Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2126(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0085/2015

Indgivne tekster :

A8-0085/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.28
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0137

Vedtagne tekster
PDF 213kWORD 64k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013 (2014/2126(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(5), særlig artikel 35,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0085/2015),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for gennemførelsen af kontorets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 102.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 102.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013 (2014/2126(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(5), særlig artikel 35,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0085/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 102.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 102.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013 (2014/2126(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0085/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Asylstøttekontor ("støttekontoret") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 10 500 000 EUR; der henviser til, at hele kontorets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske Asylstøttekontors årsregnskab for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.  bemærker fra Revisionsrettens beretning, at ud af de 12 bemærkninger, Revisionsretten fremsatte i sin beretning for 2012, er to nu markeret som "afsluttet", en som "i gang", otte som "ikke relevant" og en som "ikke igangsat";

2.  erfarer fra støttekontoret, at det har gennemført en fysisk statusopgørelse, som blev afsluttet ved udgangen af 2013;

3.  erfarer fra støttekontoret, at der nu findes oplysninger om, hvilken virkning dets aktiviteter har haft for EU-borgerne, på dets hjemmeside i form af den årlige offentliggørelse af dokumenter, herunder pressemeddelelser, månedlige nyhedsbreve eller direkte svar på anmodninger fra EU-borgere;

Bemærkninger om regnskabernes rigtighed

4.  bemærker med bekymring i Revisionsrettens beretning, at grundlaget for en periodisering af 40 000 EUR vedrørende omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til ansatte, der indtrådte i tjeneste i 2013, ikke blev fremlagt under revisionen; erfarer fra støttekontoret, at periodiseringen var et overordnet skøn i afventning af lønkontorets bekræftelse af alle skyldige godtgørelser til de ansatte;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

5.  erfarer fra støttekontoret, at dets regnskabssystem rent faktisk er blevet valideret af regnskabsføreren;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

6.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 87,34 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 87,18 %; fremhæver, at kontoret har forbedret sin udnyttelsesgrad for betalingsbevillinger markant i forhold til det foregående år;

Forpligtelser og fremførsler

7.  bemærker med bekymring i Revisionsrettens beretning, at budgetbehovene var overvurderet med 13 %, og at de forpligtede bevillinger, der var fremført, udgjorde 24 % af de samlede forpligtede bevillinger, hvoraf 13 % ikke var omfattet af en retlig forpligtelse;

8.  noterer sig, at fremførslerne af forpligtede bevillinger fortrinsvis var relateret til budgetposter under afsnit II og III og primært beregnet til fakturaer, der endnu ikke var modtaget eller betalt ved årets udgang, eller hvor de pågældende tjenesteydelser ikke var leveret;

9.  bemærker de foranstaltninger, støttekontoret har truffet for at mindske og sikre niveauet af fremførte forpligtelsesbevillinger, såsom månedlige rapporter om budgetgennemførelsen, årlige midtvejsbudgetevalueringer og vedtagelsen af dets nye finansforordning;

10.  bemærker, at der stadig er rigelig plads til forbedringer inden for budgetplanlægningen, selv om der er gjort betydelige fremskridt i forhold til regnskabsåret 2012, hvor støttekontoret fik finansiel uafhængighed; opfordrer støttekontoret til at forbedre sin budgetovervågning yderligere fremover;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

11.  bemærker med bekymring, at der er manglende gennemsigtighed i ansættelsesprocedurerne; er enig i Revisionsrettens bemærkning om, at udfærdigelse af spørgsmålene til samtaler og skriftlige prøver, efter at ansøgningerne er gennemgået, øger risikoen for, at spørgsmålene er påvirket af de enkelte ansøgninger; bemærker endvidere, at der i én ansættelsesprocedure blev konstateret en uoverensstemmelse mellem et udvælgelseskriterium, der var anført i stillingsopslaget, og det udvælgelseskriterium, der blev anvendt; opfordrer støttekontoret til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke skridt der tages for at undgå lignende situationer i fremtiden;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

12.  erfarer fra støttekontoret, at det har efterkommet Revisionsrettens bemærkninger og ændret erklæringen om interessekonflikter for udvælgelseskomitéerne, således at faglige forbindelser er medtaget som en potentiel interessekonflikt;

13.  erfarer fra støttekontoret, at der i 2013 er vedtaget en politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og at dets bestyrelse har godkendt den; noterer sig, at medlemmerne af bestyrelsen og støttekontorets administrerende direktør har underskrevet interesseerklæringer i overensstemmelse med denne politik; opfordrer støttekontoret til at offentliggøre såvel politikken vedrørende interessekonflikter som de interesseerklæringer, medlemmerne af bestyrelsen og støttekontorets administrerende direktør har underskrevet;

Interne kontroller

14.  bemærker med bekymring, at 18 % af det samlede antal betalinger blev afholdt efter den tidsfrist, der er fastsat i støttekontorets finansforordning; tager på baggrund af støttekontorets udsagn til efterretning, at skønt antallet af forsinkede betalinger mindskedes medio 2013, forekom de igen i sidste kvartal af 2013 på grund af en betragtelig stigning i arbejdsmængden ved årets udgang; glæder sig over de nye procedurer, støttekontoret har indført for at mindske forekomsten af forsinkede betalinger; opfordrer støttekontoret til at afhjælpe dette problem hurtigst muligt og underrette dechargemyndigheden om virkningerne af de foranstaltninger, der træffes;

15.  erfarer fra støttekontoret, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 gennemførte en begrænset revision af gennemførelsen af 16 standarder for intern kontrol (ICS), som bestyrelsen har vedtaget; konstaterer, at IAS på baggrund af resultaterne af denne revision og den aktuelle status for intern kontrol med støttekontorets operationelle aktiviteter og administrative støttefunktioner har fremsat 18 anbefalinger, hvoraf seks er klassificeret som "meget vigtige" og 12 som "vigtige";

16.  tager til efterretning, at støttekontoret gennemførte en selvevaluering angående status for gennemførelsen af ICS'erne i marts 2013 og derved viste, at det er fast besluttet på at opnå forståelse af og etablere anerkendte interne kontrolforhold;

17.  konstaterer på baggrund af Revisionsrettens beretning, at seks af de 16 ICS'er ikke er gennemført fuldt ud; anerkender, at deres gennemførelse er i gang, og opfordrer støttekontoret til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne heraf;

o
o   o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik