Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2115(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0100/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0100/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.33
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0142

Hyväksytyt tekstit
PDF 170kWORD 76k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2115(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0100/2015),

1.  myöntää Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 152.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 152.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2.Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä (2014/2115(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kalastuksenvalvontaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(3),

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta 26. huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(7) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0100/2015),

1.  toteaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kalastuksenvalvontaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 152.
(2) EUVL C 442, 10.12.2014, s. 152.
(3) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1.
(6) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3.Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 (2014/2115(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0100/2015),

A.  toteaa, että Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 9 216 900 euroa; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yhden vuoden 2011 kertomuksessa esitetyn huomautuksen osalta, joka vuoden 2012 kertomuksessa oli ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja tämä huomautuksen osalta on nyt tilintarkastustuomioistuimen vuotta 2013 koskevan kertomuksessa merkintä ”toteutettu”; toteaa lisäksi, että vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta toteutettiin myös korjaavia toimia ja toinen huomautus on ”toteutettu” ja toinen on ”kesken”;

2.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että se on ottanut käyttöön varainhoitovuodelta toiselle tehtävien siirtojen ennakointijärjestelmän, jonka tarkoituksena on vähentää siirtoja; kehottaa virastoa edelleen etsimään keinoja vähentää siirtojen määrää ja välttää suunnittelemattomat siirrot;

3.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että tiedot sen toiminnan vaikutuksesta unionin kansalaisiin ovat luettavissa sen verkkosivustolla, jolla julkaistaan vuosittain etenkin strategisia asiakirjoja, kuten viraston vuotuinen toimintakertomus ja tarkastusten sekä tarkastuskampanjoiden tulokset; panee merkille, että virasto on parhaillaan kehittämässä uutta verkkosivustoa parantaakseen näkyvyyttä ja avoimuutta

4.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että se arvioi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia synergiaan muiden virastojen kanssa, kuten mahdollisuuksia palvelutasosopimukseen yhteisestä sisäisen tarkastuksen yksiköstä, mahdollisuuksia koulutuksen koordinointiin ja mahdollisuuksia muiden Espanjassa ja Portugalissa sijaitsevien virastojen kanssa toteutettaviin jälkitarkastuksiin; panee myös merkille, että virasto avustaa parhaillaan Euroopan meriturvallisuusvirastoa s-TESTA-verkostoa koskevan ylimääräisen yhteyden osalta ja selvittää mahdollisuuksia siihen, että meriturvallisuusviraston varatietokeskus toimisi sen ulkoisen verkkosivuston ylläpitäjänä; panee merkille viraston ja meriturvallisuusviraston välisen yhteistyön, joka koskee yhteistä hanketta merirosvouksen torjumiseksi ja seuraamiseksi (MARSURV-1);

Talousarvio- ja varainhallinto

5.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,64 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 83,85 prosenttia; toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan sidottujen määrärahojen korkea kokonaistaso osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti;

Sitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

6.  toteaa huolestuneena, että sidottuja määrärahoja siirrettiin suuri määrä vuodelle 2014: 38 prosenttia osastossa 2 (hallintomenot) ja 43 prosenttia osastossa 3 (toimintamenot); panee viraston vastauksesta merkille, että osa osaston 2 määrärahasiirroista liittyi vuosien 2011 ja 2013 mahdollisten takautuvien palkanmukautusten määrään ja ajoitukseen, joista lopulta saatiin selvyys marraskuussa 2013; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osaston 3 määrärahasiirtojen syynä oli pääasiassa se, että vuonna 2013 käynnistettiin tai oli käynnissä lukuisia tietotekniikkahankkeita;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että sen hallintoneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2014 monivuotisen henkilöstöpolitiikkaa koskevan suunnitelman vuosiksi 2015–2017 komission suuntaviivojen mukaisesti; panee merkille, että virastolla oli 31. joulukuuta 2013 henkilöstötaulukossaan yhteensä 68 hyväksyttyä joko väliaikaisen toimihenkilön, sopimussuhteisen toimihenkilön tai työkomennuksella olevan kansallisen asiantuntijan tointa, joista 65 oli täytetty;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

8.  panee viraston antamista tiedoista merkille, että sen hallintoneuvosto hyväksyi lokakuussa 2014 eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat kattavat toimintaperiaatteet, jotka ovat julkisesti saatavilla viraston verkkosivustolla; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimintaperiaatteiden konkreettisista tuloksista sekä antamaan kesäkuun 2015 loppuun mennessä yhteenvedon tapauksista;

9.  toteaa, että kyseisissä toimintaperiaatteissa edellytetään, että hallintoneuvoston jäsenten, pääjohtajan ja yksikön päälliköiden etunäkökohtia koskevat ilmoitukset julkaistaan, mutta heidän ansioluetteloidensa julkaiseminen on vapaaehtoista; panee viraston antamista tiedoista merkille, että tämä velvoite ei koske neuvottelukunnan jäseniä, joiden riippumattomuus olisi myös varmistettava; kehottaa virastoa tarkistamaan näitä toimintaperiaatteita ja tekemään pääjohtajan, yksikön päälliköiden ja hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloiden julkaisemisesta pakollista; kehottaa virastoa avoimuuden lisäämiseksi julkaisemaan myös neuvottelukunnan jäsenten ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset;

Sisäinen tarkastus

10.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti tarkastuksen, jonka tarkoituksena oli arvioida sisäisen valvonnan järjestelmän asianmukaisuutta ja sen soveltamisen tehokkuutta suhteessa yhteisten toimintavalmiuksien strategiseen suunnitteluun, sellaisena kuin virasto sitä pani täytäntöön; panee merkille, että olemassa oleva sisäisen valvonnan järjestelmä antoi IAS:n mukaan kohtuullisen varmuuden yhteisten toimintavalmiuksien strategiselle suunnittelulle asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamisesta;

11.  panee merkille, että IAS seurasi virastolle aiemmin antamiensa suositusten täytäntöönpanoa asiakirjatarkastuksen avulla ja että sen mukaan yhtään kriittistä tai erittäin tärkeää suositusta ei ollut panematta täytäntöön 31. joulukuuta 2013;

Muita huomautuksia

12.  toteaa, että virastolla on vaativia ja tärkeitä tehtäviä, ja pitää myönteisenä sen toiminnan tehokkuutta ja johdonmukaisuutta ja sen perustamisesta alkaen saavutettuja hyviä tuloksia;

13.  korostaa viraston tärkeää roolia yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamisessa ja pyrittäessä saavuttamaan sen tavoitteet, erityisesti kun on kyse purkamisvelvoitteesta ja kalastustoiminnan seurantaa ja valvontaa koskevista vaatimuksista;

14.  kehottaa virastoa varmistamaan valvonnan asianmukaisen koordinoinnin ja organisoinnin kaikissa jäsenvaltioissa;

o
o   o

15.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan(1).

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö