Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2085(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0118/2015

Ingivna texter :

A8-0118/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0129

Antagna texter
PDF 258kWORD 72k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska datatillsynsmannen
P8_TA(2015)0129A8-0118/2015
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2014/2085(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8‑0154/2014)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0118/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska datatillsynsmannens budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2014/2085(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2015, vilket avslutar ombudsmannens undersökning på eget initiativ (OI/1/2014/PMC) avseende rapportering om missförhållanden,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0118/2015).

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats att betalningarna i sin helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2013 för administrativa och därmed sammanhängande utgifter för Europeiska datatillsynsmannen (nedan kallad datatillsynsmannen) var fria från väsentliga felaktigheter och att de granskade systemen för övervakning och kontroll av administrativa och andra utgifter var ändamålsenliga.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2013 fastslår att man inte funnit några allvarliga brister med avseende på de granskade områden som rörde personalresurser och upphandlingar för datatillsynsmannen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att datatillsynsmannen under 2013 hade en anslagen budget som uppgick till totalt 7 661 409 EUR (7 624 090 EUR 2012), och att genomförandegraden var 84,7 % (83,2 % 2012). Parlamentet anser att detta är en positiv utveckling och efterfrågar ytterligare insatser för att förbättra genomförandegraden.

4.  Europaparlamentet betonar att datatillsynsmannens budget är rent administrativ. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden är 93,41 % för utgifter för personer som arbetar för institutionen (avdelning 1) och 99,14 % för utgifter för byggnader, utrustning och tillhörande verksamhetsuppgifter (avdelning 2).

5.  Europaparlamentet noterar datatillsynsmannens åtagande att fortsätta förbättra sitt system för övervakning och kontroll av rekryterings- och upphandlingsförfarandena vid rätt tidpunkt, och uppmanar datatillsynsmannen att fortsätta övervaka förvaltningen av ersättningar och förbättra sin resultatnivå.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att den revisionsuppföljning som datatillsynsmannens internrevisionstjänst genomförde i juni 2013 visade att arbetet med att genomföra majoriteten av de föreslagna åtgärderna och rekommendationerna om administrativa förfaranden hade slutförts, vilket ledde till slutsatsen att inga särskilda rekommendationer behövde utfärdas den 31 december 2013.

7.  Europaparlamentet konstaterar att arbetet med att genomföra den rekommendation som gällde skydd av uppgifterna i klagomålen inte var klart vid tidpunkten för revisionsuppföljningen i juni 2013 på grund av en försening i inrättandet av ärendehanteringssystemet (Case Management System, CMS). Parlamentet noterar att rekommendationen planerades kunna genomföras i sin helhet under 2014, eftersom ovan nämnda ärendehanteringssystem togs i drift i oktober 2013.

8.  Europaparlamentet noterar att den delegerade utanordnaren anser att den förvaltnings- och kontrollnivå som inrättats är lämplig och stadigt förbättras, och att det, då årsrapporten för verksamhetsåret 2013 utarbetades, inte hade gjorts något väsentligt fel och inte behövdes någon reservation avseende förhandskontrollerna.

9.  Europaparlamentet upprepar att Lissabonfördraget gav datatillsynsmannen större befogenheter i och med att dataskyddet utvidgades till alla EU:s politikområden. Parlamentet noterar att diskussionerna i rådet om den nya rättsliga ramen för dataskydd (kommissionens förslag av den 25 januari 2012) fortfarande pågår.

10.  Europaparlamentet noterar att en ny avdelning III infördes i datatillsynsmannens budget med avseende på upprättandet av ett oberoende sekretariat för en ny europeisk dataskyddsstyrelse. Parlamentet konstaterar att denna avdelning inte kommer att ha några anslag förrän den rättsliga ramen har antagits.

11.  Europaparlamentet noterar att ett nytt verktyg, en verksamhetsbaserad kostnadsmetod, nyligen har godkänts. Denna metod syftar till att effektivisera resursfördelningen och kommer att införas 2015.

12.  Europaparlamentet begär att få information om budgetkonsekvenserna av omorganisationen av datatillsynsmannens sekretariat.

13.  Europaparlamentet påpekar att internrevisionstjänsten fann att stora förbättringar hade gjorts sedan den senaste riskbedömningen 2011, och uppmanar med kraft datatillsynsmannen att även ta itu med de återstående rekommendationerna.

14.  Europaparlamentet noterar att ett videokonferenssystem har installerats i datatillsynsmannens nya lokaler, och ber att få information om hur många gånger systemet användes för möten under 2013.

15.  Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till inrättandet av centrala resultatindikatorer för bedömning av hur effektivt resurser har använts. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att även i fortsättningen ha med resultattavlan i den årliga verksamhetsrapporten.

16.  Europaparlamentet kräver att datatillsynsmannens fastighetspolitik ska inbegripas i den årliga verksamhetsrapporten, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för en sådan politik motiveras ordentligt och att de inte är överdrivet höga.

17.  Europaparlamentet upprepar förra årets begäran om en uttömmande tabell över all personal som datatillsynsmannen har till sitt förfogande, uppdelad per lönegrad, kön och nationalitet. Parlamentet konstaterar att denna tabell automtiskt bör ingå i institutionens årliga verksamhetsrapport.

18.  Europaparlamentet är bekymrat över att så få kvinnor innehar höga befattningar. Parlamentet efterlyser en jämställdhetsplan med särskild inriktning på ledande befattningar så att denna obalans kan åtgärdas så snart som möjligt.

19.  Europaparlamentet anser, i dessa tider präglade av kris och allmänna budgetnedskärningar, att kostnaderna för ”bortadagar” för personalen vid unionens institutioner måste minskas, och att dessa dagar i mån av möjlighet bör hållas i institutionernas lokaler, eftersom mervärdet av ”bortadagar” inte motiverar så höga kostnader.

20.  Europaparlamentet noterar med oro de enorma skillnaderna i översättningskostnader mellan de olika EU-institutionerna, och uppmanar därför den interinstitutionella arbetsgruppen för översättning att kartlägga orsakerna bakom dessa skillnader och lägga fram lösningar för att komma till rätta med obalansen och harmonisera översättningskostnaderna, samtidigt som man säkerställer full respekt för kvalitet och språklig mångfald. Parlamentet noterar, med detta i åtanke, att arbetsgruppen bör återinföra ett samarbete mellan institutionerna, så att de kan utbyta bästa praxis och resultat, och att kartlägga områden där samarbete och överenskommelser mellan institutionerna kan stärkas. Parlamentet anser att arbetsgruppen dessutom bör sträva efter att införa en enhetlig metod för redovisning av översättningskostnaderna för samtliga institutioner i syfte att göra det enklare att analysera och jämföra kostnaderna. Enligt parlamentet bör arbetsgruppen lägga fram resultatet av detta arbete före 2015 års utgång. Parlamentet uppmanar alla institutioner att spela en aktiv roll i den interinstitutionella arbetsgruppens arbete, och påminner i detta sammanhang om att respekten för flerspråkighet i EU-institutionerna är av grundläggande betydelse för att man ska kunna garantera lika behandling och lika möjligheter för alla EU-medborgare.

21.  Europaparlamentet ger sitt fulla stöd till den öppenhetsstrategi som Europeiska ombudsmannens kansli förespråkar, och begär att man ska införa ett förfarande för att i förväg bedöma den eventuella effekten av vissa publikationer i syfte att offentliggöra dem tillsammans med en förklarande rapport, så att man kan undvika att de används på ett vinklat sätt. Parlamentet påpekar att detta förfarande bör lanseras av ombudsmannen i samarbete med datatillsynsmannen, kommissionen och den institution som publikationen avser.

22.  Europaparlamentet är oroat över dröjsmålen med antagandet av de interna bestämmelserna om rapportering om missförhållanden. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att utan ytterligare dröjsmål genomföra dessa bestämmelser.

23.  Europaparlamentet välkomnar att datatillsynsmannen beaktade parlamentets iakttagelser i resolutionerna om ansvarsfrihet för 2010 och 2012 vid utarbetandet av strategin för 2013–2014, och att genomförandet av strategin har lett till positiva resultat.

24.  Europaparlamentet anser rent allmänt att datatillsynsmannen bör fästa större uppmärksamhet vid principen om en sund ekonomisk förvaltning, särskilt avseende budgetprincipen om ettårighet, dvs. att använda anslagen på ett ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt sätt för att genomföra sina uppgifter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy