Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2126(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0085/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0085/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.28
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0137

Usvojeni tekstovi
PDF 427kWORD 91k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg Završno izdanje
Razrješnica za 2013.: Europski potporni ured za azil (EASO)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. (2014/2126(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Ured za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(5), a posebno njezin članak 35.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8‑0085/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 102.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 102.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. (2014/2126(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Ured za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(5), a posebno njezin članak 35.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8‑0085/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog potpornog ureda za azil odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 102.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 102.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. (2014/2126(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8‑0085/2015),

A.  budući da je, u skladu s njegovim s poslovnim knjigama, konačni proračun Europskog potpornog ureda za azil („Ured”) za financijsku godinu 2013. iznosio 10 500 000 EUR; budući da cijeli proračun Ureda dolazi iz proračuna Unije,

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2013. („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumna jamstva da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

1.  primjećuje iz izvješća Suda da, kada je riječ o dvanaest primjedbi koje su iznesene u izvješću Suda za 2012., dvije nose oznaku „Dovršeno”, jedna „U tijeku”, osam „Nije primjenjivo” i jedna „Predstoji”;

2.  potvrđuje da je Ured obavio evidenciju materijalne imovine koja je završena krajem 2013.;

3.  potvrđuje na temelju navoda Ureda da se podaci o utjecaju njegovih aktivnosti na građane Unije mogu naći na njegovim internetskim stanicama zahvaljujući godišnjem objavljivanju dokumenata u koje se ubrajaju i priopćenja za medije, mjesečni bilteni ili izravni odgovori na zahtjeve građana Unije;

Primjedbe o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

4.  sa zabrinutošću prima na znanje iz izvješća Suda da tijekom revizije nije bila stavljena na raspolaganje obračunska osnova u visini od 40 000 EUR koja se odnosi na rashode i naknade za osoblje koje je stupilo na dužnost 2013.; potvrđuje na temelju navoda Ureda da se radilo o procjeni nastanka obveze u iščekivanju potvrde o svim materijalnim pravima koja će osoblje primiti;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

5.  prima na znanje od Ureda da je njegov računovodstveni službenik potvrdio računovodstveni sustav Ureda;

Upravljanje proračunom i financijama

6.  prima na znanje da su napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali stopom izvršenja od 87,34 %, a da je stopa provedbe odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,18 %; naglašava da je Ured bitno povećao stopu izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje u odnosu na prošlu godinu;

Obveze i prijenosi

7.  sa zabrinutošću prima na znanje iz izvješća Suda da su proračunske potrebe precijenjene za 13 % i da su prenesena odobrena sredstva iznosila 24 % ukupnih rezerviranih odobrenih sredstava, od čega za 13 % nije bila predviđena nikakva pravna obveza;

8.  prima na znanje da se prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava uglavnom odnose na proračunske linije iz glave II. i glave III. i najviše se odnose na račune koji do kraja godine još nisu primljeni ili plaćeni ili na slučajeve u kojima određene usluge još nisu isporučene;

9.  prima na znanje mjere koje je Ured poduzeo kako bi smanjio i ograničio razinu prenesenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza kao što su mjesečna izvješća o izvršenju proračuna, godišnja revizija proračuna sredinom godine i usvajanje nove financijske uredbe;

10.  napominje da i dalje ima mnogo prostora za poboljšanje planiranja proračuna, iako je postignut znatan napredak u odnosu na financijsku godinu 2012. tijekom koje je Ured postao financijski neovisan; poziva Ured da i ubuduće nastavi s povećanjem napora u nadzoru proračuna;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

11.  sa zabrinutošću napominje da su postupci zapošljavanja nedovoljno transparentni; slaže se s primjedbom Suda da se sastavljanjem pitanja za razgovore i pismene ispite tek nakon razmatranja prijava povećava rizik od utjecaja pojedinačnih prijava na pitanja; nadalje napominje da je u jednom postupku zapošljavanja utvrđeno nepodudaranje jednog kriterija prihvatljivosti koji je naveden u oglasu za slobodno radno mjesto i odgovarajućeg kriterija za odabir; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama koje su poduzete radi sprečavanja sličnih situacija u budućnosti;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

12.  potvrđuje na temelju navoda Ureda da je usvojio primjedbe Suda i promijenio izjavu o sukobu interesa za selekcijske odbore kako bi sadržavala izjavu o profesionalnom odnosu koji može biti potencijalan izvor sukoba interesa;

13.  potvrđuje na temelju navoda Ureda da je politika o sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa potpisana u 2013. te da ju je njegov upravni odbor podržao; napominje, nadalje, da su članovi upravnog odbora i izvršni direktor potpisali obrasce o sukobu interesa u skladu s tom novom politikom; poziva Ured da javno objavi svoju politiku sprječavanja sukoba interesa i obrasce o sukobu interesa koje su potpisali članovi upravnog odbora i izvršni direktor:

Unutarnje kontrole

14.  sa zabrinutošću napominje da je 18 % od ukupnog broja plaćanja izvršeno nakon roka propisanog financijskom uredbom Ureda; od Ureda prima na znanje da iako se broj zakašnjelih plaćanja smanjio do sredine 2013., u zadnjem tromjesečju 2013. ta su se kašnjenja ponovno pojavila zbog znatnog povećanja opsega posla na kraju godine; pozdravlja nove postupke koje je Ured pokrenuo kako bi smanjio stopu zakašnjelih plaćanja; poziva Ured da hitno riješi to pitanje te da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o učincima poduzetih mjera;

15.  potvrđuje na temelju navoda Ureda da je 2013. Služba Europske komisije za unutarnju reviziju (IAS) provela ograničenu reviziju provedbe 16 standarda unutarnje kontrole (ICS) koje je usvojio upravni odbor; napominje da je, na temelju rezultata te revizije i uzimajući u obzir trenutno stanje unutarnje kontrole operativnih aktivnosti i administrativne podrške, IAS donio 18 preporuka od koji su šest dobile ocjenu „Vrlo važno”, a dvanaest „Važno”;

16.  uzima na znanje da je Ured u ožujku 2013. proveo vlastitu procjenu stanja provedbe standarda unutarnje kontrole, čime je pokazao da je odlučan u razumijevanju i uspostavi okruženja za provedbu valjane unutarnje kontrole;

17.  iz izvješća Suda utvrđuje da šest od šesnaest standarda unutarnje kontrole nije u potpunosti provedeno; uzima u obzir da njihova provedba još uvijek traje te poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o rezultatima;

o
o   o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P7_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti