Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2101(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0084/2015

Esitatud tekstid :

A8-0084/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.24
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0133

Vastuvõetud tekstid
PDF 173kWORD 76k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2101(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta(5), eelkõige selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0084/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori tegevusele keskuse 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 35.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 35.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2101(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta(5), eelkõige selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0084/2015),

1.  märgib, et Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 35.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 35.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2101(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0084/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (edaspidi „keskus”) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2013. aasta lõplik eelarve 52 193 667 eurot, mis tähendab 2012. aastaga võrreldes 8,08 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et keskuse ülesandeks on pakkuda kõikidele liidu institutsioonidele ja organitele, kes keskuse teenuseid soovivad, nende toimimiseks vajalikke tõlketeenuseid;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud kahe parandusmeetme kohta on märgitud „pooleli”;

2.  võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et keskus on koostanud tegevuskava halduskulude vähendamiseks inimressursside, raharingluse, IT ja taristu valdkonnas; võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et keskus on jõudnud halduskulude vähendamises oma maksimaalse piirini;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemuseks oli 83,47 % eelarve täitmise määr ja et maksete assigneeringute täitmismäär oli 77,68 %;

Raamlepingud

4.  märgib, et keskus sõlmis 2008. aastal tõlketeenuste pakkujatega 472 raamlepingut pikkusega kuni neli aastat; märgib ka, et keskus osales 2012. aastal komisjoni tõlketeenuste hankes, kuid komisjoniga ei jõutud kokkuleppele lepingutingimustes;

5.  võtab teadmiseks, et keskus pikendas seetõttu olemasolevaid raamlepinguid ühe aasta võrra; märgib murelikult, et tegu oli küll keskuse direktori poolt tehtud erandiga, ent lepingute selline pikendamine ei ole kooskõlas keskuse finantsmääruse rakenduseeskirjadega, mille kohaselt võib raamlepingu maksimaalne pikkus olla kuni neli aastat;

6.  võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et komisjoniga ei jõutud kokkuleppele seetõttu, et komisjon muutis menetluse hilises etapis hanketingimusi; võtab teadmiseks keskuse otsuse olemasolevaid lepinguid pikendada põhjendusel, et kui olemasolevate lepingute lõputähtpäeval uued lepingud puuduvad, siis mõjub see keskusele kahjulikult;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

7.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ei mainita 2013. aasta ülekandmiste määraga seoses märkimisväärseid probleeme; märgib, et 2014. aastasse kanti üle 5,79 % eelarveassigneeringutest;

Sisekontroll

8.  märgib, et 2013. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi täieliku riskihindamise, mille tulemusel koostati keskuse jaoks strateegilise siseauditi kava, milles on loetletud kavandatud audititeemad aastateks 2014–2016;

9.  võtab teadmiseks, et rea piirangute tõttu, nagu Drosbachi hoonesse kolimine, ei olnud sisekontrolli tegevuskavas sisalduva mitme meetme rakendamisel tehtud edusammud nii suured, kui esialgselt loodeti;

10.  märgib murelikult, et riskianalüüsi käigus tuvastas siseauditi talitus teatavad oma olemuselt kõrge riskiga protsessid, mida ei olnud auditikava raames võimalik käsitleda auditeeritavatena, sest hinnangu kohaselt olid kontrollimehhanismid kas ebapiisavad või puudusid üldse; märgib, et keskuse juhtkond esitas siseauditi talitusele tegevuskava nende puuduste kõrvaldamiseks ja siseauditi talitus kontrollib keskuse poolt puuduste kõrvaldamiseks võetavaid meetmeid;

11.  võtab teadmiseks, et siseauditi talitus kontrollis dokumentide põhjal oma varasemate soovituste rakendamist ning et 31. detsembri 2013. aasta seisuga ei olnud ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust täitmata jäetud; märgib, et üks väga oluline soovitus on täitmisel ja vastab ajakavale ning ühe teise väga olulise soovituse täitmine viibib; palub keskusel selle küsimusega tegeleda ja eelarve täitmisele heakskiitu andvat institutsiooni teavitada, kui soovitus on täidetud;

12.  märgib murelikult, et eelarvevahendite käsutajate antud ametlikud volitused ei ole alati kooskõlas tekkepõhise arvestuse raamatupidamissüsteemis ABAC antud õigustega; võtab teadmiseks, et keskus on ajakohastanud eelarvevahendite käsutaja ametlikke volitusi, viies need kooskõlla raamatupidamissüsteemis ABAC antud õigustega;

Ümberpaigutamised

13.  märgib, et keskuse aasta tegevusaruande ja kontrollikoja aruande kohaselt jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad keskuse finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hankemenetlused ja töölevõtmise kord

14.  märgib, et ei 2013. aasta valimis olnud tehingute ega muude auditileidudega seoses ei ole kontrollikoda esitanud oma aruandes keskuse hankemenetluste kohta ühtki kommentaari;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

15.  võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et keskus hindas oma huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikat vastavalt komisjoni suunistele huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta ELi detsentraliseeritud asutustes; märgib, et selle hinnangu põhjal on keskus loonud uue poliitika, milles nähakse ette, et haldusnõukogu liikmete, tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid tuleb teha avalikult kättesaadavaks;

16.  märgib, et keskus esitas selle uue poliitika oma haldusnõukogule 2014. aastal ja see kiideti heaks 29. oktoobril 2014. aastal; võtab teadmiseks, et keskus tegi haldusnõukogu elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid oma veebisaidil avalikult kättesaadavaks; palub keskusel lihtsustada juurdepääsu nendele dokumentidele;

Tulemuslikkus

17.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et keskuse rahaliste vahendite maht suurenes 2012. aasta lõpu 35 000 000 eurolt 2013. aasta lõpuks 40 000 000 euroni; märgib lisaks, et eelarvetulem ja reservid suurenesid 30 900 000 eurolt 37 500 000 euroni;

18.  võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et 2012. aasta eelarve ülejääk tekkis väliste tegurite mõjul, mis ei allunud keskuse kontrollile, ja et keskus võttis meetmeid selle vähendamiseks; märgib, et tuginedes 2012. aasta kuluanalüüsile ja 2013. aasta esimese poole tegevuse analüüsile, otsustas keskus vähendada 2014. aasta hindu; võtab keskuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et 2014. ja 2015. aasta eelarved koostati algusest peale defitsiitsena, et kasutada ära osa eelmiste aastate ülejäägist;

Muud märkused

19.  võtab teadmiseks, et keskus alustas tegevust 1994. aastal ning on siiani tegutsenud asukohariigiga peetava kirjavahetuse ja suhtluse alusel; võtab teadmiseks, et keskuse läbirääkimised asukohariigiga keskuse peakorteri teemal on jõudnud lõppetappi ning keskus on kirjutanud alla Luksemburgi Suurhertsogiriigiga sõlmitavale lepingule oma peakorteri kohta; märgib, et keskus ootab selles küsimuses lõplikku kinnitust;

o
o   o

20.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika