Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2115(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0100/2015

Внесени текстове :

A8-0100/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.33
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0142

Приети текстове
PDF 567kWORD 94k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година (2014/2115(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(5), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8-0100/2015),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2013 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 152.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 152.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2.Решение на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година (2014/2115(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2013 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 17 февруари 2015 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (05304/2015 – C8-0054/2015),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството(5), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8-0100/2015),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за контрол на рибарството, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 152.
(2) OВ C 442, 10.12.2014 г., стр. 152.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(6) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3.Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година (2014/2115(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по рибно стопанство (А8-0100/2015),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2013 година възлиза на 9 216 900 EUR; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година („доклада на Сметната палата“), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2012 година

1.  Отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на един коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2011 г. и маркиран като „текущ“ в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и сега този коментар е маркиран като „завършен“ в доклада на Сметната палата за 2013 г.; освен това посочва, че по отношение на двата коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г., са предприети корективни действия и единият коментар сега е маркиран като „завършен“, а за другия е отбелязано „не е приложимо“;

2.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че тя е въвела процедура за прогнозиране на преносите с цел намаляване на равнището на преносите; призовава Агенцията да продължи да търси начини за намаляване на равнището на преносите и за избягване на непланирани такива;

3.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че данни за влиянието на нейната дейност върху гражданите на Съюза са предоставени на нейния уебсайт, най-вече чрез ежегодното публикуване на стратегически документи, като например годишния доклад за дейността на Агенцията или резултатите от проверки и кампании за инспекции; отбелязва, че понастоящем Агенцията разработва нов уебсайт, за да повиши видимостта и прозрачността;

4.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че тя непрекъснато оценява нови възможности за развиване на взаимодействия с други агенции, като например споразумението за обслужване, предвиждащо споделяне на структурата за вътрешен одит, координиране на курсове за обучение и последващи проверки с други агенции, разположени в Испания и Португалия; освен това отбелязва, че Агенцията понастоящем подпомага Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) с допълнителна връзка към „s-TESTA“ и очаква външният й уебсайт да бъде хостван на вторичния ИТ сайт на ЕАМБ; отбелязва сътрудничеството между Агенцията и ЕАМБ във връзка със съвместния проект за услугата за мониторинг с цел борба с пиратството (MARSURV-1);

Бюджет и финансово управление

5.  Отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2013 година степента на изпълнение на бюджета е 98,64% и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 83,85%; установява въз основа на доклада на Сметната палата, че високото общо ниво на бюджетните кредити, за които са поети задължения, е индикация за своевременното поемане на бюджетни задължения;

Поети задължения и преноси

6.  Отбелязва със загриженост големия обем на пренесените към 2014 г. бюджетни кредити, за които са поети задължения, възлизащ на 38% за дял II (административни разходи) и 43% за дял ІІІ (оперативни разходи); отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че преносите по дял ІІ се дължат отчасти на размера и точния момент на евентуално изплащане със задна дата на корекции на възнаграждения за 2011 и 2013 г., което се е изяснило през ноември 2013 г.; установява въз основа на доклада на Сметната палата, че една от основните причини за преносите по дял III е големият брой ИТ проекти, които са били или стартирани, или в процес на изпълнение през 2013 г.;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

7.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че през март 2014 г. нейният административен съвет е приел „Многогодишен план за политиката относно персонала за периода 2015 – 2017 г.“, в съответствие с насоките на Комисията; отбелязва, че към 31 декември 2013 г. Агенцията е имала 68 разрешени длъжности в щатното си разписание, в това число срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти, като 65 от тези длъжности са били заети;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

8.  Установява въз основа на информация от Агенцията, че нейната цялостна политика по отношение на предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси е приета от административния й съвет през октомври 2014 г. и е достъпна за обществеността на нейния уебсайт; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно конкретните резултати от посочената политика и да предостави досие с резултатите до края на юни 2015 г.;

9.  Отбелязва, че тази политика налага задължително публикуване само на декларациите за интереси на членовете на административния съвет, на изпълнителния директор и на началниците на отдели, но не и на техните автобиографии, които се публикуват на доброволен принцип; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че задължението не обхваща членовете на консултативния съвет, чиято независимост следва също така да бъде осигурена; призовава Агенцията да преразгледа тази политика и да публикува задължително автобиографиите на изпълнителния директор, на началниците на отдели и на членовете на административния съвет; призовава Агенцията да публикува също така автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на консултативния съвет, за да допринесе за повишаване на прозрачността;

Вътрешен одит

10.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията е извършила одит с цел оценка на пригодността и ефективното прилагане на системата за вътрешен контрол във връзка със стратегическото планиране на съвместните разполагания, осъществявани от Агенцията; потвърждава, че Службата за вътрешен одит е установила, че действащата система за вътрешен контрол осигурява достатъчна увереност относно постигането на целите за стратегическото планиране на съвместните разполагания;

11.  Потвърждава, че Службата за вътрешен одит е проследила изпълнението на своите предишни препоръки към Агенцията чрез документна проверка, като е констатирала, че към 31 декември 2013 г. не е имало неизпълнени критични или много важни препоръки;

Други коментари

12.  Признава качеството и значението на задачите, които изпълнява Агенцията и приветства нейната ефективност, нейната последователност и отличните резултати, постигнати от нейното създаване насам;

13.  Подчертава значението на ролята на Агенцията за прилагането на общата политика в областта на рибарството и за постигането на свързаните с нея цели, в частност в контекста на задължението за разтоварване на сушата и исканията по отношение на мониторинга, контрола и наблюдението на дейностите в областта на рибарството;

14.  Призовава Агенцията да гарантира, че дейностите по контрол са координирани и структурирани по подходящ начин във всички държави членки;

o
o   o

15.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 29 април 2015 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2015)0130.

Правна информация - Политика за поверителност