Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2126(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0085/2015

Esitatud tekstid :

A8-0085/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.28
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0137

Vastuvõetud tekstid
PDF 171kWORD 75k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2126(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos tugiameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet(5), eriti selle artiklit 35,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0085/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele asutuse 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 102.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 102.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2126(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2013. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos tugiameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010, millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet(5), eriti selle artiklit 35,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(6),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0085/2015),

1.  märgib, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti lõplik raamatupidamise aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 102.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 102.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2126(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0085/2015),

A.  arvestades, et finantsaruannete kohaselt oli Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (edaspidi „amet”) 2013. aasta lõplik eelarve 2013. aastal 10 500 000 eurot; arvestades, et kõik ameti eelarvevahendid tulevad liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 12 kommentaarist, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlenud aruandes, on kaks nüüd märkega „lõpetatud”, üks „pooleli”, kaheksa „ei kohaldata” ja üks „alustamata”;

2.  võtab teadmiseks, et ameti teatel on füüsiline inventuur tehtud ning see viidi lõpule 2013. aasta lõpus;

3.  võtab teadmiseks, et ameti teatel on teave tema tegevuse mõju kohta liidu kodanikele kättesaadav ameti veebilehel igal aastal avaldatavate dokumentide, sh pressiteadete, igakuiste infolehtede ja otseste vastuste kujul liidu kodanike esitatud taotlustele;

Kommentaarid raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

4.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murega, et auditi käigus ei tehtud kättesaadavaks andmeid, mille alusel kaeti 40 000 eurot, mis oli seotud 2013. aastal tööle võetud personali kulude ja hüvitistega; võtab teadmiseks ameti vastuse, et see summa oli hinnanguline, sest amet ootas töötajate hüvitiste puhul kinnitust iga töötaja saada olevate maksete kohta;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

5.  võtab teadmiseks ametilt saadud teabe, et pearaamatupidaja on ameti raamatupidamissüsteemi heaks kiitnud;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

6.  märgib, et tänu 2013. aastal teostatud eelarve jälgimisele oli eelarve täitmise määr 87,34% ja maksete assigneeringute täitmise määr 87,18%; rõhutab, et eelnenud aastaga võrreldes parandas amet oluliselt maksete assigneeringute täitmise määra;

Kulukohustused ja järgmisse eelarveaastasse ülekantud assigneeringud

7.  märgib kontrollikoja aruande põhjal murega, et eelarvelised vajadused olid 13% võrra ülehinnatud ning järgmisse eelarveaastasse üle kantud kulukohustuste assigneeringud moodustasid 24% kõigist kulukohustustega seotud assigneeringutest, millest 13% ei olnud juriidilise kohustusega kaetud;

8.  võtab teadmiseks, et ülekantud kulukohustuste assigneeringud seonduvad valdavalt II ja III jaotise eelarveridadega ja on enamasti mõeldud aasta lõpuks veel saamata või maksmata arvete tasumiseks või juhtudeks, kus kõnealused teenused jäid saamata;

9.  võtab teadmiseks ameti võetud meetmed, et vähendada ja kaitsta üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute taset, nt igakuised eelarve täitmise aruanded, iga aasta keskel toimuv eelarve läbivaatamine ning ameti uue finantseeskirja vastuvõtmine;

10.  märgib, et eelarve kavandamist saab veel oluliselt parandada, kuigi võrreldes 2012. aastaga, mil amet sai finantsiliselt iseseisvaks, on saavutatud märkimisväärne edasiminek; kutsub ametit üles oma eelarve järelevalvet tulevikus veelgi parandama;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

11.  võtab murega teadmiseks, et töölevõtmismenetlused ei ole läbipaistvad; on nõus kontrollikoja märkusega, et kirjalike testide küsimuste ja intervjuuküsimuste koostamine alles pärast avalduste läbivaatamist suurendab ohtu, et konkreetsed avaldused mõjutavad küsimusi; ühtlasi täheldati ühe töölevõtmismenetluse puhul lahknevust vaba ametikoha teates välja toodud kõlblikkuskriteeriumi ja vastava valikukriteeriumi vahel; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teatada, milliseid meetmeid on võetud selliste olukordade vältimiseks tulevikus;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12.  võtab ameti vastuste põhjal teadmiseks, et amet võttis kontrollikoja märkust arvesse ja muutis valikukomisjonide huvide konflikti puudumise deklaratsiooni, et lisada võimaliku huvide konflikti allikana ametialased suhted;

13.  võtab teadmiseks ametilt saadud teabe, et 2013. aastal võeti vastu huvide konfliktide ennetamise ja haldamise strateegia ja et haldusnõukogu kiitis selle heaks; ühtlasi märgib, et haldusnõukogu liikmed ja tegevdirektor täitsid vastavalt sellele poliitikale ära huvide konflikti puudutavad vormid; kutsub ametit üles avalikustama nii huvide konflikti käsitleva poliitika kui ka haldusnõukogu liikmete ja tegevdirektori poolt allkirjastatud huvide konflikti puudutavad vormid;

Sisekontrollimehhanismid

14.  märgib murega, et 18% kõigist maksetest tehti pärast ameti finantsmäärusega sätestatud ajapiiranguid; võtab teadmiseks ameti vastuse, et kuigi hilinenud maksete osakaal vähenes 2013. aasta keskpaigaks, suurenes see 2013. aasta viimases kvartalis jälle aasta lõpus oluliselt kasvanud töökoormuse tõttu; väljendab heameelt ameti poolt maksete hilinemise määra vähendamiseks kasutusele võetud uute menetluste üle; kutsub ametit üles olukorda kiiremas korras lahendama ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni võetud meetmete mõjust;

15.  võtab ametilt saadud teabe põhjal teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus vaatas 2013. aastal piiratud mahus läbi haldusnõukogu poolt vastu võetud 16 sisekontrollistandardi rakendamise; märgib, et tuginedes selle läbivaatamise tulemustele ning ameti põhitegevuse ja haldustoega seotud sisekontrolli praegust seisu arvestades andis siseauditi talitus 18 soovitust, neist kuus märkega „väga oluline” ja 12 märkega „oluline”;

16.  võtab teadmiseks, et amet hindas ise 2013. aasta märtsis oma sisekontrollistandardite rakendamise seisu, näidates sellega, et on otsustanud luua nõuetele vastava sisekontrollikeskkonna ning seda mõista;

17.  tuvastas kontrollikoja aruande põhjal, et 16st sisekontrollistandardist kuut ei ole veel täielikult rakendatud; võtab teadmiseks, et nende rakendamine on pooleli ning palub ametil kanda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile ette selle tulemustest;

o
o   o

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika