnosti i predloženih preporuka za administrativne postupke te utvrditi da dana 31. prosinca 2013. nije bilo posebnih preporuka;

7.  prima na znanje da provedba preporuke o zaštiti podataka sadržanih u pritužbama u trenutku dodatne revizije u lipnju 2013. nije bila dovršena zbog kašnjenja u provedbi sustava vođenja predmeta (Case Management System, CMS); prima na znanje da bi se ta preporuka mogla u potpunosti provesti tijekom 2014. jer je CMS operativan od listopada 2013;

8.  prima na znanje da dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja smatra da je uspostavljena razina upravljanja i nadzora prikladna i sve bolja, da u trenutku sastavljanja godišnjeg izvješća o radu za 2013. nije došlo niti do jedne znatne pogreške i da po pitanju prethodnih provjera nije trebalo biti niti jedne zadrške;

9.  ponavlja da je Ugovor iz Lisabona povećao nadležnosti Nadzornika širenjem zaštite podataka na sva politička područja Unije; prima na znanje da su rasprave u Vijeću o novom pravnom okviru za zaštitu podataka još uvijek u tijeku (prijedlog Komisije od 25. siječnja 2012.);

10.  prima na znanje da je proračunu Nadzornika dodana glava III. kako bi se njome predvidjela uspostava neovisnog tajništva novog Europskog odbora za zaštitu podataka; potvrđuje da za tu glavu nema odobrenih sredstava do donošenja pravnog okvira;

11.  prima na znanje da je nedavno odobren novi instrument, izračun troškova na temelju aktivnosti, koji je usmjeren na povećanje učinkovitosti u raspodjeli sredstava i koji će se uvesti 2015.;

12.  traži da ga se izvijesti o učinku na proračun zbog reorganizacije tajništva Nadzornika;

13.  ističe da je Služba za unutarnju reviziju zaključila da je od prethodne procjene rizika 2011. postignut znatan napredak; potiče Nadzornika da nastavi s postupanjima prema preostalim otvorenim preporukama;

14.  prima na znanje uvođenje sustava za videokonferencije u novim prostorima Nadzornika; traži informacije o tome koliko se puta taj sustav rabio na sastancima 2013.;

15.  u potpunosti podržava stvaranje ključnih pokazatelja uspješnosti kako bi se ocijenila učinkovita uporaba sredstava; poziva Nadzornika da u godišnje izvješće o radu i dalje uvrštava analizu stanja;

16.  zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama Nadzornika priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi takve politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

17.  ponavlja prošlogodišnji zahtjev da Nadzorniku stoji na raspolaganju iscrpan popis svih ljudskih resursa raspoređenih prema kategoriji, razredu, spolu i nacionalnosti; primjećuje da bi se taj popis trebao automatski uključiti u godišnje izvješće o radu institucije;

18.  izražava zabrinutost zbog manjka žena na rukovodećim položajima; poziva na donošenje plana za pružanje jednakih mogućnosti, posebno na rukovodećim položajima, kako bi se te nepravilnosti što prije ispravile;

19.  smatra da se općenito u vrijeme krize i proračunskih rezova moraju smanjiti troškovi za dane koje je osoblje provelo izvan mjesta rada („Away days”) i da se ti događaji, kad god je to moguće, moraju odvijati u vlastitim prostorijama institucije, s obzirom da dodana vrijednost koja iz toga proizlazi ne opravdava tako visoke troškove;

20.  sa zabrinutošću prima na znanje goleme razlike u troškovima prevođenja među raznim institucijama Unije; stoga poziva Međuinstitucijsku radnu skupinu za prevođenje da utvrdi razloge tih nejednakosti i predloži rješenja s pomoću kojih će se stati na kraj neravnoteži i uskladiti troškove prevođenja pritom jamčeći puno poštovanje kvalitete i jezične raznolikosti; imajući to na umu, napominje da bi radna skupina trebala ponovno pokrenuti suradnju među institucijama kako bi se razmijenile najbolje prakse i ishodi te odredila područja u kojima se mogu ojačati suradnja ili sporazumi među institucijama; napominje da bi radna skupina također trebala težiti utvrđivanju jedinstvene metodologije prikazivanja troškova prevođenja kojom se mogu koristiti sve institucije kako bi se pojednostavile analiza i usporedba troškova; napominje da bi radna skupina svoje zaključke trebala predstaviti prije kraja 2015. godine; poziva sve institucije da se aktivno uključe u rad Međuinstitucijske radne skupine; u tom pogledu podsjeća na temeljnu važnost poštovanja višejezičnosti u institucijama Unije kako bi se svim građanima Unije zajamčilo jednako postupanje i jednake prilike;

21.  slaže se u potpunosti s politikom transparentnosti koju slijedi ured Europskog ombudsmana te poziva na uvođenje postupka preliminarnog ocjenjivanja mogućeg učinka određenih publikacija radi njihova objavljivanja u korak s izvješćem obrazloženja kako bi se spriječilo njihovo zloupotrebljavanje; ističe da bi taj postupak trebao pokrenuti Ombudsman u suradnji s Nadzornikom, Komisijom i institucijom koje se tiče publikacija;

22.  zabrinut je zbog kašnjenja u usvajanju internih pravila o zviždačima; poziva Nadzornika da ta pravila primijeni bez daljnjih odgađanja;

23.  pozdravlja to što je Nadzornik za uspostavu svoje strategije za 2013. – 2014. u obzir uzeo primjedbe Europskog parlamenta iz njegovih rezolucija o davanju razrješnice za godine 2010. i 2012. te što je provedba te strategije dovela do pozitivnih rezultata;

24.  općenito smatra da bi Nadzornik trebao posvetiti više pozornosti uspostavi dobrog financijskog upravljanja u pogledu proračunskog načela jedne godine, tj. ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti u korištenju odobrenim sredstvima kojima raspolaže za ispunjavanje svojih obveza.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti