Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2101(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0084/2015

Predložena besedila :

A8-0084/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.24
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0133

Sprejeta besedila
PDF 340kWORD 89k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica za leto 2013: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
P8_TA(2015)0133A8-0084/2015
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013 (2014/2101(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/1994 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(5), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2015),

1.  podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2013;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 35.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 35.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2.Sklep Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013 (2014/2101(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013 z odgovori centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/1994 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(5), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(6),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(7), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2015),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 442, 10.12.2014, str. 35.
(2) UL C 442, 10.12.2014, str. 35.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(5) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(6) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013 (2014/2101(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2015),

A.  ker računovodski izkazi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: center) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2013 znašal 52 193 667 EUR, kar je 8,08 % več kot leta 2012;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

C.  ker je naloga centra vsem institucijam in organom Evropske unije, ki zaprosijo za njegove storitve, zagotoviti prevajalske storitve, potrebne za opravljanje njihovih dejavnosti;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2012

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu zapisalo, da popravljalna ukrepa, s katerima se je agencija odzvala na pripombe iz preteklega leta, še potekata;

2.  je seznanjen s trditvami centra, da je pripravil akcijski načrt, s katerim želi zmanjšati navedene upravne stroške na področjih človeških virov, finančnih krogov, informacijske tehnologije in infrastrukture; je seznanjen s pojasnilom centra, da je pri zmanjševanju upravnih stroškov dosegel mejo;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2013 stopnja izvrševanja proračuna dosegla 83,47 %, stopnja izvrševanja plačil pa 77,68 %;

Okvirne pogodbe

4.  ugotavlja, da je center s ponudniki prevajalskih storitev leta 2008 sklenil 472 okvirnih pogodb za obdobje največ štirih let; ugotavlja tudi, da je center leta 2012 sodeloval v postopku Komisije za oddajo javnega naročila za prevajalske storitve, vendar se s Komisijo ni uspel dogovoriti o pogodbenih pogojih;

5.  je seznanjen s tem, da je center zaradi tega za še eno leto podaljšal obstoječe okvirne pogodbe; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je podaljšanje sicer temeljilo na odstopanju, ki ga je odobril direktor centra, vendar ni skladno z izvedbenimi pravili za finančno uredbo centra, na podlagi katerih se okvirne pogodbe sklepajo za obdobje največ štirih let;

6.  je seznanjen s trditvami centra, da sporazuma s Komisijo ni bilo mogoče doseči, ker je Komisija v poznejši fazi postopka spremenila pogoje razpisa; je seznanjen z odločitvijo centra, da podaljša obstoječe pogodbe zaradi negativnih učinkov, do katerih bi prišlo, če center do organizacije naslednjega javnega razpisa ne bi imel sklenjenih pogodb;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

7.  ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu ne navaja večjih težav v zvezi s stopnjo prenosov v letu 2013; je seznanjen s tem, da je bilo 5,79 % odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, prenesenih v leto 2014;

Notranje kontrole

8.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo leta 2013 izvedla popolno oceno tveganja, na podlagi katere je bil oblikovan strateški načrt za notranje revizije centra in seznam predlaganih revizijskih tem za obdobje 2014–2016;

9.  priznava, da zaradi različnih omejitev v letu 2013, kot je bila na primer selitev v zgradbo Drosbach, napredek pri izvajanju več ukrepov iz akcijskega načrta notranjega nadzora ni dosegel izhodiščnih pričakovanj;

10.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo med analizo tveganja odkrila nekatere postopke z zelo velikim pripadajočim tveganjem, ki jih ni mogoče revidirati v okviru revizijskega načrta, saj so bile kontrole ocenjene kot odsotne ali nezadostne; poudarja, da je vodstvo centra službi za notranjo revizijo predložilo akcijski načrt, katerega cilj je nasloviti navedene pomanjkljivosti, in da bo služba za notranjo revizijo obravnavala ukrepe, ki jih je za odpravo teh pomanjkljivosti sprejel center;

11.  je seznanjen s tem, da je služba za notranjo revizijo pregledala dokumentacijo in preverila izvajanje svojih prejšnjih priporočil in da 31. decembra 2013 ni bilo odprto nobeno kritično priporočilo; ugotavlja, da se eno zelo pomembno priporočilo izvaja v skladu s časovnim načrtom in da je prišlo do zamude pri izvajanju drugega zelo pomembnega priporočila; poziva center, naj se posveti tej težavi in obvesti organ za podelitev razrešnice, ko bo odpravljena;

12.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da uradna pooblastila odredbodajalcev niso vedno skladna z avtorizacijskimi pravicami za transakcije v sistemu za računovodstvo na podlagi nastanka poslovnih dogodkov (ABAC); je seznanjen s pojasnilom centra, da je posodobil uradna pooblastila ter jih uskladil s pravicami v sistemu ABAC;

Prerazporeditve

13.  ugotavlja, da je iz letnega poročila o dejavnostih centra in poročila Računskega sodišča razvidno, da sta bili višina in narava prerazporeditev v letu 2012 skladni s finančnimi pravili;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

14.  ugotavlja, da Računsko sodišče v poročilu za leto 2013 na osnovi vzorčnih transakcij in drugih revizijskih ugotovitev ni imelo pripomb glede postopkov javnih naročil v centru;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

15.  je seznanjen s trditvami centra, da je na podlagi smernic Komisije za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov v decentraliziranih agencijah EU ocenil svojo politiko preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov; ugotavlja, da je center na podlagi te ocene oblikoval novo politiko, v skladu s katero je treba objaviti življenjepise in izjave o interesih članov upravnega odbora, direktorja in vodstvenih delavcev;

16.  ugotavlja, da je center v letu 2014 novo politiko predstavil upravnemu odboru in da je bila potrjena 29. oktobra 2014; potrjuje, da je center na svojem spletnem mestu objavil življenjepise in izjave o interesih članov upravnega odbora; poziva center, naj poenostavi dostop do teh dokumentov;

Uspešnost

17.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se je gotovinski znesek centra povečal s 35 000 000 EUR ob koncu leta 2012 na 40 000 000 EUR ob koncu leta 2013; ugotavlja tudi, da so se proračunski presežek in rezerve v istem obdobju povečali s 30 900 000 na 37 500 000 EUR;

18.  je seznanjen s pojasnilom centra, da je bil proračunski presežek leta 2012 ustvarjen predvsem zaradi zunanjih dejavnikov, nad katerimi center ni imel nadzora, in da je sprejel ukrepe za njegovo zmanjšanje; ugotavlja, da je center na podlagi analize stroškov za leto 2012 in prvo polovico leta 2013 sklenil v letu 2014 znižati svoje cene; je seznanjen s trditvami centra, da sta bila proračuna za leti 2014 in 2015 načrtovana kot proračuna s primanjkljajem, da bi uporabil del presežka iz prejšnjih let;

Druge pripombe

19.  je seznanjen s tem, da je center začela delovati leta 1994 in je doslej deloval na podlagi korespondence in izmenjav z državo članico gostiteljico; potrjuje, da so pogajanja centra z državo članico gostiteljico o sedežu prešla v zaključno fazo in da je z vlado Velikega vojvodstva Luksemburg podpisal sporazum o sedežu; ugotavlja, da center čaka na končno potrditev v zvezi s tem;

o
o   o

20.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 29. aprila 2015(1) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila s tega dne, P8_TA(2015)0130.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov