Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2116(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0073/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0073/2015

Rasprave :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.31
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0140

Usvojeni tekstovi
PDF 428kWORD 101k
Srijeda, 29. travnja 2015. - Strasbourg
Razrješnica za 2013.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
P8_TA(2015)0140A8-0073/2015
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013. (2014/2116(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(5), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8‑0073/2015),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2013.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 132.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 132.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 396, 30.12.2006., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2.Odluka Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013. (2014/2116(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir konačnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013. zajedno s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2013., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 17. veljače 2015. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(5), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8‑0073/2015),

1.  utvrđuje da konačna godišnja računovodstvena dokumentacija Europske agencije za kemikalije odgovara obliku u kojem je sadržana u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 442, 10.12.2014., str. 132.
(2) SL C 442, 10.12.2014., str. 132.
(3) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 396, 30.12.2006., str. 1.
(6) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3.Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013. (2014/2116(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0073/2015),

A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Europske agencije za kemikalije („Agencija”) za financijsku godinu 2013. iznosio 107 270 800 EUR;

B.  budući da je Agencija od Komisije primila subvencije Unije u iznosu od 7 632 000 EUR i predujam iz Instrumenta pretpristupne pomoći u visini od 103 524 EUR te druge doprinose i sredstva od Komisije u visini od 920 900 EUR;

C.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2013. („izvješće Suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

1.  napominje da je Agencija od 2012. zadužena za upravljanje tehničkim, znanstvenim i administrativnim aspektima Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o biocidnim proizvodima)(1) i njihovu provedbu, kao i za slične zadatke povezane s izvozom i uvozom opasnih kemikalija u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o prethodnom informiranom pristanku)(2);

Popratne mjere za razrješnicu za 2012. godinu

2.  primjećuje na temelju izvješća Revizorskog suda da je poduzeta jedna korektivna mjera u vezi s dvjema primjedbama koje su iznesene u njegovu izvješću za 2011. i koje u izvješću Revizorskog suda za 2012. nose oznaku „U tijekuˮ te je jedna primjedba u aktualnom izvješću Revizorskog suda za 2013. označena oznakom „Dovršenoˮ, a druga oznakom „Nije primjenjivoˮ; nadalje primjećuje da je za dvije primjedbe iz izvješća Revizorskog suda za 2012. kao odgovor poduzeta jedna korektivna mjera te je jedna primjedba označena oznakom „Dovršeno”, a druga oznakom „Nije primjenjivo”;

3.  na temelju navoda Agencije potvrđuje sljedeće:

   a. službena politika upravljanja fiksnom imovinom uvedena je i provodila se 2013.; napominje da je Revizorski sud zaključio da je preporuka iz njegova izvješća s tim u vezi provedena;
   b. Agencija je na svojoj internetskoj stranici objavila životopise i izjave o interesima svih članova upravnog odbora;
   c. informacije o utjecaju aktivnosti Agencije na građane Unije dostupne su na njezinoj internetskoj stranici s pomoću raznih alata te objavljivanjem strateških dokumenata kao što su opća izvješća ili izvješća o ocjeni;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  primjećuje da se, u vezi s Uredbom o biocidnim proizvodima, rashodi Agencije povezani s biocidnim proizvodima djelomično financiraju naknadama koje plaća industrija, a djelomično subvencijom Unije, kako je navedeno u članku 185. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002; napominje da je 2013. najveći dio rashodne strane proračuna Agencije financiran subvencijom Unije jer je s ispostavom računa subjektima upisanima u registar u skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima Agencija započela tek od 1. rujna 2013.;

5.  osim toga, napominje da je Agencija od Komisije primila potporu u iznosu od 920 900 EUR kao kompenzaciju za neostvareni prihod te da je 30. prosinca 2013. od Norveške primljen iznimni, jednokratni dobrovoljni doprinos u iznosu od 177 057 EUR (namijenjen razvoju usluga povezanih s biocidnim proizvodima u Agenciji);

6.  primjećuje da se, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH), Agencija financira naknadama koje za registraciju kemikalija plaća industrija te mogućom subvencijom Unije za uravnoteženje proračuna, kako je navedeno u članku 185. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002; napominje, osim toga, da se u 2013. Agencija treću godinu zaredom u potpunosti financira prihodima od naknade za registraciju, klasifikaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija te za operacije klasifikacije, označivanja i pakiranja;

7.  napominje da su, u skladu s Uredbom o prethodnom informiranom pristanku, rashodi Agencije u 2013. financirani subvencijom iz općeg proračuna Europske unije;

8.  skreće pozornost na činjenicu da je proračunski prihod od naknada i pristojbi u pogledu primljene gotovine iznosio 86 113 139 EUR; naglašava da je za provedbu aktivnosti u skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima i Uredbom o prethodnom informiranom pristanku u općem proračunu Europske unije predviđen iznos od 7 632 000 EUR; ističe da taj iznos predstavlja 0,005 % ukupnog proračuna Unije;

9.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,64 % i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 86,18 %; primjećuje da je u usporedbi s proteklom godinom stopa izvršenja odobrenih sredstava porasla za 3,28 %; nadalje primjećuje da Revizorski sud u svojem izvješću stope izvršenja proračuna za glave I. i II. smatra zadovoljavajućima;

Obveze i prijenosi

10.  sa zabrinutošću prima na znanje da je razina odobrenih sredstava za obveze prenesenih u 2014. i dalje visoka za glave III., IV. i V. (operativni troškovi) te iznosi 46 %; no na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da su ti prijenosi uglavnom rezultat višegodišnje prirode planiranih razvojnih informatičkih projekata, troškova naručenih prijevoda koji do kraja godine nisu bili isporučeni te evaluacije tvari za koje je propisani rok bio veljača 2014.; poziva Agenciju da nastavi paziti na razinu prijenosa u okviru operativnih glava;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

11.  napominje da ni na temelju uzorkovanja transakcija ni na temelju drugih nalaza Revizorski sud u svojem izvješću za 2013. nije imao primjedbe na postupke javne nabave Agencije; primjećuje, nadalje, da u izvješću Revizorskog suda nema primjedbi o postupcima Agencije koji se odnose na zapošljavanje;

12.  ističe da su se troškovi povezani s osobljem u razdoblju između 2012. i 2013. povećali za 11 %; nadalje ističe da je 468 od 503 slobodnih radnih mjesta popunjeno i da je do kraja 2013. godine zaposleno 95 ugovornih djelatnika i upućenih nacionalnih stručnjaka;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te transparentnost

13.  primjećuje da je Agencija provela preporuke iznesene u tematskom izvješću Revizorskog suda br. 15/2012 o upravljanju sukobima interesa u odabranim agencijama EU-a i očekuje od Agencije da ih strogo primjenjuje;

14.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija dodjeljuje registarske brojeve, koji su preduvjet za nastavak proizvodnje kemikalije ili njezino stavljanje na raspolaganje na tržište, nakon jednostavne automatske provjere cjelovitosti podataka; primjećuje, međutim, da ne povlači registarske brojeve čak ni kad je utvrđena jasna i trajna nesukladnost registarske dokumentacije;

15.  sa zabrinutošću primjećuje da je prisutna visoka razina nesukladnosti registarske dokumentacije te da se Agencija suzdržava od navođenja imena i osramoćivanja poduzeća koja su spomenutu dokumentaciju dostavila;

16.  prima na znanje činjenicu da su izjave o interesima Agencije transparentne te je poziva da kontinuirano revidira svoje unutarnje procese i dodatno poboljša svoje politike kako bi osigurala neovisnost i transparentnost na svim područjima svojeg rada te da pritom obuhvati i vanjsko i privremeno osoblje;

17.  primjećuje platformu Agencije za raspravu s nevladinim organizacijama kao koristan forum za raspravljanje o aktualnim temama koje su od interesa za civilno društvo;

Provedba postupka REACH

18.  prima na znanje imenovanje izaslanika za mala i srednja poduzeća koji u Agenciji zagovara interese manjih poduzeća na razini Agencije i izvan nje; nadalje primjećuje da je prioritet Agencije pružanje intenzivne potpore tako da mala i srednja poduzeća mogu zadovoljiti zahtjeve bez da im se nameće nerazmjerno opterećenje;

19.  prima na znanje mjere poduzete za poboljšanje komunikacije između Agencije i njezinih korisnika; u tom pogledu primjećuje razvoj informatičkih alata poput „često postavljanih pitanjaˮ ili tehničkih smjernica i objavljivanja plana prije roka za prijavu te potpore nacionalnim službama za podršku korisnicima; smatra da bi se Agencija trebala više obraćati daljnjim korisnicima;

20.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija primjenjuje postupak autorizacije kao dio Uredbe REACH tako što se usmjerava, prije svega, na pružanje pomoći poduzećima da dobiju autorizaciju za uporabu posebno zabrinjavajućih tvari umjesto da pomaže poduzećima u istoj mjeri kako bi se potaknulo da se najopasnije kemikalije i inovacije zamijene sigurnijim alternativama;

21.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija ne procjenjuje pravilno zahtjeve za povjerljivost u kontekstu prijava za autorizaciju;

Unutarnja revizija

22.  napominje da na temelju općeg izvješća Agencije utvrđuje da je 2013. Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju „Upravljanja odborima u Europskoj agenciji za kemikalijeˮ, što je dovelo do sedam preporuka, uključujući jednu označenu oznakom „Vrlo važno”;

23.  napominje da se vrlo bitna preporuka odnosi na reviziju tumačenja vremenskog okvira od strane Agencije za završetak mišljenja odbora o procjeni rizika od tvari predloženih za usklađenu klasifikaciju, označivanje i pakiranje na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(3);

24.  prima na znanje da je Odjel Agencije za unutarnju reviziju proveo revizije pouzdanosti provedbe video nadzora u prostorijama Agencije, tajništva foruma te upravljanja dokumentima i evidencijom; potvrđuje da su na temelju preporuka Službe Komisije za unutarnju reviziju i Odjela Agencije za unutarnju reviziju izrađeni akcijski planovi;

25.  pozdravlja činjenicu da je Agencija provela reviziju kako bi povećala učinkovitost u procesima upravljanja ugovorima o javnoj nabavi i koja je rezultirala mjerama koje će se provesti 2014.;

Druge primjedbe

26.  sa zabrinutošću primjećuje da je izvršni direktor Agencije izrazio zadršku u vezi sa svojom izjavom o jamstvu za 2013. godinu s obzirom na to da mandat Agencije ne obuhvaća kontrole ili inspekcije na nacionalnoj razini te se stoga ne može potvrditi da su na tržištu Europske unije u optjecaju bile samo registrirane i odobrene tvari i proizvodi za koje je Agenciji plaćena naknada;

27.  pozdravlja reprezentativne mjere koje je Agencija poduzela kad je riječ o isplativim rješenjima dobrima za okoliš; podupire Agenciju da nastavi s dobrom praksom;

28.  ponovno poziva Agenciju da u svojoj unutarnjoj i vanjskoj komunikaciji jasno navede da prima sredstva koja joj se dodjeljuju u okviru općeg proračuna Unije (”subvencija Unije„), a ne kao subvenciju „Komisije” ili „Zajednice”;

o
o   o

29.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 29. travnja 2015.(4) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012. str. 1.).
(2) Uredba (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).
(3) Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0130.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti