Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2124(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0081/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0081/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0132

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 490kWORD 104k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
P8_TA(2015)0132A8-0081/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2124(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία του Φορέα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(5), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0081/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 28.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 28.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2124(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία Φορέα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(5), και ιδίως το άρθρο 13,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0081/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην επιτροπή διαχείρισης της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 28.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 28.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2124(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0081/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (η «Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 3 557 219 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 11,51%, σε σύγκριση με το 2012, λόγω του χαρακτήρα που απέκτησε πρόσφατα ο φορέας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, η συνολική εισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας για το 2013 ήταν 3 556 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 11,47% σε σύγκριση με το 2012·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά τις τρεις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 και επισημαίνονται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα και πλέον όλες οι παρατηρήσεις επισημαίνονται με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013· σημειώνει, επιπλέον, όσον αφορά τις δέκα παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν επίσης διορθωτικά μέτρα και ότι οκτώ παρατηρήσεις επισημαίνονται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε», ενώ δύο με την ένδειξη «Σε εξέλιξη»·

2.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η Υπηρεσία έλαβε μέτρα για να μετριάσει τα ζητήματα εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, καθιερώνοντας μηνιαίες συνεδριάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό με συμμετοχή των διαχειριστών της Υπηρεσίας, καθώς και λεπτομερείς ανασκοπήσεις της διαδικασίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οι οποίες υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην επιτροπή διαχείρισης, η οποία διατυπώνει παρατηρήσεις·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέρχεται στο 89,55%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 76,58%·

4.  γνωρίζει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας βελτιώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με το 2012, γεγονός που υποδηλώνει καλύτερο σχεδιασμό και περισσότερο έγκαιρη εκτέλεση των δραστηριοτήτων· επισημαίνει ωστόσο ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης·

5.  επικροτεί τις προσπάθειες της Υπηρεσίας να βελτιώσει την ακρίβεια του δημοσιονομικού προγραμματισμού και να μειώσει στο ελάχιστο την κατάργηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων· καλεί την Υπηρεσία να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

6.  σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ακυρωθεισών μεταφορών πιστώσεων από το 2012 παρέμεινε σχετικά υψηλό, αντιστοιχώντας στο 28%, ενώ το 2012 βρισκόταν στο 45%· σημειώνει με βάση τα στοιχεία του της Υπηρεσίας ότι το υψηλό επίπεδο ακυρώσεων θα συνεχίσει να εξετάζεται με τη διεξαγωγή λεπτομερούς ανάλυσης των μεταφερθέντων ποσών στο τέλος του έτους, γεγονός που αναμένεται να μειώσει το συνολικό ύψος των μεταφορών·

7.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος μειώθηκε από 19% το 2012 σε 13% το 2013· γνωρίζει ότι οι μεταφορές πιστώσεων αφορούσαν ως επί το πλείστον συμβάσεις που υπεγράφησαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2012 για δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν το 2013 και το 2014·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

8.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων ή προσλήψεων της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013 με βάση τις πράξεις του δείγματος ή άλλες διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο·

9.  σημειώνει ότι στο τέλος του έτους η Υπηρεσία απασχολούσε 25 άτομα και είχε έξι κενές θέσεις, ενώ οι εγκεκριμένες θέσεις ήταν 28· αναγνωρίζει ότι το 2013, η Υπηρεσία ολοκλήρωσε έξι διαδικασίες προσλήψεων και προσέλαβε συναδέλφους σε δύο θέσεις AST, σε τρεις θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, και προέβη στην πλήρωση μίας θέσης αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονα για περίοδο δύο μηνών· γνωρίζει ότι το 2013 άρχισαν δύο ακόμη διαδικασίες προσλήψεων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.  σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009, η Υπηρεσία πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της, μαζί με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), με υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ότι πρέπει να διασφαλίζει την παροχή στο κοινό και στους ενδιαφερόμενους φορείς αντικειμενικών, αξιόπιστων και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της·

11.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η Υπηρεσία αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειρίζεται όλα τα έγγραφα που καταρτίζονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του BEREC, καθώς και να διασφαλίζει την μέγιστη διαφάνεια όσον αφορά τις εργασίες του BEREC, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία· αναγνωρίζει επιπλέον ότι τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται με την τήρηση δημοσίου μητρώου εγγράφων του BEREC και της Υπηρεσίας, καθώς και του ιστοτόπου του, και μέσω της εξασφάλισης της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των εσωτερικών διαδικασιών τόσο του BEREC όσο και της Υπηρεσίας·

Εσωτερικός έλεγχος

12.  σημειώνει ότι το 2013 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου τη Επιτροπής (IAS) πραγματοποίησε περιορισμένη επισκόπηση της επάρκειας του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ), η οποία κάλυψε 16 ΠΕΕ που είχαν εγκριθεί από την επιτροπή διαχείρισης τον Μάιο του 2011· σημειώνει επιπλέον ότι ως αποτέλεσμα της περιορισμένης επισκόπησης, και έχοντας λάβει υπόψη την πρόσφατη ίδρυση της Υπηρεσίας και την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρησιακών και διοικητικών δραστηριοτήτων της, η IAS προέβη σε 18 συστάσεις, από τις οποίες η μία χαρακτηρίζεται ως «Κρίσιμης σημασίας» και τέσσερις ως «Πολύ σημαντικές»·

13.  αναγνωρίζει ότι δύο ζητήματα παραμένουν ανοικτά, τουτέστιν η εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων ασφάλειας πληροφοριών και η καθιέρωση μιας συστηματικής διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου· επισημαίνει ότι η Υπηρεσία αναζητεί επί το παρόντος μια κατάλληλη λύση για την ταχεία επίλυση αυτών των δύο ζητημάτων· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τη σχετική πρόοδο·

14.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η Υπηρεσία μετά τον εν λόγω έλεγχο κατάρτισε σχέδιο δράσης, το οποίο, σύμφωνα με την IAS, επιλαμβάνεται του θέματος των κινδύνων που εντοπίστηκαν με επαρκή τρόπο και το οποίο, εφόσον εφαρμοστεί όπως έχει προγραμματιστεί, κρίνεται κατάλληλο για να τους μετριάσει·

Λοιπές παρατηρήσεις

15.  εκφράζει την έντονη λύπη του για το γεγονός ότι το 2013 το 91% των εξοφλήσεων εμπειρογνωμόνων πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση· επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις ήταν κατά μέσον όρο 78 ημέρες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ κατά το δεύτερο 33. γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η Υπηρεσία θα αναζητήσει διαφορετικές μεθόδους για να μειώσει τις καθυστερήσεις πληρωμών ώστε αυτές να μην υπερβαίνουν τον καθορισμένο στόχο των 30 ημερών· ζητεί από την Υπηρεσία να επιλύσει επειγόντως το ζήτημα αυτό και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για τον σκοπό αυτό και τα αποτελέσματά τους·

o
o   o

16.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου