Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2109(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0069/2015

Indgivne tekster :

A8-0069/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.30
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0139

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 77k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 (2014/2109(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse og kontrol med sygdomme(5), særlig artikel 23,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0069/2015),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 123.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 123.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 (2014/2109(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse og kontrol med sygdomme(5), særlig artikel 23,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0069/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 123.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 123.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 (2014/2109(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0069/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ("centret") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 58 315 000 EUR, hvilket er en stigning på 0,2 % i forhold til 2012;

B.  der henviser til, at Unionens samlede bidrag til centrets budget for 2013 var på 56 727 000 EUR, dvs. det var uændret i forhold til 2012; understreger, at dette beløb svarer til 0,039 % af Unionens samlede budget;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at Revisionsretten for så vidt angår de tre bemærkninger, der blev fremsat i dechargebetænkningen for 2012, har markeret to af dem som "ikke relevante" og én som "i gang"; bemærker at det igangværende spørgsmål vedrører forudgående kontroller, som ikke er underbygget af tilstrækkelig dokumentation for så vidt angår støtteberettigelse og nøjagtigheden at de anmeldte udgifter; noterer sig med bekymring, at centret har vedtaget en strategi for efterfølgende kontrol med ti måneders forsinkelse; forventer, at centret underretter dechargemyndigheden, så snart det igangværende spørgsmål er afsluttet;

2.  erfarer fra centret, at:

   a. den reviderede udgave af centrets omfattende politik om uafhængighed, som skulle vedtages af centrets bestyrelse i 2014, er blevet delt i henholdsvis en politik for eksterne eksperter og en politik for medarbejderne; noterer sig, at disse politikker vil være klar til at blive vedtaget af centrets bestyrelse i 2015; opfordrer centret til at informere dechargemyndigheden om vedtagelsen af ovennævnte politikker;
   b. CV'er og interesseerklæringer fra medlemmer af centrets bestyrelse, rådgivende forum og øverste ledelse er blevet offentliggjort på centrets websted;
   c. oplysninger om dets aktiviteters indvirkning på Unionens borgere forefindes på centrets websted i form af forskellige dokumenttyper, herunder pressemeddelelser, nyhedsbreve, resultater af videnskabelig forskning og specifikke rapporter;

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed

3.   bemærker med bekymring, på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der – til trods for at centret har forbedret sin forvaltning af udbudsprocedurerne – i forbindelse med et udbud, der blev iværksat i 2013, var modstridende oplysningerne i henholdsvis udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne, hvilket kan have påvirket konkurrenceprocessen og resultatet af udbuddet; anerkender, at centret som følge af Revisionsrettens revision omgående traf korrigerende foranstaltninger, og at rammekontrakten blev annulleret;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

4.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en relativt lav budgetgennemførelsesgrad på 92,96 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 74,14 %; bemærker med bekymring, at der forekom annulleringer af bevillinger i alle budgetafsnit, og påpeger, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger faldt med 2,12 % i forhold til det foregående år;

5.  konstaterer på baggrund af oplysninger fra centret, at det havde reserveret midler fra 2013-budgettet til tilpasninger med tilbagevirkende kraft af medarbejdernes vederlag; erkender, at EU-Domstolen i årets sidste kvartal fastslog, at centret ikke kunne anvende disse midler til andre formål;

6.  bemærker, at centret i 2013 havde et positivt budgetresultat, som, når det lægges sammen med det negative resultat fra tidligere år, gav et samlet positivt resultat; bemærker, at 2 012 975 EUR skal betales tilbage til Kommissionen i 2014 i forbindelse med 2013-budgettet;

Forpligtelser og fremførsler

7.  bemærker med bekymring, at niveauet af forpligtede bevillinger, der blev fremført til 2014, var relativt højt: 1 714 484 EUR (26 %) under afsnit II (administrationsudgifter) og 7 907 139 EUR (44 %) under afsnit III (aktionsudgifter); erkender, at fremførslerne under afsnit II hovedsagelig var relateret til indkøb af IT-hardware og ‑software og den igangværende eksterne vurdering af centret; noterer sig, at fremførslerne under afsnit III hovedsagelig vedrørte flerårige projekter og IT-artikler, hvis aktiviteter var gennemført, og hvis betalinger var afholdt i overensstemmelse med de operationelle behov;

8.  beklager, at Revisionsretten kunne konstatere svagheder ved budgetplanlægningen og -gennemførelsen for operationelle møder, som navnlig skyldtes, at fremmøde samt hotel- og flyomkostninger var ansat for højt; er bekymret over, at 29 % af 2013-bevillingerne og 59 % af fremførslerne fra 2012 for den pågældende budgetpost blev annulleret, i tillæg til 38 % af de forpligtede 2013-bevillinger til operationelle møder, der blev fremført til 2014; opfordrer centret til at overholde det budgetmæssige princip om etårighed og forbedre dets økonomiske forvaltning i denne henseende;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

9.  noterer sig, at hverken stikprøverne af transaktionerne eller andre revisionsresultater for 2013 har afstedkommet nogen bemærkninger til centrets udbudsprocedurer i Revisionsrettens beretning;

10.  noterer sig centrets initiativ til at styrke området for offentlige indkøb ved at etablere en indkøbsafdeling og en juridisk afdeling samt ved at omstrukturere sine indkøbs- og finansieringsaktiviteter;

11.   noterer sig, at Revisionsrettens beretning ikke indeholdt nogen bemærkninger vedrørende centrets ansættelsesprocesdurer;

12.  bemærker, at 190 af 198 stillinger som fastsat i stillingsfortegnelsen var blevet besat ved udgangen af 2013; anerkender den forbedrede beskæftigelsesgrad sammenlignet med 2012;

Intern kontrol

13.   noterer sig på baggrund af oplysninger fra centret, at der var forsinkelser i planen for efterfølgende kontrol af tilskud for 2012, og at den var blevet kørt sammen med planen for kontrol af tilskud for 2013; anerkender, at planen for kontrol af tilskud for 2013 er ved at blive gennemført med hjælp fra et eksternt revisionsfirma, som blev hyret inden for rammerne af Kommissionens rammekontrakt for levering af teknisk bistand inden for revision og kontrol; opfordrer centret til at informere dechargemyndigheden om resultaterne af de udvalgte revisioner, som er ved at blive gennemført i henhold til planen for 2013;

Intern revision

14.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2013 foretog en fuldstændig risikovurdering, som resulterede i dens strategiske plan for intern revision for centret og udarbejdelsen af en fortegnelse over emner, der foreslås medtaget i revisionen for perioden 2014-2016; erkender, at der ikke blev foretaget yderligere revisionsopgaver af IAS;

15.  bemærker, at IAS fulgte op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger gennem en skrivebordskontrol; erfarer fra centret, at der ikke var nogen udestående "meget vigtige" eller "kritiske" anbefalinger pr. 31. december 2013;

o
o   o

16.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik