Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2109(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0069/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0069/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.30
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0139

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 490kWORD 99k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2109(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(5), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0069/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 123.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 123.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2109(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(5), και ιδίως το άρθρο 23,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013 , για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0069/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 123.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 123.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2109(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0069/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (το «Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2013 ήταν 58 315 000 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2013 ανερχόταν στα 56 727 000 EUR, ποσό αμετάβλητο σε σύγκριση με το 2012 το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,039% του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο («Συνέδριο») δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το 2012

1.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, όσον αφορά τις τρεις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει το Συνέδριο στην έκθεση απαλλαγής του για το 2012, δύο επισημαίνονται πλέον από το Συνέδριο με την ένδειξη «άνευ αντικειμένου» και μία «σε εξέλιξη»· επισημαίνει ότι το θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά εκ των υστέρων επαληθεύσεις που δεν υποστηρίζονται με επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με την επιλεξιμότητα και την ακρίβεια της δήλωσης κόστους· επισημαίνει με ανησυχία ότι το Κέντρο υιοθέτησε στρατηγική εκ των υστέρων επαληθεύσεων με δεκάμηνη καθυστέρηση· αναμένει ότι το Κέντρο θα ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το εν εξελίξει ζήτημα·

2.  επισημαίνει ότι, κατά το Κέντρο:

   α) η αναθεωρημένη μορφή της ολοκληρωμένης πολιτικής του Κέντρου για την ανεξαρτησία, η οποία επρόκειτο να εγκριθεί το 2014 από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, έχει χωριστεί σε μία πολιτική όσον αφορά τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και μία πολιτική όσον αφορά το προσωπικό· επισημαίνει ότι οι εν λόγω πολιτικές θα είναι έτοιμες προς έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου το 2015· καλεί το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έγκριση των παραπάνω πολιτικών·
   β) τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συμβουλευτικού σώματος και των ανώτερων διοικητικών στελεχών του Κέντρου έχουν δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου·
   γ) στον ιστότοπο του Κέντρου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του στους πολίτες της Ένωσης, μέσω της κατ’ έτος δημοσίευσης διαφόρων τύπων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων δελτίων Τύπου, ενημερωτικών δελτίων, αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών και ειδικών εκθέσεων·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

3.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, μολονότι το Κέντρο βελτίωσε τη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, σε μια διαδικασία που δρομολογήθηκε το 2013 οι πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην προκήρυξη του διαγωνισμού και τη συγγραφή υποχρεώσεων ήταν αντιφατικές, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε τη διαδικασία και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού· επισημαίνει ότι, έπειτα από τον έλεγχο του Συνεδρίου, το Κέντρο έλαβε αμέσως διορθωτικά μέτρα και η σύμβαση-πλαίσιο ακυρώθηκε·

Δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση

4.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα σχετικά χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (92,96%), και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 74,14%· επισημαίνει με ανησυχία ότι υπήρχαν ακυρώσεις πιστώσεων σε όλους τους τίτλους του προϋπολογισμού, και επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών μειώθηκε κατά 2,12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

5.  διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι είχε διατηρηθεί αποθεματικό κεφάλαιο από τον προϋπολογισμό του 2013 για αναδρομικές μισθολογικές προσαρμογές· επισημαίνει ότι, το τελευταίο τρίμηνο του έτους, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το Κέντρο δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει το εν λόγω κεφάλαιο για άλλους σκοπούς·

6.  επισημαίνει ότι, το 2013, το Κέντρο είχε θετικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το οποίο, μετά από συνυπολογισμό του αρνητικού αποτελέσματος προηγούμενων ετών, κατέληξε σε συνολικά θετικό ισολογισμό· επισημαίνει ότι, ως εκ τούτου, το 2014 πρέπει να επιστραφούν στην Επιτροπή 2 012 975 EUR από τον προϋπολογισμό του 2013·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

7.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014 ήταν σχετικά υψηλό και ανήλθε σε 1 714 484 EUR (26%) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και σε 7 907 139 EUR (44%) για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες)· γνωρίζει ότι, όσον αφορά τον τίτλο ΙΙ, οι μεταφορές συνδέονταν κυρίως με την προμήθεια υλικού και λογισμικού ΤΠ και την εν εξελίξει εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου· επισημαίνει ότι, όσον αφορά τον τίτλο ΙΙΙ, οι μεταφορές αφορούσαν κυρίως πολυετή έργα και στοιχεία ΤΠ για τα οποία υλοποιήθηκαν δραστηριότητες και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες·

8.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στον προγραμματισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού που αφορά τις επιχειρησιακές συνεδριάσεις, κυρίως λόγω υπερεκτίμησης της συμμετοχής και των δαπανών για τα ξενοδοχεία και τις πτήσεις· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, όσον αφορά την αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού, ακυρώθηκε το 29% των πιστώσεων του 2013 και το 59% των μεταφορών από το 2012, ενώ το 38% των ανειλημμένων πιστώσεων του 2013 για επιχειρησιακές συνεδριάσεις μεταφέρθηκε στο 2014· καλεί το Κέντρο να τηρεί τη δημοσιονομική αρχή της ετήσιας διάρκειας και να βελτιώσει τη δημοσιονομική διαχείρισή του στο πλαίσιο αυτό·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

9.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Συνεδρίου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2013 με βάση τις πράξεις του δείγματος ή άλλες διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο·

10.  επισημαίνει την πρωτοβουλία του Κέντρου να ενισχύσει τον τομέα της σύναψης συμβάσεων συγκροτώντας το τμήμα προμηθειών και το τμήμα νομικών υπηρεσιών και αναδιαρθρώνοντας τις δραστηριότητές του όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τα οικονομικά·

11.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Συνεδρίου δεν περιλάμβανε παρατηρήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων του Κέντρου·

12.  επισημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 2013 είχαν πληρωθεί οι 190 από τις 198 θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμα· επισημαίνει τη βελτίωση του ποσοστού κάλυψης θέσεων σε σύγκριση με το 2012·

Εσωτερικοί έλεγχοι

13.  επισημαίνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι σημειώθηκαν καθυστερήσεις όσον αφορά το σχέδιο εκ των υστέρων επαλήθευσης επιχορηγήσεων για το 2012, και αυτό συγχωνεύθηκε με το αντίστοιχο σχέδιο για το 2013· επισημαίνει ότι το σχέδιο επαλήθευσης επιχορηγήσεων για το 2013 υλοποιείται με τη βοήθεια εταιρείας εξωτερικού ελέγχου, η οποία ανέλαβε το εν λόγω έργο βάσει της σύμβασης-πλαισίου της Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στον τομέα των λογιστικών και λοιπών ελέγχων· καλεί το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα των επιλεγμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο του 2013·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

14.  επισημαίνει ότι το 2013 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής διενήργησε πλήρη εκτίμηση κινδύνου, η οποία κατέληξε σε στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για το Κέντρο, με προτεινόμενους τομείς ελέγχου για την περίοδο 2014-2016· επισημαίνει ότι η IAS δεν εκτέλεσε άλλη αποστολή ελέγχου·

15.  επισημαίνει ότι η IAS παρακολούθησε την εφαρμογή των προηγούμενων συστάσεών της με εξέταση βάσει εγγράφων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέθεσε το Κέντρο, στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν εκκρεμούσε καμιά πολύ σημαντική ή κρίσιμης σημασίας σύσταση·

o
o   o

16.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1)Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου