Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2101(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0084/2015

Внесени текстове :

A8-0084/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0133

Приети текстове
PDF 570kWORD 94k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година (2014/2101(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 г., придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 година относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0084/2015),

1.  Освобождава от отговорност директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 35.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 35.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр.1.
(5) OВ L 314, 7.12.1994 г., стр.1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр.72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр.42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година (2014/2101(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 г., придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 година относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(5), и по-специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0084/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата, и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.35.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр.35.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр.1.
(5) OВ L 314, 7.12.1994 г., стр.1.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр.72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година (2014/2101(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0084/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 52 193 667 EUR, което представлява увеличение от 8,08% в сравнение с 2012 г.;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

В.  като има предвид, че ролята на Центъра е да предоставя на всички институции и органи на Съюза, потърсили неговите услуги, необходимите за тяхната дейност преводачески услуги;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че коригиращите действия, предприети в отговор на коментарите от предходната година, са отбелязани като „текущи“;

2.  Констатира, че според Центъра той е подготвил план за действие за намаляване на административните си разходи в областта на човешките ресурси, финансовите потоци, ИТ и инфраструктурата; посочва, че според Центъра той е достигнал своя лимит по отношение на намаляването на административните разходи;

Бюджетно и финансово управление

3.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 83,47% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 77,68%;

Рамкови договори

4.  Отбелязва, че през 2008 г. Центърът е сключил 472 рамкови договора с дружества, предоставящи преводачески услуги, за максимален период от четири години; отбелязва освен това, че през 2012 г. Центърът участва в процедурата на Комисията за възлагане на обществени поръчки за преводачески услуги, но че не е постигнато съгласие с Комисията относно договорните условия;

5.  Констатира, че вследствие на това Центърът е продължил действащите рамкови договори с още една година; отбелязва със загриженост, че въпреки че се основава на дерогация, одобрена от директора на Центъра, подобно удължаване на срока противоречи на правилата за прилагане на финансовия регламент на Центъра, който предвижда максимален период от четири години за рамковите договори;

6.  Потвърждава, че според Центъра непостигането на съгласие с Комисията се дължи на това, че Комисията е променила условията в тръжната процедура на последния етап на процедурата; отбелязва, че решението на Центъра да удължи съществуващите договори се основава на отрицателното въздействие което липсата на договори на датата на изтичане на действащите можеше да окаже върху дейностите на Центъра;

Поети задължения и преноси

7.  Потвърждава, че в доклада на Сметната палата не се споменават съществени проблеми по отношение на равнището на преносите през 2013 г.; отбелязва, че 5,79% от бюджетните кредити са пренесени в 2014 г.;

Вътрешен контрол

8.  Потвърждава, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит (СВО) на Комисията направи пълна оценка на риска, която доведе до изработването на стратегически план за вътрешен одит на СВО за Центъра, в който се предлага списък от теми за одит през 2014 – 2016 г.;

9.  Констатира, че поради различни ограничения, като преместването в сградата Drosbach, изпълнението на няколко действия, включени в Плана за действие за вътрешен контрол, изостана спрямо първоначално предвиденото;

10.  Отбелязва със загриженост, че в хода на анализа на риска СВО е установила определени процедури с висок присъщ риск, на които не би могъл да се направи одит в рамките на одитния план, тъй като контролът е оценен като липсващ или недостатъчен; посочва, че ръководството на Центъра е представило на СВО план за действие за преодоляване на тези слабости и че действията, предприети от Центъра за справяне с тях ще бъдат проследени от СВО;

11.  Приема за сведение, че СВО е направила документна проверка за проследяване на изпълнението на своите предишни препоръки и че към 31 декември 2013 г. няма неизпълнени предходни критични препоръки; отбелязва, че една много важна препоръка е в процес на изпълнение и че изпълнението на друга много важна препоръка е забавено; призовава Центъра да реши този проблем и да информира органа по освобождаване от отговорност, когато препоръките бъдат изпълнени;

12.  Отбелязва със загриженост, че официалното оправомощаване от разпоредителите с бюджетни кредити не винаги съответства на правата за разрешаване на операции в счетоводната система ABAC; констатира, че според отговорите на Центъра, той е актуализирал официалното оправомощаване, за да го приведе в съответствие с правата за разрешаване на операции в системата АВАС;

Трансфери

13.  Отбелязва, че според годишния отчет за дейността на Центъра, както и според констатациите на Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2012 г. са останали в границите на финансовите правила;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

14.  Отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до коментари относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Центъра в доклада на Сметната палата;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

15.  Констатира, че според Центъра той е извършил оценка на своята политика за предотвратяване и управление на конфликти на интереси въз основа на насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликта на интереси в децентрализираните агенции на ЕС; отбелязва, че на базата на тази оценка, Центърът е изготвил нова политика, в която се заявява, че автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет, изпълнителния директор и длъжностните лица от висшето ръководство трябва да бъдат публично достъпни;

16.  Отбелязва, че Центърът е представил тази нова политика пред своя Управителен съвет през 2014 и че тя е била одобрена на 29 октомври 2014 г.; констатира, че Центърът е публикувал автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на Управителния съвет на своя уебсайт; призовава Центъра да улесни достъпа до тези документи;

Резултати от дейността

17.  Отбелязва, че според доклада на Сметната палата касовите наличности на Центъра са се увеличили от 35 млн. евро в края на 2012 г. на 40 млн. евро в края на 2013 г.; отбелязва освен това, че през същия период бюджетният излишък и резервите са се увеличили от 30,9 млн. евро на 37,5 млн. евро;

18.  Отбелязва, че според Центъра натрупаният през 2012 излишък е резултат от външни фактори извън контрола на Центъра и че той е предприел действия за намаляването му; отбелязва, че въз основа на анализа на разходите за 2012 г. и анализа на разходите за първата половина на 2013 г. Центърът е решил да намали тарифите си за 2014 г.; потвърждава, че според Центъра бюджетите за 2014 г. и 2015 г. са планирани с дефицит, за да се усвои част от излишъка от предходни години;

Други коментари

19.  Констатира, че Центърът започва своята дейност през 1994 г. и оттогава работи на базата на кореспонденция и обмен на информация с държавата членка — домакин; констатира, че преговорите на Центъра за споразумение за седалище с държавата членка – домакин са навлезли във финалната си фаза и че Центърът е подписал споразумение за седалище с правителството на Велико херцогство Люксембург; отбелязва, че Центърът очаква окончателно потвърждение по въпроса;

o
o   o

20.   По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност