Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2120(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0072/2015

Teksty złożone :

A8-0072/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.29
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0138

Teksty przyjęte
PDF 508kWORD 103k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
P8_TA(2015)0138A8-0072/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013 (2014/2120(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0072/2015),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 112.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 112.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013 (2014/2120(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013 wraz z odpowiedziami Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(5), w szczególności jego art. 64,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0072/2015),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 112.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 112.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013 (2014/2120(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0072/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2013 wyniósł 25 967 360 EUR, co stanowi wzrost o 25,16 % w porównaniu z 2012 r. i wiąże się z tym, że Urząd został ustanowiony niedawno;

B.  mając na uwadze, że według sprawozdania finansowego początkowy wkład Unii do budżetu Urzędu na rok 2013 wyniósł 10 386 944 EUR, co stanowi wzrost o 25,16 % w stosunku do roku 2012;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2013 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

D.  mając na uwadze, że zadania Urzędu obejmują przyczynianie się do ustanowienia wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych o wysokiej jakości, przyczynianie się do spójnego stosowania prawnie wiążących aktów unijnych, wspieranie i ułatwianie delegowania zadań i kompetencji pomiędzy właściwymi organami, monitorowanie i ocenianie zmian na rynku w obszarze kompetencji Urzędu oraz wzmacnianie ochrony deponentów i inwestorów;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że odnośnie do siedmiu uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 podjęto działania naprawcze i pięć uwag opatrzono teraz adnotacją „zrealizowane”, jedną opatrzono adnotacją „w trakcie realizacji” i jedną – „nie dotyczy”;

2.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu uznaje, że:

   w wieloletnim planie polityki kadrowej Urzędu uwzględniono dodatkowy uzupełniający zasiłek edukacyjny jako część rocznej procedury budżetowej, aby zapewnić równe traktowanie pracowników w związku z wysokimi opłatami szkolnymi w miejscu siedziby Urzędu, oraz że Urząd podpisał bezpośrednie umowy ze szkołami, aby bezpośrednio opłacać czesne do pewnego poziomu;
   opracowywana jest strategia komunikacyjna w oparciu o badanie przeprowadzane wśród najważniejszych partnerów Urzędu, aby uprościć istniejące części strony internetowej Urzędu, a także opracować nowe treści z myślą o oferowaniu przystępnych informacji mniej wyspecjalizowanym odbiorcom; odnotowuje ponadto, że na stronie internetowej utworzono kącik dla konsumentów, gdzie mogą oni znaleźć informacje na temat składania skarg na instytucje finansowe oraz ogólne porady dotyczące finansów prywatnych;
   wszystkie systemy informatyczne zostały zinternalizowane w centrum danych Urzędu, z wyjątkiem stosunkowo małego narzędzia informatycznego dla kolegiów nadzorczych, oraz że dzięki zakończeniu procedury insourcingu całkowicie ograniczono ryzyko związane z ograniczoną kontrolą i nadzorem w odniesieniu do systemów informatycznych Urzędu;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że ogólny poziom zaciągniętych zobowiązań Urzędu wyniósł 90 % (89 % w 2012 r.); odnotowuje, że zaciągnięte zobowiązania wynosiły 87 % w tytule I (wydatki personalne), 98 % w tytule II (wydatki administracyjne) i 92 % w tytule III (wydatki operacyjne);

4.  wskazuje, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko indeksacji wynagrodzeń w okresie między 1 lipca 2011 r. a 30 czerwca 2013 r. wywarło negatywny wpływ na poziom środków na zobowiązania w tytule I Urzędu, który wyniósł 1 800 000 EUR;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Urzędowi udało się znacznie obniżyć ogólny poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, z 6 547 808 EUR w 2012 r. (36 %) do 3 876 564 EUR w 2013 r. (17 %);

6.  zauważa z zaniepokojeniem, że poziomy przeniesień w tytule II (1 974 511 EUR lub 35 %) i tytule III (1 651 203 EUR lub 36 %) były stosunkowo wysokie, głównie z powodu planowanego zakupu infrastruktury informatycznej i usług informatycznych, na które umowy zostały zawarte zgodnie z planem w grudniu 2013 r., natomiast powiązane usługi były świadczone w 2014 r.;

Przesunięcia

7.  zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Urzędu oraz sprawozdaniem Trybunału poziom i charakter przesunięć w roku 2013 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych Urzędu;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

8.  odnotowuje, że w sprawozdaniu Trybunału nie zawarto uwag dotyczących prowadzonych przez Urząd postępowań o udzielenie zamówienia;

9.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu uznaje, że w odniesieniu do zaleceń Trybunału i organu udzielającego absolutorium podjęto działania naprawcze w zakresie wszystkich zaległych procedur naboru w 2012 r. i że działania te były systematycznie realizowane we wszystkich kolejnych procedurach naboru;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

10.  na podstawie in formacji uzyskanych od Urzędu zauważa, że oprócz etycznych wytycznych, które obowiązują i mają zastosowanie do całego personelu, Urząd rozpoczął także opracowywanie dalszych strategii związanych z niezależnością i procesem decyzyjnym w odniesieniu do deklaracji o braku konfliktu interesów;

11.  na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu uznaje, że przyjął on i wdrożył politykę w zakresie konfliktów interesów, która ma zastosowanie do pracowników i innych stron umowy, jak również do osób, które nie są pracownikami; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu zauważa, że życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków Zarządu i członków Rady Organów Nadzoru oraz deklaracje o braku konfliktu interesów przewodniczącego, dyrektora wykonawczego i całej kadry kierowniczej wyższego szczebla zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu; odnotowuje, że deklaracje o braku konfliktu interesów zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu;

12.  wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Radę Organów Nadzoru Urzędu strategii w sprawie niezależności i procesów decyzyjnych w dniu 3 lutego 2015 r. oraz wzywa do rzetelnego dokumentowania wyników w następstwie terminowego wdrożenia tej strategii;

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

13.  uznaje, że w skład Zarządu Urzędu wchodzi sześciu członków wybranych spośród i przez członków Rady Organów Nadzoru; zauważa ponadto, że członkowie Zarządu zostali wybrani na posiedzeniu Rady Organów Nadzoru w dniu 1 lipca 2013 r. zgodnie ze zmienionym regulaminem Rady Organów Nadzoru;

Audyt wewnętrzny

14.  uznaje, że na początku 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji dokonała ograniczonego przeglądu wdrażania standardów kontroli wewnętrznej; zauważa z zaniepokojeniem, że w trakcie prowadzenia analizy ryzyka Służba Audytu Wewnętrznego zauważyła pewne procesy charakteryzujące się wysokim ryzykiem nieodłącznym, które nie mogły zostać uznane za mogące podlegać audytowi w ramach planu kontroli, ponieważ kontrole oceniono jako brakujące lub niewystarczające;

15.  wskazuje że w sprawozdaniu Służby Audytu Wewnętrznego wydano 14 zaleceń, z których dwa uznano za „bardzo ważne”; zauważa, że Urząd opracował plan działania, aby zająć się kwestiami, co do których Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła poprawę; zauważa ponadto, że działania naprawcze prowadzone przez Urząd w celu zajęcia się tymi obszarami wysokiego ryzyka zostaną skontrolowane przez Służbę Audytu Wewnętrznego podczas następnej dogłębnej oceny ryzyka;

16.  zwraca uwagę, że w 2013 r. Służba Audytu Wewnętrznego dokonała kontroli w postaci przeglądu dokumentacji w odniesieniu do wdrożenia swych wcześniejszych zaleceń; odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła, iż na dzień 31 grudnia 2013 r. nie było żadnych niewdrożonych zaleceń o zasadniczym znaczeniu; zauważa, że z dwóch zaleceń uznanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego za „bardzo ważne” jedno uznano za wdrożone i oczekuje ono na działania następcze, zaś wdrożenie drugiego opóźniło się w stosunku do pierwotnego planu działania;

17.  zwraca uwagę, że w 2014 r. Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła drugi ograniczony przegląd zarządzania przez Urząd projektami IT i wydała dwa zalecenia określone jako „bardzo ważne” i dwa oznaczone jako „ważne”; na podstawie informacji uzyskanych od Urzędu uznaje, że Urząd przygotował szczegółowy plan działania wyznaczający etapy wdrażania tych zaleceń, zaś Służba Audytu Wewnętrznego przyjęła i potwierdziła wykonalność tego planu;

Wyniki

18.  zauważa, że Urząd współpracuje ściśle z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w zakresie wszystkich funkcji wsparcia, aby w miarę możliwości ograniczyć koszty administracyjne, stymulować synergię i dzielić się najlepszymi praktykami; oczekuje, że Urząd podejmie dalsze działania w celu zacieśnienia współpracy z innymi agencjami zdecentralizowanymi;

Inne uwagi

19.  przypomina, że Parlament był jednym z głównych motorów działań na rzecz stworzenia nowego, kompleksowego Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) w następstwie kryzysu finansowego, a także walnie przyczynił się do powstania Urzędu w 2011 r., w ramach tego systemu;

20.  odnotowuje uwagę Komisji zawartą w jej ostatnim sprawozdaniu z działalności europejskich urzędów nadzoru i ESNF, zgodnie z którą mimo trudnej sytuacji urzędy te szybko stworzyły dobrze funkcjonujące struktury organizacyjne, które ogólnie dobrze wywiązują się z szerokiego spektrum powierzonych im zadań, mimo że przy rosnących wymaganiach dysponują ograniczoną liczbą pracowników;

21.  podkreśla, że rola Urzędu, polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru na całym jednolitym rynku, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia lepiej zintegrowanego, efektywniejszego i bezpieczniejszego sektora bankowego w Unii, a tym samym przyczynia się do ożywienia gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy i wzrostu w Europie, a także zapobiegania przyszłym kryzysom w sektorze finansowym; apeluje o koordynację funkcji nadzoru bankowego Urzędu z Europejskim Bankiem Centralnym, aby uniknąć nakładania się funkcji i tworzenia nadmiernych zdolności;

22.  odnotowuje sprawozdanie specjalne Trybunału nr 5/2014 i określone w nim braki dotyczące funkcjonowania nowych ustaleń w zakresie transgranicznego nadzoru bankowego, oceny odporności banków europejskich i propagowania ochrony konsumentów; w odniesieniu do części zaleceń Trubunału, które nie są skierowane wyłącznie do Komisji lub do Parlamentu Europejskiego i Rady, wzywa Urząd do podjęcia odpowiednich środków mających na celu usunięcie tych braków;

23.  odnotowuje wnioski Trybunału zawarte w jego sprawozdaniu specjalnym nr 5/2014, z których wynika, że początkowo Urząd nie dysponował wystarczającą ilością zasobów, pozwalającą na pełne wykonywanie powierzonego mu mandatu; zdaje sobie sprawę, że ESNF nadal znajduje się w fazie tworzenia, i podkreśla, że zadania już powierzone Urzędowi, a także przyszłe zadania przewidziane w toczących się pracach legislacyjnych wymagają odpowiedniego poziomu zatrudnienia i budżetu, aby umożliwić nadzór wysokiej jakości; podkreśla, że w każdym przypadku należy dokładnie rozważyć, czy dodatkowe zadania wymagają dodatkowych zasobów; podkreśla jednak, że jakiekolwiek ewentualne zwiększenie środków Urzędu powinno zostać poprzedzone lub uzupełnione – tam, gdzie jest to możliwe – odpowiednimi działaniami racjonalizacyjnymi; zwraca uwagę na koordynującą rolę Urzędu oraz na konieczność bliskiej współpracy z krajowymi organami nadzoru, aby Urząd mógł wypełniać swój mandat;

24.  podkreśla, że z uwagi na ograniczone zasoby Urząd musi ograniczyć się do zadań powierzonych mu przez Parlament Europejski i Radę; podkreśla, że Urząd powinien je wykonywać w pełnym zakresie, ale nie może dążyć do rozszerzenia swojego mandatu, oraz że musi zachować niezależność; zwraca uwagę, że Urząd powinien zbadać konieczność sporządzania wytycznych i zaleceń;

25.  podkreśla, że Urząd powinien w pełni wykorzystywać swoje uprawnienia w zakresie ochrony konsumentów, które zostały mu powierzone w jego mandacie; podkreśla, że w tej dziedzinie Urząd powinien ściślej koordynować swoje działania z innymi europejskimi urzędami nadzoru za pośrednictwem wspólnego komitetu;

26.  podsumowując, zwraca uwagę, że mieszany system finansowania Urzędu jest nieelastyczny i uciążliwy, a także stanowi potencjalne zagrożenie dla niezależności Urzędu; w związku z tym zwraca się do Komisji, aby – jeśli uzna to ona za stosowne w swej ocenie – zaproponowała do roku 2017 r. system finansowania dla Urzędu, którego wyłączną podstawą będzie wprowadzenie opłat od uczestników rynku lub który będzie się opierał na połączeniu opłat od uczestników rynku z podstawowym finansowaniem z osobnej linii budżetowej w budżecie ogólnym Unii;

o
o   o

27.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter horyzontalny, odsyła do swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0130.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności