Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2139(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0070/2015

Texte depuse :

A8-0070/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.21
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0130

Texte adoptate
PDF 366kWORD 126k
Miercuri, 29 aprilie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2013: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE
P8_TA(2015)0130A8-0070/2015

Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013: performanțe, gestiune financiară și control (2014/2139(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere deciziile sale privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013,

–  având în vedere Raportul Comisiei privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2012 (COM(2014)0607) și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care însoțesc raportul în cauză (SWD(2014)0285 și SWD(2014)0286),

–  având în vedere rapoartele anuale specifice ale Curții de Conturi(1) privind conturile anuale ale agențiilor descentralizate pentru exercițiul financiar 2013,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 110,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0070/2015),

A.  întrucât prezenta rezoluție cuprinde, pentru fiecare organism menționat la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, observațiile cu caracter orizontal care însoțesc deciziile de descărcare de gestiune în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei și cu articolul 3 din anexa V la Regulamentul de procedură al Parlamentului European;

B.  întrucât numărul agențiilor a crescut substanțial în ultimul deceniu, de la trei agenții în anul 2000, la 32 în anul 2013,

1.  reamintește importanța sarcinilor realizate de agenții și impactul direct al acestora asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor Uniunii, precum și importanța autonomiei agențiilor, în special a agențiilor de reglementare și a celor care îndeplinesc funcția de a colecta informații independente; reamintește că principalul scop al înființării agențiilor a fost realizarea de evaluări tehnice și științifice independente; subliniază că rolul agențiilor descentralizate este să ajute Comisia să pună în aplicare politicile Uniunii în numele acesteia; invită Comisia și Rețeaua agențiilor Uniunii („Rețeaua”) să își îmbunătățească politicile de comunicare, pentru a asigura comunicarea efectivă a agențiilor cu cetățenii în scopul creșterii nivelului de conștientizare cu privire la productivitate și realizări;

2.  recunoaște rolul ce le revine agențiilor în sprijinirea politicilor Uniunii; solicită ca aceste competențe și această capacitate să fie folosite într-o mai mare măsură în etapele corespunzătoare ale procesului politic din cadrul semestrului european; subliniază contribuția agențiilor la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

3.  recunoaște că au fost create multe agenții în domeniul libertății, securității și justiției, însă reamintește importanța misiunilor îndeplinite de agenții și impactul lor asupra vieții cotidiene a cetățenilor; subliniază faptul că înființarea fiecărei noi agenții s-a bazat pe o nevoie reală; constată că unele agenții cu competențe în domeniul libertății, securității și justiției sunt operaționale și că execuția bugetului lor depinde și de factori externi;

4.  consideră că discutarea proiectelor de programe anuale de activitate și a strategiilor multianuale ale agențiilor în cadrul comisiilor parlamentare competente contribuie la asigurarea concordanței dintre aceste programe și strategii și prioritățile politice efective;

5.  ia act, din sinteza rezultatelor obținute în urma auditurilor anuale efectuate de Curtea de Conturi în 2013 cu privire la agențiile europene și la alte organisme ale Uniunii („sinteza Curții”), de faptul că bugetul agențiilor pe 2013 s-a ridicat la circa 2 miliarde EUR, reprezentând o creștere cu 25% față de 2012 și un procent de circa 1,4% din bugetul general al Uniunii; observă că această creștere provine în principal de la agențiile nou înființate sau de la noile competențe ale unor agenții; observă, din sinteza Curții, că personalul agențiilor este format din circa 6 500 de funcționari permanenți și agenți temporari, reprezentând 14 % din totalul funcționarilor Uniunii prevăzut de bugetul general al Uniunii; remarcă și faptul că pentru agenții mai lucrează și alte circa 2 900 de persoane reprezentând personal contractual sau detașat;

6.  reamintește că riscul pentru reputația Uniunii este ridicat în cazul agențiilor, deoarece acestea exercită o influență semnificativă asupra proceselor de elaborare a politicilor și de luare a deciziilor, precum și asupra implementării programelor în domenii de importanță vitală pentru cetățenii Uniunii;

7.  subliniază că principiul rentabilității economice se aplică și în cazul agențiilor și că acestea ar trebui să demonstreze că performanțele lor sunt reale, asigurând o informare corespunzătoare a cetățenilor în legătură cu rezultatele activităților lor; invită Rețeaua să asigure o informare riguroasă a autorității care acordă descărcarea de gestiune în ceea ce privește utilizarea și valoarea adăugată a principiilor comune și a documentelor orientative referitoare la sistemele și cadrele de evaluare a performanței, documentele de programare anuală și multianuală, indicatorii-cheie de performanță, instrumentele de raportare și de evaluare;

Abordarea comună și foaia de parcurs a Comisiei

8.  reamintește că, în iulie 2012, Parlamentul, Consiliul și Comisia au adoptat o abordare comună privind agențiile descentralizate („abordarea comună”), un acord politic referitor la gestionarea și reformarea în viitor a agențiilor; ia act de faptul că acțiunile întreprinse în continuarea acestui acord țin de responsabilitatea Comisiei;

9.  salută Foaia de parcurs a Comisiei pentru acțiunile întreprinse ca urmare a abordării comune privind agențiile descentralizate ale UE („foaia de parcurs”), adoptată în decembrie 2012, și invită toate părțile implicate să continue progresele în implementarea ideilor exprimate în cadrul acesteia; ia act de faptul că, în foaia sa de parcurs, Comisia a stabilit un plan detaliat cu privire la modul de realizare a acțiunilor ca urmare a abordării comune și a enumerat 90 de probleme pentru care sunt necesare acțiuni din partea tuturor părților implicate;

10.  ia act de raportul Comisiei referitor la progresele înregistrate în punerea în aplicare a abordării comune, de agenda sa pentru 2013 și pentru anii următori, precum și de eforturile realizate în comun de Comisie și de agențiile descentralizate, care au condus la progrese demonstrate; salută în acest sens precizarea modalităților de efectuare a controalelor interne și de funcționare a serviciilor de audit intern ale agențiilor și a rolului acestor controale și servicii, precizare inclusă în versiunea revizuită a Regulamentului financiar cadru(6), precum și orientările elaborate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) privind strategiile agențiilor pentru combaterea fraudelor.

11.  ia act de faptul că, potrivit Rețelei, agențiile au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește implementarea acțiunilor prevăzute în abordarea comună; în plus, ia act de faptul că, potrivit anchetei realizate de Rețea în rândul agențiilor vizate de foaia de parcurs, rata de finalizare a acțiunilor relevante la nivel de agenție, prevăzute în foaia de parcurs, este de 96%;

12.  ia act de faptul că serviciile Comisiei au elaborat dispoziții standard, care includ dispoziții juridice adecvate, pentru a reflecta principiile adoptate prin abordarea comună, precum și alte prevederi care fac parte, în mod obișnuit, din actele de înființare ale agențiilor; ia act de faptul că aceste dispoziții standard sunt folosite ca punct de referință atunci când sunt înființate noi agenții sau când sunt revizuite actele de înființare ale agențiilor existente;

13.  ia act de faptul că, pe baza contribuției agențiilor, Comisia a elaborat orientări cuprinzând dispoziții standard pentru acordurile privind sediul semnate între agențiile descentralizate și statele membre gazdă; ia act cu îngrijorare de faptul că zece agenții nu au încheiat încă un acord privind sediul; îndeamnă aceste agenții ca, pentru a spori eficacitatea și a scădea costurile, să încerce soluționarea eficace și în mod prioritar a problemei reprezentate de acordurile privind sediul; își exprimă preocuparea că lipsa unor acorduri privind sediul ar putea avea consecințe grave pentru personalul agențiilor și invită statele membre implicate să încheie acordurile înaintea începerii următoarei proceduri de descărcare de gestiune;

14.  subliniază importanța realizării unei evaluări riguroase pentru a stabili în ce măsură este posibilă fuzionarea agențiilor care au competențe similare, nu doar în scopul evitării unei risipe de resurse, ci și în scopul creării masei critice necesare în vederea unei funcționări eficace a agențiilor;

15.  constată că Comisia și-a îmbunătățit serviciile destinate agențiilor, atât sub forma unor recomandări generale, cât și sub forma unor recomandări specifice, folosind informațiile și sugestiile oferite de Rețea; ia act de faptul că aceste îmbunătățiri au condus la analizarea unor eventuale măsuri structurale de raționalizare a funcționării agențiilor, având în vedere resursele financiare și umane limitate; ia act de faptul că aceste măsuri au avut deja printre rezultate utilizarea în comun a unor servicii între agenții și încurajează agențiile să depună în continuare aceste eforturi;

Gestiunea bugetară și financiară

16.  reamintește că anualitatea este unul dintre cele trei principii contabile de bază, alături de unitate și echilibru, principii indispensabile pentru a asigura o execuție eficientă a bugetului Uniunii; constată că agențiile descentralizate nu respectă uneori pe deplin acest principiu; solicită agențiilor să minimizeze erorile legate de aceasta;

17.  ia act, din sinteza Curții, că nivelul ridicat de credite de angajament reportate rămâne problema cea mai frecventă în materie de gestiune bugetară și financiară și că această problemă a vizat 24 de agenții; Recunoaște că reportarea unui volum bugetar ridicat contravine principiului bugetar al anualității;

18.  ia act de faptul că, în șapte cazuri, Curtea de Conturi a constatat din nou un nivel ridicat de anulare a reportărilor din exercițiile anterioare; observă că aceste reportări indică faptul că creditele reportate fuseseră angajate pe baza unor nevoi supraestimate sau în mod nejustificat; solicită agențiilor să ia toate măsurile necesare, în special în vederea implementării unor programe de planificare bugetară mai bune, pentru a evita apariția unor noi reportări în viitor, acordând o atenție deosebită agențiilor care au anulat o serie de reportări din exercițiile anterioare;

19.  ia act de faptul că, la 30 septembrie 2013, Comisia a adoptat noul regulament financiar cadru (RFC) cu scopul de a simplifica normele aplicabile agențiilor;

20.  constată că, în scopul de a asigura un grad mai ridicat de consecvență și comparabilitate între documentele produse de agenții, Comisia conlucrează cu acestea la elaborarea de orientări pentru documentul de programare, care cuprinde o componentă anuală și o componentă multianuală, precum și a unui model pentru rapoartele anuale de activitate consolidate, adaptat la cerințele din RFC;

21.  ia act de faptul că RFC prevede că raportul anual de activitate consolidat trebuie trimis până la data de 1 iulie în fiecare an Comisiei, Curții de Conturi și autorității care acordă descărcarea de gestiune, care trebuie să combine informații din raportul anual de activitate, din rapoartele de audit intern și extern, precum și din rapoartele financiare, conform dispozițiilor din regulamentul financiar cadru anterior; ia act de faptul că rapoartele de descărcare de gestiune rămân documente separate, dată fiind natura lor specifică și destinatarii conturilor provizorii;

22.  regretă faptul că, în cazul Institutului European de Inovare și Tehnologie și al Frontex, Curtea de Conturi a fost nevoită și de această dată să emită opinii cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor acestor agenții; își exprimă preocuparea cu privire la numărul ridicat de observații formulate de Curtea de Conturi (97) în legătură cu 35 de agenții; îndeamnă Rețeaua să se asigure că agențiile în cauză adoptă toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor Curții;

Cooperarea dintre agenții – servicii comune și sinergii

23.  își exprimă rezervele în legătură cu localizarea geografică a agențiilor, multe dintre acestea avându-și sediul la o distanță considerabilă de celelalte instituții europene; consideră că, în vederea protejării independenței agențiilor, distanța geografică nu este necesară și nici nu reprezintă o garanție împotriva interferențelor nedorite din partea Comisiei Europene și a statelor membre în activitatea agențiilor, ci, dimpotrivă, aceasta presupune în toate cazurile costuri de deplasare suplimentare și face mai dificilă crearea unor sinergii, cum ar fi, spre exemplu, posibilitatea furnizării unor servicii administrative și financiare centralizate către un număr de agenții sau către toate agențiile;

24.  ia act de faptul că toate agențiile și-au analizat procedurile administrative interne, în conformitate cu recomandările primite anterior din partea autorității care acordă descărcarea de gestiune; în plus, ia act de faptul că o serie de agenții desfășoară deja un proces periodic de evaluare în conformitate cu Certificarea ISO (ISO 9001), precum și audituri realizate de departamentele lor de calitate și de audit intern; ia act de faptul că unele agenții au contractat asistență din partea unor consultanți pentru a realiza o evaluare a procedurilor lor administrative interne;

25.  salută faptul că RFC prevede posibilitatea de a folosi în comun sau de a transfera servicii în cazurile în care s-ar putea obține un raport cost-eficacitate avantajos; reamintește că, pentru a funcționa eficient și a-și valorifica resursele la maximum, agențiile urmăresc deja crearea de sinergii, fac schimb de bune practici și folosesc în comun anumite servicii; ia act de evoluția cooperării dintre agenții, care se va intensifica în următorii ani și va le permite în continuare să își atingă obiectivele; ia act de faptul că 82% dintre agenții au semnat un memorandum de înțelegere cu alte agenții; cere agențiilor să continue să își extindă cooperarea deja existentă și utilizarea în comun a serviciilor; invită agențiile să acționeze în mod activ pentru a consolida cooperarea reciprocă, sporind astfel eficiența și eficacitatea activității lor;

26.  din informațiile furnizate de agenții, ia act de crearea unui instrument de comunicare online care servește drept platformă pentru schimbul de informații, cunoștințe și bune practici între agenții și include o bază de date care cuprinde servicii comune din diverse domenii, precum și noi inițiative; ia act de faptul că cooperarea dintre agenții în domeniile lor respective de specializare sporește continuu și că, în viitorul apropiat, se așteaptă ca 65% dintre agenții să introducă inițiative noi și să semneze noi memorandumuri de înțelegere cu alte agenții;

Performanță

27.  salută faptul că s-a convenit asupra unor principii comune referitoare la gestionarea eficientă, eficace și orientată către rezultate, precum și asupra unor orientări comune privind sistemele de evaluare a performanței, documentele de programare anuală și multianuală și instrumentele de raportare și de evaluare;subliniază că este important ca Rețeaua să facă parte din noul Grup de lucru interinstituțional privind performanța, pentru a promova un consens cu privire la nivelul optim de performanță și la creșterea performanței; solicită Curții de Conturi să realizeze o evaluare a performanței și a rezultatelor agențiilor și să își prezinte constatările în timp util, înainte de revizuirea cadrului financiar multianual din 2016;

28.  consideră pozitivă tendința de concentrare în mai mare măsură a raportărilor pe eficacitate și pe rezultatele obținute; solicită consolidarea suplimentară a sistemului de raportare în acest sens în vederea creșterii gradului de responsabilitate democratică a agențiilor;

Gestionarea resurselor umane

29.  ia act de faptul că, în iulie 2013, Comisia a adoptat o Comunicare intitulată „Programarea resurselor umane și financiare pentru agențiile descentralizate în perioada 2014-2020”(7), cu scopul de a asigura compatibilitatea resurselor cu constrângerile stabilite în acest sens de cadrul financiar multianual 2014-2020;

30.  ia act de faptul că, potrivit Rețelei, majoritatea agențiilor au implementat deja în planul lor multianual în materie de politică de personal reducerea necesară de 5% a personalului, deși acest lucru nu a fost lipsit de dificultăți; regretă stabilirea de către Comisie a unui procent suplimentar de 5% din personal care va fi redistribuit, ceea ce înseamnă efectiv reduceri suplimentare ale posturilor din schemele de personal ale agențiilor și depășirea obiectivului convenit de 5%;

31.  ia act de faptul că, potrivit Rețelei, unele agenții se confruntă deja cu dificultăți grave în îndeplinirea mandatului lor, date fiind resursele limitate care le sunt puse la dispoziție; ia act cu îngrijorare de faptul că agențiilor le va fi dificil să ofere același nivel calitativ al activității, dacă acest proces de reducere suplimentară a personalului continuă, deoarece Uniunea încredințează acestor agenții un număr tot mai mare de sarcini și responsabilități; invită Comisia să își revizuiască planul privind reducerile suplimentare de personal și să îl adapteze în funcție de necesitățile fiecărei agenții în materie de volum de muncă și de resurse;

32.  reamintește poziția Parlamentului exprimată în cadrul procedurii bugetare, potrivit căreia personalul finanțat din taxele plătite de sector, și deci nefinanțat de la bugetul UE, nu ar trebui să fie afectat de reducerea anuală de 1% aplicată de Uniune; consideră, în acest context, că Comisia trebuie să trateze în mod separat agențiile care sunt finanțate în principal de la bugetul Uniunii și să propună un cadru specific pentru agențiile care sunt finanțate în primul rând de către sector, care ar trebui să fie proporționale cu costurile serviciilor furnizate de către agenții;

33.  consideră, în general, că procedurile de recrutare trebuie îmbunătățite și, printre altele, trebuie să devină mai transparente;

34.  ia act de faptul că Rețeaua a convenit să instituie un grup interagenții de investigatori care să desfășoare investigații disciplinare; ia act de faptul că persoanele numite candidați de către agenții vor participa la o acțiune de formare specifică în acest sens, realizată de Oficiul de investigații și de disciplină al Comisiei;

Cooperarea Rețelei cu Parlamentul

35.  este mulțumit de cooperarea Rețelei cu comisia parlamentară competentă și ia act de disponibilitatea și de deschiderea de care au dat dovadă directorii agențiilor atunci când au fost contactați de comisie în contextul procedurii anuale de descărcare de gestiune; invită Rețeaua și fiecare agenție să își extindă cooperarea și comunicarea cu Parlamentul dincolo de sfera procedurii de descărcare de gestiune;

Conflictele de interese și transparența

36.  observă că, în urma acțiunilor din foaia de parcurs, Comisia a publicat, în decembrie 2013, „Orientările privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale Uniunii Europene” („orientările”); constată că respectivele orientări cuprind dispoziții privind publicarea declarațiilor de interese pentru membrii consiliilor de administrație, directorii executivi, experții din cadrul comitetelor științifice sau altor organisme de acest tip, precum și pentru personal; în plus, constată că orientările oferă o referință clară pentru politicile adoptate de către agenții; ia act de faptul că o serie de agenții au elaborat sau și-au actualizat politicile privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pentru a reflecta orientările;

37.  remarcă faptul că orientările nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru agenții și invită Comisia să examineze diferite posibilități în vederea încheierii unor acorduri cu caracter obligatoriu cu agențiile, în scopul promovării transparenței și prevenirii conflictelor de interese;

38.  recunoaște, conform agențiilor, că încrederea cetățenilor Uniunii în instituțiile, agențiile și organismele europene este de cea mai mare importanță; ia act de faptul că agențiile au introdus un număr de măsuri și de instrumente concrete pentru a aborda corespunzător riscurile unor conflicte de interese reale sau percepute; ia act de faptul că 88% dintre agenții au adoptat deja politici adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, în timp ce restul de 12% se află în cursul acestui proces; constată că politicile a 81% dintre agenții iau în considerare experții naționali detașați, precum și personalul extern și interimar;

39.  constată totuși că mai multe agenții se confruntă în continuare cu dificultăți în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor menite să le asigure independența, în special în ceea ce privește recrutarea membrilor grupurilor de experți și ai grupurilor și comitetelor științifice; recomandă agențiilor să abordeze acest aspect în cooperare cu Comisia, ținând seama și de recomandările formulate de Ombudsmanul European în urma anchetei sale din proprie inițiativă (OI/6/2014/NF), deschise la 12 mai 2014, aceste recomandări regăsindu-se în scrisoarea adresată Comisiei Europene privind componența grupurilor de experți ai Comisiei;

40.  ia act de faptul că 61% dintre agenții au publicat deja pe site-urile lor de internet CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor consiliului de administrație, personalului de conducere și experților externi și interni; ia act de faptul că restul agențiilor au convenit să publice aceste informații odată cu adoptarea politicilor revizuite și așteaptă din partea acestor agenții adoptarea politicilor revizuite și publicarea fără întârzieri inutile a acestor informații;

41.  constată că nu sunt menționați în mod specific în orientări experții naționali detașați, personalul extern și cel interimar și că, în special în cazul așa-numiților experți independenți, pot exista în continuare interpretări diferite, spre exemplu în cazul specialiștilor din mediul academic care au desfășurat activități de cercetare în beneficiul întreprinderilor individuale sau al mediului de afaceri în general; invită Rețeaua să asigure faptul că în acest domeniu există o abordare armonizată, evitând astfel conflictele de interese indirecte;

42.  ia act de faptul că OLAF a elaborat orientări pentru strategiile antifraudă ale agențiilor și că, în acest proces, a ținut seama de contribuția agențiilor; remarcă faptul că OLAF a oferit agențiilor sprijin pentru punerea în aplicare a respectivelor orientări;

43.  invită Curtea de Conturi să monitorizeze aplicarea Raportului său special nr. 15/2012 intitulat „Gestionarea conflictelor de interese în agenții selectate ale UEˮ;

44.  încurajează Comisia să realizeze în mod periodic evaluări ale transparenței și integrității agențiilor și să facă publice rezultatele acestor evaluări;

Vizibilitatea

45.  regretă, în acest context, că agențiile nu au vizibilitatea necesară și nu pot garanta un nivel adecvat de responsabilitate democratică, ca urmare a faptului că cetățenii nu sunt, în general, suficient de bine informați în legătură cu activitatea lor și că agențiile sunt vulnerabile în fața influențelor externe exercitate de către reprezentanții grupurilor de lobby specializate, în special de către reprezentanții marilor întreprinderi;

46.  ia act de faptul că, în 2014, aproape toate agențiile au menționat pe site-ul lor de internet faptul că sunt agenții ale Uniunii; solicită agențiilor care nu au făcut încă acest lucru să adauge de urgență această informație pe site-ul lor de internet;

47.  salută inițiativa adoptată de către unele dintre agenții de a introduce consultări publice cu privire la anumite domenii de politică incluse în sfera lor de activitate; Încurajează agențiile să continue această practică;

48.  referitor la responsabilitatea socială, constată faptul că toate contractele semnate de către agenții pentru servicii externe obligă contractanții să se conformeze legislației locale în materie de muncă și de fiscalitate; remarcă faptul că agențiile au realizat și alte acțiuni pentru promovarea responsabilității sociale, fie datorită profilului social al misiunii lor specifice, fie în legătură cu comunitățile locale din țările în care își desfășoară activitatea;

49.  ia act, în special, de următoarele acțiuni:

   Agenția Europeană pentru Medicamente publică un procent covârșitor din rezultatele activității sale pe site-ul său de internet, pentru a îmbunătăți nivelul de informare și de sensibilizare publică;
   Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale sprijină activ primăria din Salonic în explorarea posibilităților de a inventaria și de a corela competențele la nivel local și regional și își redistribuie echipamentele IT declasificate către școlile și organizațiile de binefacere locale, în cadrul unui proces transparent de aplicare și alocare;
   programul inovativ de activități de pe platformele sociale realizat de Fundația Europeană de Formare în 2010, Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale, a câștigat premii internaționale, iar această abordare participativă a fost ulterior diseminată în toate activitățile fundației;

50.  ia act de faptul că numai o agenție, Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT), își publică raportul anual de activitate în toate limbile oficiale ale Uniunii, iar trei agenții au tradus rezumatele rapoartelor lor anuale de activitate în 23 de limbi oficiale, cu excepția limbii irlandeze;

51.  constată că Rețeaua a desfășurat, sub conducerea CdT, un sondaj privind abordarea pe care agențiile o au față de multilingvism; constată că sondajul indică diferențe importante în ceea ce privește abordarea actuală a multilingvismului și observă că, întrucât publicul-țintă, solicitările părților interesate, bugetele și amploarea activităților diferă de la agenție la agenție, nu poate exista o politică lingvistică unică potrivită pentru toate agențiile;

52.  constată totuși că toate agențiile depun eforturi pentru a avea o prezență online multilingvă și urmăresc să prezinte, pe site-ul lor de internet, cel puțin o secțiune sau un document care să ofere informații de bază despre agenție în toate limbile oficiale ale Uniunii; subliniază că, deși abordarea multilingvă necesită angajamente financiare semnificative, este necesar ca agențiile să ia măsuri urgente în acest sens

53.  ia act de faptul că agențiile fac publice rezultatele activității lor prezentându-și pe site-ul de internet raportul anual de activitate; în plus, ia act de faptul că raportul anual de activitate include descrieri care explică în termeni accesibili modul în care sunt utilizate fondurile Uniunii în cadrul bugetelor agențiilor; observă că majoritatea agențiilor prezintă rapoarte privind impactul pe care sarcinile lor specifice îl au asupra cetățenilor Uniunii și în care se explică de ce este importantă activitatea agențiilor;

54.  remarcă faptul că multe dintre agenții și-au consolidat prezența online și au depus eforturi substanțiale pentru a-și crește gradul de vizibilitate și salută adoptarea unei abordări active în această privință; invită, în continuare, agențiile să își consolideze vizibilitatea prin intermediul altor instrumente, cum ar fi rețelele sociale, manifestări de tipul Zilelor porților deschise, prezența la diferite târguri ș.a.m.d., cu scopul de a asigura că cetățenii europeni sunt informați în mod corespunzător și transparent în legătură cu activitatea agențiilor;

Controale interne

55.  observă că 10 agenții au avut în total 17 observații referitoare la probleme de control intern, ceea ce reprezintă un progres față de 2012, când 22 de agenții au avut 34 de observații privind aceleași probleme; ia act de faptul că, în patru cazuri, problemele respective se refereau la implementarea standardelor de control intern, care nu fuseseră adoptate până la sfârșitul exercițiului sau care fuseseră adoptate însă erau implementate doar parțial sau pentru care acțiunile corective se aflau încă în desfășurare; ia act de scăderea față de 2012 a numărului observațiilor formulate cu privire la gestiunea activelor corporale și la gestionarea subvențiilor;

56.  constată că rolul Serviciului de Audit Intern al Comisiei (IAS) și al structurilor de audit intern ale agențiilor au fost clarificate în detaliu în RFC, prin stabilirea unor premise pentru un nivel mai ridicat de coordonare a activităților, pentru schimburi de informații și pentru realizarea de sinergii generale între agenții; ia act de faptul că RFC acordă agențiilor posibilitatea de a folosi în comun structurile de audit intern și invită agențiile să procedeze în acest mod, atunci când este posibil;

57.  invită Curtea de Conturi să acorde în continuare o atenție deosebită auditării bunei gestiuni financiare a agențiilor, adică economiei, eficienței și eficacității cu care agențiile și-au utilizat creditele în exercitarea responsabilităților care le revin;

Agențiile autofinanțate

58.  reiterează faptul că organismele Uniunii în cazul cărora nu se aplică normele financiare prevăzute în RFC ar trebui să instituie, din motive de coerență, norme similare, atunci când este cazul(8); subliniază că problema excedentelor actuale ar trebui abordată cât mai curând posibil și că, în acest context, ar trebui să se analizeze posibilitatea realocării acestor fonduri la bugetul Uniunii; solicită Grupului de lucru interinstituțional privind performanța să analizeze această chestiune;

Alte observații

59.  salută eforturile depuse de agenții pentru a contribui la crearea unui mediu de lucru care să respecte principiile rentabilității economice și protecției mediului; încurajează agențiile să aplice în continuare soluții care să asigure o rentabilitate optimă și protecția mediului în ceea ce privește mediul de lucru și gestionarea clădirilor și să recurgă în mai mare măsură la soluțiile digitale, cum ar fi organizarea de videoconferințe, pentru a reduce cheltuielile de călătorie și costurile asociate;

o
o   o

60.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție agențiilor care fac obiectul prezentei proceduri de descărcare de gestiune, precum și Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 442, 10.12.2014.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
(6) Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei.
(7) COM(2013)0519.
(8) În prezent, acestea sunt CSPO (Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante), aflat la Angers și OAPI (Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne), aflat la Alicante.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate