Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2115(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0100/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0100/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.33
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0142

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 489kWORD 99k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2115(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(5),και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0100/2015),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 152.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 152.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2115(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2005, για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(5),και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0100/2015),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 152.
(2) ΕΕ C 442 της 10.12.2014, σ. 152.
(3) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(7) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013 (2014/2115(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0100/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2013 ανήλθε σε 9 216 900 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Παρακολούθηση της απαλλαγής του 2012

1.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι, όσον αφορά την παρατήρηση που περιέχεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2011 και η οποία επισημαίνεται με την ένδειξη «Σε εξέλιξη» στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα με αποτέλεσμα, στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2013, η εν λόγω παρατήρηση να επισημαίνεται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε»· σημειώνει, επιπλέον, σε σχέση με τις δύο παρατηρήσεις που περιέχονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2012, ότι ελήφθησαν επίσης διορθωτικά μέτρα και μία παρατήρηση επισημαίνεται πλέον με την ένδειξη «Ολοκληρώθηκε», ενώ η άλλη με την ένδειξη «Δεν ισχύει»·

2.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η Υπηρεσία έχει θεσπίσει διαδικασία πρόβλεψης του επιπέδου μεταφοράς πιστώσεων, με σκοπό τη μείωσή του· ζητεί από την Υπηρεσία να συνεχίσει να αναζητεί τρόπους μείωσης του επιπέδου μεταφοράς πιστώσεων και να αποφεύγει ενδεχόμενες απρόβλεπτες μεταφορές πιστώσεων·

3.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι στον δικτυακό τόπο της παρέχονται πληροφορίες για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στους πολίτες της Ένωσης, κυρίως μέσω της κατ’ έτος δημοσίευσης στρατηγικών εγγράφων, όπως της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ή των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των εκστρατειών επιθεώρησης· σημειώνει ότι η Υπηρεσία αναπτύσσει επί του παρόντος νέο ιστότοπο με σκοπό να ενισχυθούν η προβολή και η διαφάνεια·

4.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι αξιολογεί σε συνεχή βάση νέες δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών με άλλους οργανισμούς, όπως η συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών για κοινή χρήση του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο συντονισμός των μαθημάτων κατάρτισης και η από κοινού διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων με άλλους οργανισμούς που βρίσκονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία· σημειώνει επιπλέον ότι η Υπηρεσία επικουρεί επί του παρόντος τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), διατηρώντας ταυτόχρονα χωριστό σύνδεσμο με το δίκτυο «S-TESTA», ενώ επιδιώκει να φιλοξενηθεί ο εξωτερικός ιστότοπός της στον δευτερεύοντα δικτυακό τόπο του EMSA· λαμβάνει υπό σημείωση τη συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας και του EMSA με αντικείμενο το κοινό σχέδιο της υπηρεσίας παρακολούθησης της καταπολέμησης της πειρατείας (MAR SURV-1)·

Δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση

5.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013 είχαν ως αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού να ανέρχεται στο 98,64%, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 83,85%· γνωρίζει, με βάση την έκθεση του Συμβουλίου, ότι το υψηλό συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων καταδεικνύει την έγκαιρη ανάληψη των υποχρεώσεων·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

6.  σημειώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2014 ανήλθε σε 38% για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και σε 43 % για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες)· σημειώνει, με βάση την απάντηση της Υπηρεσίας, ότι οι μεταφορές πιστώσεων του τίτλου ΙΙ οφείλονταν εν μέρει στο ποσό και το χρονικό διάστημα των πιθανών πληρωμών των αναδρομικών μισθολογικών προσαρμογών για τα έτη 2011 και 2013, που τελικώς ξεκαθάρισαν τον Νοέμβριο 2013· γνωρίζει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι μεταφορές πιστώσεων του τίτλου ΙΙΙ προέκυψαν κυρίως από τον μεγάλο αριθμό έργων ΤΠ που είτε δρομολογήθηκαν είτε βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά το 2013·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε πολυετή προγραμματισμό για την πολιτική προσωπικού 2015-2017 τον Μάρτιο 2014, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής· παρατηρεί ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Υπηρεσία είχε 68 εγκεκριμένες θέσεις στον πίνακα προσωπικού της, οι οποίες περιλάμβαναν έκτακτους υπαλλήλους, συμβασιούχους υπαλλήλους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και από τις οποίες είχαν πληρωθεί 65·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική της για την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιό της τον Οκτώβριο του 2014 και ότι διατίθεται στο κοινό στον ιστότοπό της· ζητεί από την Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της εν λόγω πολιτικής και να παράσχει ιστορικό καταγεγραμμένων περιστατικών έως το τέλος Ιουνίου 2015·

9.  παρατηρεί ότι η πολιτική επιβάλλει την υποχρέωση δημοσίευσης μόνο των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του εκτελεστικού διευθυντή και των προϊσταμένων μονάδας, αλλά όχι των βιογραφικών τους σημειωμάτων, των οποίων η δημοσίευση πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση· γνωρίζει, με βάση τις πληροφορίες της Υπηρεσίας, ότι η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τα μέλη του συμβουλευτικού οργάνου, η ανεξαρτησία του οποίου θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί· ζητεί από την Υπηρεσία να αναθεωρήσει την πολιτική αυτή και να καταστήσει υποχρεωτική τη δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων του εκτελεστικού διευθυντή, των προϊσταμένων μονάδας και του διοικητικού συμβουλίου· ζητεί από την Υπηρεσία να δημοσιοποιεί επίσης τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του συμβουλευτικού οργάνου, έτσι ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας·

Εσωτερικός έλεγχος

10.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS) διενήργησε έλεγχο με στόχο να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του σχεδιασμού και η ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ICS) σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό των κοινών σχεδίων ανάπτυξης όπως εφαρμόζεται από την Υπηρεσία· επισημαίνει ότι, από τον έλεγχο της IAS, προέκυψε το συμπέρασμα ότι το τρέχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού των κοινών σχεδίων ανάπτυξης·

11.  γνωρίζει ότι η IAS παρακολούθησε την εκτέλεση προηγούμενων συστάσεών της προς την Υπηρεσία με εξέταση βάσει εγγράφων και ότι δεν διαπίστωσε καμιά κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντική σύσταση σε εκκρεμότητα στις 31 Δεκεμβρίου 2013·

Λοιπές παρατηρήσεις

12.  αναγνωρίζει την ποιότητα και σημασία των καθηκόντων που εκτελεί η Υπηρεσία και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποδοτικότητά της, τη συνέπεια και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει από τότε που δημιουργήθηκε·

13.  τονίζει τη σημασία του ρόλου της Υπηρεσίας στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και στην επίτευξη των στόχων της, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της υποχρέωσης εκφόρτωσης και των απαιτήσεων όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

14.  ζητεί από την Υπηρεσία να διασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό και διάρθρωση των δραστηριοτήτων ελέγχου σε όλα τα κράτη μέλη·

o
o   o

15.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2015)0130.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου