Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2099(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0083/2015

Esitatud tekstid :

A8-0083/2015

Arutelud :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.32
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0141

Vastuvõetud tekstid
PDF 174kWORD 75k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
P8_TA(2015)0141A8-0083/2015
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Keskkonnaameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2014/2099(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2013. aasta raamatupidamise lõplikku aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(5), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(6) artiklis 185,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0083/2015),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2013. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 144.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 144.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


2.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta otsus Euroopa Keskkonnaameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2014/2099(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2013. aasta raamatupidamise lõplikku aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2013 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust(2), mis kinnitab 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

–  võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 2015. aasta soovitust agentuuri tegevusele heakskiidu andmise kohta 2013. aasta eelarve täitmisel (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(3),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(4), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta(5), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002(6) artiklis 185,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0083/2015),

1.  märgib, et Euroopa Keskkonnaameti raamatupidamise lõplik aastaaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti 2013. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 442, 10.12.2014, lk 144.
(2) ELT C 442, 10.12.2014, lk 144.
(3) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(4) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
(5) ELT L 126, 21.05.2009, lk 13.
(6) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.


3.Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Keskkonnaameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (2014/2099(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Keskkonnaameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0083/2015),

A.  arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2013. aasta lõplik eelarve 49 270 722 eurot, mis on 2012. aastaga võrreldes 18,16 % rohkem; arvestades, et see kasv on peamiselt seotud strateegiliste meetmete tegevuskuludega;

B.  arvestades, et ameti finantsaruannete kohaselt oli ameti 2013. aasta eelarvesse makstav liidu rahaline toetus 34 886 367 eurot, mis on 2012. aastaga võrreldes 1,35 % vähem;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Keskkonnaameti 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kontrollikoja 2012. aasta aruandes esitatud kahe soovituse täitmise kohta on märgitud „pooleli”;

2.  võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et

   ameti tegevdirektori 2012. aasta suured lähetuskulud olid tingitud tema osalemisest „Rio+20” konverentsil Brasiilias ja sellega seonduvatest lähetustest Brüsselisse ning et tegevdirektori lähetuste arv on alates 2012. aastast märgatavalt vähenenud;
   üks võimalusi oma töötulemustest ja nende liidu kodanikele avaldatavast otsesest mõjust teavitamiseks on tema veebisaidil olev multimeediamaterjal;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2013. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,66 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 88,92 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja iga-aastase auditi käigus ei leitud 2013. aasta ülekandmiste määraga seoses märkimisväärseid probleeme; võtab teadmiseks, et amet järgis eelarve aastasuse põhimõtet ja täitis eelarve õigel ajal;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

5.  võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et amet koostas vastavalt komisjoni suunistele mitmeaastase personalipoliitika kava aastateks 2013–2015, mille haldusnõukogu heaks kiitis; märgib, et ametil oli 2013. aastal 209 töötajat, sh ametnikud, ajutised töötajad, lepingulised töötajad ja liikmesriikide lähetatud eksperdid, mis oli kaheksa ametikohta vähem kui 2012. aastal;

6.  peab kiiduväärseks, et amet on pühendunud oma personali- ja organisatsiooni struktuuri pidevale läbivaatamisele, et tagada ameti võimalikult tulemuslik töö ja probleemide lahendamine; peab sellega seoses kiiduväärseks, et 2013. aastal lisati ametikohtade loetellu kaks AD ametikohta, et tegeleda uute ülesannetega, mis seonduvad kahe olulise teema – kliimamuutuste leevendamise ja õhukvaliteedi alase aruandlusega;

7.  märgib, et ameti inimressurssidest kasutatakse operatiivülesannete täitmiseks 71 % ning et 2012. aastaga võrreldes on see määr veidi tõusnud; julgustab ametit tegema selles vallas täiendavaid edusamme;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.  võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et pärast hinnangu andmist ameti huvide konfliktidest ohustatusele ning ameti kehtivate eeskirjade ja tavade analüüsi ning nende eeskirjade täitmise hindamist viis ta lõpule oma huvide konfliktide haldamise ja ennetamise poliitika väljatöötamise ning haldusnõukogu võttis selle oma 2014. aasta juunis toimunud koosolekul vastu;

9.  märgib, et selles poliitikas nähakse ette, et töötajad ja teaduskomitee liikmed peavad alla kirjutama huvide deklaratsioonile; võtab teadmiseks, et teaduskomitee liikmete huvide deklaratsioonid on avalikkusele kättesaadavad; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et juhatuse liikmete, tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioonid ei ole avalikult kättesaadavad; ei nõustu ameti kõrgema juhtkonna otsusega, et selle liikmete elulookirjeldusi ja huvide deklaratsioone ei tohi avaldada ameti kodulehel; palub ametil seda olukorda kiiremas korras parandada;

Sisekontrollimehhanismid

10.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et amet andis viie toetusprogrammi raames toetusi konsortsiumitele, mis koosnevad Euroopa keskkonnainstitutsioonidest ja -asutustest, ÜRO organisatsioonidest ja riiklikest keskkonnaorganisatsioonidest; märgib, et toetuse kogusumma oli 2013. aastal 13 900 000 eurot, moodustades 31 % tegevuskulude kogumahust; võtab teadmiseks, et pärast kontrollikoja 2014. aasta kommentaari tõhustas amet kontrolli toetusprogrammide raames deklareeritud personalikulude rahastamiskõlblikkuse ja täpsuse üle, kuna need moodustavad kogukuludest suurima osa;

11.  märgib, et ameti tehtav eelkontroll seisneb väljamaksetaotluste dokumentaalses analüüsis ning kohapealset kulude järelkontrolli toetusesaajate tasandil tehakse harva; märgib murelikult, et olemasolevad kontrollimehhanismid annavad vaid piiratud määral kindlust toetusesaajate väljamaksetaotlustes esitatud kulude rahastamiskõlblikkuse ja täpsuse kohta; võtab siiski teadmiseks, et kontrollikoja auditeeritud tehingute kohta koguti tõendavaid dokumente, mis andsid piisava kindluse tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

12.  võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et amet andis 2014. aastal üksikasjalikke selgitusi ja koolitust toetusesaajatele rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide kohta, eelkõige personalikulude arvutamise aktsepteeritavate meetodite kohta, mida kõike kirjeldatakse kirjalikus juhendis; märgib ka, et amet tegi neli kohapealset kontrolli, et kontrollida esitatud kulunõuete arvutamise õigsust asjaomaste dokumentide alusel ja analüüsida kehtiva sisekontrollisüsteemi usaldusväärsust; võtab teadmiseks, et kontrolli käigus kontrolliti 2013. aasta tehtud makseid, mis moodustasid 20,45 % toetusesaajate kogu personalikuludest, ning et 0,12 % kontrollitud kuludest leiti olevat rahastamiskõlbmatud; kutsub ametit siiski üles parandama oma eelkontrollide taset, et tagada toetusesaajate abikõlblikkus ning teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni sellega seotud edasistest edusammudest;

Siseaudit

13.  võtab ameti aasta tegevusaruande põhjal teadmiseks, et ameti siseauditi üksus viis lõpule auditiaruande sihtotstarbeliste vahendite haldamise kohta, et hinnata, millist üldist mõju avaldavad ametile sihtotstarbelisest välistulust rahastatavad projektid; võtab ka teadmiseks, et siseauditi üksus toetas aktiivselt komisjoni lähetatud välisaudiitorite rühma, kes uuris 2010.–2011. aasta kuluaruandeid;

14.  võtab ameti esitatud andmete põhjal teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus teostas järelkontrolli oma varasemate soovituste täitmise kohta, uurides selleks dokumente, ning et kõik täitmata soovitused loeti 31. detsembri 2013. aasta seisuga täidetuks;

Muud märkused

15.  palub ametil anda edaspidi nii sise- kui ka välissuhtluses selget teavet selle kohta, et ametit rahastatakse liidu eelarvest (liidu toetusena), mitte komisjoni ega ühenduse toetuse abil;

o
o   o

16.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonile(1) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0130.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika