Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2085(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0118/2015

Pateikti tekstai :

A8-0118/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0129

Priimti tekstai
PDF 338kWORD 82k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015
Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (2014/2085(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2013 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2013 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0118/2015),

1.  patvirtina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 66, 2013 3 8.
(2) OL C 403, 2014 11 13, p. 1.
(3) OL C 398, 2014 11 12, p. 1.
(4) OL C 403, 2014 11 13, p. 128.
(5) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, dalį (2014/2085(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 26 d. Europos ombudsmenės sprendimą, pagal kurį užbaigiamas jos iniciatyva atliktas tyrimas OI/1/2014/PMC dėl informavimo apie pažeidimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0118/2015),

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (toliau – Priežiūros pareigūnas) visos administracinės ir kitos išlaidos už metus, kurie baigėsi 2013 m. gruodžio 31 d., padengtos be reikšmingų klaidų ir kad tikrintos administracinių ir kitų išlaidų priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

2.  pažymi, kad Audito Rūmai 2013 m. metinėje ataskaitoje nurodė, jog tikrintose srityse, susijusiose su Priežiūros pareigūno žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, nenustatyta didelių trūkumų;

3.  pažymi, kad 2013 m. Priežiūros pareigūnui buvo skirtas iš viso 7 661 409 EUR biudžetas (2012 m. – 7 624 090 EUR ) ir kad įvykdymo lygis buvo 84,7 proc. (83,2 proc. 2012 m.); mano, kad tai yra teigiama tendencija ir ragina toliau stengtis gerinti įvykdymo lygį;

4.  pabrėžia, kad Priežiūros pareigūno biudžetas yra visiškai administracinio pobūdžio; pažymi, kad išlaidų, susijusių su institucijoje dirbančiais asmenimis (1 antraštinė dalis), panaudojimo lygis yra 93,41 proc., o išlaidų, susijusių su pastatais, įranga ir institucijos veikla (2 antraštinė dalis) – 99,14 proc.;

5.  atkreipia dėmesį į Priežiūros pareigūno įsipareigojimą toliau gerinti savo laiku atliekamos įdarbinimo ir viešųjų pirkimų procedūrų stebėsenos ir kontrolės sistemą; remia Priežiūros pareigūno pastangas toliau stebėti išmokų valdymą ir padidinti savo veiklos efektyvumo lygį;

6.  su pasitenkinimu pažymi, kad Priežiūros pareigūno Vidaus audito tarnybai 2013 m birželio mėn. atlikus tolesnį auditą nustatyta, kad darbas įgyvendinant didžiąją dalį su administracine tvarka susijusių siūlytų priemonių ir rekomendacijų buvo užbaigtas, ir todėl nuspręsta, kad po 2013 m. gruodžio 31 d. nebereikia jokių konkrečių rekomendacijų;

7.  pažymi, kad 2013 m. birželio mėn., kai buvo atliekamas tolesnis auditas, vėluojant įgyvendinti bylų valdymo sistemą (BVS) nebuvo baigta įgyvendinti rekomendacija dėl skunduose pateikiamų duomenų apsaugos; pažymi, kad ši rekomendacija turėjo būti visiškai įgyvendinta 2014 m., nes BVS visapusiškai veikia nuo 2013 m. spalio mėn.;

8.  pažymi, kad įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas mano, kad valdymo ir kontrolės lygis yra tinkamas ir gerėja, kad rengiant 2013 m. metinės veiklos ataskaitą nenustatyta jokių svarbių klaidų ir kad nereikia įrašyti jokios išlygos dėl ex ante patikrų;

9.  primena, kad Lisabonos sutartimi buvo sustiprinta Priežiūros pareigūno kompetencija atsižvelgiant į išplėstą duomenų apsaugos reikalavimo taikymą visoms Sąjungos politikos sritims; atkreipia dėmesį į tai, kad Taryboje vis dar vyksta diskusijos dėl naujosios duomenų apsaugos teisinės sistemos (ją Komsija pasiūlė 2012 m. sausio 25 d.);

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad į Priežiūros pareigūno biudžetą įtraukta nauja III antraštinė dalis tam, kad būtų numatytas nepriklausomo naujosios Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriato įsteigimas; pripažįsta, kad šioje antraštinėje dalyje nebus asignavimų iki bus priimtas teisinis pagrindas;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad neseniai patvirtinta ir 2015 m. bus įgyvendinta nauja priemonė – veikla grindžiama išlaidų apskaita, kuria siekiama padidinti išteklių paskirstymo veiksmingumą;

12.  prašo informuoti apie Priežiūros pareigūno sekretoriato reorganizavimo poveikį biudžetui;

13.  pabrėžia, kad Vidaus audito tarnyba padarė išvadą, jog nuo pastarojo 2011 m. atlikto rizikos vertinimo padaryta esminių patobulinimų; ragina Priežiūros pareigūną toliau taip pat stengtis įgyvendinti likusias pradėtas vykdyti rekomendacijas;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad naujosiose Priežiūros pareigūmo patalpose įdiegta vaizdo konferencijų sistema; prašo informuoti apie tai, kiek kartų 2013 m. pasinaudota šia sistema posėdžiams rengti;

15.  visiškai pritaria tam, kad išteklių naudojimo veiksmingumui vertinti būtų nustatyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai; ragina Priežiūros pareigūną metinėje veiklos ataskaitoje toliau teikti rezultatų suvestinę;

16.  prašo, kad Priežiūros pareigūnas prie metinės veiklos ataskaitos pridėtų pastatų politikos dokumentą, nes svarbu, kad tokios politikos išlaidos būtų tinkamai racionalizuotos ir nebūtų pernelyg didelės;

17.  pakartoja praėjusių metų prašymą, kad Priežiūros pareigūnas parengtų lentelę, kurioje būtų pateikti išsamūs duomenys apie visus jo turimus žmogiškuosius išteklius, suskirstytus pagal tarnybos lygį, lytį ir pilietybę; pažymi, kad ši lentelė turėtų būti automatiškai įtraukiama į institucijos metinę veiklos ataskaitą;

18.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad nepakanka atsakingas pareigas einančių moterų; ragina, kad būtų pradėtas įgyvendinti lygių galimybių planas, ypač atsižvelgiant į vadovaujamąsias pareigas, siekiant kuo greičiau panaikintišį disbalansą;

19.  mano, kad krizės laikotarpiu ir apskritai mažinant biudžetą Sąjungos institucijų darbuotojų išvažiuojamųjų seminarų (angl. away days) išlaidos turėtų būti sumažintos ir, kiek įmanoma, jie turėtų vykti pačių institucijų patalpose, nes jų sukuriama pridėtinė vertė nepateisina tokių didelių išlaidų;

20.  susirūpinęs pažymi, kad skirtingų Sąjungos institucijų vertimo raštu kainos labai skiriasi; todėl prašo, kad Tarpinstitucinė darbo grupė vertimo raštu klausimu nustatytų tų skirtumų priežastis ir pasiūlytų išeitis, kad šis disbalansas būtų panaikintas ir vertimo raštu kainos būtų kiek įmanoma labiau suvienodintos visiškai laikantis kokybės ir kalbų įvairovės reikalavimų; šiuo tikslu darbo grupė turėtų atnaujinti institucijų bendradarbiavimą, kad būtų dalijamasi gerosios praktikos pavyzdžiais ir rezultatais, taip pat nustatomos sritys, kuriose būtų galima stiprinti institucijų bendradarbiavimą ar susitarimus; vienas iš darbo grupės tikslų taip pat turėtų būti parengti bendrą metodiką, kad vertimo raštu sąnaudas visos institucijos pateiktų vienodai ir kad būtų paprasčiau jas analizuoti ir palyginti; pažymi, kad darbo grupė šiuos rezultatus turėtų pateikti iki 2015 m. pabaigos; prašo visų institucijų aktyviai dalyvauti Tarpinstitucinės darbo grupės veikloje; atsižvelgdamas į tai, primena, kaip svarbu Sąjungos institucijose laikytis daugiakalbystės, kad visiems Sąjungos piliečiams būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas ir vienodas galimybes;

21.  visiškai pritaria Europos ombudsmeno tarnybos vykdomai skaidrumo politikai ir pageidauja, kad būtų pradėta taikyti procedūra, kuria iš anksto būtų įvertintas galimas tam tikrų publikacijų poveikis siekiant kartu su jomis pateikti aiškinamąsias ataskaitas, kad būtų išvengta šališkų manipuliacijų; pažymi, kad šią procedūrą turėtų pradėti Ombudsmenė, bendradarbiaudama su Priežiūros pareigūnu, Komisija ir institucija, apie kurią rengiama publikacija;

22.  yra susirūpinęs dėl vėlavimo patvirtinti informavimo apie pažeidimus vidaus taisykles; ragina Priežiūros pareigūną daugiau nedelsiant jas įgyvendinti;

23.  palankiai vertina tai, kad Priežiūros pareigūnas, rengdamas savo 2013–2014 m. strategiją, atsižvelgė į Parlamento rezoliucijose dėl 2010 ir 2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateiktas pastabas ir kad minėtos strategijos įgyvendinimas davė teigiamų rezultatų;

24.  apskritai mano, kad Priežiūros pareigūnas daugiau dėmesio turėtų skirti patikimam finansų valdymui pagal biudžeto metinio periodiškumo principą užtikrinti, t. y., vykdydamas jam patikėtas užduotis, jam skirtus asignavimus naudotų taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai.

Teisinė informacija - Privatumo politika