Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2116(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0073/2015

Pateikti tekstai :

A8-0073/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.31
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0140

Priimti tekstai
PDF 437kWORD 103k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
P8_TA(2015)0140A8-0073/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2116(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(5), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0073/2015),

1.  patvirtina Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 132.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 132.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2116(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(5), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0073/2015),

1.  pažymi, kad Europos cheminių medžiagų agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 132.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 132.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2116(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0073/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 107 270 800 EUR;

B.  kadangi Agentūra iš Komisijos gavo 7 632 000 EUR Sąjungos subsidijų ir pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę – 103 524 EUR išankstinį finansavimą, taip pat kitų įnašų ir Komisijos lėšų, kurios siekia 920 900 EUR;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos cheminių medžiagų agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

1.  pabrėžia, kad nuo 2002 m. Agentūrai patikėta užduotis valdyti ir įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 (Biocidinių produktų reglamento (BPR))(1) techninius, mokslinius ir administracinius aspektus ir panašias užduotis, susijusias su pavojingų cheminių medžiagų eksportu ir importu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 (Reglamentą dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto (IPS))(2);

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl dviejų 2011 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktų pastabų, kurios 2012 m. Audito Rūmų ataskaitoje buvo pažymėtos žyma „vykdoma“, imtasi vieno taisomojo veiksmo ir dabar Audito Rūmų ataskaitoje viena rekomendacija pažymėta žyma ‚„užbaigta“, o kita – žyma „netaikoma“; be to, pažymi, kad dėl dviejų 2012 m. Audito Rūmų ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi vieno taisomojo veiksmo ir dabar viena pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, o kita – „netaikoma;

3.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad:

   a) 2013 m. parengta ir įgyvendinta oficiali ilgalaikio turto valdymo politika; pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje nurodė, kad ši rekomendacija įvykdyta;
   b) Agentūra savo interneto svetainėje paskelbė visų valdančiosios tarybos narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas;
   c) informacija apie Agentūros veiklos poveikį Sąjungos piliečiams pateikiama jos interneto svetainėje įvairiomis priemonėmis, taip pat ir skelbiant strateginius dokumentus, pvz., bendrąsias ataskaitas ir vertinimo ataskaitas;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad Biocidinių produktų reglamento atžvilgiu Agentūros išlaidos, susijusios su biocidiniais produktais, iš dalies finansuojamos lėšomis, gautomis iš pramonės įmonių mokamų mokesčių, ir iš dalies Sąjungos subsidijos lėšomis, kaip nurodyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje; pabrėžia, kad 2013 m. didžioji dalis Agentūros biudžeto buvo finansuojama Sąjungos subsidijos lėšomis, nes Agentūra, vadovaudamasi BPR, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. pradėjo teikti sąskaitas chemines medžiagas registruojantiems subjektams;

5.  be to, pažymi, kad Komisija parėmė Agentūrą 920 900 EUR suma, kuri buvo kompensacija už nerealizuotas pajamas, ir kad išimties tvarka 2013 m. gruodžio 30 d. Agentūra gavo savanorišką 177 057 EUR įnašą iš Norvegijos (kuris turėjo būti panaudotas su biocidiniais produktais susijusioms paslaugoms Agentūroje plėtoti);

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą) Agentūra finansuojama iš pramonės įmonių mokamų mokesčių už cheminių medžiagų registraciją ir galimos balansą užtikrinančios Sąjungos subsidijos, kaip nurodyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje; be to, pabrėžia, kad 2013 m. trečius metus iš eilės Agentūra buvo finansuojama vien tik iš pajamų, gautų už savo vykdomą cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimo veiklą, ir už klasifikavimo, žymėjimo etiketėmis ir pakavimo operacijas;

7.  pažymi, kad pagal IPS reglamentą Agentūros išlaidos 2013 m. buvo finansuojamos subsidijos iš Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto įplaukos, gautos grynaisiais pinigais iš mokesčių ir rinkliavų, siekė 86 113 139 EUR; pažymi, kad veiklai pagal BPR reglamentą ir pagal IPS reglamentą įgyvendinti iš Sąjungos bendrojo biudžeto buvo skirta 7 632 000 EUR suma; atkreipia dėmesį į tai, kad pastaroji suma sudarė 0,005 proc. viso Sąjungos biudžeto;

9.  pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,64 proc., o mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis – 86,18 proc.; pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis padidėjo 3,28 proc.; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog biudžeto įvykdymo pagal I ir II antraštines dalis lygis buvo pakankamas;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitus laikotarpius

10.  susirūpinęs pažymi, kad į 2014 m. perkeltų III, IV ir V antraštinių dalių (Veiklos išlaidos) įsipareigotų asignavimų lygis išliko aukštas ir siekė 46 proc.; vis dėlto, remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pripažįsta, kad asignavimų perkėlimai daugiausia atlikti dėl daugiamečio planuotų IT sistemų kūrimo projektų pobūdžio, užsakytų, bet iki metų pabaigos negautų vertimų kaštų ir cheminių medžiagų vertinimų, kurių nustatytas terminas buvo 2014 m. vasario mėn.; ragina Agentūrą ir toliau atidžiai stebėti asignavimų perkėlimo pagal veiklos antraštines dalis lygį;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

11.  pažymi, kad 2013 m. nei dėl į imtį įtrauktų operacijų, nei dėl kitų audito metu nustatytų faktų Audito Rūmų metinėje audito ataskaitoje nebuvo pateikta jokių pastabų dėl Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų; be to, pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje nepateikė jokių pastabų dėl Agentūros įdarbinimo procedūrų;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. išlaidos, susijusios su darbuotojais, išaugo 11 proc., palyginti su 2012 m.; be to, pažymi, kad iki 201 3 m. pabaigos 468 iš 503 numatytų etatų buvo užimti ir buvo įdarbinti 95 sutartininkai ir deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

13.  pažymi, kad Agentūra atsižvelgė į Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 15/2012 „Interesų konfliktų valdymas atrinktose ES agentūrose“ pateiktas rekomendacijas, ir tikisi, kad Agentūra griežtai jas vykdys;

14.  susirūpinęs pažymi, kad Agentūra suteikia registracijos numerius (tai yra išankstinė sąlyga norint gauti leidimą toliau gaminti arba tiekti į rinką chemines medžiagas) tiesiog atlikusi paprastą automatinę išsamumo patikrą; tačiau pažymi, kad ji nepanaikina registracijos numerių net ir tuo atveju, jei nustatoma, kad akivaizdžiai ir nuolat nesilaikoma su registracijos bylomis susijusių reikalavimų;

15.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į didelį reikalavimų neatitinkančių registracijos bylų skaičių ir į tai, kad Agentūra neįvardija ir nesugėdija reikalavimų nesilaikančių bendrovių;

16.  pripažįsta tai, kad Agentūros interesų deklaracijos yra skaidrios, ir ragina Agentūrą nuolat persvarstyti savo vidaus procesus ir toliau tobulinti savo politiką siekiant užtikrinti išorės ir laikinųjų darbuotojų nepriklausomumą ir skaidrumą visose Agentūros veiklos srityse;

17.  pažymi, kad Agentūros diskusijų su nevyriausybinėmis organizacijomis platforma – tai naudingas forumas, kuriame galima aptarti aktualius pilietinės visuomenės susidomėjimą keliančius klausimus;

REACH reglamento įgyvendinimas

18.  atkreipia dėmesį į tai, kad paskirtas mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atstovas, kuris atstovauja mažesnių įmonių interesams Agentūros viduje ir už jos ribų; taip pat pažymi, jog Agentūros prioritetas yra teikti visapusišką pagalbą, kad MVĮ galėtų atitikti reikalavimus neužkraunant joms neproporcingos naštos;

19.  atkreipia dėmesį į veiksmus, kurių imtasi siekiant pagerinti Agentūros ir jos paramos gavėjų ryšius; šiuo požiūriu atkreipia dėmesį į IT priemonių plėtrą, pvz., į priemonę „Dažnai užduodami klausimai“ arba technines gaires ir veiksmų plano rengiantis registravimo terminui paskelbimą, taip pat paramą nacionalinėms pagalbos tarnyboms; mano, kad Agentūra turėtų siekti užmegzti daugiau ryšių su tolesniais vartotojais;

20.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kaip Agentūra vykdo pagal REACH reglamentą nustatytą autorizacijos procedūrą – ji visų pirma dėmesį telkia į tai, kaip padėti bendrovėms gauti leidimą naudoti didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas, užuot tokiu pačiu mastu bendrovėms padėjusi ir suteikusi paskatų ieškoti pavojingiausių cheminių medžiagų pakaitalų ir diegti inovacijas pakeičiant minėtas medžiagas saugesnėmis alternatyviosiomis medžiagomis;

21.  pažymi, kad Agentūra netinkamai įvertina konfidencialumo prašymus, kai teikiamos paraiškos autorizacijai gauti;

Vidaus auditas

22.  remdamasis Agentūros bendrąja ataskaita pažymi, kad 2013 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko auditą „Komitetų valdymas Europos cheminių medžiagų agentūroje“, po kurio buvo pateiktos septynios rekomendacijos, – viena iš jų labai svarbi;

23.  pažymi, kad labai svarbi rekomendacija susijusi su peržiūra to, kaip Agentūra traktuoja terminą, per kurį rizikos vertinimo komitetas turi baigti rengti nuomones dėl medžiagų, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008(3) siūloma suderintai klasifikuoti, pakuoti ir ženklinti;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros Vidaus audito skyrius (VAS) atliko patikinimo auditus dėl to, kaip Agentūros patalpose vykdomas stebėjimas vaizdo kameromis, dėl forumo sekretoriato ir dėl dokumentų bei registravimo valdymo; konstatuoja, kad, atsižvelgiant į VAT ir VAS rekomendacijas, parengti veiksmų planai;

25.  džiaugiasi tuo, kad Agentūra atliko auditą, siekdama padidinti savo viešųjų pirkimų sutarčių valdymo procedūrų efektyvumą, ir remdamasi jo rezultatais numatė veiksmus, kurie turės būti įgyvendinti 2014 m.;

Kitos pastabos

26.  su susirūpinimu pažymi, kad Agentūros vykdomasis direktorius šiam patikinimo pareiškimui 2013 m. padarė išlygą, kadangi Agentūros įgaliojimai neapima kontrolės ar inspektavimo nacionaliniu lygmeniu ir dėl to negali būti patvirtinta, kad į Sąjungos rinką patenka tik registruotos ar leidžiamos naudoti medžiagos ir produktai, už kuriuos Agentūrai buvo sumokėtas mokestis;

27.  palankiai vertina pavyzdines su ekonomiškai veiksmingais ir aplinką tausojančiais sprendimais susijusias priemones, kurių ėmėsi Agentūra; ragina Agentūrą toliau taikyti šią gerąją patirtį;

28.  dar kartą prašo Agentūros savo vidaus ir išorės pranešimuose aiškiai nurodyti, kad ji gauna lėšas iš Sąjungos bendrojo biudžeto (Sąjungos subsidiją) o ne Komisijos ar Bendrijos subsidiją;

o
o   o

29.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(4) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1).
(2) 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 2012 7 27, p. 60).
(3)2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).
(4) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika