Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2115(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0100/2015

Pateikti tekstai :

A8-0100/2015

Debatai :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.33
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0142

Priimti tekstai
PDF 424kWORD 90k
Trečiadienis, 2015 m. balandžio 29 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA)
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2115(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0100/2015),

1.  patvirtina Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 152.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 152.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 128, 2005 5 21, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2115(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(3),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantį Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(7), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8–0100/2015),

1.  pažymi, kad Europos žuvininkystės kontrolės agentūros galutinėse metinėse finansinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 442, 2014 12 10, p. 152.
(2) OL C 442, 2014 12 10, p. 152.
(3) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 128, 2005 5 21, p. 1.
(6) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3.2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2115(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir į V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Žuvininkystės komiteto nuomonę (A8-0100/2015),

A.  kadangi, remiantis Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau –Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, galutinis jos 2013 finansinių metų biudžetas buvo 9 216 900 EUR; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos žuvininkystės kontrolės agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl vienos Audito Rūmų 2011 m. ataskaitoje pateiktos pastabos, kuri Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje buvo pažymėta žyma „vykdoma“, imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje ta pastaba pažymėta žyma „užbaigta“; be to, pažymi, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje pateiktų pastabų taip pat imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar viena pastaba pažymėta žyma „užbaigta“, o kita – „netaikoma“;

2.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad ji pradėjo taikyti perkėlimų prognozavimo procedūrą siekdama sumažinti asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygį; ragina Agentūrą toliau ieškoti būdų sumažinti perkėlimų į kitą laikotarpį lygį ir vengti neplanuotų perkėlimų;

3.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad informacija apie jos veiklos poveikį Sąjungos piliečiams pateikiama jos interneto svetainėje, visų pirma kasmet skelbiant strateginius dokumentus, pvz., metinę Agentūros veiklos ataskaitą arba kontrolės ir patikrų kampanijų rezultatus; pažymi, kad šiuo metu Agentūra siekdama padidinti matomumą ir skaidrumą kuria naują interneto svetainę;

4.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad ji nuolat įvertina naujas sąveikos su kitomis agentūromis plėtojimo galimybes, pvz., sudarant paslaugų lygio susitarimą dėl dalijimosi vidaus audito skyriumi, koordinuojant profesinio rengimo kursus ir vykdant ex post kontrolę su kitomis Ispanijoje ir Portugalijoje įsikūrusiomis agentūromis; taip pat pažymi, kad Agentūra šiuo metu padeda Europos jūrų saugumo agentūrai (EMSA) užsitikrinti papildomą jungtį prie tinklo S-TESTA, ir siekia, kad jos išorės interneto svetainės priegloba būtų patikėta antrinei EMSA IT stočiai; atkreipia dėmesį į Agentūros ir EMSA bendradarbiavimą vykdant bendrą stebėsenos tarnybos kovojant su piratavimu projektą (MARSURV-1);

Biudžeto ir finansų valdymas

5.  pažymi, kad dėl 2013 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,64 proc. ir mokėjimo asignavimų įvykdymo lygis – 83,85 proc.; remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, patvirtina, kad bendras aukštas įsipareigotų asignavimų lygis rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

6.  susirūpinęs pažymi, kad į 2014 m. pagal II antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis buvo didelis – 38 proc., o pagal III antraštinę dalį (Veiklos išlaidos) – 43 proc.; pažymi, kad Agentūra savo atsakyme nurodo, kad II antraštinės dalies asignavimai iš dalies perkelti dėl to, kad reikėjo numatyti galimų išmokų sumas ir jų mokėjimo tvarkaraštį atgaline tvarka koreguojant 2011 m. ir 2013 m. atlyginimus, dėl kurių buvo apsispręsta 2013 m. lapkričio mėn.; remdamasis Audito Rūmų ataskaitoje pateikta informacija, patvirtina, kad III antraštinės dalies asignavimai didžia dalimi perkelti dėl to, kad 2013 m. buvo pradėta ar vykdyta itin daug IT projektų;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

7.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad 2014 m. kovo mėn. Administracinė valdyba, vadovaudamasi Komisijos gairėmis, patvirtino daugiametį 2015–2017 m. personalo politikos planą; pastebi, kad 2013 m. gruodžio 31 d. Agentūra turėjo 68 etatus, patvirtintus etatų plane, kuriuos sudarė laikinai priimtų tarnautojų, sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų etatai ir iš kurių 65 buvo užpildyti;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, pažymi, kad 2014 m. spalio mėn. jos Administracinė valdyba priėmė išsamią interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką ir kad ji viešai paskelbta Agentūros interneto svetainėje; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie konkrečius tos politikos rezultatus ir iki 2015 m. birželio mėn. pabaigos pateikti informaciją apie atvejus;

9.  mano, kad pagal šią politiką įpareigojama skelbti tik Administracinės valdybos narių, vykdomojo direktoriaus ir skyrių vadovų interesų deklaracijas, tačiau ne jų gyvenimo aprašymus, kurie skelbiami savanorišku pagrindu; pažymi, kad Agentūra nurodo, jog ši prievolė netaikoma jos Patariamosios valdybos nariams, kurių nepriklausomumas taip pat turėtų būti užtikrintas; ragina Agentūrą persvarstyti tą politiką ir privalomai skelbti vykdomojo direktoriaus, skyrių vadovų ir Administracinės valdybos narių gyvenimo aprašymus; ragina Agentūrą skelbti ir Patariamosios valdybos narių gyvenimo aprašymus bei interesų deklaracijas tam, kad būtų padidintas skaidrumas;

Vidaus auditas

10.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko auditą, kurio tikslas buvo įvertinti vidaus kontrolės sistemos, susijusios Agentūros vykdomu strateginiu jungtinės veiklos planavimu, koncepcijos tinkamumą ir taikymo veiksmingumą; konstatuoja, jog VAT dabartinę vidaus kontrolės sistemą įvertino kaip patikimą kalbant apie veiklos rezultatų, susijusių su strateginiu jungtinės veiklos planavimu, pasiekimą;

11.  pripažįsta, kad VAT tikrindama dokumentus stebėjo, kaip įgyvendinamos jos ankstesnės rekomendacijos Agentūrai, ir kad 2013 m. gruodžio 31 d. nerado neįgyvendintų esminių ar labai svarbių rekomendacijų;

Kitos pastabos

12.  pripažįsta Agentūros vykdomų užduočių kokybę ir svarbą ir palankiai vertina Agentūros veiksmingumą, nuoseklumą ir labai gerus rezultatus, kurių ji pasiekė nuo savo įsteigimo;

13.  pabrėžia svarbų Agentūros vaidmenį įgyvendinant bendrą žuvininkystės politiką ir siekiant jos tikslų, ypač atsižvelgiant į įpareigojimą iškrauti visą laimikį ir žuvininkystės veiklos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros reikalavimus;

14.  ragina Agentūrą užtikrinti tinkamą kontrolės veiklos visose valstybėse narėse koordinavimą ir vykdymą;

o
o   o

15.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje(1) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2015)0130.

Teisinė informacija - Privatumo politika