Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2124(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0081/2015

Pateikti tekstai :

A8-0081/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0132

Priimti tekstai
PDF 423kWORD 90k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras
P8_TA(2015)0132A8-0081/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2124(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucijos biuras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo(5), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0081/2015),

1.  patvirtina Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro Valdymo komitetui, kad Biuro 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro Valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 28.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 28.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 337, 2009 12 18, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2124(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucijos biuras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo(5), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0081/2015),

1.  pažymi, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro Valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 28.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 28.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 337, 2009 12 18, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2124(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0081/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro (toliau – Biuras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 3 557 219 EUR, t. y. 11,51 proc. didesnis, palyginti su 2012 m., nes šis Biuras yra neseniai įsteigtas;

B.  kadangi, remiantis jo finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Biuro 2013 m. biudžetą sudarė 3 556 000 EUR, t. y buvo 11,47 proc. didesnis, palyginti su 2012 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) yra pareiškę, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Biuro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl trijų Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje visi komentarai pažymėti žyma „užbaigta“; be to, nurodo, kad dėl Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų dešimties pastabų taip pat imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar aštuonios pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, o dvi – „vykdoma“;

2.  remdamasis Biuro pateikta informacija, pripažįsta, kad Biuras ėmėsi veiksmų, skirtų biudžeto įgyvendinimui ir stebėsenai palengvinti, pvz., pradėjo rengti mėnesinius Biuro vadovų susitikimus biudžeto klausimais, taip pat išsamias biudžeto įgyvendinimo pažangos apžvalgas, kas ketvirtį pateikiamas Valdymo komitetui, kuris pateikia savo pastabas;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 89,55 proc., o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis – 76,58 proc.;

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita nurodo, kad Biuro biudžeto įgyvendinimo lygis labai pagerėjo, palyginti su 2012 m., tai reiškia, kad jo veikla geriau planuojama ir punktualiau įgyvendinama; visgi pažymi, kad dar esama galimybių pagerinti padėtį;

5.  palankiai vertina Biuro pastangas gerinti biudžeto planavimo tikslumą ir kuo labiau sumažinti panaikinamų įsipareigojimų asignavimų kiekį; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių veiksmų rezultatus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

6.  susirūpinęs pažymi, kad 2012 m. panaikintų perkėlimų į kitą laikotarpį lygis vis dar palyginti didelis – 28 proc., o 2012 m. jis buvo 45 proc.; remdamasis Biuro pateikta informacija, nurodo, kad toliau bus sprendžiamas didelio panaikintų perkėlimų lygio klausimas atliekant išsamią metų pabaigoje perkeltų asignavimų analizę, ir tai turėtų padėti sumažinti bendrą perkėlimų į kitą laikotarpį lygį;

7.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą, pažymi, kad perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis sumažėjo nuo 19 proc. 2012 m. iki 13 proc. 2013 m.; nurodo, kad šie perkėlimai daugiausia buvo susiję su antrąjį 2012 m. pusmetį pasirašytomis sutartimis dėl 2013 ir 2014 metais planuojamos veiklos;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.  pažymi, kad 2013 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad metų pabaigoje Biure dirbo 25 darbuotojai ir šešios darbo vietos iš patvirtintų 28 darbo vietų buvo neužimtos; nurodo, kad 2013 m. Biuras užbaigė šešias įdarbinimo procedūras ir įdarbino du AST kategorijos darbuotojus, tris pagal sutartį samdomus darbuotojus ir dviejų mėnesių laikotarpiui įdarbino vieną deleguotąjį nacionalinį ekspertą; nurodo, kad 2013 m. pradėtos dar dvi įdarbinimo procedūros;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.  pažymi, atsižvelgdamas į Biuro metinę veiklos ataskaitą, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 reikalaujama, jog Biuras, garantuodamas aukšto lygio skaidrumą, savo veiklą vykdytų kartu su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) ir užtikrintų, kad visuomenei ir visiems suinteresuotiesiems subjektams būtų pateikiama objektyvi, patikima ir lengvai prieinama informacija apie jo darbo rezultatus;

11.  remdamasis Biuro pateikta informacija, nurodo, kad jis prisiima atsakomybę už visų dokumentų, parengtų vykdant EERRI veiklą, tvarkymą ir už EERRI veiklos maksimalaus skaidrumo užtikrinimą, laikantis galiojančių teisės aktų; be to, nurodo, kad tos užduotys atliekamos tvarkant EERRI ir Biuro dokumentų viešąjį registrą, taip pat jo interneto svetainę, ir užtikrinant EERRI ir Biuro vidaus procedūrų skaidrumą ir veiksmingumą;

Vidaus auditas

12.  pažymi, kad 2013 m. Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko ribotą vidaus kontrolės standartų (VKS) peržiūrą, kuri apėmė 2011 m. gegužės mėn. Valdymo komiteto patvirtintų 16 vidaus kontrolės standartų tinkamumą ir įgyvendinimo veiksmingumą; be to, pažymi, kad dėl šios ribotos peržiūros ir atsižvelgiant į tai, kad Biuras įsteigtas neseniai, ir į dabartinę vykdomų operacijų ir administravimo padėtį, VAT pateikė 18 rekomendacijų, iš kurių viena priskirta esminėms ir keturios – labai svarbioms;

13.  patvirtina, kad liko neišspręsti du klausimai, t. y. tinkamos informacijos saugumo kontrolės įdiegimas ir sisteminės rizikos valdymo procedūros nustatymas; pažymi, jog šiuo metu Biuras ieško tinkamo sprendimo, kad galėtų kuo greičiau išspręsti šiuos du klausimus; ragina Biurą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą;

14.  remdamasis Biuro pateikta informacija, nurodo, kad po minėto audito Biuras parengė veiksmų planą, kuriame, Vidaus audito tarnybos nuomone, tinkamai atsižvelgiama į nustatytą riziką ir, deramai jį įgyvendinus, rizika galėtų sumažėti;

Kitos pastabos

15.  labai apgailestauja, kad 2013 m. buvo pavėluotai išmokėta 91 proc. kompensacijų ekspertams; be to, pažymi, kad pavėlavę mokėjimai pirmoje 2013 m. pusėje vidutiniškai vėlavo 78 dienas, tuo tarpu antroje 2013 m. pusėje – 33 dienas; remdamasis Biuro pateikta informacija nurodo, kad jis nagrinės įvairius metodus tam, kad sutrumpintų mokėjimo vėlavimus iki nustatytos 30 dienų ribos; ragina Biurą skubiai spręsti šį klausimą ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie priemones, kurių imtasi šiam klausimui spręsti, ir apie pasiektus rezultatus;

o
o   o

16.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(1) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika