Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2126(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0085/2015

Ingivna texter :

A8-0085/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.28
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0137

Antagna texter
PDF 178kWORD 76k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
P8_TA(2015)0137A8-0085/2015
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013 (2014/2126(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(5), särskilt artikel 35,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0085/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ansvarsfrihet för genomförandet av kontorets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 102.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 102.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Europaparlamentets beslut av den 29 april 2015 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013 (2014/2126(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 17 februari 2015 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(5), särskilt artikel 35,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(7), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0085/2015).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 442, 10.12.2014, s. 102.
(2) EUT C 442, 10.12.2014, s. 102.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013 (2014/2126(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0085/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan kallat stödkontoret) för budgetåret 2013 uppgick den slutliga budgeten till 10 500 000 EUR. Stödkontorets budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att stödkontorets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att av revisionsrättens 12 kommentarer i rapporten för budgetåret 2012 har två markerats ”har genomförts”, en ”pågår”, åtta ”e.t.” och en ”har inte genomförts”.

2.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från stödkontoret att det har gjort en fysisk inventering som var klar i slutet av 2013.

3.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från stödkontoret att information om hur dess verksamhet påverkar unionsmedborgarna finns tillgänglig på dess webbplats, där man årligen offentliggör olika dokument, bland annat pressmeddelanden, månatliga nyhetsbrev eller direkta svar på frågor från unionsmedborgarna.

Kommentarer om räkenskapernas tillförlitlighet

4.  Europaparlamentet noterar bekymrat utifrån revisionsrättens rapport att underlaget för en periodisering av 40 000 EUR som gällde kostnadsersättningar och andra ersättningar till personal som anställdes under 2013 inte ställdes till förfogande under revisionen. Parlamentet konstaterar utifrån stödkontorets svar att det periodiserade beloppet var en uppskattning i väntan på bekräftelse avseende samtliga ersättningar som personalen skulle få.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

5.  Europaparlamentet noterar utifrån uppgifter från stödkontoret att dess redovisningssystem har godkänts fullt ut av räkenskapsföraren.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

6.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2013 resulterade i ett genomförande av budgeten på 87,34 %, och att genomförandegraden av betalningsbemyndiganden var 87,18 %. Parlamentet betonar att stödkontoret avsevärt förbättrade genomförandegraden för betalningsbemyndigandena jämfört med föregående år.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

7.  Europaparlamentet noterar bekymrat från revisionsrättens rapport att de budgetmässiga behoven hade överskattas med 13 % och att de åtaganden som fördes över motsvarade 24 % av de totalt gjorda åtagandena, varav 13 % inte täcktes av rättsliga åtaganden.

8.  Europaparlamentet noterar att överföringarna av gjorda åtaganden i första hand gäller budgetposter inom avdelning II och avdelning III och främst gäller fakturor som ännu inte hade erhållits eller betalats vid årets slut eller där de aktuella tjänsterna inte hade levererats.

9.  Europaparlamentet noterar de åtgärder som stödkontoret har vidtagits för att minska och få kontroll över andelen överförda åtagandebemyndiganden, såsom månadsrapporter om budgetgenomförandet, halvårsvis budgetöversyn och antagandet av stödkontorets nya budgetförordning.

10.  Europaparlamentet noterar att det finns stort utrymme för ytterligare budgetplanering, trots att avsevärda framsteg gjorts jämfört med budgetåret 2012, då stödkontoret blev ekonomiskt självbestämmande. Parlamentet uppmanar stödkontoret att ytterligare förbättra sin budgetövervakning i framtiden.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

11.  Europaparlamentet noterar bekymrat den bristande insynen i rekryteringsförfarandena. Parlamentet delar revisionsrättens kommentar att frågor till intervjuer och skriftliga prov som fastställs efter det att ansökningarna gåtts igenom ökar risken för att frågorna påverkas av enskilda ansökningar. Parlamentet noterar vidare att man i ett rekryteringsförfarande konstaterade en avvikelse mellan ett behörighetskriterium som angavs i meddelandet om ledig tjänst och motsvarande urvalskriterium. Parlamentet uppmanar stödkontoret att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de åtgärder som vidtagits för att förebygga liknande situationer i framtiden.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

12.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från stödkontoret att det rättade sig efter revisionsrättens kommentarer och ändrade intresseförklaringen för uttagningskommittéer så att den även inbegriper yrkesmässiga relationer som en potentiell intressekonflikt.

13.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från stödkontoret att en policy om förebyggande och hantering av intressekonflikter undertecknats under 2013 och att dess styrelse godkände en ny policy för intressekonflikter under 2013. Parlamentet noterar vidare att styrelseledamöterna och stödkontorets verkställande direktör har undertecknat intressekonfliktförklaringar i enlighet med den policyn. Parlamentet uppmanar stödkontoret att göra både dess policy för intressekonflikter och de intressekonfliktförklaringar som undertecknats av styrelseledamöterna och verkställande direktören allmänt tillgängliga.

Internkontroll

14.  Europaparlamentet noterar bekymrat att av det sammanlagda antalet betalningar gjordes 18 % efter de tidsgränser som anges i budgetförordningen. Parlamentet noterar utifrån uppgifter från stödkontoret att antalet sena betalningar visserligen minskade i mitten av 2013, men att de ökade igen under det sista kvartalet 2013 till följd av en betydande ökning av arbetsbelastningen vid årets slut. Parlamentet välkomnar det nya förfarande som införts av stödkontoret för att minska andelen sena betalningar. Parlamentet uppmanar stödkontoret att brådskande komma till rätta med detta problem och att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av de åtgärder som vidtagits.

15.  Europaparlamentet konstaterar utifrån uppgifter från stödkontoret att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) 2013 gjorde en begränsad granskning av genomförandet av 16 normer för internkontroll som antagits av stödkontorets styrelse. Parlamentet noterar att IAS, på grundval av resultatet av den granskningen och med hänsyn till de nuvarande internkontrollerna av stödkontorets verksamhet och administrativa stödfunktioner, har utfärdat 18 rekommendationer, varav sex har klassats som ”mycket viktiga” och tolv som ”viktiga”.

16.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret i mars 2013 gjorde en egen utvärdering av hur internkontrollerna hade genomförts, och därmed visade att det var fast beslutet att utforma och införa en korrekt internkontrollmiljö.

17.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att sex av de 16 normerna för internkontroll inte till fullo har genomförts. Parlamentet konstaterar vidare att dessa sex normer för internkontroll är på väg att genomföras och uppmanar stödkontoret att rapportera resultatet till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

o
o   o

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 29 april 2015(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P7_TA(2015)0130.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy