Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2139(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0070/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0070/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.21
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0130

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 515kWORD 131k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ
P8_TA(2015)0130A8-0070/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (2014/2139(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2014)0607) και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2014)0285, SWD(2014)0286),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές ετήσιες εκθέσεις(1) του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των αποκεντρωμένων οργανισμών για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 110,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0070/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οριζόντιες παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 110 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 και το άρθρο 3 του παραρτήματος V του Κανονισμού του Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του αριθμού των οργανισμών την τελευταία δεκαετία, οι οποίοι, από τρεις, το 2000, έφτασαν τους 32, το 2013·

1.  τονίζει για μία ακόμη φορά τη σημασία των καθηκόντων που επιτελούν οι οργανισμοί και τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ένωσης, την αυτονομία των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών οργανισμών και των οργανισμών που επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι ο βασικός λόγος ίδρυσης των οργανισμών ήταν η διενέργεια ανεξάρτητων τεχνικών ή επιστημονικών αξιολογήσεων· επισημαίνει ότι ο ρόλος των αποκεντρωμένων οργανισμών είναι να βοηθούν την Επιτροπή στην εφαρμογή των ενωσιακών πολιτικών εκ μέρους της ίδιας της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και το δίκτυο των οργανισμών της Ένωσης («Δίκτυο») να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για την επικοινωνία με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πολίτες, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα παραγωγικότητας και επιτευγμάτων·

2.  αναγνωρίζει τον ρόλο των οργανισμών στην υποστήριξη των ενωσιακών πολιτικών· ζητεί να γίνεται η ευρύτερη δυνατή χρήση αυτής της εμπειρογνωμοσύνης και ικανότητας στα σχετικά στάδια της διεργασίας πολιτικής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει πόσο συμβάλλουν οι οργανισμοί στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

3.  αναγνωρίζει ότι έχουν ιδρυθεί πολλοί οργανισμοί στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, αλλά υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα των καθηκόντων που επιτελούν οι οργανισμοί αυτοί και τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών· υπογραμμίζει ότι όλοι οι νέοι οργανισμοί έχουν συσταθεί με σκοπό την κάλυψη πραγματικής ανάγκης· επισημαίνει ότι ορισμένοι οργανισμοί στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης είναι επιχειρησιακοί και ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους εξαρτάται και από εξωτερικούς παράγοντες·

4.  φρονεί ότι η συζήτηση σχετικά με τα σχέδια ετησίων προγραμμάτων εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών στις αρμόδιες επιτροπές συμβάλλει στο να εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές θα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες·

5.  σημειώνει, με βάση τη σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ για το έτος 2013 («σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), ότι ο προϋπολογισμός των οργανισμών για το 2013 ανήλθε σε περίπου 2 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 25% σε σχέση με το 2012 και αντιστοιχεί στο 1,4% του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι αυτή η αύξηση προέρχεται από τους νεοσυσταθέντες οργανισμούς και τις νέες ευθύνες που ανατέθηκαν σε ορισμένους οργανισμούς· επισημαίνει ότι οι οργανισμοί απασχολούν περίπου 6.500 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, ήτοι 14% του συνολικού αριθμού υπαλλήλων της ΕΕ που προβλέπονται βάσει του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ· σημειώνει επίσης ότι περίπου 2.900 συμβασιούχοι ή αποσπασμένοι υπάλληλοι εργάζονται για τους οργανισμούς·

6.  υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος για τη φήμη της Ένωσης σε σχέση με τους οργανισμούς είναι υψηλός, δεδομένου ότι οι οργανισμοί ασκούν σημαντική επίδραση στη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και στην εφαρμογή προγραμμάτων σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες·

7.  σημειώνει ότι η αρχή της αξιοποίησης των πόρων ισχύει και για τους οργανισμούς και ότι θα πρέπει αυτοί να αποδείξουν ότι οι επιδόσεις τους είναι αποτελεσματικές και να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται πλήρως για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των οργανισμών· ζητεί από το Δίκτυο να τηρεί ανελλιπώς ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη χρήση και την προστιθέμενη αξία της κοινής δέσμης αρχών και των εγχειριδίων για τα συστήματα και πλαίσια μέτρησης επιδόσεων, τα έγγραφα πολυετούς και ετήσιου προγραμματισμού, τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, τα εργαλεία αναφοράς και αποτίμησης·

Κοινή προσέγγιση και χάρτης πορείας της Επιτροπής

8.  υπενθυμίζει ότι, τον Ιούλιο του 2012, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενέκριναν κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών («κοινή προσέγγιση»), δηλαδή μια πολιτική συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση και τη μεταρρύθμιση των οργανισμών· σημειώνει ότι υπεύθυνη για τη συνέχεια που θα δοθεί στη συμφωνία αυτή είναι η Επιτροπή·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον χάρτη πορείας της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ («Χάρτης πορείας») και καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεχίσουν να προοδεύουν ως προς την εφαρμογή των ιδεών διατυπώνονται σε αυτόν· σημειώνει ότι η Επιτροπή ορίζει στον χάρτη πορείας της ένα λεπτομερές σχέδιο όσον αφορά τη μορφή που θα λάβει η συνέχεια στην κοινή προσέγγιση και αναφέρει 90 θέματα για τα οποία τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να αναλάβουν δράση·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της κοινής προσέγγιση, την ατζέντα της για το 2013 και μετά, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλουν από κοινού η Επιτροπή και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και οι οποίες οδήγησαν σε εμφανή πρόοδο· επιδοκιμάζει εν προκειμένω την αποσαφήνιση των μεθόδων και των ρόλων των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου και των υπηρεσιών εσωτερικού λογιστικού ελέγχου των οργανισμών που πραγματοποιήθηκε στον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο(6)(ΔΚΠ), καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις στρατηγικές των οργανισμών για την καταπολέμηση της απάτης που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF)·

11.  γνωρίζει, με βάση πληροφορίες του Δικτύου ότι οι οργανισμοί έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στην κοινή προσέγγιση· γνωρίζει ακόμη ότι, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το Δίκτυο μεταξύ των οργανισμών που υπόκεινται στον χάρτη πορείας, ο δείκτης ολοκλήρωσης των δράσεων που περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας και αφορούν τους οργανισμούς ανέρχεται στο 96%·

12.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει καταρτίσει τυποποιημένες διατάξεις που περιλαμβάνουν κατάλληλες νομικές διατάξεις για να αποτυπώνονται οι αρχές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής προσέγγισης, καθώς και άλλες διατάξεις οι οποίες κατά κανόνα περιλαμβάνονται στις ιδρυτικές πράξεις των οργανισμών· σημειώνει ότι οι τυποποιημένες αυτές διατάξεις χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τη δημιουργία νέων οργανισμών ή για την αναθεώρηση των υφιστάμενων ιδρυτικών πράξεων·

13.  σημειώνει ότι, με βάση τη συμβολή των οργανισμών, η Επιτροπή επεξεργάστηκε κατευθυντήριες γραμμές με τυποποιημένες διατάξεις σχετικά με τις συμφωνίες για τις έδρες μεταξύ των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ και των κρατών μελών υποδοχής· επισημαίνει με ανησυχία ότι δέκα οργανισμοί εξακολουθούν να μην έχουν συμφωνία για την έδρα· προτρέπει τους οργανισμούς αυτούς να διευθετήσουν το ζήτημα των συμφωνιών για τις έδρες και κατά προτεραιότητα προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η εξοικονόμηση δαπανών· εκφράζει φόβο ότι η απουσία συμφωνιών για τις έδρες μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το προσωπικό των οργανισμών και καλεί τα κράτη μέλη να συνάψουν τις συμφωνίες αυτές πριν από την έναρξη της προσεχούς διαδικασίας απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

14.  θεωρεί απαραίτητο να διενεργηθεί σοβαρή αξιολόγηση για την αποτίμηση της δυνατότητας συγχώνευσης των οργανισμών που επιτελούν παρόμοια καθήκοντα, όχι μόνον για να αποφευχθεί η σπατάλη πόρων αλλά και για να δημιουργηθεί ναι κρίσιμη μάζα που θα καθιστά τους οργανισμούς πραγματικά αποτελεσματικούς·

15.  διαπιστώνει ότι η Επιτροπή βελτίωσε τις υπηρεσίες που παρέχει στους οργανισμούς υπό μορφή γενικών και ειδικών συστάσεων, αξιοποιώντας τις πληροφορίες και τις υποδείξεις του Δικτύου· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο των περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, οι βελτιώσεις αυτές οδήγησαν στη μελέτη ενδεχόμενων διαρθρωτικών μέτρων για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των οργανισμών· επισημαίνει ότι τα εν λόγω μέτρα ήδη παρήγαγαν αποτελέσματα όπως κοινή χρήση υπηρεσιών μεταξύ οργανισμών και ενθαρρύνει τους οργανισμούς να συνεχίσουν τις προσπάθειες αυτές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

16.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού είναι μία από τις τρεις βασικές λογιστικές αρχές, μαζί με τις αρχές της ενότητας και της αυθεντικότητας της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι ενίοτε η συμμόρφωση των αποκεντρωμένων οργανισμών προς την αρχή αυτή δεν είναι απόλυτη· καλεί τους οργανισμούς να ελαχιστοποιήσουν τα σφάλματα στον τομέα αυτό·

17.  σημειώνει, με βάση τη σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το υψηλό επίπεδο ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος αποτελεί το πλέον συχνό πρόβλημα της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ότι το πρόβλημα αυτό αφορά 24 οργανισμούς· αναγνωρίζει ότι ένα υψηλό επίπεδο μεταφοράς πιστώσεων αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

18.  διαπιστώνει ότι σε επτά περιπτώσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε και πάλι υψηλό ποσοστό ακυρώσεων μεταφορών από προηγούμενα έτη· επισημαίνει ότι οι ακυρώσεις αυτές υποδεικνύουν ότι οι μεταφερθείσες πιστώσεις είχαν αναληφθεί βάσει υπερεκτιμημένων αναγκών ή δεν δικαιολογούνταν για άλλους λόγους· καλεί τους οργανισμούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και κυρίως να εφαρμόσουν καλύτερες διαδικασίες δημοσιονομικού προγραμματισμού, για να προλάβουν μελλοντικές μεταφορές, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα την προσοχή σε εκείνους τους οργανισμούς που ακύρωσαν μεταφορές από προηγούμενα έτη·

19.  επισημαίνει ότι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, η Επιτροπή ενέκρινε τον νέο ΔΚΠ με στόχο την απλούστευση των κανόνων που εφαρμόζονται στους οργανισμούς·

20.  σημειώνει ότι, προκειμένου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνέπεια και συγκρισιμότητα μεταξύ των εγγράφων που εκπονούν οι οργανισμοί, η Επιτροπή επεξεργάζεται μαζί με τους οργανισμούς κατευθυντήριες γραμμές για το έγγραφο προγραμματισμού, που αποτελείται από μία ετήσια και μία πολυετή συνιστώσα, καθώς και ένα τυποποιημένο μοντέλο για ενοποιημένες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων προσαρμοσμένες στις προδιαγραφές που ορίζει ο νέος ΔΚΠ·

21.  σημειώνει ότι ο ΔΚΠ ορίζει ότι έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία συνδυάζει πληροφορίες από τις ενοποιημένες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, τις εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και τις δημοσιονομικές εκθέσεις, όπως απαιτούσε ο προηγούμενος δημοσιονομικός κανονισμός πλαίσιο· σημειώνει ότι οι εκθέσεις απαλλαγής παραμένουν χωριστά, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους και των παραληπτών των προσωρινών λογαριασμών·

22.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Frontex, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγκάστηκε και πάλι να διατυπώσει γνώμες με επιφύλαξη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί τους· εκφράζει ανησυχία για τον πάντα υψηλό αριθμό παρατηρήσεων (97) που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι οποίες αφορούν 35 οργανισμούς· προτρέπει το Δίκτυο να μεριμνήσει ώστε οι σχετικοί οργανισμοί να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να δώσουν συνέχεια στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Συνεργασία μεταξύ οργανισμών - κοινές υπηρεσίες και συνέργειες

23.  εκφράζει αμφιβολίες όσον αφορά τις γεωγραφικές θέσεις των οργανισμών, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται πολύ μακριά από τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· φρονεί ότι για την προστασία της ανεξαρτησίας των οργανισμών δεν είναι απαραίτητη η γεωγραφική απόσταση ούτε και τους προφυλάσσει από ανεπιθύμητες παρεμβάσεις είτε της Επιτροπής είτε των κρατών μελών, και εν πάση περιπτώσει προκαλεί πρόσθετα έξοδα μετακινήσεων και αποτελεί εμπόδιο στη δημιουργία συνεργιών όπως οι πιο κεντρικές διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες τις οποίες μοιράζονται όλοι ή ορισμένοι οργανισμοί·

24.  σημειώνει ότι όλοι οι οργανισμοί εξέτασαν τις εσωτερικές διοικητικές τους διαδικασίες σύμφωνα με τις προηγούμενες συστάσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής· σημειώνει ακόμη ότι αρκετοί οργανισμοί έχουν ήδη τακτική διαδικασία αξιολόγησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με την πιστοποίηση ISO (ISO 9001), καθώς και ελέγχους που διενεργούνται από τα δικά τους τμήματα ποιότητας και εσωτερικού ελέγχου· γνωρίζει ότι ορισμένοι οργανισμοί προχώρησαν στη σύναψη συμβάσεων για τη συνδρομή συμβούλων οι οποίοι θα διενεργήσουν αξιολόγηση των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών τους·

25.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ο ΔΚΠ προβλέπει τη δυνατότητα κοινής χρήσης ή μεταφοράς υπηρεσιών στις περιπτώσεις όπου ενδέχεται να προκύψει οικονομική απόδοση· υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί ήδη επιδιώκουν συνέργειες, ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και μοιράζονται υπηρεσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους και τη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων τους· σημειώνει την εξέλιξη που υπήρξε στη συνεργασία μεταξύ των ίδιων των οργανισμών, η οποία θα ενταθεί περαιτέρω τα προσεχή χρόνια και θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν την επίτευξη των στόχων τους· σημειώνει ότι 82% των οργανισμών έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεννόησης με άλλους οργανισμούς· καλεί τους οργανισμούς να συνεχίσουν τη διεύρυνση της ήδη παγιωμένης συνεργασίας τους και της από κοινού χρήσης των υπηρεσιών· καλεί τους οργανισμούς να αναζητήσουν πρωτοβούλως περαιτέρω συνεργασία μεταξύ τους για να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου τους·

26.  γνωρίζει, από πληροφορίες των οργανισμών, ότι δημιουργήθηκε ένα επιγραμμικό εργαλείο επικοινωνίας το οποίο χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των οργανισμών και περιλαμβάνει βάση δεδομένων για τις κοινές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς και αναφορές σε νέες πρωτοβουλίες· σημειώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών αυξάνεται διαρκώς στους αντίστοιχους τομείς ειδικότητάς τους και ότι, στο προσεχές μέλλον, αναμένεται ότι τα 65% των οργανισμών θα συμφωνήσει νέες πρωτοβουλίες και θα υπογράψει νέα υπομνήματα συνεννόησης με άλλους οργανισμούς·

Επιδόσεις

27.  χαιρετίζει το γεγονός ότι έχει επέλθει συμφωνία επί κοινής δέσμης αρχών για αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση βάσει αποτελεσμάτων, καθώς και επί κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για συστήματα μέτρησης επιδόσεων, έγγραφα πολυετούς και ετήσιου προγραμματισμού και εργαλεία υποβολής εκθέσεων και αποτίμησης· τονίζει ότι έχει σημασία το Δίκτυο να γίνει μέλος της νέας διοργανικής ομάδας εργασίας για τις επιδόσεις με σκοπό να ενθαρρυνθεί από κοινού κατανόηση της έννοιας των καλών και βελτιωμένων επιδόσεων· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει αποτίμηση των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων των οργανισμών έγκαιρα για την επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2016·

28.  θεωρεί θετική την τάση για μεγαλύτερη εστίαση του συστήματος των εκθέσεων που υποβάλλονται στην αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται· ζητεί να ενισχυθεί περαιτέρω προς την κατεύθυνση αυτή το σύστημα υποβολής εκθέσεων, για να αυξηθεί η δημοκρατική λογοδοσία των οργανισμών·

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

29.  σημειώνει ότι, τον Ιούλιο του 2013, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση(7) για τον προγραμματισμό των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των αποκεντρωμένων οργανισμών για την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμβατότητα των πόρων με τους περιορισμούς που θέτει εν προκειμένω το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020·

30.  διαπιστώνει, με βάση πληροφορίες από το Δίκτυο, ότι οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν ήδη εφαρμόσει, αν και με μεγάλη δυσκολία, την απαιτούμενη μείωση προσωπικού κατά 5% στον αντίστοιχο πολυετή προγραμματισμό τους για την πολιτική προσωπικού· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή έχει δημιουργήσει πρόσθετη ομάδα ανακατανομής του 5% του προσωπικού, επιβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο πρόσθετες περικοπές στα οργανογράμματα των οργανισμών και υπερβαίνοντας τον συμφωνημένο στόχο του 5%·

31.  γνωρίζει από το Δίκτυο ότι ορισμένοι οργανισμοί ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στην εκπλήρωση της αποστολής τους με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν· σημειώνει με ανησυχία ότι θα είναι δύσκολο για τους οργανισμούς να προσφέρουν έργο παρόμοιου ποιοτικού επιπέδου εάν συνεχιστούν τούτες οι πρόσθετες περικοπές προσωπικού, δεδομένου ότι η Ένωση αναθέτει στους οργανισμούς διαρκώς αυξανόμενο αριθμό καθηκόντων και ευθυνών· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το σχέδιό της όσον αφορά τις πρόσθετες περικοπές προσωπικού και να το προσαρμόσει με βάση το φόρτο εργασίας και τις αιτήσεις για χορήγηση πόρων κάθε οργανισμού·

32.  υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την οποία στο προσωπικό που χρηματοδοτείται μέσω των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία και συνεπώς δεν χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί η ετήσια περικοπή του 1% που εφαρμόζεται από την Ένωση· θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να αντιμετωπίζει τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως ξεχωριστές περιπτώσεις και να εφαρμόσει ειδικό πλαίσιο για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται κυρίως από την βιομηχανία, αναλόγως των υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος οργανισμός·

33.  φρονεί, γενικά, ότι πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης και, μεταξύ άλλων, τη διαφάνειά τους·

34.  σημειώνει ότι το Δίκτυο συμφώνησε για τη συγκρότηση ομάδας ερευνητών μεταξύ των οργανισμών η οποία θα διενεργεί πειθαρχικές έρευνες· σημειώνει ότι οι υποψήφιοι που όρισαν οι οργανισμοί θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία Ερευνών και Πειθαρχικών Κυρώσεων της Επιτροπής·

Συνεργασία του Δικτύου με το Κοινοβούλιο

35.  είναι ικανοποιημένο με τη συνεργασία του Δικτύου με την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και σημειώνει τη διαθεσιμότητα και το ανοικτό πνεύμα των διευθυντών των οργανισμών με τους οποίους επικοινώνησε η επιτροπή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής· καλεί το Δίκτυο και τους μεμονωμένους οργανισμούς να επεκτείνουν περαιτέρω την επικοινωνίας τους και την συνεργασία τους με το Κοινοβούλιο πέραν της διαδικασίας απαλλαγής·

Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια

36.  επισημαίνει ότι, μετά τη δράση του χάρτη πορείας, η Επιτροπή δημοσίευσε τις «Κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ» («κατευθυντήριες γραμμές»), τον Δεκέμβριο του 2013· σημειώνει ότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές περιλαμβάνουν διατάξεις για τη δημοσίευση δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών διευθυντών, των εμπειρογνωμόνων σε επιστημονικές επιτροπές ή σε άλλα παρεμφερή όργανα και του προσωπικού· σημειώνει ακόμη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν σαφή αναφορά για τις πολιτικές που εγκρίνουν οι οργανισμοί· σημειώνει ότι αρκετοί οργανισμοί διαμόρφωσαν ή επικαιροποίησαν τις πολιτικές τους για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων ούτως ώστε να απηχούν τις κατευθυντήριες γραμμές·

37.  σημειώνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν δεσμεύουν νομικά τους οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς είναι δυνατόν να συναφθούν πιο δεσμευτικές συμφωνίες με τους οργανισμούς με σκοπό να προαχθεί η διαφάνεια και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων·

38.  γνωρίζει από τους οργανισμούς ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες έχει τεράστια σημασία· σημειώνει ότι οι οργανισμοί εισήγαγαν ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τους κινδύνους σημερινών και αντιληπτών συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι το 88% των οργανισμών έχουν ήδη εγκρίνει συναφείς πολιτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων, ενώ το εναπομένον 12% βρίσκονται σε διαδικασία υιοθέτησης ανάλογων πολιτικών· σημειώνει ότι οι πολιτικές του 81% των οργανισμών λαμβάνουν υπόψη τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και το εξωτερικό και προσωρινό προσωπικό·

39.  σημειώνει ωστόσο ότι ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες στην εφαρμογή των πολιτικών τους περί ανεξαρτησίας, ειδικά σε σχέση με τη στελέχωση των ομάδων εμπειρογνωμόνων και των επιστημονικών ομάδων και επιτροπών· συνιστά στους οργανισμούς να εξετάσουν το ζήτημα αυτό από κοινού με την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις που διατύπωσε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στη δική του αυτεπάγγελτη έρευνα (OI/6/2014/NF) που ξεκίνησε στις 12 Μαΐου 2014, και οι οποίες περιγράφονται σε γενικές γραμμές στην επιστολή της Επιτροπής όσον αφορά τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής·

40.  σημειώνει ότι το 61% των οργανισμών έχουν ήδη δημοσιεύσει στον δικτυακό τους τόπο τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διοικητικού προσωπικού τους και των εξωτερικών και εσωτερικών εμπειρογνωμόνων τους· σημειώνει ότι οι υπόλοιποι οργανισμοί συμφώνησαν να δημοσιεύσουν τις ίδιες πληροφορίες μετά την έγκριση των αναθεωρημένων πολιτικών και αναμένει ότι οι οργανισμοί αυτοί θα εγκρίνουν τις αναθεωρημένες πολιτικές και θα δημοσιεύσουν τις πληροφορίες αυτές χωρίς περιττή καθυστέρηση·

41.  σημειώνει ότι στις κατευθυντήριες γραμμές δεν γίνεται ειδική μνεία των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, του εξωτερικού και προσωρινού προσωπικού και ότι ιδίως στην περίπτωση των αποκαλούμενων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια ερμηνείας, παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση των πανεπιστημιακών που έχουν επίσης αναλάβει έρευνα για μεμονωμένες εταιρείες ή τον κόσμο των επιχειρήσεων εν γένει· καλεί το Δίκτυο να εξασφαλίσει εναρμονισμένη προσέγγιση επ’ αυτού, πράγμα που θα προλάβει και οιεσδήποτε έμμεσες συγκρούσεις συμφερόντων·

42.  σημειώνει ότι η OLAF εκπόνησε κατευθυντήριες γραμμές για τις στρατηγικές των οργανισμών στον τομέα καταπολέμησης της απάτης και ότι έχει συνυπολογίσει στο πλαίσιο αυτό τη συμβολή των οργανισμών· σημειώνει ότι η OLAF έχει παράσχει στήριξη στους οργανισμούς για να διευκολύνει την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών·

43.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσει συνέχεια στην ειδική έκθεσή του αριθ. 15/2012 «Διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων σε επιλεγέντες οργανισμούς της ΕΕ»·

44.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να διενεργεί τακτική αποτίμηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των οργανισμών και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα αυτής της αποτίμησης·

Προβολή

45.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη προβολής και δημοκρατικής λογοδοσίας των οργανισμών, καθώς δεν είναι πολύ γνωστοί στους πολίτες και είναι ευάλωτοι σε εξωτερικές επιρροές από εξειδικευμένες ομάδες συμφερόντων, ιδιαίτερα από εκείνους που εκπροσωπούν τις μεγάλες επιχειρήσεις·

46.  επισημαίνει ότι το 2014, σχεδόν όλοι οι οργανισμοί είχαν ενσωματώσει στους δικτυακούς τους τόπους τη δήλωση ότι είναι οργανισμοί της Ένωσης· προτρέπει τους υπόλοιπους οργανισμούς να προσθέσουν τη δήλωση κατεπειγόντως και καλεί τους οργανισμούς να εξασφαλίσουν ότι το όνομά τους και οι εργασίες τους συνδέονται με την Ένωση·

47.  επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία μερικών οργανισμών να καθιερώσουν δημόσιες διαβουλεύσεις για ορισμένες από τις πολιτικές τους· καλεί τους οργανισμούς να συνεχίσουν αυτήν την πρακτική·

48.  σημειώνει, σε σχέση με την κοινωνική λογοδοσία, ότι όλες οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τους οργανισμούς για εξωτερικές υπηρεσίες δεσμεύουν τους συμβαλλομένους να συμμορφώνονται με την εργατική και φορολογική νομοθεσία του τόπου· αναγνωρίζει ότι οι οργανισμοί ανέλαβαν επίσης περαιτέρω δράσεις για την προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης, είτε λόγω του κοινωνικού προφίλ των ειδικών αποστολών τους είτε σε σχέση με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες έχουν τη βάση τους·

49.  επισημαίνει ειδικότερα τις ακόλουθες δράσεις:

   ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δημοσιοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της δράσης του στον δικτυακό του τόπο, προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινό·
   το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης υποστηρίζει ενεργά τον Δήμο Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των δυνατοτήτων χαρτογράφησης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και με την αναδιανομή δικού του αποχαρακτηρισμένου εξοπλισμού ΤΠ σε τοπικά σχολεία και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, βάσει μιας διαφανούς διαδικασίας εφαρμογής και κατανομής·
   το καινοτόμο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το 2010 απέσπασε διεθνή βραβεία και η συμμετοχική προσέγγισή του έτυχε ευρείας διάδοσης μέσω των δραστηριοτήτων του·

50.  επισημαίνει ότι μόνο ένας οργανισμός, το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT), δημοσιεύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, ενώ τρεις οργανισμοί μεταφράζουν τις περιλήψεις των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων τους σε 23 επίσημες γλώσσες, με εξαίρεση τα ιρλανδικά·

51.  σημειώνει ότι, υπό την πρωτοκαθεδρία του CdT, το Δίκτυο διενήργησε έρευνα σχετικά με τις προσεγγίσεις του θέματος της πολυγλωσσίας από τους οργανισμούς· σημειώνει ότι από την έρευνα αυτή προκύπτει μεγάλη ποικιλία ως προς τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την πολυγλωσσία και παρατηρεί ότι, δεδομένου ότι κάθε οργανισμός έχει διαφορετικό ακροατήριο, διαφορετικά αιτήματα ενδιαφερομένων και διαφορετικούς προϋπολογισμούς και κλίμακες, δεν μπορεί να υφίσταται για όλους τους οργανισμούς μια γλωσσική πολιτική ενιαίας αντιμετώπισης·

52.  σημειώνει, ωστόσο, ότι όλοι οι οργανισμοί εργάζονται για την εφαρμογή μιας πολυγλωσσικής πρακτικής όσον αφορά την παρουσία τους στο Διαδίκτυο και στόχος τους είναι να έχουν στον δικτυακό τους τόπο τουλάχιστον ένα τμήμα ή ένα έγγραφο που παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης· επισημαίνει ότι μολονότι μια πολυγλωσσική προσέγγιση απαιτεί σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση, οι οργανισμοί πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα στον τομέα αυτό·

53.  σημειώνει ότι τα αποτελέσματα των εργασιών των οργανισμών είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της δημοσίευσης των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων τους στον δικτυακό τους τόπο· σημειώνει επίσης ότι ορισμένα τμήματα των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν περιγραφές που εξηγούν σε εύληπτη γλώσσα τον τρόπο με τον οποίο οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό των οργανισμών· επισημαίνει ότι οι περισσότεροι οργανισμοί εκπονούν εκθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των ειδικών καθηκόντων στους πολίτες της Ένωσης, όπου εξηγούν για ποιο λόγο το έργο που επιτελούν είναι σημαντικό·

54.  σημειώνει ότι πολλοί οργανισμοί έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στο Διαδίκτυο και έχουν καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για να αυξήσουν την προβολή τους και χαιρετίζει την πρωτόβουλη προσέγγιση επί του θέματος· καλεί ακόμη τους οργανισμούς να διευρύνουν την προβολή τους μέσω άλλων εργαλείων όπως κοινωνικά δίκτυα, ημέρες ελεύθερης προσέλευσης, παρουσία σε εκθέσεις και άλλα παρόμοια εργαλεία προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι ευρωπαίοι πολίτες ενημερώνονται πλήρως και με διαφανή τρόπο για το έργο των οργανισμών·

Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

55.  παρατηρεί ότι δέκα οργανισμοί είχαν συνολικά 17 παρατηρήσεις για θέματα εσωτερικού ελέγχου, γεγονός που συνιστά πρόοδο σε σχέση με το 2012, όταν 22 οργανισμοί είχαν 34 παρατηρήσεις για τα ίδια θέματα· σημειώνει ότι σε τέσσερις περιπτώσεις, τα θέματα αφορούσαν την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, τα οποία δεν είχαν εγκριθεί στο τέλος του έτους ή είχαν εγκριθεί αλλά εφαρμόζονται μόνον εν μέρει, ή για τα οποία οι διορθωτικές ενέργειες ήταν ακόμη σε εξέλιξη· σημειώνει ότι οι παρατηρήσεις όσον αφορά τη διαχείριση παγίων στοιχείων ενεργητικού και τη διαχείριση των επιχορηγήσεων μειώθηκαν, σε σύγκριση με το 2012·

56.  σημειώνει ότι οι ρόλοι της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) και των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών (ΜΕΕ), διασαφηνίστηκαν περαιτέρω από τον ΔΚΠ, με τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την ενίσχυση του συντονισμού των εργασιών, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις εν γένει συνέργειες μεταξύ τους· σημειώνει ότι ο ΔΚΠ παρέχει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν από κοινού τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου τους και τους καλεί να το πράξουν, όπου είναι εφικτό·

57.  καλεί γενικά το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να δίδει έμφαση στον έλεγχο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των οργανισμών, συγκεκριμένα στην οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία οι οργανισμοί έχουν χρησιμοποιήσει τις πιστώσεις τους για να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους.

Αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί

58.  υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί της Ένωσης στους οποίους δεν ισχύουν οι χρηματοοικονομικοί κανόνες που θεσπίζονται στον ΔΚΠ θα πρέπει να καταρτίσουν, για λόγους συνοχής, παρόμοιους κανόνες, όπου χρειάζεται(8)· τονίζει ότι τα τρέχοντα πλεονάσματα πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν και να διερευνηθεί η δυνατότητα να ανακατανεμηθούν τα χρήματα τον προϋπολογισμό της Ένωσης, παραπέμπει το θέμα προς εξέταση στη διοργανική ομάδα εργασίας για τις επιδόσεις·

Λοιπές παρατηρήσεις

59.  χαιρετίζει τις προσπάθειες των οργανισμών να εξετάσουν το θέμα της σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και οικολογικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος εργασίας· ενθαρρύνει τους οργανισμούς να συνεχίσουν να επιδιώκουν αποτελεσματικές ως προς το κόστος και φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις σε σχέση με την εργασία και τη διαχείριση των κτιρίων και να αυξήσουν τη χρήση ψηφιακών λύσεων όπως οι τηλεσυσκέψεις προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες μετακινήσεων και άλλες δαπάνες·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(5) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(6) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής.
(7) COM(2013)0519.
(8) Επί του παρόντος το ΚΓΦΠ (Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών) στην Ανζέ και το ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς) στο Αλικάντε.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου