Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2139(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0070/2015

Внесени текстове :

A8-0070/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0130

Приети текстове
PDF 592kWORD 127k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за 2013 г.: постижения, финансово управление и контрол
P8_TA(2015)0130A8-0070/2015

Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2013 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол (2014/2139(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите решения за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за финансовата 2012 година (COM(2014)0607) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

—  като взе предвид специфичните годишни доклади на Сметната палата(1) относно годишните отчети на децентрализираните агенции за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4),

—  като взе предвид Делегирания регламент (ЕС, Евратом) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 110 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8–0070/2015),

А.  като има предвид, че настоящата резолюция съдържа по отношение на всеки орган, посочен в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, хоризонтални съображения, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с член 110 от Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и член 3 от приложение VІ към правилника,

Б.  като има предвид, че през последното десетилетие броят на агенциите се увеличи значително, от три през 2000 г. на 32 през 2013 г.;

1.  Припомня значението на задачите, изпълнявани от агенциите, както и тяхното пряко въздействие върху ежедневния живот на гражданите на Съюза, независимостта на агенциите, по-специално на регулаторните агенции и агенциите, занимаващи се с независимо събиране на информация; припомня, че основната причина за създаването на агенциите беше изготвянето на независими технически или научни оценки; посочва, че ролята на децентрализираните агенции е да подпомагат Комисията при изпълнението на политики на Съюза от името на самия Съюз; призовава Комисията и Европейската мрежа на агенциите („Мрежата“) да подобрят комуникационните си политики за гарантиране на ефективна комуникация на агенциите с гражданите, за да се повиши осведомеността за производителността и постиженията;

2.  Потвърждава ролята на агенциите в подкрепа на политиките на Съюза; призовава за по-широко използване на този опит и капацитет в съответните етапи на политическия процес на Европейския семестър; подчертава приноса на агенциите в работата за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

3.  Признава факта, че в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие са създадени голям брой агенции, но припомня значението на задачите, изпълнявани от тези агенции и тяхното пряко въздействие върху ежедневния живот на гражданите; подчертава, че всички нови агенции са създадени в отговор на специфична потребност; отбелязва, че някои агенции, работещи в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, са оперативни агенции и че изпълнението на техния бюджет зависи също така от външни фактори;

4.  Счита, че обсъждането на проектите на годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в отговарящите за тях комисии допринася за гарантиране на съответствието на програмите и стратегиите с актуалните политически приоритети;

5.  Отбелязва въз основа на информация от Обобщаващия доклад за резултатите от извършените от Сметната палата одити на агенциите и другите органи на ЕС за 2013 г. („Обобщаващия доклад“), че бюджетът на агенциите за 2013 г. възлиза на около 2 милиарда евро, което представлява увеличение от 25% в сравнение с 2012 г. и около 1,4% от общия бюджет на Съюза; отбелязва, че това увеличение е предимно във връзка с новосъздадените агенции и новите отговорности на някои агенции; отбелязва въз основа на информация от Обобщаващия доклад на Палатата, че в агенциите работят около 6 500 постоянно и временно наети служители, представляващи 14% от общия брой длъжностни лица на Съюза, одобрен в общия бюджет на Съюза; отбелязва освен това, че за агенциите работят и около 2 900 договорно наети или командировани служители;

6.  Припомня, че рискът за репутацията, свързан с агенциите, е висок за Съюза, тъй като те оказват значително влияние върху изготвянето на политиките и вземането на решения и изпълнението на програмите в области, които са от жизненоважно значение за гражданите на Съюза;

7.  Отбелязва, че принципът „стойност срещу пари“ важи и за агенциите и че те следва да демонстрират, че дейността им е ефективна, осигурявайки добра информираност на гражданите за резултатите от своята дейност; отправя искане към Мрежата да държи органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в течение относно използването и добавената стойност на общия набор от принципи и ръководства по системи за измерване на изпълнението, рамковите, многогодишните и годишните програмни документи, основните показатели за изпълнението и инструментите за докладване и оценка;

Общ подход и пътна карта на Комисията

8.  Припомня, че през юли 2012 г. Парламентът, Съветът и Комисията приеха общ подход към децентрализираните агенции („Общ подход“) – политическо споразумение относно бъдещото управление и реформиране на агенциите; отбелязва факта, че Комисията отговаря за последващите действия по прилагането на това споразумение;

9.  Приветства пътната карта за последващите действия по общия подход към децентрализираните агенции на ЕС („Пътната карта“), приета от Комисията през декември 2012 г., и приканва всички участващи страни да продължат своя напредък, постигнат в осъществяването на идеите, изразени в нея; констатира, че Комисията излага в своята пътна карта подробен план за това как да се извършват последващите действия във връзка с общия подход и изброява 90 въпроса, по които са необходими действия от всички участници;

10.  Потвърждава доклада на Комисията относно напредъка по прилагането на общия подход, неговия дневен ред за 2013 г. и след това, както и усилията, положени съвместно от Комисията и децентрализираните агенции, благодарение на които този напредък беше постигнат; приветства в тази връзка изясняването на условията и ролите на функциите за вътрешен контрол и службите за вътрешен одит на агенциите в преработения Рамков финансов регламент(6), както и насоките за стратегиите на агенциите за борба с измамите, разработени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

11.  Потвърждава въз основа на информация от Мрежата, че агенциите постигат добър напредък от гледна точка на изпълнението на действията, предвидени в Общия подход; потвърждава освен това, че според проучването, проведено от Мрежата сред агенциите, влизащи в обхвата на Пътната карта, степента на изпълнение на действията на агенциите, свързани с Пътната карта е 96%;

12.  Отбелязва, че службите на Комисията са разработили стандартни разпоредби, които включват подходящи правни разпоредби, които да отразяват принципите, договорени в рамките на Общия подход, както и други разпоредби, обикновено част от актовете за учредяване на агенциите; потвърждава, че тези стандартни разпоредби се използват като отправна точка при създаването на нови агенции или при преразглеждане на съществуващи учредителни актове;

13.  Отбелязва, че въз основа на приноса на агенциите, Комисията разработи насоки със стандартни разпоредби за споразуменията за седалище между децентрализираните агенции и приемащите държави членки; отбелязва със загриженост, че 10 агенции все още нямат споразумение за седалище; съветва тези агенции да дадат приоритет на подписването на споразумения за седалище, за да се увеличи ефективността и да се спестят разходи; изразява загриженост, че липсата на споразумение за седалище може да има сериозни последици за служителите на агенциите и призовава държавите членки да сключат споразуменията преди началото на следващата процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

14.  Счита за необходимо да се направи сериозна оценка на възможността от сливане на агенции, изпълняващи подобни задачи, не само за да се избегне пилеенето на ресурси, а и за да се събере необходимата критична маса за постигане на истинска ефективност на агенциите;

15.  Констатира, че Комисията е подобрила обслужването си на агенциите под формата както на общи, така и на конкретни препоръки, използвайки информация и предложения, предоставяни от Мрежата; отбелязва, че в контекста на ограничени финансови и човешки ресурси това подобрение доведе до разглеждането на възможни структурни мерки за рационализиране на функционирането на агенциите; отбелязва, че тези мерки вече дадоха резултати, като например споделяне на услуги между агенциите и насърчава агенциите да продължат тези усилия;

Бюджет и финансово управление

16.  Напомня, че принципът на ежегодност е един от трите основни счетоводни принципа (единство, ежегодност и балансираност), необходими за гарантиране на ефективно изпълнение на бюджета на Съюза; отбеляза, че децентрализираните агенции невинаги спазват изцяло този принцип; призовава агенциите да сведат до минимум грешките в това отношение;

17.  Отбелязва въз основа на данни от Обобщаващия доклад на Палатата, че високото равнище на пренесени бюджетни кредити за поети задължения продължава да бъде най-често срещаният проблем на бюджетното и финансовото управление, както и че този проблем засяга 24 агенции; потвърждава, че високото равнище на преноси противоречи на принципа на ежегодност на бюджета;

18.  Отбелязва, че в седем случая Сметната палата все още констатира висок процент на анулирани бюджетни кредити от преноси от предходни години; отбелязва, че това анулиране показва, че пренесените бюджетни кредити се основават на завишени нужди или са необосновани поради други причини; призовава агенциите да направят всичко по силите си, и по-специално да подобрят процедурите си по бюджетно планиране, за предотвратяване на преноси в бъдеще, като се съсредоточават по-специално върху агенциите, които са анулирали преноси от предходни години;

19.  Отбелязва, че Комисията прие новия рамков финансов регламент на 30 септември 2013 г., с оглед опростяване на правилата, приложими за агенциите;

20.  Отбелязва, че с цел осигуряване на по-добра съгласуваност и съпоставимост между документите, изготвяни от агенциите, Комисията работи заедно с тях по насоки за програмния документ, с годишен и многогодишен компонент, както и по образец за консолидираните годишни отчети за дейността (ГОД), който е съобразен с изискванията на рамковия финансов регламент;

21.  Отбелязва, че рамковия финансов регламент предвижда консолидиран годишен отчет за дейността да се изпраща до 1 юли всяка година на Комисията, Сметната палата и органа по освобождаване от отговорност и да съчетава информацията от годишния отчет за дейността, вътрешните и външните одитни доклади, както и от финансовите доклади, които се изискваха съгласно предходния рамков финансов регламент; отбелязва, че докладите за освобождаване от отговорност остават отделно поради специфичния си характер и адресати на предварителните отчети;

22.  Изразява съжаление във връзка с факта, че за Европейския институт за иновации и технологии и Frontex Сметната палата пак трябваше да изрази становища с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции; е загрижен от все още големия брой (97) коментари на Сметната палата, засягащи 35 агенции; настоятелно приканва Мрежата да се погрижи за това въпросните агенции да предприемат всички необходими мерки в отговор на коментарите на Палатата;

Сътрудничество между агенции — споделяне на услуги и взаимодействия

23.  Изразява своите съмнения относно това доколко е уместно географското разположение на агенциите, много от които се намират далеч от другите институции; е на мнение, че за защитата на независимостта на агенциите, не е необходима географска отдалеченост и че последната не представлява гаранция срещу нежелани намеси, както от страна на Комисията, така и от страна на държавите членки, но със сигурност води след себе си допълнителни пътни разходи и ограничава възможностите за взаимодействие, като например възможността за споделяне на по-централизирани административни и финансови услуги между всички или от няколко агенции;

24.  Отбелязва, че всички агенции са направили преглед на своите вътрешни административни процедури в съответствие с предишните препоръки на органа по освобождаване от отговорност; отбелязва освен това, че някои агенции вече редовно прилагат процедури на оценка, сертифицирани по ISO (ISO 9001), както и одити, извършвани от техните отдели за качествен контрол и вътрешен одит; констатира, че някои агенции са сключили договор с консултанти, които да направят оценка на вътрешните им административни процедури;

25.  Приветства факта, че в рамковия финансов регламент се предвижда възможност за споделяне или трансфер на услуги, когато може да бъде постигната разходна ефективност; припомня, че агенциите вече търсят взаимодействия, обмен на най-добри практики и споделяне на услуги за своето ефективно функциониране и за да използват по най-добър начин ресурсите, с които разполагат; констатира развитието на сътрудничеството между агенциите, което ще се засили допълнително през идните години и ще им позволи да продължат успешно да изпълняват своите задачи; отбелязва, че 82% от агенциите са подписали меморандум за разбирателство с други агенции; призовава агенциите да продължат да разширяват своето вече добре установено сътрудничество и споделяне на услуги; приканва агенциите проактивно да търсят по-нататъшно сътрудничество помежду си, за да увеличат ефективността и ефикасността на своята работа;

26.  Констатира въз основа на информация от агенциите, че е създаден нов инструмент за комуникация онлайн, който служи като платформа за обмен на информация, знания и добри практики между агенциите и включва база данни за споделяне на услуги в различни области и препратки към нови инициативи; приема за сведение, че сътрудничеството между агенциите постоянно се разширява в съответните им области на специализация и че 65% от агенциите очакват в близко бъдеще да се сключат споразумения за нови инициативи и да подпишат нови меморандуми за разбирателство с други агенции;

Резултати от дейността

27.  Приветства договарянето на общ набор от принципи за ефикасно и ефективно и ориентирано към постигането на резултати управление, както и на общи насоки относно системите за измерване на изпълнението, многогодишните и годишните програмни документи и инструментите за докладване и оценка; изтъква, че е важно Мрежата да стане член на новата междуинституционална работна група за резултатите от дейността за насърчаване на общо разбиране на понятието за добри и подобрени резултати от дейността; отправя искане към Сметната палата да представи оценка на резултатите от дейността на агенциите навреме за включването им в прегледа в Многогодишната финансова рамка за 2016 г.;

28.  Счита, че тенденцията за поставяне на по-голям акцент при отчитането върху ефективността и постигнатите резултати е положителна; изисква системата за отчитане да бъде засилена допълнително в това отношение, за да се повиши демократичната отчетност на агенциите;

Управление на човешките ресурси

29.  Отбелязва, че през юли 2013 г. Комисията прие съобщение(7) за програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014 – 2020 г., с цел да се гарантира съвместимост на ресурси с ограниченията, определени в тази връзка от многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г.;

30.  Констатира въз основа на информация от Мрежата, че повечето агенции вече са изпълнили, макар и много трудно, искането за намаляване на персонала с 5% в своите съответни многогодишни планове относно политиката за персонала; изразява съжаление във връзка с това, че Комисията създаде допълнителен резерв за преназначаване на 5% от персонала, като по този начин наложи допълнителни съкращения в щатните разписания;

31.  Констатира въз основа на информация от Мрежата, че някои агенции вече са изправени пред сериозни трудности при изпълнението на своите мандати с ограничените ресурси, с които разполагат; отбелязва със загриженост, че на агенциите ще им бъде трудно да предоставят същото ниво на качество на работа, ако процесът на допълнителни съкращения на персонала продължи, тъй като Съюзът им възлага все по-голям брой задачи и отговорности; призовава Комисията да преразгледа своя план за допълнителни съкращения на персонала и да го съобрази с натовареността и необходимостта от ресурси на всяка отделна агенция;

32.  Припомня позицията на Парламента в рамките на бюджетната процедура, че персоналът, който се финансира от такси, плащани от сектора, и следователно не се финансира от бюджета на Съюза, не следва да бъде засегнат от прилаганите от Съюза годишни съкращения от 1%; счита, че Комисията следва да третира агенциите, които се финансират главно от бюджета на Съюза, като отделен случай и да предложи отделна рамка за агенциите, които се финансират главно от такси, плащани от сектора, които следва да бъдат пропорционални на разходите за предоставяните от съответната агенция услуги;

33.  Счита, че по принцип трябва да се внесат подобрения по отношение на процедурите за набиране на персонал с акцент, наред с другото, върху тяхната прозрачност;

34.  Отбелязва, че Мрежата се е договорила за създаване на междуведомствена група от следователи, за извършване на дисциплинарни разследвания; потвърждава, че кандидатите, номинирани от агенциите ще участват в специално обучение за тази цел, провеждано от Службата за разследвания и дисциплинарни въпроси на Комисията;

Сътрудничество на мрежата с Парламента

35.  Изразява задоволство от сътрудничеството на Мрежата с компетентната парламентарна комисия и отбелязва отзивчивостта и откритостта на директорите на агенции, с които комисията се свърза в рамките на годишната процедура по освобождаване от отговорност; призовава Мрежата и отделните агенции да разширят още повече комуникацията и сътрудничеството си с Парламента и извън рамките на процедурата по освобождаване от отговорност;

Конфликти на интереси и прозрачност

36.  Отбелязва, че след приемането на Пътната карта Комисията публикува „Насоки за предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси в децентрализираните агенции на ЕС („Насоките“) през декември 2013 г.; отбелязва, че тези насоки включват разпоредби относно публикуването на декларации за интереси от членовете на управителни съвети, изпълнителни директори, експерти в научните комитети или други подобни органи и служители; отбелязва освен това, че Насоките предоставят ясна отправна точка за политиките, възприемани от агенциите; отбелязва, че редица агенции са приели или актуализирали политиките си за предотвратяване и управление на конфликти на интереси за привеждането им в съответствие с Насоките;

37.  Отбелязва обаче, че Насоките не са правнообвързващи за агенциите и призовава Комисията да потърси начини за сключване на по-обвързващи споразумения с агенциите с цел насърчаване на прозрачността и избягване на конфликти на интереси;

38.  Констатира въз основа на информация от агенциите, че доверието на гражданите на Съюза в европейските институции, агенции и органи е от изключително значение; отбелязва, че агенциите са въвели редица конкретни мерки и инструменти за справяне с рисковете от реални и предполагаеми конфликти на интереси; отбелязва, че 88% от агенциите вече са приели съответни политики за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, а останалите 12% са в процес на приемане на такива; отбелязва, че политиките на 81% на агенциите се отнасят и за командированите национални експерти и външния и временния персонал;

39.  Отбелязва обаче, че редица агенции продължават да срещат трудности при прилагането на своите политики за гарантиране на независимост, особено по отношение на състава на експертните и научните групи и комисии; препоръчва на агенциите да решат този проблем заедно с Комисията, като вземат предвид и препоръките на Европейския омбудсман, изложени в негово писмо до Европейската комисия относно състава на експертните групи на Комисията, написано след негово разследване по собствена инициатива (OI/6/2014/NF), открито на 12 май 2014 г.;

40.  Приема за сведение, че 61% от агенциите вече са публикували автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на своите управителни съвети, ръководен персонал, външни и вътрешни експерти на своя уебсайт; констатира, че останалите агенции са се съгласили да публикуват същата информация след като преразгледат политиките си и очаква тези агенции да приемат преразгледани политики и да публикуват тази информация без ненужно отлагане;

41.  Отбелязва обаче, че командированите национални експерти, външният и временният персонал не се споменават изрично в насоките и че особено в случая на така наречените независими експерти все още има място за тълкуване, напр. в случая на представителите на академичните среди, които също провеждат проучвания за отделни дружества или деловата общност като цяло; призовава Мрежата да гарантира хармонизиран подход в това отношение, който също да предотвратява косвени конфликти на интереси;

42.  Констатира, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е изготвила насоки за стратегиите на агенциите за борба с измамите и че в процеса на изготвянето им е взела предвид приноса на агенциите в тази област; отбелязва, че OLAF е предоставила подкрепа на агенциите за улесняване на прилагането на тези насоки;

43.  Приканва Сметната палата да проследи резултатите от своя Специален доклад №15/2012 „Управление на конфликта на интереси в избрани агенции на ЕС“;

44.  Насърчава Комисията редовно да прави оценка на прозрачността и интегритета на агенциите и да публикува резултатите от тази оценка;

Видимост

45.  Съжалява за липсата на видимост и демократична отчетност на агенциите, тъй като те обикновено не са добре известни на гражданите и са уязвими по отношение на външни влияния от специалисти лобисти, по-специално от тези, представляващи големи предприятия;

46.  Констатира, че през 2014 г. почти всички агенции посочват на своите уебсайтове, че са агенции на Съюза; настоятелно призовава останалите агенции спешно да посочат това на своите уебсайтове и призовава егинциите да гарантират, че самите те и тяхната дейност се асоциират със Съюза;

47.  Приветства инициативата на някои агенции за въвеждане на публични консултации по някои от своите политики; насърчава агенциите да продължат тази практика;

48.  Отбелязва, във връзка със социалната отчетност, че всички договори, подписани от агенции за външни услуги, задължават изпълнителите да спазват местното трудово и данъчното законодателство; констатира, че агенциите са предприели и допълнителни действия за насърчаване на социалната отчетност, или поради социалния профил на своите конкретни мисии или във връзка с местните общности, в които се намират седалищата им;

49.  Отбелязва по-специално следните действия:

   Европейската агенция по лекарствата публикува преобладаващата част от резултатите от своята работа на своя уебсайт, с цел подобряване на обществената информираност и осведоменост,
   Европейският център за развитие на професионалното обучение оказва активна подкрепа на община Солун при проучването на възможностите за изготвяне на карта на уменията и намиране на съответствия между уменията и свободните работни места на местно и регионално равнище, и предоставя своето подменено оборудване в областта на ИТ на местни училища и благотворителни организации на основата на прозрачен процес на подаване на заявления и предоставяне;
   новаторската програма на Европейската фондация за обучение за дейности в социалните медии по време на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване през 2010 г. спечели международни награди и този приобщаващ подход беше използван впоследствие във всички нейни дейности;

50.  Отбелязва, че само една агенция, Центърът за преводи за органите на Европейския съюз (CdT), публикува своя годишен отчет за дейността на всички официални езици на Съюза, като три агенции превеждат резюмета на своите годишни отчети за дейността на всички официални езици, с изключение на ирландски език;

51.  Отбелязва, че под ръководството на CdT, Мрежата проведе проучване на подхода на агенциите към многоезичието; отбелязва, че това проучване показва голяма разлика в настоящите подходи към езиковото многообразие и констатира, че, тъй като всяка агенция има различни целеви групи, изисквания на заинтересованите страни, както и различни бюджети и мащаби, не може да има стандартна езикова политика за всички агенции;

52.  Констатира въпреки това, че всички агенции работят за прилагане на многоезични практики в своето присъствие онлайн и се стремят да имат поне един сегмент или документ на своя уебсайт, който да предоставя основна информация за агенцията на всички официални езици на Съюза; посочва, че въпреки че многоезичният подход изисква съществен финансов ангажимент е необходимо агенциите да предприемат незабавни действия в тази област;

53.  Отбелязва, че резултатите от дейността на агенциите стават обществено достъпни чрез публикуването на техните годишни отчети за дейността на уебсайтовете им; отбелязва освен това, че части от годишните отчети за дейността включват описания, които обясняват по достъпен начин как средствата на Съюза се използват в бюджета на агенциите; отбелязва, че повечето агенциите изготвят доклади, свързани с въздействието на техните конкретни задачи върху гражданите на Съюза, в които обясняват защо тяхната работа е важна;

54.  Отбелязва, че много агенции са засилили своето присъствие онлайн и са положили значителни усилия за увеличаване на своята видимост и приветства проактивния подход в това отношение; освен това приканва агенциите да разширят своята видимост чрез други инструменти, като социалните мрежи, дни на отворени врати, присъствие на панаири и др., за да се гарантира, че европейските граждани са добре информирани по прозрачен начин за дейността на агенциите;

Вътрешен контрол

55.  Отбелязва, че 10 агенции са получили общо 17 коментари, свързани с проблеми на вътрешния контрол, което представлява напредък в сравнение с 2012 г., когато 22 агенции получиха 34 коментара по същите въпроси; отбелязва, че в четири случая тези проблеми са свързани с прилагането на стандарти за вътрешен контрол, които не са били приети в края на годината или са били приети, но са били приложени само частично, или във връзка с които са били в ход коригиращи действия; отбелязва, че коментарите относно управлението на дълготрайни активи и отпускането на безвъзмездни помощи са по-малко в сравнение с 2012 г.;

56.  Приема за сведение, че ролите на Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) и на структурите за вътрешен одит на агенциите бяха допълнително разяснени с рамковия финансов регламент чрез възможностите, които той предвижда за засилена координация на работата, обмен на информация и взаимодействие между тях; отбелязва, че рамковият финансов регламент дава възможност на агенциите да споделят своите структури за вътрешен одит и ги призовава да правят това, когато е възможно;

57.  Призовава Сметната палата да поставя допълнителен акцент върху одитирането на доброто финансово управление на агенциите, а именно на икономичността, ефикасността и ефективността, с които агенциите са използвали бюджетните си кредити при изпълнението на своите задължения;

Самофинансиращи се агенции

58.  Отново посочва, че органите на Съюза, към които не се прилагат финансовите правила, заложени в рамковия финансов регламент следва да установят, от съображения за последователност, подобни правила, когато е целесъобразно(8); подчертава, че въпросът с настоящите излишъци трябва да бъде решен възможно най-скоро и че възможността за преразпределяне на парите в бюджета на Съюза следва да бъде проучена; отнася въпроса за разглеждане от междуинституционална работна група за резултатите от дейността;

Други коментари

59.  Приветства усилията на агенциите за постигане на ефективност на разходите и екологичност на работната среда; насърчава агенциите да продължат да търсят ефективни от гледна точка на разходите и екологични решения по отношение на управлението на работата и сградите и да увеличат използването на възможностите за пестене на средства, предлагани от цифровите решения, като видеоконференциите, за намаляване на пътните и други разходи;

o
o   o

60.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 442, 10.12.2014 г.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(6) Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 1271/2013.
(7) COM(2013)0519.
(8) Понастоящем CPVO (Службата на Общността за сортовете растения) в Анже и OHIM (Службата за хармонизация във вътрешния пазар) в Аликанте.

Правна информация - Политика за поверителност