Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2109(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0069/2015

Teksty złożone :

A8-0069/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.30
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0139

Teksty przyjęte
PDF 500kWORD 94k
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
P8_TA(2015)0139A8-0069/2015
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013 (2014/2109(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(5), a w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0069/2015),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2013;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 123.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 123.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013 (2014/2109(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013, wraz z odpowiedziami Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2013 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(5), a w szczególności jego art. 23,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(7), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0069/2015),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zostało przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 123.
(2) Dz.U. C 442 z 10.12.2014, s. 123.
(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(7) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013 (2014/2109(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0069/2015),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (zwanego dalej „Centrum”) za rok budżetowy 2013 zamknął się kwotą 58 315 000 EUR, co stanowi wzrost o 0,2% w porównaniu z 2012 r.;

B.  mając na uwadze, że łączny wkład Unii do budżetu Centrum na 2013 r. wyniósł 56 727 000 EUR, bez zmian w porównaniu z 2012 r., co stanowi 0,039% całkowitego budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu („sprawozdanie Trybunału”) dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2013 Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2012

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że spośród trzech uwag wystosowanych w sprawozdaniu w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Trybunał oznaczył dwie z nich jako „nie dotyczy” i jedną jako „w trakcie realizacji”; zauważa, że uwaga „w trakcie realizacji” dotyczy kwestii kontroli ex ante, które nie są poparte wystarczającą dokumentacją dotyczącą kwalifikowalności i poprawności deklarowanych wydatków; z zaniepokojeniem zauważa, że Centrum przyjęło strategię dotyczącą kontroli ex post z dziesięciomiesięcznym opóźnieniem; oczekuje, że Centrum poinformuje organ udzielający absolutorium niezwłocznie po zakończeniu kwestii „w trakcie realizacji”;

2.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że:

   a) zmieniona wersja kompleksowej polityki dotyczącej niezależności Centrum, którą zarząd Centrum miał przyjąć w 2014 r., została podzielona na politykę dotyczącą ekspertów zewnętrznych i politykę dotyczącą pracowników; zauważa, że te polityki będą gotowe do przyjęcia przez zarząd Centrum w 2015 r.; wzywa Centrum do informowania organu udzielającego absolutorium o przyjęciu powyższych polityk;
   b) życiorysy i oświadczenia o braku konfliktu interesów składane przez członków zarządu, forum doradczego i kadry kierowniczej wyższego szczebla zostały udostępnione publicznie na stronie internetowej Centrum;
   c) na stronie internetowej Centrum udostępniono informacje o wpływie jego działalności na obywateli UE dzięki publikacji kilku rodzajów dokumentów, w tym komunikatów prasowych, newsletterów, wyników badań naukowych i sprawozdań szczegółowych;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

3.   na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa z zaniepokojeniem, że chociaż Centrum poprawiło zarządzanie procedurami udzielania zamówień, w przypadku jednej z procedur rozpoczętej w 2013 r. informacje podane w ogłoszeniu o zamówieniu były sprzeczne z informacjami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co mogło mieć wpływ na warunki konkurencji oraz na wynik procedury; przyznaje, że w następstwie kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Centrum niezwłocznie podjęło działania naprawcze i unieważniło umowę ramową;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2013 doprowadziły do osiągnięcia stosunkowo niskiego wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 92,96 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 74,14 %; z zaniepokojeniem zauważa, że anulowane środki pojawiają się w każdym dziale i zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności zmniejszył się o 2,12 % w porównaniu z poprzednim rokiem;

5.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum stwierdza, że zarezerwowało ono środki w budżecie na rok 2013 na wsteczne indeksacje wynagrodzeń pracowników; przyznaje, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w ostatnim kwartale roku, że Centrum nie mogło wykorzystać tych środków na inne cele;

6.  zauważa, że w 2013 r. Centrum zanotowało dodatni wynik budżetu, który – zsumowany z ujemnym saldem z poprzednich lat – dał w sumie ogólne dodatnie saldo budżetu; zauważa, że w wyniku tego w 2014 r. należy zwrócić Komisji kwotę 2 012 975 EUR ze środków budżetu na 2013 r.;

Zobowiązania i przeniesienia

7.  zauważa z zaniepokojeniem, że poziom zaciągniętych zobowiązań przeniesionych na rok 2014 jest stosunkowo wysoki i wynosi 1 714 484 EUR (26 %) w dziale II (wydatki administracyjne) i 7 907 139 EUR (44 %) w dziale III (wydatki operacyjne); przyznaje, że w dziale II przeniesienia są przede wszystkim związane z zaopatrzeniem w sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz z bieżącą oceną zewnętrzną Centrum; zauważa, że przeniesienia środków w dziale III, na które zaciągnięto zobowiązania, dotyczyły przede wszystkim projektów wieloletnich oraz pozycji informatycznych, przy czym działania, na które środki te były przeznaczone, i związane z nimi płatności były realizowane stosownie do potrzeb operacyjnych;

8.  ubolewa, że Trybunał stwierdził niedociągnięcia w zakresie planowania i wykonania budżetu przeznaczonego na spotkania operacyjne, głównie z powodu przeszacowania liczby uczestników oraz kosztów zakwaterowania i przelotów; jest zaniepokojony, że w przypadku odnośnej linii budżetowej 29 % środków z roku 2013 i 59 % przeniesień z roku 2012 zostało anulowanych, oprócz 38 % środków, na które zaciągnięto zobowiązania w 2013 r. na spotkania operacyjne, przeniesionych na rok 2014; wzywa Centrum do przestrzegania budżetowej zasady jednoroczności i do poprawy zarządzania finansami w tym względzie;

Procedury przetargowe i procedury naboru pracowników

9.  zwraca uwagę, że w odniesieniu do roku 2013 ani transakcje objęte próbą, ani inne ustalenia w ramach kontroli nie skłoniły Trybunału do zawarcia w swoim sprawozdaniu uwag na temat procedur przetargowych Centrum;

10.  odnotowuje podjętą przez Centrum inicjatywę na rzecz usprawnień w dziedzinie zamówień, polegającą na utworzeniu sekcji zamówień i sekcji prawnej oraz na restrukturyzacji działań w zakresie zamówień i finansów;

11.   zwraca uwagę, że sprawozdanie Trybunału nie zawierało żadnych uwag dotyczących procedur naboru pracowników Centrum;

12.  odnotowuje, że do końca 2013 r. obsadzono 190 spośród 198 stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia; przyjmuje do wiadomości lepszy poziom zatrudnienia w porównaniu z rokiem 2012;

Kontrole wewnętrzne

13.   na podstawie informacji przekazanych przez Centrum zauważa, że w realizacji planu weryfikacji ex post w odniesieniu do dotacji z roku 2012 wystąpiły opóźnienia i został on połączony z planem weryfikacji dotacji z roku 2013 r.; przyznaje, że plan weryfikacji dotacji z roku 2013 jest wdrażany z pomocą zewnętrznej firmy audytorskiej zatrudnionej na mocy umowy ramowej Komisji o dostarczanie usług wsparcia technicznego w zakresie audytów i kontroli; wzywa Centrum do informowania organu udzielającego absolutorium o wynikach wybranych audytów dokonanych w ramach planu na rok 2013;

Audyt wewnętrzny

14.  odnotowuje, że w 2013 r. służba audytu wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła pełną ocenę ryzyka, która stanowi podstawę strategicznego planu kontroli wewnętrznej dla Centrum i zawiera wykaz zagadnień zaproponowanych na lata 2014‒2016; przyznaje, że IAS nie wykonała żadnego innego zlecenia audytu;

15.  zauważa, że IAS śledziła wdrażanie swoich wcześniejszych zaleceń za pomocą przeglądu informacji przekazanych przez Centrum; na podstawie informacji uzyskanych od Centrum przyznaje, że od 31 grudnia 2013 r. nie wystosowano żadnych bardzo ważnych bądź krytycznych zaleceń;

o
o   o

16.  jeżeli chodzi o inne uwagi towarzyszące decyzji o udzieleniu absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 29 kwietnia 2015 r.(1) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.

(1)Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0130.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności