Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2106(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0074/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0074/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.27
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0136

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 495kWORD 106k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
P8_TA(2015)0136A8-0074/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2106(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0074/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 93.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 93.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2106(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0074/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 93.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 93.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2106(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0074/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 167 023 535 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 5,15% σε σχέση με το 2012·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, η συνολική εισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 2013 ήταν 35 829 562 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2012·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2012

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά την παρατήρηση που περιέχεται στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2011 και η οποία επισημαίνεται με την ένδειξη «σε εξέλιξη» στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2012, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα με αποτέλεσμα, στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2013, η παρατήρηση να επισημαίνεται πλέον με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε»· σημειώνει, επιπλέον, σε σχέση με τις τέσσερις παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα και δύο από αυτές χαρακτηρίζονται πλέον με την ένδειξη «ολοκληρώθηκε», ενώ δύο επισημαίνονται με την ένδειξη «ά.α»·

2.  γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι:

   στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2013 έχουν περιληφθεί πληροφορίες και στατιστικές σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων·
   την 1η Δεκεμβρίου 2014 υπήρξε πλήρης δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού των βιογραφικών σημειωμάτων, των δηλώσεων συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή, των διευθυντών και των προϊσταμένων τμήματος, όπως είχε ζητήσει η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή στο πλαίσιο της απαλλαγής του Οργανισμού για το 2014·
   στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού παρέχονται πληροφορίες για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του στους πολίτες της Ένωσης, μέσω της κατ' έτος δημοσίευσης στρατηγικών εγγράφων, όπως της ετήσιας γενικής έκθεσης, της ετήσιας επισκόπησης ασφαλείας και του προγράμματος εργασίας·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

3.  σημειώνει ότι, το 2013, ο Οργανισμός δαπάνησε περίπου 22 000 000 EUR σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για την ανάθεση μέρους των δραστηριοτήτων πιστοποίησης σε εθνικές αεροπορικές αρχές και ειδικευμένους φορείς· σημειώνει ότι η διαδικασία της ανάθεσης ορισμένων εργασιών πιστοποίησης σε συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια, περιγράφηκαν σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες που εκπόνησε ο Οργανισμός με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του·

4.  καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει τη διαφάνεια της εξωτερικής ανάθεσης με καλύτερη τεκμηρίωση των διαδικασιών ανάθεσης, περιλαμβανομένων των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες· σημειώνει με ανησυχία ότι αυτό ισχύει και για την ανάθεση των, πολλών άλλων, συμβάσεων χαμηλής αξίας σε προσφέροντες·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

5.  σημειώνει ότι το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων ήταν 98% και κυμαινόταν μεταξύ 92% για τον τίτλο ΙΙI (επιχειρησιακές δαπάνες) και 98% για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες)·

6.  σημειώνει τη γενική μείωση του συνολικού επιπέδου των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν, από 10 100 000 EUR (11%), το 2012, σε 7 200 000 EUR (8%), το 2013· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, παρόλο που το συνολικό επίπεδο μεταφορών μειώθηκε, παρέμεινε υψηλό για τον τίτλο ΙΙΙ, όπου ανήλθε σε 3 400 000 EUR (42%)· τονίζει ότι, μολονότι η πολυετής φύση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού δικαιολογεί εν μέρει τις μεταφορές, ένα τόσο υψηλό επίπεδο έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατύπωσε καμιά παρατήρηση στην ετήσια έκθεση ελέγχου για το 2013 όσον αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων του Οργανισμού·

8.  γνωρίζει, από πληροφορίες του Οργανισμού, ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι στις διαδικασίες πρόσληψης έχουν οριστεί σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η υπόθεση που επισημάνθηκε στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2012 θεωρείται ότι έχει κλείσει·

9.  υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού σύμφωνα με την οποία στο προσωπικό που χρηματοδοτείται μέσω των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία, και το οποίο συνεπώς δεν χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί η ετήσια περικοπή του 2% που εφαρμόζεται από την Ένωση· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει ως χωριστή περίπτωση τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και να εφαρμόσει ένα ειδικό πλαίσιο για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, τα οποία πρέπει να είναι ανάλογα των υπηρεσιών που τους προσφέρει ο συγκεκριμένος οργανισμός·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

10.  σημειώνει ότι, στη διάρκεια του 2013, ο Οργανισμός εξέτασε 213 δηλώσεις συμφερόντων υπό το πρίσμα του «κώδικα δεοντολογίας για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας», που εγκρίθηκε το 2012· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας και τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης του κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων· προτείνει εν προκειμένω να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας καθώς και των ίδιων των περιπτώσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει ότι το 2013 εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει επιτρέψει τις κοινοποιούμενες δραστηριότητες για τις δύο αυτές περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι δεν θα έρχονται σε επαφή με μέλη του προσωπικού του Οργανισμού ούτε θα επιχειρήσουν να τα επηρεάσουν και δεν θα συμμετέχουν άμεσα σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβάσεων με τον Οργανισμό κατά τη διάρκεια περιόδου αναμονής 12-24 μηνών·

11.  παρατηρεί με ανησυχία ότι το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων είναι εξαιρετικά σημαντικό όσον αφορά τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων, τα οποία καλούνται να δοκιμάσουν και να αδειοδοτήσουν προϊόντα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις δύο περιπτώσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα που εντόπισε ο Οργανισμός το 2013 και συνιστά στον Οργανισμό να ενισχύσει περαιτέρω την πολιτική του στον τομέα της ανεξαρτησίας, ιδίως κατά τη δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των διοικητικών στελεχών, των μελών του συμβουλευτικού οργάνου και της ομάδας εμπειρογνωμόνων έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2015· καλεί τον Οργανισμό να υιοθετήσει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων σε περίπτωση που ανακύψουν, όπως η παραίτηση από τα συμφέροντα δημοσίου υπαλλήλου, η εξαίρεση του δημοσίου υπαλλήλου από τη συμμετοχή στην επίμαχη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο περιορισμός της πρόσβασης του εν λόγω δημοσίου υπαλλήλου σε συγκεκριμένες πληροφορίες και η αναδιοργάνωση των καθηκόντων του δημοσίου υπαλλήλου ή η παραίτηση του δημοσίου υπαλλήλου από την υπηρεσία·

Εσωτερικοί έλεγχοι

12.  γνωρίζει, από πληροφορίες του Οργανισμού, ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επαληθεύσεις, μετά από τις συζητήσεις με το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τις συστάσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής· γνωρίζει ότι, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του Οργανισμού, οι εκ των υστέρων έλεγχοι δεν είναι υποχρεωτικοί· σημειώνει ότι έχει εκπονηθεί ένα ετήσιο σχέδιο εκ των υστέρων ελέγχων, το οποίο βασίζεται στους κινδύνους και περιλαμβάνει τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

13.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής εξέδωσε την έκθεση σχετικά με μια περιορισμένη επισκόπηση που αφορούσε τη διαχείριση έργου ΤΠ το 2013, που είχε ως αποτέλεσμα δύο «πολύ σημαντικές» συστάσεις· σημειώνει ακόμη ότι η IAS διεξήγαγε έναν ακόμη έλεγχο σε δομικά στοιχεία αξιοπιστίας, που διατύπωνε τη γνώμη εύλογης βεβαιότητας αλλά και δύο «πολύ σημαντικές» συστάσεις· σημειώνει ότι 22 από τις 23 «πολύ σημαντικές» συστάσεις που εξέδωσε η IAS στη διάρκεια των προηγούμενων ετών έχει επιβεβαιωθεί από την ίδια την IAS ότι ολοκληρώθηκαν·

Λοιπές παρατηρήσεις

14.  σημειώνει ότι, από το 2004, όταν ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί, μέχρι σήμερα, εργάζεται βάσει αλληλογραφίας και ανταλλαγών με το κράτος μέλος υποδοχής· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν έχει υπογραφεί συνολική συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την έδρα· επισημαίνει ότι μια συμφωνία αυτού του είδους θα προήγε τη διαφάνεια σχετικά με τις επιχειρησιακές συνθήκες του Οργανισμού και του προσωπικού του· καλεί τον Οργανισμό και το κράτος μέλος υποδοχής να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό κατά προτεραιότητα και να ενημερώσουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ που συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, «για όλους τους οργανισμούς πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες σχετικά με την έδρα τους, οι οποίες πρέπει να έχουν συναφθεί προτού ξεκινήσει η λειτουργική φάση του οργανισμού»· σημειώνει επ’ αυτού ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων υπέγραψε συμφωνία για την έδρα με τη γερμανική κυβέρνηση το 2011· καλεί το κράτος μέλος υποδοχής να συνάψει συμφωνία με τον Οργανισμό το συντομότερο προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις μεταξύ εθνικών δικαστικών αρχών και να δοθεί στον Οργανισμό η δυνατότητα να ασκεί το νομικό του έργο απρόσκοπτα· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τη διαδικασία που προβλέπεται για το τρέχον έτος για να τροποποιήσει τη βασική πράξη που αφορά τον Οργανισμό, ώστε να γίνει δυνατή η σύναψη συμφωνίας για την έδρα του, η οποία θα του επιτρέψει να λειτουργεί χωρίς εμπόδια· ζητεί, ως εκ τούτου, να ενημερωθεί για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με την έδρα του Οργανισμού·

16.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στην προσπάθεια εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής αεροπορικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη· επισημαίνει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό θα έχει ενδεχομένως ως αποτέλεσμα την ανάθεση περισσότερων αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό· υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση που αυτό συμβεί, θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του Οργανισμού οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που θα του επιτρέψουν να διεκπεραιώνει επιτυχώς τα καθήκοντά του·

o
o   o

17.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου