Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2126(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0085/2015

Внесени текстове :

A8-0085/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.28
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0137

Приети текстове
PDF 567kWORD 94k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година (2014/2126(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(5), и по-специално член 35 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0085/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 102.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 102.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година (2014/2126(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(5), и по-специално член 35 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0085/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 102.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 102.
(3) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(6) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година (2014/2126(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0085/2015),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 10 500 000 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Службата се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Службата са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на дванадесетте коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., понастоящем два са маркирани като „завършени“, един като „текущ“, осем като „не е приложимо“ и един като „предстоящ“;

2.  Установява във основа на информация от Службата, че тя е извършила физическа инвентаризация, която е приключила в края на 2013 г.;

3.  Установява във основа на информация от Службата, че информация за последиците от дейността на Службата за гражданите на Съюза е предоставена на нейния уебсайт чрез ежегодното публикуване на документи, включително съобщения за медиите, месечни бюлетини или преки отговори на искания от страна на граждани на Съюза;

Коментари относно надеждността на отчетите

4.  Отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че по време на одита не е била предоставена информация за основанието за начисление в размер на 40 000 EUR, свързано с разходи и надбавки за служители, постъпили на работа през 2013 г.; установява във основа на информация от Службата, че начислението е било по приблизителна оценка докато се е чакало потвърждаването на размера на всички плащания, дължими на служителите;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

5.  Отбелязва въз основа на информация от Службата, че счетоводната ѝ система е действително заверена от счетоводителя ѝ;

Бюджет и финансово управление

6.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 87,34% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 87,18%; подчертава, че Службата е подобрила значително степента си на изпълнение на бюджетните кредити за плащания в сравнение с предходната година;

Поети задължения и преноси

7.  Отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Сметната палата, че бюджетните потребности са завишени с 13% и че пренесените бюджетни кредити за поети задължения са били 24% от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения, като за 13% от тях липсва правно задължение;

8.  Отбелязва, че преносите на бюджетните кредити за поети задължения се отнасят в повечето случаи до бюджетни редове по дял II и дял III и са предназначени предимно за фактури, които не са били получени или изплатени в края на годината, както и за случаи на неизпълнение на въпросните услуги;

9.  Отбелязва мерките, предприети от Службата с цел намаляване и запазване на размера на пренесените бюджетни кредити за поети задължения, като например месечните доклади относно изпълнението на бюджета, ежегодния междинен преглед на бюджета и приемането на новия финансов регламент на Службата;

10.  Отбелязва, че все още съществуват съществени възможности за подобрение на бюджетното планиране, въпреки че са направени значителни подобрения в сравнение с финансовата 2012 година, през която Службата придоби финансова независимост; призовава Службата да продължи да подобрява своите усилия за контрол на бюджета в бъдеще;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

11.  Отбелязва със загриженост липсата на прозрачност при процедурите за набиране на персонал; изразява съгласие със забележката на Сметната палата, че формулирането на въпросите за събеседванията и писмените тестове след прегледа на кандидатурите увеличава риска от това въпросите да са повлияни от конкретни кандидатури; освен това отбелязва, че при една процедура за набиране на персонал е било установено несъответствие между посочения в обявлението за свободна длъжност критерий за допустимост и съответния критерий за подбор; призовава Службата да информира органа по освобождаване от отговорност за мерките, които е предприела за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

12.  Установява въз основа на информация от Службата, че тя е изпълнила забележките на Сметната палата и е променила декларацията за конфликт на интереси за комисиите за подбор, за да включи професионалните взаимоотношения като потенциален конфликт на интереси;

13.  Установява въз основа на информация от Службата, че през 2013 г. e приета нова политика за конфликтите на интереси , която е одобрена от управителния съвет ; отбелязва още, че членовете на Управителния съвет и изпълнителният директор на Службата са подписали формуляри за липса на конфликт на интереси в съответствие с новата политика; призовава Службата да публикува политиката си за конфликтите на интереси и подписаните от членовете на Управителния съвет и изпълнителния директор формуляри за липса на конфликт на интереси;

Вътрешен контрол

14.  Отбелязва със загриженост, че 18% от общия брой плащания са направени след определения във Финансовия регламент срок; отбелязва въз основа на информация от Службата, че въпреки че броят на закъснелите плащания намалява до средата на 2013 г., през последната четвърт на 2013 г. отново има закъснения на плащания поради голямото увеличение на работното натоварване в края на годината; приветства въведените от Службата нови процедури за намаляване на дела на закъснелите плащания; призовава Службата да намери бързо решение на този въпрос и да информира органа по освобождаване от отговорност за последиците от предприетите мерки;

15.  Установява във основа на информация от Службата, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила ограничен преглед на прилагането на 16-те стандарта за вътрешен контрол (СВК), приети от Управителния съвет на Службата; отбелязва, че въз основа на резултатите от този преглед и предвид текущото състояние на вътрешния контрол по отношение на оперативните дейности и административните спомагателни функции на Службата, Службата за вътрешен одит е издала 18 препоръки, шест от които са оценени като „много важни“ и 12 като „важни“;

16.  Отбелязва, че Службата е извършила самооценка относно състоянието на прилагането на стандартите за вътрешен контрол през март 2013 г., което е знак за решимостта ѝ да разбере и установи валидна среда за вътрешен контрол;

17.  Установява въз основа на доклада на Сметната палата, че шест от 16-те стандарта за вътрешен контрол не са изпълнени изцяло; признава, че изпълнението на шестте останали стандарта за вътрешен контрол продължава, и призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите;

o
o   o

18.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност