Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2116(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0073/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0073/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.31
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0140

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 503kWORD 111k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
P8_TA(2015)0140A8-0073/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2116(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 97,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0073/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 132.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 132.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2116(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 97,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0073/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 132.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 132.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2116(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0073/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 107 270 800 EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός έλαβε ενωσιακές επιχορηγήσεις ύψους 7 632 000 EUR από την Επιτροπή και προχρηματοδότηση από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας ύψους 103 524 EUR, καθώς και άλλες συνεισφορές και χρηματοδοτήσεις από την Επιτροπή, ύψους 920 900 EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

1.  σημειώνει ότι, από το 2012, ο Οργανισμός έχει αναλάβει την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται και να διεκπεραιώνει τεχνικές, επιστημονικές και διοικητικές πτυχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κανονισμός περί βιοκτόνων)(1), καθώς και παρόμοιες αρμοδιότητες σε σχέση με τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2)·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2012

2.  επισημαίνει, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 και οι οποίες χαρακτηρίζονται «σε εξέλιξη» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα για μία από αυτές, η οποία στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2013 χαρακτηρίζεται ότι «ολοκληρώθηκε», ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζεται «άνευ αντικειμένου.»· σημειώνει, επιπλέον, σε σχέση με τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα για μία από αυτές, η οποία επισημαίνεται πλέον ότι «ολοκληρώθηκε», ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζεται «άνευ αντικειμένου»·

3.  επισημαίνει ότι, με βάση τα στοιχεία που διέθεσε ο Οργανισμός:

   α) το 2013 θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε μια επίσημη πολιτική όσον αφορά τη διαχείριση παγίων στοιχείων ενεργητικού· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε τη σχετική σύσταση στην έκθεσή του ως ολοκληρωμένη·
   β) ο Οργανισμός έχει δημοσιεύσει στον ιστότοπό του τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του·
   γ) τα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στους πολίτες της Ένωσης παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού μέσω πολλαπλών εργαλείων και μέσω της δημοσιοποίησης στρατηγικών εγγράφων όπως οι ετήσιες εκθέσεις ή οι εκθέσεις αξιολόγησης·

Δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση

4.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τον κανονισμό περί βιοκτόνων, οι δαπάνες του Οργανισμού σε σχέση με τα βιοκτόνα χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία και εν μέρει μέσω επιχορήγησης της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002· σημειώνει ότι, το 2013, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού δαπανών του Οργανισμού χρηματοδοτήθηκε από επιχορήγηση της Ένωσης, διότι η χρέωση των εγγεγραμμένων δυνάμει του κανονισμού για τα βιοκτόνα ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2013·

5.  σημειώνει επίσης ότι ο Οργανισμός υποστηρίχτηκε από την Επιτροπή με ποσό 920 900 EUR, ως αντιστάθμιση για τα μη εισπραχθέντα έσοδα, και ότι η Νορβηγία απέστειλε, στις 30 Δεκεμβρίου 2013, έκτακτη εθελοντική συνεισφορά ύψους 177 057 EUR (για να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των σχετικών με τα βιοκτόνα υπηρεσιών στον Οργανισμό)·

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 («κανονισμός REACH»), ο Οργανισμός χρηματοδοτείται μέσω των τελών που καταβάλλει η βιομηχανία για την καταχώρηση χημικών ουσιών και μέσω πιθανής εξισορροπητικής επιχορήγησης της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002· σημειώνει, ακόμα, ότι το 2013, για τρίτο συνεχές έτος, ο Οργανισμός χρηματοδοτήθηκε πλήρως από τα τέλη για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων, καθώς και για τις εργασίες ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας·

7.  σημειώνει ότι, όπως προβλέπει ο κανονισμός για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι δαπάνες του Οργανισμού το 2013 χρηματοδοτήθηκαν με επιχορήγηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

8.  επισημαίνει ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού από τέλη και επιβαρύνσεις που εισπράχθηκαν σε μετρητά ανήλθαν σε 86 113 139 EUR· τονίζει ότι για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους κανονισμούς για τα βιοκτόνα και για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, χορηγήθηκε από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ποσό ύψους 7 632 000 EUR· τονίζει ότι αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει το 0,005 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης·

9.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,64%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 86,18%· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών αυξήθηκε κατά 3,28% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού όσον αφορά τους τίτλους Ι και ΙΙ θεωρούνται ικανοποιητικά·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

10.  σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014 (46%) παραμένει υψηλό για τους τίτλους ΙΙΙ, IV και V (επιχειρησιακές δαπάνες)· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι μεταφορές αυτές ήταν κυρίως αποτέλεσμα του πολυετούς χαρακτήρα των προγραμματισμένων έργων ανάπτυξης ΤΠ, της δαπάνης για μεταφράσεις που ζητήθηκαν αλλά δεν είχαν παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους, και των αξιολογήσεων ουσιών για τις οποίες η προθεσμία, βάσει των σχετικών κανονιστικών διατάξεων, έληγε τον Φεβρουάριο του 2014· καλεί τον Οργανισμό να εξακολουθήσει να είναι προσεκτικός όσον αφορά το επίπεδο των μεταφορών στους επιχειρησιακούς τίτλους·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

11.  σημειώνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2013 δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Οργανισμού με βάση τις πράξεις του δείγματος ή άλλες διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο· σημειώνει επίσης ότι, στην έκθεσή του, το Συνέδριο δεν προέβη σε σχόλια όσον αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων του Οργανισμού·

12.  τονίζει ότι οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 11% μεταξύ 2012 και 2013· σημειώνει επίσης ότι, από τις 503 διαθέσιμες θέσεις, οι 468 είχαν καλυφθεί και ότι στα τέλη 2013 απασχολούνταν 95 συμβασιούχοι υπάλληλοι και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

13.  επισημαίνει ότι ο Οργανισμός ακολούθησε τις συστάσεις που περιλαμβάνει η Ειδική Έκθεση αριθ. 15/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε επιλεγμένους οργανισμούς της ΕΕ, και αναμένει ότι ο Οργανισμός θα τις εφαρμόσει αυστηρά·

14.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός χορηγεί αριθμούς καταχώρισης –που αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί η συνέχιση της παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά των χημικών ουσιών– μετά από απλό και αυτοματοποιημένο έλεγχο πληρότητας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν αποσύρει αριθμούς καταχώρησης, ακόμη κι αν διαπιστωθεί σαφής και μόνιμη μη συμμόρφωση των φακέλων καταχώρησης·

15.  επισημαίνει με ανησυχία το υψηλό επίπεδο μη συμμορφούμενων φακέλων καταχώρησης, και το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν κατονομάζει ούτε εκθέτει στο κοινό της μη συμμορφούμενες επιχειρήσεις·

16.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός έχει διαφανείς δηλώσεις συμφερόντων, και τον καλεί να επανεξετάζει συνεχώς τις εσωτερικές διαδικασίες του και να βελτιώσει περαιτέρω τις πολιτικές του, ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η διαφάνεια σε όλα τα πεδία εργασίας του Οργανισμού, καλύπτοντας τόσο το εξωτερικό όσο και το έκτακτο προσωπικό του·

17.  επισημαίνει την πλατφόρμα διαλόγου του Οργανισμού με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ως χρήσιμο φόρουμ για τη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων ενδιαφέροντος για την κοινωνία των πολιτών·

Υλοποίηση του REACH

18.  σημειώνει τον ορισμό ενός πρεσβευτή των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων αυτών εκτός και εντός του Οργανισμού· σημειώνει επίσης ότι προτεραιότητα του Οργανισμού είναι να προσφέρει εντατική υποστήριξη στις ΜΜΕ ώστε αυτές να μπορούν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις, χωρίς να επωμίζονται υπερβολικό για αυτές βάρος·

19.  σημειώνει τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του Οργανισμού και των αποδεκτών των υπηρεσιών του· παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη εργαλείων των ΤΠ, όπως για τις συνήθεις ερωτήσεις ή την τεχνική καθοδήγηση, καθώς και τη δημοσίευση ενός χάρτη πορείας όταν πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας καταχώρησης και την υποστήριξη για τα εθνικά γραφεία υποστήριξης· θεωρεί ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να απευθυνθεί περισσότερο σε κατάντη χρήστες·

20.  επισημαίνει με ανησυχία τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός εφαρμόζει τη διαδικασία αδειοδότησης ως μέρος του κανονισμού REACH, προσανατολιζόμενος κυρίως στην παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για να αποκτούν άδεια χρήσης ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία αντί να βοηθά στον ίδιο βαθμό τις επιχειρήσεις ενθαρρύνοντας την υποκατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και την καινοτομία, μέσω της αντικατάστασής των ουσιών αυτών με άλλες, ασφαλέστερες·

21.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο Οργανισμός δεν αξιολογεί κατάλληλα τα αιτήματα εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο των αιτήσεων αδειοδότησης·

Εσωτερικός έλεγχος

22.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη γενική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 2013 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής διενήργησε έλεγχο σε σχέση με τη διαχείριση των επιτροπών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, από όπου προέκυψαν επτά συστάσεις, μεταξύ των οποίων μία χαρακτηρίστηκε «πολύ σημαντική»·

23.  σημειώνει ότι η πολύ σημαντική σύσταση αφορά την επανεξέταση της ερμηνείας που δίνει ο Οργανισμός στο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση των γνωμοδοτήσεων των επιτροπών όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου που αφορά ουσίες οι οποίες έχουν προταθεί για εναρμονισμένη ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία στη βάση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3)·

24.  σημειώνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) του Οργανισμού πραγματοποίησε ελέγχους επαλήθευσης σε σχέση με την εφαρμογή της βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, σε σχέση με τη γραμματεία του φόρουμ και σε σχέση με τη διαχείριση εγγράφων και αρχείων· διαπιστώνει ότι τα σχέδια δράσης αναπτύχθηκαν σε ανταπόκριση προς τις συστάσεις της IAS και του ΚΕΕ·

25.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Οργανισμός διεξήγαγε έλεγχο με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας στις διαδικασίες διαχείρισης συμβάσεων προμηθειών, ο οποίος απέδωσε ενέργειες που υλοποιούνται εντός του 2014·

Λοιπές παρατηρήσεις

26.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού διατύπωσε μια επιφύλαξη όσον αφορά τη δήλωση αξιοπιστίας του για το οικονομικό έτος 2013, δεδομένου ότι η εντολή του Οργανισμού δεν περιλαμβάνει ελέγχους ή επιθεωρήσεις σε εθνικό επίπεδο και, επομένως, δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακινούνταν μόνο καταχωρημένα ή εγκεκριμένα προϊόντα και ουσίες, για τα οποία έχει καταβληθεί σχετικό τέλος στον Οργανισμό·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα υποδειγματικά μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός όσον αφορά την εύρεση οικονομικά αποδοτικών και περιβαλλοντικά ασφαλών λύσεων· ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει αυτή την ορθή πρακτική·

28.  ζητεί εκ νέου από τον Οργανισμό να καθιστά σαφές στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία του, ότι λαμβάνει πόρους από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ενωσιακή επιχορήγηση) αντί «επιχορήγηση από την Επιτροπή» ή «κοινοτική επιχορήγηση»·

o
o   o

29.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(4) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (EE L 201 της 27.7.2012, σ. 60).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου