Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2126(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0085/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0085/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.28
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0137

Hyväksytyt tekstit
PDF 174kWORD 77k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2126(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(5) ja erityisesti sen 35 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0085/2015),

1.  myöntää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 102.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 102.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2126(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(5) ja erityisesti sen 35 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0085/2015),

1.  toteaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 102.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 102.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2126(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0085/2015),

A.  toteaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 10 500 000 euroa; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuoden 2012 kertomuksessa esitetyistä kahdestatoista huomautuksesta kaksi on nyt ”toteutettu”, yksi ”kesken”, kahdeksan eivät ole relevantteja ja yksi on ”tekemättä”;

2.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että se on suorittanut fyysisen inventaarin, joka saatettiin päätökseen vuoden 2013 lopussa;

3.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että tiedot sen toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat luettavissa sen verkkosivustolla, jolla julkaistaan vuosittain asiakirjoja, myös lehdistötiedotteita, kuukausittaisia tiedotteita ja suoria vastauksia unionin kansalaisten pyyntöihin;

Huomautukset tilien luotettavuudesta

4.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että vuonna 2013 palvelukseen otettuun henkilöstöön liittyvistä menoista ja korvauksista aiheutuneiden 40 000 euron siirtovelkojen perusteita ei esitetty tarkastajille tarkastuksen kuluessa; panee viraston antamista tiedoista merkille, että siirtovelka oli arvio, joka annettiin ennen henkilöstön kaikkien oikeutettujen saatavien vahvistamista;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

5.  toteaa viraston antamien tietojen perusteella, että tilinpitäjä on tosiasiallisesti hyväksynyt viraston kirjanpitojärjestelmän;

Talousarvio- ja varainhallinto

6.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 87,34 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 87,18 prosenttia; tähdentää, että viraston maksumäärärahojen käyttöaste parani merkittävästi edellisvuoteen verrattuna;

Sitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

7.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että talousarviomäärärahojen tarve oli arvioitu 13 prosenttia liian suureksi ja että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 24 prosenttia kaikista sidotuista määrärahoista ja että 13 prosenttiin niistä ei liittynyt oikeudellista sitoumusta;

8.  toteaa, että valtaosa seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyistä sidotuista määrärahoista liittyi osaston 2 ja 3 budjettikohtiin ja ne oli tarkoitettu lähinnä laskuihin, joita ei vielä ollut saatu tai maksettu vuoden loppuun mennessä, taikka palveluihin, joita ei ollut vielä vastaanotettu;

9.  panee merkille viraston siirrettyjen maksusitoumusmäärärahojen tason alentamiseksi ja varmistamiseksi toteuttamat toimet, joita ovat muun muassa kuukausittaiset kertomukset talousarvion toteutuksesta, vuosittain suoritettava talousarvion puolivuotistarkastelu ja uusien varainhoitoa koskevien säännösten hyväksyminen;

10.  toteaa, että talousarvion suunnittelussa on vielä reilusti parantamisen varaa, vaikka huomattavia parannuksia on tehty varainhoitovuoteen 2012 verrattuna, jolloin virastosta tuli taloudellisesti itsenäinen; kehottaa virastoa parantamaan edelleen talousarvion seurantatoimiaan vastaisuudessa;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

11.  panee huolestuneena merkille, että palvelukseenottomenettelyt eivät ole riittävän avoimia; on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen huomautuksesta, jonka mukaan haastattelujen ja kirjallisten kokeiden kysymysten laatiminen hakemusten tutkimisen jälkeen lisää riskiä siitä, että yksittäiset hakemukset vaikuttavat kysymyksiin; toteaa myös, että yhdessä palvelukseenottomenettelyssä havaittiin, että työpaikkailmoituksessa mainittu valintakelpoisuuskriteeri ja asianomainen valintakriteeri eivät vastanneet toisiaan; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joihin se on ryhtynyt estääkseen vastaavat tilanteet tulevaisuudessa;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

12.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että se on noudattanut tilintarkastustuomioistuimen huomautuksia ja muuttanut valintalautakuntien eturistiriitoja koskevaa ilmoitusta sisällyttämällä siihen työsuhteen mahdollisena eturistiriitana;

13.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että vuonna 2013 hyväksyttiin eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat toimintaperiaatteet ja että sen hallintoneuvosto on hyväksynyt ne; toteaa, että hallintoneuvoston jäsenet ja viraston pääjohtaja allekirjoittivat eturistiriitoja koskevat lomakkeet näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti; kehottaa virastoa asettamaan sekä eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteensa että hallintoneuvoston jäsenten ja pääjohtajan allekirjoittamat eturistiriitoja koskevat lomakkeet julkisesti saataville;

Sisäinen valvonta

14.  panee huolestuneena merkille, että 18 prosenttia maksujen kokonaismäärästä suoritettiin viraston varainhoitoasetuksessa asetettujen määräaikojen jälkeen; panee viraston antamista tiedoista merkille, että vaikka myöhästyneiden maksujen määrä väheni vuoden 2013 puoliväliin mennessä, niitä esiintyi jälleen vuoden viimeisellä neljänneksellä loppuvuonna huomattavasti kasvaneen työmäärän vuoksi; suhtautuu myönteisesti viraston käyttöön ottamiin uusiin menettelyihin myöhästyneiden maksujen osuuden pienentämiseksi; kehottaa virastoa korjaamaan tilanteen pikaisesti ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteutettujen toimien vaikutuksista;

15.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti vuonna 2013 hallintoneuvoston hyväksymien 16:n sisäisen valvonnan standardin toteutuksen rajoitetun tarkastuksen; toteaa, että tarkastuksen tulosten perusteella ja viraston operatiivista toimintaa ja hallinnollisia tukitoimintoja koskevan sisäisen valvonnan nykytilanteen valossa IAS antoi 18 suositusta, joista kuusi luokiteltiin erittäin tärkeäksi ja kaksitoista tärkeäksi;

16.  panee merkille, että virasto suoritti maaliskuussa 2013 itsearvioinnin, joka koski sisäisen valvonnan standardien toteutuksen tilannetta, ja osoitti siten päättäväisen pyrkimyksensä ymmärtää pätevää sisäisen valvonnan toimintaympäristöä ja luoda sellainen;

17.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että kuudestatoista sisäisen valvonnan standardista kuutta ei ole vielä pantu täytäntöön kaikilta osin; ottaa huomioon, että niiden täytäntöönpano on käynnissä, ja kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle prosessin tuloksista;

o
o   o

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö