Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2085(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0118/2015

Teksty złożone :

A8-0118/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0129

Teksty przyjęte
PDF 409kWORD 83k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg
Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015
Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2014/2085(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 zawierające odpowiedzi instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(4), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(6), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0118/2015),

1.  udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 66 z 8.3.2013.
(2) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 1.
(3) Dz.U. C 398 z 12.11.2014, s. 1.
(4) Dz.U. C 403 z 13.11.2014, s. 128.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(6) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2.Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2014/2085(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

–  uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 lutego 2015 r. o zamknięciu dochodzenia z własnej inicjatywy OI/1/2014/PMC w sprawie informowania o nieprawidłowościach,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0118/2015),

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „Inspektorem”) nie wystąpiły istotne błędy i że zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2013 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych audytem obszarach dotyczących zasobów ludzkich i udzielania zamówień dla Inspektora;

3.  zauważa, że w 2013 r. budżet przyznany Inspektorowi wyniósł łącznie 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR w 2012 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 84,7 % (83,2 % w 2012 r.); stwierdza, że jest to pozytywna zmiana, i apeluje o dalsze wysiłki, aby poprawić wskaźnik wykonania;

4.  podkreśla, że budżet Inspektora jest czysto administracyjny; zauważa, że wskaźnik wykonania dotyczący wydatków na pracowników instytucji wyniósł 93,41 % (tytuł 1), a wskaźnik wykonania dotyczący wydatków na budynki i wyposażenie oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji – 99,14 % (tytuł 2);

5.  odnotowuje zobowiązanie się Inspektora do dalszego udoskonalania systemu terminowego monitorowania i kontroli procedur rekrutacji i postępowań o udzielenie zamówienia; popiera dalsze monitorowanie przez Inspektora zarządzania świadczeniami i podnoszenie poziomów wydajności;

6.  z zadowoleniem odnotowuje, że w wyniku audytu następczego przeprowadzonego przez służby audytu wewnętrznego Inspektora w czerwcu 2013 r. wykazano, że ukończono prace dotyczące wdrażania większości zaproponowanych środków i przedstawionych zaleceń dotyczących procedur administracyjnych, w związku z czym stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 2013 r. nie było konieczne formułowanie żadnego szczegółowego zalecenia;

7.  zauważa, że w czasie przeprowadzania audytu następczego w czerwcu 2013 r. wdrażanie zalecenia dotyczącego zabezpieczenia danych zawartych w skargach nie zostało zakończone, co było spowodowane opóźnieniem w tworzeniu zautomatyzowanego systemu zarządzania sprawami (CMS); zauważa, że zalecenie to miało zostać w pełni wdrożone w roku 2014, gdyż system CMS działał od października 2013 r.;

8.  zauważa, że delegowany urzędnik zatwierdzający uznał, iż poziom zarządzania i kontroli jest właściwy i jest on podnoszony, oraz że w momencie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności za rok 2013 nie stwierdzono żadnych istotnych błędów i nie było zatem potrzeby zgłoszenia zastrzeżenia dotyczącego kontroli ex ante;

9.  przypomina, że traktat lizboński zwiększył kompetencje Inspektora, rozszerzając ochronę danych na wszystkie obszary polityki Unii; zauważa, że nadal trwają rozmowy w Radzie dotyczące nowych ram prawnych w dziedzinie ochrony danych (zaproponowanych przez Komisję w dniu 25 stycznia 2012 r.);

10.  zauważa, że w budżecie Inspektora dodano nowy tytuł III, aby zaplanować utworzenie niezależnego sekretariatu nowej Europejskiej Rady Ochrony Danych; przyjmuje do wiadomości, że w tytule tym nie będą figurowały żadne środki, dopóki nie zostaną przyjęte nowe ramy prawne;

11.  odnotowuje, że niedawno zatwierdzono nowe narzędzie, tzw. rachunek kosztów działań, którego celem jest zwiększenie efektywności w przydzielaniu zasobów, i zostanie ono wdrożone w 2015 r.;

12.  zwraca się o poinformowanie Parlamentu o skutkach, jakie będzie miała dla budżetu reorganizacja sekretariatu Inspektora;

13.  zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła, iż od ostatniej oceny ryzyka przeprowadzonej w 2011 r. dokonano znacznych postępów; wzywa Inspektora do dalszych starań idących w tym kierunku, tak aby wdrożyć pozostałe zalecenia;

14.  odnotowuje zainstalowanie systemu wideokonferencji w nowych biurach Inspektora; zwraca się o poinformowanie Parlamentu, ile razy skorzystano z tego systemu na posiedzeniach w 2013 r.;

15.  w pełni popiera opracowanie kluczowych wskaźników wykonania w celu oceny wydajności korzystania z zasobów; wzywa Inspektora do dalszego przedstawiania tablicy wyników w rocznym sprawozdaniu z działalności;

16.  domaga się, aby polityka Inspektora w dziedzinie nieruchomości była uwzględniana w rocznym sprawozdaniu z działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że istotne jest, aby koszty tej polityki były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane;

17.  ponawia zeszłoroczny wniosek o przedstawianie kompletnej tabeli wszystkich zasobów ludzkich, jakimi dysponuje Inspektor, z podziałem na grupy zaszeregowania, płeć i obywatelstwo; zwraca uwagę, że ta tabela powinna być automatycznie załączana do rocznego sprawozdania z działalności instytucji;

18.  wyraża zaniepokojenie brakiem kobiet na stanowiskach wyższego szczebla; wzywa do uruchomienia planu na rzecz równości szans, w szczególności w odniesieniu do stanowisk kierowniczych, aby jak najszybciej zaradzić temu brakowi równowagi;

19.  uważa, że w czasach kryzysu i ogólnych cięć budżetowych koszty posiedzeń wyjazdowych pracowników instytucji unijnych powinny zostać zmniejszone, a posiedzenia te powinny być organizowane w miarę możliwości w siedzibach instytucji, ponieważ wartość dodana tworzona przez takie wyjazdy nie uzasadnia tak wysokich kosztów;

20.  z zaniepokojeniem zauważa ogromne różnice w kosztach tłumaczeń pisemnych między poszczególnymi instytucjami unijnymi; w związku z tym wzywa międzyinstytucjonalną grupę roboczą ds. tłumaczeń pisemnych, by wskazała przyczyny tych rozbieżności i zaproponowała rozwiązanie tego problemu braku równowagi wraz ze sposobami osiągnięcia harmonizacji kosztów tłumaczeń, przy pełnym poszanowaniu jakości i różnorodności językowej; w związku z tym zauważa, że grupa robocza powinna ożywić współpracę między instytucjami w celu wymiany najlepszych praktyk i wyników oraz określenia obszarów, w których można wzmocnić współpracę lub umowy między instytucjami; zauważa, że celem grupy roboczej powinno być również ustanowienie jednolitej metodyki przedstawiania kosztów tłumaczeń pisemnych dla wszystkich instytucji, aby uprościć analizę i porównywanie kosztów; zauważa, że grupa robocza powinna przedstawić odnośne wyniki przed końcem 2015 r.; wzywa wszystkie instytucje do aktywnego udziału w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej; w tym kontekście przypomina o fundamentalnym znaczeniu poszanowania wielojęzyczności w instytucjach unijnych, aby zagwarantować równe traktowanie i równe szanse wszystkim obywatelom Unii;

21.  całkowicie zgadza się z polityką przejrzystości promowaną przez biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i wzywa do wprowadzenia procedury umożliwiającej wstępną ocenę ewentualnego wpływu konkretnych publikacji, aby można było publikować je wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym, dzięki czemu uniknie się wykorzystywania ich w sposób stronniczy; zauważa, że procedurę tę powinien uruchomić Rzecznik we współpracy z Inspektorem, Komisją i instytucją, której dotyczy dana publikacja;

22.  jest zaniepokojony opóźnieniami w przyjmowaniu wewnętrznych zasad dotyczących informowania o nieprawidłowościach; apeluje do Inspektora o wdrożenie ich bez dalszej zwłoki;

23.  z zadowoleniem odnotowuje, że Inspektor, opracowując swoją strategię na lata 2013–2014, uwzględnił uwagi Parlamentu zawarte w rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium za lata budżetowe 2010 i 2012, oraz że wdrożenie tej strategii przynosi pozytywne rezultaty;

24.  jest ogólnie zdania, że Inspektor powinien poświęcić więcej uwagi zasadzie należytego zarządzania finansami w odniesieniu do budżetowej zasady jednoroczności, tj. wykorzystaniu środków w sposób gospodarny, efektywny i skuteczny przy realizacji powierzonych mu zadań.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności