Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2101(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0084/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0084/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.24
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0133

Hyväksytyt tekstit
PDF 176kWORD 75k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2101(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0084/2015),

1.  myöntää Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 35.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 35.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2101(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä keskuksen vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(5) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0084/2015),

1.  toteaa, että Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 35.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 35.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2101(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0084/2015),

A.  toteaa, että Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 52 193 667 euroa, mikä merkitsee 8,08 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna,

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset,

C.  ottaa huomioon, että keskuksen tehtävänä on tuottaa käännöspalveluja, joita Euroopan unionin toimielimet ja elimet tarvitsevat toiminnassaan,

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan edellisenä vuonna esitettyjen huomautusten perusteella toteutetut kaksi korjaavaa toimea ovat kesken;

2.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että keskus on laatinut toimintasuunnitelman vähentääkseen hallinnollisia kulujaan henkilöresurssien, varainhoitoprosessien, tietotekniikan ja infrastruktuurin aloilla; panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että se on saavuttanut rajansa hallinnollisten kustannusten vähentämisessä;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 83,47 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 77,68 prosenttia;

Puitesopimukset

4.  toteaa, että vuonna 2008 keskus teki 472 puitesopimusta käännöspalvelujen tarjoajien kanssa enintään neljän vuoden jaksoksi; panee lisäksi merkille, että vuonna 2012 keskus osallistui komission käännöspalvelujen hankintamenettelyyn, mutta se ei kuitenkaan päässyt komission kanssa sopimukseen sopimusehdoista;

5.  toteaa, että tämän seurauksena keskus jatkoi voimassa olevia puitesopimuksiaan vielä yhdellä vuodella; toteaa huolestuneena, että vaikka sopimuksen jatkamiselle oli saatu keskuksen johtajalta poikkeuslupa, jatkaminen oli vastoin keskuksen varainhoitoa koskevien sääntöjen täytäntöönpanosääntöjä, joiden mukaan puitesopimukset voidaan tehdä enintään neljäksi vuodeksi;

6.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että komission kanssa ei päästy sopimukseen, koska komissio muutti tarjouskilpailun ehtoja myöhäisessä vaiheessa prosessia; panee merkille keskuksen päätöksen jatkaa voimassa olevia sopimuksia ottaen huomioon kielteisen vaikutuksen, joka syntyisi, ellei minkäänlaisia sopimuksia olisi olemassa ennen seuraavan tarjouskilpailun järjestämistä;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

7.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ei mainita siirtojen määrään liittyviä merkittäviä ongelmia vuonna 2013; panee merkille, että 5,79 prosenttia määrärahoista siirrettiin varainhoitovuodelle 2014;

Sisäinen valvonta

8.  toteaa, että vuonna 2013 komission sisäinen tarkastus (IAS) toteutti kattavan riskinarvioinnin ja että sen tuloksena laadittiin keskuksen strateginen sisäisen tarkastuksen suunnitelma, jossa mainitaan ehdotetut tarkastuskohteet vuosiksi 2014–2016;

9.  toteaa, että erilaisista rajoituksista johtuen, kuten muutto Drosbach-rakennukseen, useiden sisäistä valvontaa koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyvien toimien täytäntöönpano ei edennyt niin hyvin kuin alun perin oletettiin;

10.  panee merkille, että IAS määritti riskinarvioinnissaan tiettyjä prosesseja, joihin liittyi suuri riski ja joita ei voitu pitää tarkastussuunnitelman puitteissa tarkastuskelpoisina, koska katsottiin, että valvontaa ei ollut tai se oli riittämätöntä; huomauttaa, että keskuksen johto antoi IAS:lle toimintasuunnitelman kyseisten puutteiden korjaamiseksi ja että IAS seuraa keskuksen toteuttamia toimia;

11.  panee merkille, että IAS teki aiempien suositustensa seurantatarkastuksen asiakirjatarkastuksen avulla eikä aiempia kriittisiä suosituksia ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013; panee merkille, että yhtä erittäin tärkeää suositusta pannaan parhaillaan täytäntöön ja se etenee aikataulun mukaan ja että toisen erittäin tärkeän suosituksen täytäntöönpano viivästyi; kehottaa keskusta huolehtimaan tästä asiasta ja ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun se on saatu päätökseen;

12.  toteaa huolestuneena, että tulojen ja menojen hyväksyjien antamat viralliset valtuutukset eivät aina vastaa ABAC-kirjanpitojärjestelmän mukaisia tapahtumiin liittyviä valtuutusoikeuksia; panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että se on pannut virallisen valtuutuksen ajan tasalle, jotta se noudattaisi ABAC-järjestelmän mukaisia oikeuksia;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

13.  panee merkille, että keskuksen vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan siirrot olivat vuonna 2012 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

14.  panee merkille, että vuonna 2013 otokseen poimitut tapahtumat tai muut tarkastushavainnot eivät antaneet aihetta keskuksen hankintamenettelyjä koskeviin huomautuksiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

15.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että keskus arvioi eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteitaan eturistiriitojen ehkäisemisestä ja hallinnasta EU:n erillisvirastoissa annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti; toteaa, että tämän arvion perusteella keskus on luonut uudet toimintaperiaatteet, joiden mukaan johtokunnan jäsenten, johtajan ja ylimmän johdon ansioluettelojen ja etunäkökohtia koskevien ilmoitusten on oltava julkisesti saatavilla;

16.  panee merkille, että keskus esitteli nämä uudet toimintaperiaatteet johtokunnalleen vuonna 2014 ja ne hyväksyttiin 29. lokakuuta 2014; toteaa, että keskus on asettanut johtokunnan jäsenten ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset saataville verkkosivustollaan; kehottaa keskusta helpottamaan näiden asiakirjojen saatavuutta;

Toiminnan tuloksellisuus

17.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että keskuksen käteisvarat lisääntyivät vuoden 2012 lopun 35 000 000 eurosta 40 000 000 euroon vuoden 2013 lopussa; toteaa lisäksi, että samalla ajanjaksolla budjettiylijäämä ja varaukset lisääntyivät 30 900 000 eurosta 37 500 000 euroon;

18.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että sen vuoden 2012 budjettiylijäämä syntyi lähinnä ulkoisista tekijöistä, joihin se ei voinut vaikuttaa, ja että keskus ryhtyi toimiin sen vähentämiseksi; toteaa, että keskuksen vuoden 2012 kustannusanalyysin sekä sen vuoden 2013 ensimmäistä puoliskoa koskevan kustannusanalyysin valossa keskus päätti alentaa vuoden 2014 hintojaan; panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että sen vuosien 2014 ja 2015 talousarviot suunniteltiin alijäämätalousarvioiksi, jotta voitaisiin käyttää osa edellisten vuosien ylijäämistä;

Muita huomautuksia

19.  toteaa, että keskus aloitti toimintansa vuonna 1994, ja sen työskentely on siitä asti pohjautunut kirjeenvaihtoon ja muuhun yhteydenpitoon isäntäjäsenvaltion kanssa; panee merkille, että keskuksen toimipaikkaa koskevat neuvottelut sen isäntäjäsenvaltion kanssa ovat loppusuoralla ja se on allekirjoittanut toimipaikkasopimuksen Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen kanssa; toteaa, että keskus odottaa lopullista vahvistusta asiasta;

o
o   o

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö