Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2099(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0083/2015

Indgivne tekster :

A8-0083/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.32
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0141

Vedtagne tekster
PDF 181kWORD 77k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Decharge 2013: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
P8_TA(2015)0141A8-0083/2015
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 (2014/2099(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(5), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0083/2015),

1.  meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2013;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 144.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 144.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 (2014/2099(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet(5), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(6),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0083/2015),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 144.
(2) EUT C 442 af 10.12.2014, s. 144.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 (2014/2099(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0083/2015),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2013 ifølge dets årsregnskab var på 49 270 722 EUR, hvilket svarer til en stigning på 18,16 % sammenlignet med 2012; der henviser til, at stigningen hovedsagelig vedrører aktionsudgifter til strategiske aktioner;

B.  der henviser til, at Unionens bidrag til agenturets budget for 2013 i henhold til årsregnskabet var på 34 886 367 EUR, hvilket er et fald på 1,35 % sammenlignet med i 2012;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") erklærede, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2012

1.  bemærker, at status for de to bemærkninger i Revisionsrettens 2012-beretning er anført som "I gang" i Revisionsrettens beretning;

2.  erfarer fra agenturet, at:

   den administrerende direktørs høje udgifter i forbindelse med tjenesterejser i 2012 skyldtes deltagelsen i Rio+20-konferencen i Brasilien samt tjenesterejser til Bruxelles og at antallet tjenesterejser for den administrerende direktør er faldet betydeligt siden 2012;
   et middel til at formidle resultaterne af agenturets arbejde og direkte betydning for EU-borgerne er det multimediemateriale, der er tilgængeligt på agenturets website;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en budgetudnyttelsesgrad på 98,66 %, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 88,92 %;

Forpligtelser og fremførsler

4.  erfarer, at der i Revisionsrettens årlige revision ikke blev fundet nogen bemærkelsesværdige forhold, for så vidt angår antallet af fremførsler i 2013; bemærker, at agenturet har overholdt princippet om budgettets etårighed og rettidige gennemførelse;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

5.  erfarer fra agenturet, at det har udarbejdet en flerårig personalepolitik for 2013-2015 i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer, som er godkendt af agenturets bestyrelse; bemærker, at agenturet havde 209 ansatte i 2013 bestående af tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter, hvilket er en reduktion på otte stillinger i forhold til 2012;

6.  glæder sig over, at agenturet har givet tilsagn om løbende at gennemgå sin personale- og organisationsstruktur for at sikre, at agenturet udfører sit arbejde og håndterer sine udfordringer så effektivt som muligt; glæder sig i denne forbindelse over, at to AD-stillinger i 2013 blev tilføjet til stillingsfortegnelsen for at dække nye opgaver i forbindelse med to vigtige emner: modvirkning af klimaændringer og rapportering af luftkvalitet;

7.  bemærker, at agenturet afsætter 71 % af sine menneskelige ressourcer til operationelle opgaver, og at dette udgør en beskeden stigning sammenlignet med situationen i 2012; opmuntrer agenturet til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

8.  erfarer fra agenturet, at det efter en vurdering af agenturets eksponering for interessekonflikter og en kortlægning af agentures eksisterende regler og praksis og en evaluering af reglernes gennemførelse afsluttede udviklingen af en politik for håndtering og forebyggelse af interessekonflikter, som bestyrelsen vedtog på sit møde i juni 2014;

9.  noterer sig, at denne politik præciserer, at personalet og medlemmerne af det videnskabelige udvalg skal underskrive interesseerklæringer; erfarer, at interesseerklæringerne fra medlemmerne af det videnskabelige udvalg gøres offentligt tilgængelige; beklager dybt, at interesseerklæringerne fra bestyrelsesmedlemmerne, den administrerende direktør og den øverste ledelse ikke er offentligt tilgængelige; er ikke enig i beslutningen fra bestyrelsen om, at CV'er og interesseerklæringer for dets medlemmer ikke behøver at blive offentliggjort på agenturets website; opfordrer på ny agenturet til at råde bod på dette så hurtigt som muligt;

Intern kontrol

10.  noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at agenturet tildelte støtte under fem støtteprogrammer til konsortier bestående af miljøinstitutioner og -organer i Europa, FN-organisationer og nationale miljøorganisationer; bemærker, at de samlede støtteudgifter i 2013 beløb sig til 13 900 000 EUR, dvs. 31 % af de samlede aktionsudgifter; erfarer, at agenturet efter Revisionsrettens bemærkning i 2014 har intensiveret sin kontrol af støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de anmeldte personaleudgifter til støtteprogrammerne, da disse udgør størsteparten af omkostningerne;

11.  bemærker, at agenturets forudgående kontrol består i en skrivebordsanalyse af omkostningsanmeldelser, hvorimod der sjældent forekommer kontrol af omkostningerne på stedet på støttemodtagerniveau; bemærker med bekymring, at de eksisterende kontroller derfor kun giver begrænset sikkerhed med hensyn til støtteberettigelsen og nøjagtigheden af de omkostninger, som støttemodtagerne har anmeldt; erkender dog, at der for så vidt angår de transaktioner, Revisionsretten reviderede, blev indhentet dokumentation, der gav rimelig sikkerhed for deres lovlighed og formelle rigtighed;

12.  erfarer fra agenturet, at det i 2014 har tilbudt detaljerede forklaringer og uddannelse til støttemodtagerne om kriterierne for, hvilke omkostninger der er støtteberettigede, og i særdeleshed hvilke metoder der kan anvendes til beregning af personaleomkostninger, og at de alle beskrives i en skriftlig vejledning; noterer sig desuden, at agenturet udførte fire kontroller på stedet med det formål at kontrollere beregningen af de anmeldte udgifter med udgangspunkt i de relevante bilag og analysere det interne kontrolsystems pålidelighed; noterer sig, at kontrollerne omfattede kontrol af betalinger i 2013, som dækkede 20,45 % af modtagernes samlede personaleomkostninger, og noterer sig endvidere, at 0,12 % af de kontrollerede omkostninger blev betragtet som ikkestøtteberettigede; opfordrer imidlertid agenturet til yderligere at forbedre niveauet af dets forudgående kontroller for at sikre modtagernes støtteberettigelse og til at orientere dechargemyndigheden om yderligere fremskridt i denne henseende;

Intern revision

13.  bemærker, at det fremgår af agenturets årlige aktivitetsrapport, at agenturets interne revisionsfunktion (IAC) afsluttede revisionsrapporten om forvaltningen af øremærkede midler med det formål at evaluere den samlede virkning for agenturet af projekter finansieret med eksterne formålsbestemte indtægter; erkender endvidere, at IAC aktivt støttede det hold eksterne revisorer, som Kommissionen havde pålagt at undersøge årsregnskabet for 2010-2011;

14.  noterer sig, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) fulgte op på gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger gennem en skrivebordskontrol, og at alle udestående anbefalinger var afsluttet pr. 31. december 2013;

Andre bemærkninger

15.  anmoder agenturet om i sin interne og eksterne kommunikation at præcisere, at den modtager midler, som er stillet til rådighed fra EU-budgettet (EU-tilskud), i stedet for et tilskud fra Kommissionen eller Fællesskabet;

o
o   o

16.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 2015(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik