Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2115(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0100/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0100/2015

Debates :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.33
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0142

Pieņemtie teksti
PDF 499kWORD 90k
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra Galīgā redakcija
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
P8_TA(2015)0142A8-0100/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2115(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(5), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0100/2015),

1.  sniedz Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 152. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 152. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa lēmums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2115(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildes(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8‑0054/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 26. aprīļa Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(5), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(6),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0100/2015),

1.  konstatē, ka Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras gada galīgie pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 442, 10.12.2014., 152. lpp.
(2) OV C 442, 10.12.2014., 152. lpp.
(3) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2115(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Zivsaimniecības komitejas atzinumu (A8-0100/2015),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2013. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 9 216 900; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Zivsaimniecības aģentūras 2013. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

Saistībā ar 2012. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  iepazīstoties ar Revīzijas palātas ziņojumu, secina, ka saistībā ar vienu Revīzijas palātas 2011. gada ziņojumā formulēto komentāru, par kuru 2012. gada ziņojumā norādīts, ka ieviešana ir sākta, ir veikti koriģējoši pasākumi un 2013. gada ziņojumā attiecībā uz šo komentāru ir norāde „ieviests”; turklāt ņem vērā, ka saistībā ar diviem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā formulētajiem komentāriem arī ir veikti koriģējoši pasākumi un attiecībā uz vienu komentāru patlaban ir norāde „ieviests”, bet uz otru — ka ieviešana uz to „neattiecas”;

2.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā ir ieviesusi pārnesumu prognozēšanas procedūru, kuras mērķis ir samazināt pārnesto apropriāciju apmēru; aicina Aģentūru turpināt meklēt veidus, kā samazināt pārnesumu apmēru un novērst neplānotus pārnesumus;

3.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka informācija par Aģentūras darbību ietekmi uz Savienības iedzīvotājiem tiek ievietota tās tīmekļa vietnē, galvenokārt ik gadu publicējot stratēģiskus dokumentus, tādus kā Aģentūras gada darbības pārskats vai veiktās kontroles un pārbaudes kampaņu rezultāti; ņem vērā, ka Aģentūra patlaban izstrādā jaunu tīmekļa vietni, lai sekmētu savu darbību redzamību un pārredzamību;

4.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka Aģentūra pastāvīgi izvērtē jaunas iespējas attīstīt sinerģiju ar citām aģentūrām, tādas kā pakalpojumu līmeņa līgums par iekšējās revīzijas struktūras kopīgu izmantošanu, kā arī apmācības un ex post pārbaužu koordinēšana ar citām aģentūrām, kuras atrodas Spānijā un Portugālē; turklāt norāda, ka Aģentūra patlaban palīdz Eiropas Jūras drošības aģentūrai (EMSA), nodrošinot papildu savienojumu ar „S-TESTA”, un vēlas, lai tās ārējā tīmekļa vietne tiktu izmitināta EMSA sekundārajā IT vietnē; ņem vērā Aģentūras un EMSA sadarbību pirātisma apkarošanas uzraudzības dienesta (MARSURV-1) kopīgajā projektā;

Budžeta un finanšu pārvaldība

5.  atzīmē, ka 2013. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,64 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 83,85 %; iepazīstoties ar Revīzijas palātas ziņojumu, secina, ka augstais kopējais saistību apropriāciju izpildes līmenis liecina par saistību savlaicīgu uzņemšanos;

Saistības un pārnestās apropriācijas

6.  ar bažām atzīmē, ka II sadaļā (administratīvie izdevumi) un III sadaļā (darbības izdevumi) bija augsts to uz 2014. gadu pārnesto apropriāciju īpatsvars, par kurām ir uzņemtas saistības, — attiecīgi 38 % un 43 %; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka II sadaļā apropriāciju pārnešana daļēji bija saistīta ar to iespējamo maksājumu apmēru un laika grafiku, kuru mērķis bija atpakaļejoša algu korekcija par 2011. un 2013. gadu, un ka situācija attiecībā uz minēto algu korekciju noskaidrojās 2013. gada novembrī; iepazīstoties ar Revīzijas palātas ziņojumu, konstatē, ka III sadaļā apropriāciju pārnešana bija galvenokārt saistīta ar lielo IT projektu skaitu, kuri vai nu tika sākti, vai turpinājās 2013. gadā;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

7.  ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju, ka tās valde 2014. gada martā pieņēma daudzgadu personāla politikas plānu 2015.–2017. gadam saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm; piebilst, ka 2013. gada 31. decembrī Aģentūras štatu sarakstā bija apstiprinātas 68 štata vietas, tostarp pagaidu darbinieku, līgumdarbinieku un norīkoto valsts ekspertu štata vietas, un 65 no tām bija aizpildītas;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

8.  ņem vērā Aģentūras sniegto informāciju, ka tās valde visaptverošo politiku interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības jomā pieņēma 2014. gada oktobrī un tā ir publiski pieejama Aģentūras tīmekļa vietnē; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par konkrētiem minētās politikas īstenošanas rezultātiem un līdz 2015. gada jūnija beigām iesniegt sarakstu ar reģistrētajiem interešu konfliktu gadījumiem;

9.  konstatē, ka minētā politika paredz pienākumu publicēt tikai valdes locekļu, izpilddirektora un nodaļu vadītāju interešu deklarācijas, bet ne CV, kuru publicēšana ir brīvprātīga; ņemot vērā Aģentūras sniegto informāciju, norāda, ka minētais pienākums neattiecas uz konsultatīvās padomes locekļiem, kuru neatkarība arī būtu jānodrošina; aicina Aģentūru pārskatīt minēto politiku un paredzēt obligātu izpilddirektora, nodaļu vadītāju un valdes locekļu CV publicēšanu; aicina Aģentūru publicēt arī konsultatīvās padomes locekļu CV un interešu deklarācijas, lai sekmētu lielāku pārredzamību;

Iekšējā revīzija

10.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju, kuras mērķis bija novērtēt iekšējās kontroles sistēmas izveides un efektīvas piemērošanas atbilstību Aģentūras īstenotajai kopējo izvietošanas plānu stratēģiskajai plānošanai; atzīst, ka IAS ir konstatējis, ka iekšējās kontroles sistēma nodrošina pietiekamu pārliecību attiecībā uz darbības mērķu sasniegšanu kopējo izvietošanas plānu stratēģiskās plānošanas kontekstā;

11.  atzīmē, ka IAS veica dokumentu pārbaudi, kuras mērķis bija pārliecināties par veiktajiem pasākumiem saistībā ar tā iepriekšējiem ieteikumiem, un šīs pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka 2013. gada 31. decembrī nebija neīstenotu ārkārtīgi būtisku vai ļoti svarīgu ieteikumu;

Citi komentāri

12.  atzinīgi vērtē Aģentūras veikto uzdevumu kvalitāti un nozīmīgumu, kā arī tās darba efektivitāti, konsekvenci un izcilos rezultātus, kas sasniegti kopš tās izveidošanas;

13.  uzsver Aģentūras lomas nozīmīgumu saistībā ar kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanu un tās mērķu sasniegšanu, īpaši ņemot vērā izkraušanas pienākumu un prasības zvejas darbību uzraudzības, kontroles un pārraudzības jomā;

14.  aicina Aģentūru nodrošināt, lai kontroles darbības tiktu pienācīgi koordinētas un strukturētas visās dalībvalstīs;

o
o   o

15.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0130.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika