Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2126(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0085/2015

Pateikti tekstai :

A8-0085/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.28
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0137

Priimti tekstai
PDF 423kWORD 88k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2126(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(5), ypač į jo 35 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0085/2015),

1.  patvirtina Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, kad biuro 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 102.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 102.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2126(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(5), ypač į jo 35 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0085/2015),

1.  pažymi, kad Europos prieglobsčio paramos biuro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 102.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 102.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2126(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8–0085/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jo 2013 finansinių metų biudžetas sudarė 10 500 000 EUR; kadangi visą savo biudžetą Biuras gauna iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, jog gavo pagrįstą patikinimą, kad Biuro metinės ataskaitos patikimos ir kad pagrindinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad iš 12 pastabų, kurias Audito Rūmai pateikė savo 2012 m. ataskaitoje, dabar dvi pažymėtos kaip užbaigtos, viena – kaip vykdoma, aštuonios – netaikomos ir viena neįvykdyta;

2.  yra Biuro informuotas, kad jis atliko fizinę inventorizaciją – ji baigta 2013 m. pabaigoje;

3.  yra Biuro informuotas, kad informacija apie tai, kokį poveikį jo darbas daro Sąjungos piliečiams, prieinama jo interneto svetainėje kasmet skelbiamuose dokumentuose, įskaitant spaudos pranešimus, mėnesinius naujienlaiškius ir tiesioginius atsakymus į Sąjungos piliečių užklausas;

Pastabos dėl finansinių ataskaitų patikimumo

4.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą susirūpinęs pažymi, kad atliekant auditą nebuvo prieinama informacija apie kaupiamąjį principą, pagal kurį išlaidos ir atlyginimai personalui, pradėjusiam dirbti 2013 m., siekė 40 000 EUR; yra Biuro informuotas, kad laukiant, kol bus patvirtintos visos personalui skirtos išmokos, kaupiamoji suma buvo apytikrė;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

5.  yra Biuro informuotas, kad Biuro apskaitos sistemą tikrai patvirtino jo apskaitos pareigūnas;

Biudžeto ir finansų valdymas

6.  pažymi, jog 2013 finansiniais metais atliktas biudžeto stebėsenos darbas lėmė tai, kad biudžeto įvykdymo rodiklis siekė 87,34 proc., o mokėjimo asignavimų įvykdymo rodiklis – 87,18 proc.; pabrėžia, kad, lyginant su ankstesniais metais, Biuras akivaizdžiai pagerino mokėjimų asignavimų vykdymo lygį;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

7.  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą susirūpinęs pažymi, kad biudžeto reikmės buvo pervertintos 13 proc. ir kad perkelti įsipareigojimų asignavimai sudarė 24 proc. visų įsipareigojimų asignavimų, o 13 proc. iš jų nebuvo pagrįsti teisiniu įsipareigojimu;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad perkelti įsipareigojimų asignavimai daugiausia susiję su II ir III antraštinės dalies biudžeto eilutėmis ir daugiausia skirti dar negautoms ar metų pabaigoje apmokėtinoms sąskaitoms padengti arba atvejams, kai nebuvo suteiktos konkrečios paslaugos;

9.  atkreipia dėmesį į priemones, kurių Biuras ėmėsi siekdamas sumažinti ir išsaugoti perkeltų įsipareigojimų asignavimų lygį, pvz., mėnesines biudžeto įgyvendinimo ataskaitas, kasmetines metų vidurio biudžeto apžvalgas ir savo naujo finansinio reglamento patvirtinimą;

10.  pažymi, kad biudžeto planavimas vis dar gali būti stipriai tobulinamas, nors, palyginti su 2012 finansiniais metais, per kuriuos Biuras įgijo finansinį savarankiškumą, atlikti pastebimi patobulinimai; ragina Biurą ateityje toliau dėti gerokai didesnes savo biudžeto stebėsenos pastangas;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

11.  susirūpinęs pažymi, kad įdarbinimo procedūros nepakankamai skaidrios; pritaria Audito Rūmų pastabai, jog per pokalbius ir rašytinius egzaminus užduodamų klausimų rengimas išnagrinėjus paraiškas padidina riziką, kad atskiros paraiškos darys įtaką klausimams; be to, pažymi, kad per vieną įdarbinimo procedūrą pastebėtas darbo skelbime nurodyto tinkamumo kriterijaus ir atitinkamo atrankos kriterijaus neatitikimas; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių imtasi siekiant ateityje išvengti tokių atvejų;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas

12.  yra Biuro informuotas, kad jis atsižvelgė į Audito Rūmų pastabas ir pakeitė atrankos komitetams taikomas nuostatas dėl interesų konfliktų siekiant įtraukti nuostatą, kad profesiniai santykiai yra galimas interesų konflikto šaltinis;

13.  yra Biuro informuotas, kad interesų konfliktų prenvencijos ir valdymo politika buvo pasirašyta 2013 m. ir kad jo valdyba jai pritarė; be to, pažymi, kad valdybos nariai ir vykdomasis direktorius, vadovaudamiesi ta politika, yra pasirašę su interesų konfliktų klausimu susijusias formas; ragina Biurą paviešinti interesų konfliktų vengimo politikos nuostatas, taip pat valdybos narių ir vykdomojo direktoriaus pasirašytas su interesų konfliktų klausimu susijusias formas;

Vidaus kontrolė

14.  susirūpinęs pažymi, kad 18 proc. visų mokėjimų atlikta pasibaigus Biuro finansiniame reglamente nustatytiems laiko terminams; atkreipia dėmesį į Biuro pastabą, kad, nors iki 2013 m. vidurio vėluojančių mokėjimų skaičius sumažėjo, 2013 m. paskutinįjį ketvirtį jų vėl atsirado dėl gerokai išaugusio darbo krūvio; teigiamai vertina procedūras, kurias Biuras pradėjo taikyti siekdamas sumažinti vėluojančių mokėjimų skaičių; ragina Biurą skubiai išspręsti šį klausimą ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemonių, kurių imtasi, poveikį;

15.  yra Biuro informuotas, kad 2013 m. Komisijos vidaus audito tarnyba atliko ribotą valdybos priimtų 16 vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo peržiūrą; pažymi, kad Vidaus audito kontrolė, atsižvelgdama į peržiūros rezultatus ir dabartinę vidaus kontrolės, susijusios su Biuro operatyvine veikla ir administracinės paramos funkcijomis, padėtį, parengė 18 rekomendacijų: šešios iš jų įvardijamos kaip labai svarbios, o 12 – svarbios;

16.  atkreipia dėmesį, kad 2013 m. kovo mėn. Biuras pats įsivertino savo vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo padėtį ir taip parodė esąs pasiryžęs suprasti veiksmingą vidaus kontrolės aplinką ir ją kurti;

17.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad šeši iš 16 vidaus kontrolės standartų nėra visapusiškai įgyvendinti; pažymi, kad jie įgyvendinami toliau, ir ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio įgyvendinimo rezultatus;

o
o   o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(1) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika