Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2106(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0074/2015

Pateikti tekstai :

A8-0074/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.27
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0136

Priimti tekstai
PDF 429kWORD 97k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)
P8_TA(2015)0136A8-0074/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2106(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(5), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0074/2015),

1.  patvirtina Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 93.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 93.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2106(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(5), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0074/2015),

1.  pažymi, kad Europos aviacijos saugos agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 93.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 93.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2106(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0074/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 167 023 535 EUR, t. y. 5,15 proc. didesnis, palyginti su 2012 m.;

B.  kadangi, remiantis Agentūros finansinėmis ataskaitomis, Sąjungos įnašas į Agentūros 2013 m. biudžetą buvo 35 829 562 EUR, t. y. 0,2 proc. didesnis, palyginti su 2012 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl vienos Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktos pastabos, kuri Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėta žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pastaba pažymėta žyma „užbaigta“; be to, pažymi, kad dėl keturių Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar dvi pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, o kitos dvi – žyma „netaikoma“;

2.  remdamasis Agentūros pateikta informacija patvirtina, kad:

   su interesų konfliktų valdymu susijusi informacija ir statistika įtraukta į jos 2013 m. metinę veiklos ataskaitą;
   visi vykdomojo direktoriaus, direktorių ir departamentų vadovų gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos buvo paskelbti Agentūros interneto svetainėje 2014 m. gruodžio 1 d., kaip 2014 m. prašė biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija;
   informacija apie Agentūros veiklos poveikį Sąjungos piliečiams pateikiama Agentūros interneto svetainėje kasmet skelbiant strateginius dokumentus, įskaitant bendrą metinę ataskaitą, metinę saugumo apžvalgą ir darbo programą;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

3.  pažymi, kad 2013 m. Agentūra išleido maždaug 22 000 000 EUR viešųjų pirkimų procedūroms, kad galėtų nacionalinėms aviacijos institucijoms ir kompetentingoms organizacijoms užsakyti atlikti dalį savo sertifikavimo veiklos; pripažįsta, kad konkrečių sertifikavimo užduočių patikėjimo sutarties šalims procesas ir taikytini kriterijai aprašyti specialiose gairėse, kurias parengė Agentūra remdamasi savo valdybos sprendimu;

4.  ragina Agentūrą pagerinti užsakomųjų darbų skaidrumą geriau dokumentais pagrindžiant skyrimo procesus ir, be kita ko, atliekant vertinimus remiantis šiose gairėse nustatytais kriterijais; susirūpinęs pažymi, kad tas pats pasakytina apie daugelio kitų nedidelės vertės sutarčių skyrimą pasiūlymų teikėjams;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  pažymi, kad bendras visų įsipareigotų asignavimų lygis buvo 98 proc., jis svyravo nuo 92 proc. (III antraštinė dalis „Veiklos išlaidos“) ir 98 proc. (II antraštinė dalis „Administracinės išlaidos“);

6.  pažymi, kad į kitą laikotarpį perkeliamų įsipareigotų asignavimų lygis bendrai sumažėjo nuo 10 100 000 EUR (11 proc.) 2012 m. iki 7 200 000 EUR (8 proc.) 2013 m.; yra susirūpinęs dėl to, kad, nors bendras perkėlimų į kitą laikotarpį lygis sumažėjo, šis lygis išliko aukštas pagal III antraštinę dalį ir siekė 3 400 000 EUR (42 proc.); pažymi, kad, nors perkėlimai į kitą laikotarpį iš dalies pateisinami dėl daugiamečio Agentūros operacijų pobūdžio, toks didelis lygis prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  pažymi, kad Audito Rūmai savo 2013 m. metinėje audito ataskaitoje nepateikė pastabų dėl Agentūros įdarbinimo procedūrų;

8.  remdamasis Agentūros pateikta informacija patvirtina, kad reikalavimai, kuriuos turi tenkinti kandidatai vykstant įdarbinimo procesui, yra nustatyti vadovaujantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatais ir kad 2012 m. Audito Rūmų ataskaitoje nurodytas atvejis laikytinas užbaigtu;

9.  primena poziciją, kurios Parlamentas laikėsi per biudžeto procedūrą, kad darbuotojų, kurie finansuojami pramonės sektoriaus mokesčiais ir todėl nefinansuojami iš Sąjungos biudžeto, skaičius neturėtų būti kasmet mažinamas 2 proc., t. y. pagal Sąjungoje taikomą koeficientą; atsižvelgdamas į tai mano, kad Komisija turi diferencijuoti agentūras, kurių pagrindinis finansavimo šaltinis – Sąjungos biudžetas, ir numatyti specifinę tvarką toms agentūroms, kurios daugiausia finansuojamos iš veiklos vykdytojų mokamų mokesčių, kurie turi būti proporcingi išlaidoms, kurias atitinkama agentūra patiria teikdama savo paslaugas;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.  pažymi, kad 2013 m. Agentūra peržiūrėjo 213 interesų deklaracijų atsižvelgdama į 2012 m. priimtą EASA personalo elgesio kodeksą; palankiai vertina tai, kad persvarstomas EASA reglamentas, ir pabrėžia, kad siekiant išvengti bet kokių galimų interesų konfliktų reikia persvarstyti ir elgesio kodeksą; todėl siūlo, kad Audito Rūmai reguliariai tikrintų elgesio kodekso įgyvendinimą ir konkrečius atvejus; pažymi, kad 2013 m. buvo nustatyti du „sukamųjų durų“ reiškinio atvejai; pažymi, kad Agentūra leido vykdyti paskelbtą veiklą abiem „sukamųjų durų“ reiškinio atvejais, su sąlyga, kad nebus kontaktuojami Agentūros personalo nariai ir vykdomas į juos nukreiptas lobizmas, taip pat nebus vykdomos tiesioginės derybos dėl sutarties su Agentūra nuo 12 iki 14 mėn. trunkančiu pertraukos laikotarpiu;

11.  susirūpinęs pažymi, kad interesų konflikto klausimas yra itin aktualus kalbant apie ekspertų grupės narius, kurie yra kviečiami išbandyti gaminius ir suteikti leidimus; išreiškia didelį susirūpinimą dėl dviejų Agentūros 2013 m. nustatytų „sukamųjų durų“ reiškinio atvejų ir rekomenduoja Agentūrai toliau stiprinti nepriklausomumo politiką, visų pirma iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos paskelbiant vadovų ir patariamosios tarybos narių ir ekspertų grupės gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; ragina Agentūrą priimti išsamias politikos priemones, kuriomis būtų valdomi interesų konfliktų atvejai imantis tokių veiksmų kaip viešo pareigūno interesų pašalinimas, viešo pareigūno nušalinimas nuo dalyvavimo priimant atitinkamus sprendimus, atitinkamo viešo pareigūno teisių susipažinti su tam tikra informacija apribojimas, viešo pareigūno pareigų perskirstymas ar jo atleidimas iš pareigų;

Vidaus kontrolė

12.  remdamasis Agentūros pateikta informacija patvirtina, kad, surengus diskusijas su Audito Rūmais ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai rekomendavus, buvo atliktos ex ante ir ex post patikros; patvirtina, kad, remiantis Agentūros finansiniu reglamentu, ex post kontrolė nėra privaloma; pažymi, kad parengtas metinis rizikos analize grindžiamas ex post patikrų planas, apimantis viešųjų pirkimų procedūras;

Vidaus auditas

13.  pažymi, kad 2013 m. Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) paskelbė ataskaitą vienos ribotos apžvalgos apie IT projektų valdymą klausimu, po kurios pateiktos dvi labai svarbios rekomendacijos; taip pat pažymi, kad VAT atliko papildomą auditą „patikinimo pagrindas“ ir pateikė nuomonę dėl pakankamo patikinimo ir dvi labai svarbias rekomendacijas; pažymi, kad VAT patvirtino, jog 22 rekomendacijos iš jos praėjusiais metais pateiktų 23 labai svarbių rekomendacijų yra įgyvendintos;

Kitos pastabos

14.  pažymi, kad Agentūra savo veiklą pradėjo 2004 m. ir nuo to laiko ji dirba keisdamasi korespondencija ir informacija su priimančiąja valstybe nare; tačiau pažymi, kad Agentūra ir priimančioji valstybė narė dar nėra pasirašiusios visapusiško susitarimo dėl būstinės; pažymi, kad, sudarius tokį susitarimą, sąlygos, pagal kurias dirba Agentūra ir jos darbuotojai, taptų skaidresnės; ragina Agentūrą ir priimančiąją valstybę narę skubiai išspręsti šį klausimą ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie derybų pažangą;

15.  primena, kad laikantis bendro požiūrio į ES decentralizuotas agentūras, dėl kurio susitarė Taryba, Parlamentas ir Komisija, „visos agentūros turėtų turėti susitarimus dėl buveinės, kurie turėtų būti sudaryti prieš agentūrai pradedant veiklos etapą“; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija 2011 m. pasirašė susitarimą dėl būstinės su Vokietijos vyriausybe; primygtinai ragina priimančiąją valstybę narę kuo greičiau pasirašyti susitarimą su Agentūra, kad būtų galima užtikrinti aiškius santykius su nacionalinėmis teisinėmis institucijomis ir sudaryti sąlygas Agentūrai netrukdomai vykdyti savo teisėtas užduotis; ragina Komisiją pasinaudoti šiais metais esama galimybe ir iš dalies pakeisti Agentūros steigiamąjį aktą, kad būtų galima sudaryti susitarimą dėl būstinės, kuris Agentūrai sudarytų sąlygas tinkamai vykdyti savo veiklą; todėl prašo informuoti apie galutinį sprendimą dėl Agentūros būstinės;

16.  pabrėžia, kad Agentūra atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį užtikrinant maksimalią aviacijos saugą visoje Europoje; pažymi, kad atliekant dabartinę Bendro Europos dangaus teisės aktų peržiūrą Agentūrai galėtų būti suteikta daugiau galių; pabrėžia, kad tuo atveju, jeigu taip atsitiktų, Agentūrai reikėtų suteikti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų sėkmingai vykdyti savo užduotis;

o
o   o

17.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(1) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika