Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2123(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0117/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0117/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.22
CRE 29/04/2015 - 10.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0131

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 503kWORD 103k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
P8_TA(2015)0131A8-0117/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2123(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας(5), και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0117/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 18.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 18.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2123(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας(5), και ιδίως το άρθρο 24,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0117/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 18.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 18.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2123(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0117/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ο «Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 11 930 220 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 64,74%, σε σύγκριση με το 2012, κάτι το οποίο μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ο Οργανισμός ιδρύθηκε πρόσφατα και στην εφαρμογή του κανονισμού REMIT(1)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2011 και επισημαίνονται με την ένδειξη «σε εξέλιξη» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα και πλέον επισημαίνονται και οι δύο με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013· σημειώνει, επιπλέον, όσον αφορά τις πέντε παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και τρεις παρατηρήσεις επισημαίνονται πλέον με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε», ενώ δύο με την ένδειξη «σε εξέλιξη»·

2.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι, όσον αφορά τις συστάσεις σχετικά με τις διαδικασίες προσλήψεων του Οργανισμού, επισημοποιήθηκε η λήψη μέτρων με την έγκριση της απόφασης του Διευθυντή 2014-06, της 4ης Απριλίου 2014· σημειώνει ότι η εν λόγω απόφαση υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη γνώμη του Συνεδρίου, μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη·

3.  αντιλαμβάνεται ότι ο Οργανισμός έχει εφαρμόσει σειρά μέτρων για τη βελτίωση των διαδικασιών κατάρτισης του προϋπολογισμού μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής δέσμης κατευθυντηρίων γραμμών που πρέπει να τηρούνται από τους παράγοντες που συμμετέχουν στην εκτέλεση και στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, αλλά και μέσω της διεξαγωγής τακτικών ασκήσεων πρόβλεψης και επανεξέτασης της διοχέτευσης πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, σε μηνιαία βάση, με θέμα την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού το 2013, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για καταβολή εισφορών στον Οργανισμό από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών·

5.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 97,53%, ποσοστό που συνιστά αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με το 2012, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν χαμηλό (55,0%), κάτω από τον στόχο 70% του Οργανισμού, γεγονός που οφείλεται κυρίως, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, στην καθυστερημένη είσπραξη 2 989 000 EUR μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού που εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2013·

6.  παρατηρεί με ανησυχία ότι ο Οργανισμός διέθετε 5 500 000 EUR σε μετρητά στο τέλος του έτους· καλεί τον Οργανισμό να εξασφαλίσει την αυστηρή διαχείριση του ταμείου του στο μέλλον·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

7.  σημειώνει ότι μεταφέρθηκαν στο 2014 ανειλημμένες πιστώσεις συνολικού ύψους 1 900 000 EUR από τον Τίτλο ΙΙ, κυρίως ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανονισμού REMIT· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε επιχειρησιακή δραστηριότητα πολυετούς χαρακτήρα, η οποία θα έπρεπε να έχει εγγραφεί στον Τίτλο ΙΙΙ· σημειώνει, επιπλέον, ότι η έλλειψη αυτή διορθώθηκε σε μεταγενέστερες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

8.  σημειώνει, επιπλέον, ότι οι μεταφορές πιστώσεων του Τίτλου ΙΙΙ ανέρχονταν σε 3 100 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σ ε 91% των συνολικών πιστώσεων του Τίτλου ΙΙΙ· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω μεταφορές σχετίζονται με τον κανονισμό REMIT και ότι το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό οφείλεται κυρίως στην είσπραξη 2 989 000 EUR μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού που εγκρίθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2013·

9.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι έχουν εφαρμοστεί διάφορα μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών κατάρτισης του προϋπολογισμού· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Οργανισμού, ότι η πολιτική του σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων αναθεωρήθηκε βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ· σημειώνει ότι, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης αυτής, ο Οργανισμός εκπόνησε νέα πολιτική, η οποία έχει υποβληθεί στην εσωτερική διαδικασία διαβούλευσης του Οργανισμού και πρόκειται να εγκριθεί από το διοικητικό του συμβούλιο· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα·

11.  γνωρίζει, επιπλέον, ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, του Διευθυντή, των ανώτερων διοικητικών στελεχών και των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις ομάδες εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Τμήματος Προσφυγών έχουν δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού· παρατηρεί ότι οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των μελών του Τμήματος Προσφυγών είναι διαθέσιμες στο κοινό·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

12.  γνωρίζει ότι ο Οργανισμός έχει θέσει σε εφαρμογή νέα μέτρα μετά την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις διαδικασίες πρόσληψης και μετά την εργασία των επιτροπών επιλογής για την πρόσληψη έκτακτων και συμβασιούχων υπαλλήλων·

13.  παρατηρεί ότι οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων και οι δοκιμασίες ετοιμάζονται πριν την εξέταση των αιτήσεων· παρατηρεί επιπροσθέτως ότι τα κριτήρια για να γίνει κανείς δεκτός στις γραπτές δοκιμασίες και στις συνεντεύξεις, καθώς και εκείνα για την εγγραφή στους καταλόγους επιτυχόντων περιγράφονται πολύ αναλυτικότερα·

Εσωτερικός έλεγχος

14.  γνωρίζει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής διενήργησε λογιστικό έλεγχο στον Οργανισμό, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο ελέγχου του Οργανισμού για την περίοδο 2013-2015·

15.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανάλυσης κινδύνου, η IAS εντόπισε συνολικά οκτώ διαδικασίες υψηλού εγγενούς κινδύνου που δεν κατέστη δυνατό να εξετασθούν στο πλαίσιο του σχεδίου ελέγχου, δεδομένου ότι οι δικλίδες ελέγχου κρίθηκαν είτε ανύπαρκτες είτε ανεπαρκείς· γνωρίζει ότι ο Οργανισμός υπέβαλε στην IAS σχέδιο δράσης ώστε να αμβλυνθούν οι εντοπισθείσες ανεπάρκειες·

16.  γνωρίζει, επιπλέον, ότι η IAS διατύπωσε τις εξής «πολύ σημαντικές» συστάσεις:

   βελτίωση της διάρθρωσης, ενίσχυση των περιεχομένων και εξασφάλιση της πληρότητας του ετήσιου προγράμματος εργασίας,
   ενίσχυση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων σύναψης δημόσιων συμβάσεων,
   ενίσχυση της παρακολούθησης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

17.  διαπιστώνει ότι, ως απόκριση στις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την IAS, ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την IAS, το σχέδιο δράσης αντιμετωπίζει επαρκώς τους κινδύνους που εντοπίστηκαν·

18.  σημειώνει ότι η IAS διενήργησε εξέταση βάσει εγγράφων όσον αφορά την υλοποίηση των προηγούμενων συστάσεών της· σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, δεν εκκρεμούσε καμία κρίσιμης σημασίας σύσταση και ήταν σε εξέλιξη η εφαρμογή των τριών πολύ σημαντικών συστάσεων·

o
o   o

19.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(2) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κανονισμός αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου