Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2101(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0084/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0084/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.24
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0133

Usvojeni tekstovi
PDF 413kWORD 90k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013. (2014/2101(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Centar za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2015),

1.  daje razrješnicu direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 35.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 35.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 314, 7.12.1994., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zatvaranju računa Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013. (2014/2101(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Centar za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije odgovara obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješća Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 35.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 35.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 314, 7.12.1994., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici u vezi s izvršenjem proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013. (2014/2101(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku o razrješnici u vezi s izvršenjem proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2015),

A.  budući da je, u skladu s njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije („Centar”) za financijsku godinu 2013. iznosio 52 193 667 EUR, što je povećanje od 8,08 % u odnosu na 2012.;

B.  budući da je Revizorski sud u svom godišnjem financijskom izvještaju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2013. („Izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

C.  budući da je zadaća Centra na zahtjev institucija ili tijela Unije pružiti prevoditeljske usluge koje su nužne za obavljanje njihovih aktivnosti;

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su dvije korektivne mjere poduzete kao odgovor na primjedbe iz prethodne godine označene oznakom „U tijeku”;

2.  Potvrđuje na temelju navoda Centra da je pripremio akcijski plan kako bi se smanjili administrativni troškovi u područjima ljudskih resursa, financijskih ciklusa, informacijske tehnologije i infrastrukture; potvrđuje na temelju navoda Centra da je dosegao granice smanjenja administrativnih troškova ;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 83,47 % a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 77,68 %;

Okvirni ugovori

4.  prima na znanje da je 2008. godine Centar s pružateljima prevoditeljskih usluga zaključio 472 okvirna ugovora na maksimalno razdoblje od četiri godine. nadalje prima na znanje da je 2012. godine Centar sudjelovao u postupku nabave koji je Komisija pokrenula za prevoditeljske usluge, ali dogovor s Komisijom oko ugovornih odredbi nije se mogao postići ;

5.  Potvrđuje da je zbog toga Centar produljio postojeće okvirne ugovore za još jednu godinu; sa zabrinutošću primjećuje da, iako je odstupanje odobrio ravnatelj Centra, takvo produljenje nije u skladu s provedbenim pravilima za financijsku uredbu Centra, prema kojoj je maksimalno trajanje okvirnog ugovora propisano na četiri godine.

6.  Potvrđuje na temelju navoda Centra da dogovor s Komisijom nije postignut zbog činjenice da je Komisija promijenila uvjete natječaja u kasnijoj fazi postupka; prima na znanje odluku Centra o produljenju postojećih ugovora na temelju negativnog učinka kojeg bi prouzročilo nepostojanje ugovora do sljedećeg natječaja;

Obveze i prijenosi

7.  Potvrđuje da u izvješću Revizorskog suda nisu uočeni nikakvi veći problemi u vezi s razinama prijenosa u 2013.; prima na znanje da je 5.79% odobrenih proračunskih sredstava preneseno u 2014. godinu;

Unutarnje kontrole

8.  Potvrđuje da je tijekom 2013. Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) izvršila cjelovitu procjenu rizika iz koje je proizašao Strateški plan za unutarnju reviziju Centra i u kojoj se navode predložene teme revizija za razdoblje od 2014. do 2016. godine;

9.  uzima u obzir da napredak postignut u provedbi više aktivnosti sadržanih u Akcijskom planu za unutarnju kontrolu nije onolik koliko se isprva očekivalo zbog raznih ograničenja kao što je selidba u zgradu Drosbach;

10.  sa zabrinutošću napominje da je tijekom analize rizika Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) utvrdila određene procese visokog inherentnog rizika za koje se smatra da nisu mogli biti podvrgnuti reviziji u okviru revizijskog plana s obzirom na to da je procijenjeno da kontrole ne postoje ili nisu dostatne; napominje da je uprava Centra podnijela Službi Komisije za unutarnju reviziju (IAS) akcijski plan s ciljem rješavanja tih nedostataka i da će IAS pratiti provedbu tih mjera Centra;

11.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju pratila provedbu svojih ranijih preporuka preko pregleda dokumentacije te da prijašnje ključne preporuke nisu bile riješene na dan 31. prosinca 2013.; prima na znanje da se jedna vrlo važna preporuka provodi i na dobrom je putu te da je provedba druge važne preporuke odgođena; poziva Centar da poradi na rješavanju tog problema i da po završetku provedbe obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice.

12.  sa zabrinutošću napominje da službeno delegiranje ovlasti dužnosnika za ovjeravanje nije uvijek u skladu s pravilima o potvrđivanju transakcija u računovodstvenom sustavu temeljenom na nastanku poslovnih događaja (ABAC). potvrđuje na temelju navoda Centra da je ažurirao službeno delegiranje ovlasti da bi bio u skladu s pravilima u sustavu ABAC;

Prijenosi

13.  prima na znanje da su prema godišnjem izvješću o radu Centra kao i prema izvješću Suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2012. ostale u granicama financijskih pravila;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

14.  prima na znanje da za 2013. ni uzorkovane transakcije ni drugi nalazi revizije nisu rezultirali primjedbama o postupcima javne nabave Centra u izvješću Revizorskog suda;

Sprečavanje sukoba interesa, upravljanje njima i transparentnost

15.  Potvrđuje na temelju navoda Centra da je ocijenio njegovu politiku sprečavanja sukoba interesa i upravljanja njima na temelju „smjernica Komisije o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njima u decentraliziranim agencijama EU-a”; prima na znanje da je na temelju te procjene Centar pokrenuo novu politiku prema kojoj životopisi i izjave o interesima članova Upravnog odbora, direktora i djelatnika višeg rukovodstva moraju biti javno dostupni;

16.  Prima na znanje da je Centar 2014. godine svom upravljačkom odboru predstavio novu politiku i da je ona usvojena 29. listopada 2014.; potvrđuje da je Centar na svojim internetskim stranicama objavio životopise i izjave o interesima članova Upravnog odbora; poziva Centar da olakša pristup tim dokumentima;

Uspješnost

17.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su novčana sredstva Centra porasla s 35 000 000 EUR na kraju 2012. godine na 40 000 000 EUR na kraju 2013. godine; nadalje primjećuje da su se proračunski višak i pričuve povećali s 30 900 000 EUR na 37 500 000 EUR tijekom istog razdoblja;

18.  Utvrđuje na temelju navoda Centra da je proračunski višak iz 2012. prouzročen vanjskim čimbenicima koji su izvan njegove kontrole i da je Centar poduzeo mjere kako bi ga smanjio; prima na znanje da s obzirom na analizu troškova Centra iz 2012., kao i analizu troškova iz prve polovice 2013., Centar je odlučio smanjiti cijene za 2014. godinu; potvrđuje na temelju navoda Centra da su za 2014. i 2015. godinu planirani deficiti proračuna kako bi iskoristili viškove iz prijašnjih godina;

Druge primjedbe

19.  Potvrđuje da je Centar započeo s radom 1994. godine te od tada obavlja svoj rad na temelju pismene komunikacije i razmjena s državom članicom u kojoj se nalazi Centar. potvrđuje da su pregovori Centra s državom članicom u vezi sa sjedištem Centra došli do završne faze te da je Centar potpisao sporazum o sjedištu s Velikim Vojvodstvom Luksemburgom; prima na znanje da Centar čeka konačnu potvrdu u vezi s ovim pitanjem;

o
o   o

20.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti