Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2101(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0084/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0084/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0133

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 493kWORD 100k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2101(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0084/2015),

1.  χορηγεί στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 35.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 35.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2101(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994 για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0084/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 35.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 35.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2101(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0084/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του, ο τελικός προϋπολογισμός του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 52 193 667 EUR, ποσό που συνιστά μείωση ύψους 8,08% σε σχέση με το 2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 (εφεξής «η έκθεση του Συνεδρίου), αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο και οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσφεύγει στις υπηρεσίες του, τις μεταφραστικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητές του·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα δυο διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν σε απάντηση στις παρατηρήσεις του το προηγούμενο έτος επισημαίνονται με την ένδειξη «σε εξέλιξη»·

2.  γνωρίζει από το Κέντρο ότι αυτό έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης για τη μείωση των διοικητικών δαπανών που αφορούν τους τομείς των ανθρώπινων πόρων, των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων, ΤΠ και υποδομών· διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι αυτό έχει αγγίξει τα όριά του από πλευράς μείωσης των διοικητικών δαπανών·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 83,47% και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 77,68%·

Συμβάσεις-πλαίσια

4.  σημειώνει ότι το 2008 το Κέντρο συνήψε 472 συμβάσεις-πλαίσιο με παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών με μέγιστη διάρκεια ισχύος τέσσερα έτη· σημειώνει επίσης ότι το 2012 το Κέντρο συμμετέσχε στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων της Επιτροπής για μεταφραστικές υπηρεσίες, αλλά δεν μπόρεσε να επιτευχθεί με την Επιτροπή κάποια συμφωνία για τους όρους των συμβάσεων·

5.  γνωρίζει ότι συνέπεια αυτού ήταν να παρατείνει το Κέντρο τις υφιστάμενες συμβάσεις-πλαίσιο για άλλο ένα έτος· διαπιστώνει με ανησυχία ότι μολονότι η παρέκκλιση αυτή αποφασίστηκε από τον Διευθυντή του Κέντρου, αυτή η παράταση δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου, οι οποίοι ορίζουν ότι η μέγιστη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων-πλαισίου είναι τέσσερα έτη·

6.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι η μη συμφωνία με την Επιτροπή οφειλόταν στο γεγονός ότι η Επιτροπή άλλαξε τους όρους προκήρυξης των συμβάσεων σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας· σημειώνει την απόφαση του Κέντρου να παρατείνει τις υφιστάμενες συμβάσεις λόγω του αρνητικού αντίκτυπου από την μη πρόβλεψη νέων συμβάσεων μέχρι να γίνει η επόμενη προκήρυξη·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

7.  γνωρίζει ότι η έκθεση του Συνεδρίου δεν αναφέρει θέματα άξια αναφοράς σχετικά με το επίπεδο των μεταφορών του 2013· σημειώνει ότι 5,79% των πιστώσεων του προϋπολογισμού μεταφέρθηκαν στο 2014·

Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου

8.  γνωρίζει ότι το 2013, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕΕ) προέβη σε πλήρη αξιολόγηση κινδύνου η οποία οδήγησε στο στρατηγικό σχέδιο ελέγχου του Κέντρου της ΥΕΕ με σειρά προτεινόμενων τομέων ελέγχου για την περίοδο 2014–2016·

9.  γνωρίζει ότι, λόγω διαφόρων εμποδίων, όπως η μετακίνηση στο κτίριο Drosbach, η πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών που περιλάμβανε το σχέδιο δράσης για τον εσωτερικό έλεγχο δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν αρχικά·

10.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι κατά τη διάρκεια ανάλυσης του κινδύνου, η ΥΕΕ εντόπισε ορισμένες διαδικασίες υψηλού εγγενούς κινδύνου που δεν κατέστη δυνατό να εξετασθούν στο πλαίσιο του σχεδίου ελέγχου, δεδομένου ότι οι έλεγχοι κρίθηκαν είτε ανύπαρκτοι είτε ανεπαρκείς· επισημαίνει ότι η διαχείριση του Κέντρου υπέβαλε στην ΥΕΕ ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες και ότι τα μέτρα που έλαβε το Κέντρο για την αντιμετώπισή τους θα εφαρμοσθούν από την ΥΕΕ·

11.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου παρακολούθησε την εφαρμογή των προηγούμενων συστάσεών της με εξέταση βάσει εγγράφων και ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν εκκρεμούσαν άλλες προηγούμενες συστάσεις κρίσιμης σημασίας· σημειώνει ότι μια πολύ σημαντική σύσταση είναι υπό εφαρμογή και σε εξέλιξη, και ότι έχει καθυστερήσει η εφαρμογή μιας άλλης πολύ σημαντικής σύστασης· καλεί το Κέντρο να παρακολουθήσει το θέμα αυτό και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία·

12.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι επίσημες μεταβιβάσεις από τους διατάκτες δεν συνάδουν πάντοτε με τα παραχωρούμενα δικαιώματα για τη διενέργεια πράξεων στο λογιστικό σύστημα (ABAC) σε δεδουλευμένη βάση· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι αυτό έχει επικαιροποιήσει την επίσημη μεταβίβαση προκειμένου να την ευθυγραμμίσει με τα δικαιώματα στο σύστημα ABAC·

Μεταφορές πιστώσεων

13.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Κέντρου καθώς και με την έκθεση του Συνεδρίου, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2012 έχουν παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

14.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2013 με βάση τις πράξεις του δείγματος ή άλλες διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

15.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι αυτό έχει αξιολογήσει την πολιτική του για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ· σημειώνει ότι βάσει αυτής της αξιολόγησης το Κέντρο δημιούργησε μια νέα πολιτική σύμφωνα με την οποία τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντή και των ανώτερων διοικητικών στελεχών πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό·

16.  σημειώνει ότι το Κέντρο υπέβαλε την εν λόγω νέα πολιτική στο διοικητικό συμβούλιό του το 2014 και ότι αυτή εγκρίθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2014· γνωρίζει ότι το Κέντρο έθεσε στη διάθεση του κοινού στον ιστότοπό του τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού του συμβουλίου· καλεί το Κέντρο να καταστήσει εύκολη την πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα·

Επιδόσεις

17.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα μετρητά που διαθέτει το Κέντρο αυξήθηκαν από 35 000 000 EUR στο τέλος του 2012 σε 40 000 000 EUR στο τέλος του 2013· επισημαίνει επίσης ότι το πλεόνασμα του προϋπολογισμού και τα αποθεματικά αυξήθηκαν από 30 900 000 EUR σε 37 500 000 EUR·

18.  διαπιστώνει, με βάση τα στοιχεία του Κέντρου, ότι το πλεόνασμα του προϋπολογισμού του για το 2012 δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο από εξωτερικούς παράγοντες που εκφεύγουν από τον έλεγχό του και ότι το Κέντρο έλαβε μέτρα για να το μειώσει· σημειώνει ότι υπό το πρίσμα της ανάλυσης του κόστους του Κέντρου για το 2012, καθώς και της ανάλυσης του κόστους για το πρώτο εξάμηνο του 2013, το Κέντρο αποφάσισε να χαμηλώσει τις τιμές του για το 2014· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι οι προϋπολογισμοί του για το 2014 και 2015 προγραμματίστηκαν ως ελλειμματικοί προϋπολογισμοί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μέρος των πλεονασμάτων των προηγούμενων ετών·

Λοιπά σχόλια

19.  αναγνωρίζει ότι το Κέντρο άρχισε να λειτουργεί το 1994 και έκτοτε εργάζεται βάσει αλληλογραφίας και ανταλλαγών με το κράτος μέλος υποδοχής· αναγνωρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις του Κέντρου με το κράτος μέλος υποδοχής του σ' ό, τι αφορά την έδρα του έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, και ότι έχει υπογράψει τη συμφωνία για την έδρα του με την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου· σημειώνει ότι το Κέντρο αναμένει την τελική επιβεβαίωση επί του θέματος αυτού·

o
o   o

20.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου