Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2116(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0073/2015

Внесени текстове :

A8-0073/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.31
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0140

Приети текстове
PDF 579kWORD 105k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите
P8_TA(2015)0140A8-0073/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година (2014/2116(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8‑0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/EО, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 97 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0073/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по химикалите във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикалите, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 132.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 132.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година (2014/2116(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/EО, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(5), и по-специално член 97 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0073/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикалите са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикалите, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 132.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 132.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година (2014/2116(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0073/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция по химикалите („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 107 270 800 EUR,

Б.  като има предвид, че Агенцията е получила от Комисията и Инструмента за предприсъединителна помощ субсидии на Съюза в размер на 7 632 000 EUR, предварително финансиране в размер на 103 524 EUR, както и други вноски и финансиране от Комисията в размер на 920 900 EUR,

В.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата („Палатата“) заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

1.  Отбелязва, че от 2012 г. на Агенцията е възложена задачата да управлява и прилага техническите, научните и административните аспекти на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (Регламента за биоцидите)(1), както и подобни задачи, свързани с износа и вноса на опасни химикали в съответствие с Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета (Регламента за предварително обоснованото съгласие )(2);

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

2.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на два коментара, направени в доклада ѝ за 2011 г. и маркирани като „текущи“ в доклада ѝ за 2012 г., е предприето едно корективно действие, като в доклада на Сметната палата единият коментар е маркиран като „завършен“, а за другия е отбелязано „не е приложимо“; освен това посочва, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., е предприето едно корективно действие и единият коментар е маркиран като „завършен“, а за другия е отбелязано „не е приложимо“;

3.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че:

   a. през 2013 г. е разработена и внедрена официална политика за управление на дълготрайните материални активи; отбелязва, че Сметната палата счита свързаната с този въпрос препоръка в доклада си за изпълнена;
   б. Агенцията е публикувала автобиографиите и декларациите за интереси на всички членове на управителния съвет на своята интернет страница;
   в. информация относно ефекта от дейностите на Агенцията за гражданите на Съюза е предоставена на интернет страницата на Агенцията чрез множество инструменти и чрез публикуване на някои стратегически документи, като например общи доклади или доклади за оценка;

Бюджет и финансово управление

4.  Отбелязва, че по отношение на Регламента за биоцидите разходите на Агенцията във връзка с биоцидните продукти се финансират частично чрез такси, плащани от промишлеността, и частично – чрез субсидия от Съюза, както се посочва в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002; отбелязва, че през 2013 г. по-голямата част от разходите в бюджета на Агенцията са финансирани чрез субсидия от Съюза, тъй като Агенцията започна фактурирането на регистрираните субекти в съответствие с Регламента за биоцидите от 1 септември 2013 г.;

5.  Отбелязва освен това, че Агенцията е била подкрепена със сума от 920 900 EUR от Комисията като компенсация за нереализиран приход и че на 30 декември 2013 г. е получена извънредна еднократна доброволна вноска от 177 057 EUR от Норвегия (предназначена за развитието на услуги на Агенцията, свързани с биоцидните продукти);

6.  Отбелязва, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламента REACH), Агенцията се финансира чрез такси, плащани от промишлеността за регистрирането на химически вещества, и евентуално чрез балансираща субсидия от Съюза в съответствие с посоченото в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002; отбелязва освен това, че за трета поредна година през 2013 г. Агенцията се финансира напълно от приходите си от такси за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, както и за операциите по класифициране, етикетиране и опаковане;

7.  Отбелязва, че в съответствие с Регламента за предварително обоснованото съгласие разходите на Агенцията през 2013 г. са били финансирани чрез субсидия от общия бюджет на Съюза;

8.  Обръща внимание на факта, че бюджетните приходи от такси възлизат на 86 113 139 EUR, изразени в получени парични средства; подчертава, че за изпълнението на дейностите по Регламента за биоцидите и Регламента за предварително обоснованото съгласие е предоставена сума в размер на 7 632 000 EUR от общия бюджет на Съюза; посочва, че тази сума представлява 0,005% от общия бюджет на Съюза;

9.  Отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 98,64% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 86,18%; отбелязва, че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания се е увеличил с 3,28% в сравнение с предходната година; освен това отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че счита степента на изпълнение на бюджета по дял I и дял II за задоволителна;

Поети задължения и преноси

10.  Отбелязва със загриженост, че равнището на пренесените бюджетни кредити за поети задължения за 2014 г. остава високо – 46% за дялове III, IV и V (оперативни разходи); все пак установява от доклада на Сметната палата, че тези преноси са главно в резултат на многогодишния характер на планираните проекти за разработване на информационни системи, разходи за услуги за писмен превод, които са заявени, но не са получени до края на годината, както и процедури за оценка на вещества, за които нормативно определеният срок е февруари 2014 г.; призовава Агенцията да продължава да следи за нивото на пренасяните бюджетни кредити по оперативните дялове;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

11.  Отбелязва, че за 2013 г. нито извадката от операции, нито други одитни констатации са довели до забележки относно процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията в доклада на Сметната палата; отбелязва също така, че в доклада на Сметната палата не са направени никакви коментари по отношение на процедурите на Агенцията за набиране на персонал;

12.  Посочва, че свързаните с персонала разходи са се увеличили с 11% между 2012 и 2013 г.; посочва също така, че 468 от 503-те бройки в щатното разписание са били заети и че към края на 2013 г. в Агенцията са работили 95 договорно наети лица и командировани национални експерти;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

13.  Отбелязва, че Агенцията е последвала препоръките в специалния доклад на Сметната палата № 15/2012 относно управлението на конфликти на интереси в избрани агенции на ЕС и очаква от Агенцията да ги прилага стриктно;

14.  Отбелязва със загриженост, че Агенцията предоставя регистрационни номера – предварително условие за продължаване на производствения процес или пускане на пазара на химично вещество – след лесна автоматична проверка за пълнота на досието; отбелязва обаче, че тя не отнема регистрационни номера, дори при откриването на явно и продължително неизпълнение на изискванията по регистрационните досиета;

15.  Отбелязва със загриженост големия брой регистрационни досиета, характеризиращи се с несъответствия, както и факта, че Агенцията се въздържа от посочване и порицаване на дружествата, нарушаващи изискванията;

16.  Потвърждава факта, че Агенцията има прозрачни декларации за интереси и приканва Агенцията да прави редовен преглед на вътрешните си процедури и да продължи да подобрява политиките си, за да гарантира независимост и прозрачност във всички области на своята дейност, като включва както вътрешния, така и външния персонал;

17.  Отбелязва платформата на Агенцията за дискусии с неправителствени организации като полезен форум за обсъждане на актуални въпроси от интерес за гражданското общество;

Прилагане на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали

18.  Отбелязва назначаването на пратеник за малките и средните предприятия (МСП), който да защитава интересите на по-малките предприятия във външен и вътрешен план в рамките на Агенцията; освен това отбелязва, че приоритет на Агенцията е осигуряването на активна подкрепа, за да могат МСП да изпълнят изискванията, без това да представлява непропорционална тежест за тях;

19.  Отбелязва предприетите действия с цел подобряване на комуникацията между Агенцията и нейните бенефициери; в тази връзка отбелязва разработването на информационни инструменти, като например често задавани въпроси или технически указания, и публикуването на пътна карта преди крайния срок за регистрация, както и осигуряването на подкрепа за националните бюра за помощ; счита, че Агенцията следва да достигне до повече потребители надолу по веригата;

20.  Отбелязва със загриженост начина, по който Агенцията прилага процеса за даване на разрешение като част от Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, като се акцентира по-скоро върху осигуряването на помощ за дружествата във връзка с получаването на разрешение за използването на вещества, пораждащи много сериозно безпокойство, отколкото върху помагането на дружествата в същата степен с оглед стимулиране на иновациите и замяна на най-опасните химични вещества с по-безопасни алтернативи;

21.  Отбелязва със загриженост, че Агенцията не оценява правилно исканията за поверителност във връзка с подаването на заявления за разрешение;

Вътрешен одит

22.  Установява въз основа на общия доклад на Агенцията, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит на „Управление на комисиите в Европейската агенция по химикалите“, което е довело до седем препоръки, включително една препоръка, маркирана като „много важна“;

23.  Отбелязва, че една много важна препоръка се отнася до преразглеждане на тълкуването на Агенцията за срока на приключване на становищата на комисията за оценка на риска във връзка с веществата, предложени за хармонизирано класифициране, етикетиране и опаковане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(3);

24.  Отбелязва, че структурата за вътрешен одит на Агенцията (IAC) е извършила одити за получаване на увереност по отношение на използването на видеонаблюдение в сградите на Агенцията, както и относно секретариата на форума и управлението на документите и регистрите; отбелязва, че плановете за действие са разработени в отговор на препоръките на IAS и IAC;

25.  Приветства извършването от Агенцията на одит с цел повишаване на ефикасността на процедурите за възлагане на обществени поръчки и управление на договори, в резултат на който са били планирани действия, които да бъдат извършени през 2014 г.;

Други коментари

26.  Отбелязва със загриженост, че изпълнителният директор на Агенцията е изразил някои резерви по отношение на своята декларация за 2013 г., тъй като правомощията на Агенцията не обхващат осъществяването на контрол или инспекции на национално равнище и поради това не може да се потвърди дали на пазара на Съюза се разпространяват единствено регистрирани или разрешени вещества, за които е заплатена такса на Агенцията;

27.  Приветства примерните мерки, предприети от Агенцията по отношение на прилагането на икономически ефективни и екологосъобразни решения; насърчава Агенцията да продължи тази добра практика;

28.  Отново отправя искане към Агенцията да изяснява в своята вътрешна и външна комуникация, че получава финансови средства, предоставени от общия бюджет на Съюза (субсидия на Съюза), а не субсидия от Комисията или субсидия от Общността;

o
o   o

29.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(4) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).
(3) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
(4) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност