Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2126(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0085/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0085/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.28
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0137

Pieņemtie teksti
PDF 497kWORD 90k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2126(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(5), un jo īpaši tās 35. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0085/2015),

1.  sniedz Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram apstiprinājumu par Biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 102. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 102. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2126(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(5), un jo īpaši tās 35. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0085/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Patvēruma atbalsta biroja galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 102. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 102. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2126(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0085/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (turpmāk „Birojs”) finanšu pārskatiem tā 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 10 500 000; tā kā Biroja budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu secina, ka no 12 komentāriem, kurus Revīzijas palāta bija iekļāvusi 2012. gada ziņojumā, divi komentāri tagad ir ar atzīmi „Ieviests”, viens — „Ieviešana ir sākta”, astoņi — „Neattiecas” un viens — „Ieviešana nav sākta”;

2.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju tas ir veicis inventarizāciju dabā, kas tika pabeigta 2013. gada beigās;

3.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju informācija par Biroja darbības ietekmi uz Savienības pilsoņiem ir pieejama Biroja tīmekļa vietnē, kurā visu gadu tiek publicēti dažādi dokumenti, tostarp paziņojumi presei, ikmēneša ziņu izdevumi vai tiešas atbildes uz Savienības pilsoņu jautājumiem;

Komentāri par pārskatu ticamību

4.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda, ka revīzijas laikā netika sniegts pamatojums uzkrājumam EUR 40 000 apmērā saistībā ar izdevumiem un pabalstiem darbiniekiem, kuri sāka strādāt 2013. gadā; pēc iepazīšanās ar Biroja sniegto informāciju konstatē, ka uzkrājums bija aplēse, gaidot, kad tiks apstiprināti visi darbiniekiem paredzētie maksājumi;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

5.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju Biroja grāmatvedis ir validējis tā grāmatvedības sistēmu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

6.  norāda, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 87,34 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,18 %; uzsver, ka Birojs ir panācis ievērojamu uzlabojumu attiecībā uz maksājumu apropriāciju izpildes līmeni salīdzinājumā ar pagājušo gadu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

7.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda, ka budžeta vajadzības bija pārvērtētas par 13 % un ka pārnestās apropriācijas bija 24 % no visām apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, turklāt par 13 % no šīm apropriācijām nebija uzņemtas juridiskas saistības;

8.  pieņem zināšanai, ka to apropriāciju pārnesumi, par kurām bija uzņemtas saistības, galvenokārt attiecas uz II un III sadaļas budžeta pozīcijām un tie galvenokārt bija paredzēti gada beigās vēl nesaņemtajiem vai nesamaksātajiem rēķiniem vai vēl nesniegtiem pakalpojumiem;

9.  pieņem zināšanai pasākumus, ko Birojs ir veicis, lai samazinātu un nodrošinātu pārnesto saistību apropriāciju līmeni, tādus kā ikmēneša ziņojumi par budžeta izpildi, ikgadēja budžeta pārskatīšana gada vidū un jaunu finanšu noteikumu pieņemšana;

10.  norāda, ka budžeta plānošana joprojām varētu būt ievērojami labāka, tomēr salīdzinājumā ar 2012. finanšu gadu, kad Birojs kļuva finansiāli neatkarīgs, ir panākti būtiski uzlabojumi; aicina Biroju turpmāk vēl vairāk uzlabot budžeta uzraudzību;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

11.  ar bažām norāda, ka darbā pieņemšanas procedūras nav pietiekami pārredzamas; piekrīt Revīzijas palātas komentāram, ka rakstisko pārbaudījumu un interviju jautājumu sagatavošana pēc pieteikumu izskatīšanas palielina risku, ka individuāli pieteikumi ietekmē jautājumus; turklāt norāda, ka vienā darbā pieņemšanas procedūrā tika konstatēta neatbilstība starp atbilstības kritēriju, kas bija norādīts paziņojumā par vakanci, un atbilstošo atlases kritēriju; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu līdzīgu situāciju atkārtošanos nākotnē;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

12.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju tas ir ņēmis vērā Revīzijas palātas komentārus un veicis izmaiņas atlases komitejām paredzētajā deklarācijā par interešu konfliktu, kā iespējamu interešu konfliktu iekļaujot arī profesionālas attiecības;

13.  pieņem zināšanai, ka politika par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību tika parakstīta 2013. gadā un ka Biroja valde to ir atbalstījusi; turklāt norāda, ka valdes locekļi un izpilddirektors saskaņā ar minēto politiku ir parakstījuši veidlapas par interešu konfliktu; aicina Biroju darīt publiski pieejamu gan savu politiku attiecībā uz interešu konfliktiem, gan valdes locekļu un Biroja izpilddirektora parakstītās veidlapas par interešu konfliktu;

Iekšējā kontrole

14.  ar bažām norāda, ka 18 % no visiem maksājumiem tika veikti pēc Biroja finanšu noteikumos noteiktajiem termiņiem; pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju līdz 2013. gada vidum kavēto maksājumu skaits samazinājās, tomēr 2013. gada pēdējā ceturksnī maksājumi atkal tika kavēti sakarā ar būtisku darba slodzes pieaugumu gada beigās; atzinīgi vērtē jaunās procedūras, ko Birojs ir ieviesis, lai samazinātu kavēto maksājumu apjomu; aicina Biroju šo jautājumu steidzami risināt un informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par veikto pasākumu ietekmi;

15.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Biroja sniegto informāciju 2013. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica ierobežotu pārbaudi par to, kā tiek īstenoti valdes pieņemtie 16 iekšējās kontroles standarti (ICS); norāda, ka, pamatojoties uz minētās pārbaudes rezultātiem un ņemot vērā iekšējās kontroles pašreizējo stāvokli attiecībā uz Biroja operatīvajām darbībām un administratīvā atbalsta funkcijām, IAS ir sniedzis 18 ieteikumus, no kuriem 6 ir novērtēti kā ļoti svarīgi un 12 — kā svarīgi;

16.  pieņem zināšanai, ka 2013. gada martā Birojs veica pašnovērtējumu par ICS īstenošanas stāvokli, kas parāda apņemšanos izprast un izveidot atbilstošu iekšējās kontroles vidi;

17.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka 6 no 16 ICS nav tikuši pilnībā īstenoti; konstatē, ka to īstenošana ir sākta, un aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par rezultātiem;

o
o   o

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju(1) par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika